Serwis Doradztwa Podatkowego

VI. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Nie raz słyszałem, że nasze społeczeństwo podzieliło się na dwa plemiona „pisiorów” i „antypisiorów”, podział ten jest głęboki, ideowy, a wykonane między nimi rowy „trzeba będzie zakopywać długo, nawet przez kilka pokoleń”. Twórcami teorii plemiennej są jednak jawni lub niejawni zwolennicy „antypisu”, czyli wszystkich, których łączy jeden cel: odsunąć ICH wszelkimi możliwymi metodami od władzy, a potem „będzie już tak jak było”, czyli wrócą stare, dobre czasy Ewy Kopacz. Jeśli dobrze pojmuje argumentację twórców tej teorii, to w naszym kraju w ciągu zaledwie trzech lat powstało plemię tych, którzy są z gruntu antyliberalni, chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, mimo antyrosyjskiej retoryki są kryptozwolennikami prezydenta Władymira Putina, a w polityce wyłącznie korumpują wyborców poprzez rozdawnictwo pieniędzy (czyli „PiS da”). Jako sprzeciw przeciwko ZŁU powstała szeroka koalicja wszystkich miłośników demokracji, Unii Europejskiej, obrońców Konstytucji oraz naszej odwiecznej przynależności do Zachodu. Wszystkie przyznane przez PiS przywileje dla biedoty oczywiście będą zachowane – trzeba ICH tylko odsunąć od władzy.

     Podział plemienny odwołujący się do dychotomii (dobro-zło), jest prosty, czytelny i zrozumiały – nawet dla liberała. Nie ma już polskiego rządu, jest „rząd PiS”, a rząd będzie znów Polski, gdy wrócą do władzy zasłużeni dla liberalnej demokracji ludzie jak np. Jan Rostowski i jego „społeczni doradcy”. Po nieuchronnym zwycięstwie dobra nad złem przyjdzie czas rozliczyć się z przeszłością a nawet zemsty, bo wyrządzone zło jest zbyt bolesne.

     Część z nas wierzy w diagnozę o plemiennym podziale Polaków, co najważniejsze, potwierdzają jej wagę autorytety, zwłaszcza wspierające od zawsze prozachodni kurs naszej ojczyzny. Diagnoza ta znajduje również historyczne potwierdzenie, bo w międzywojniu wzajemne stosunki endeków do socjalistów z Piłsudskim na czele były jeszcze bardziej wrogie: dochodziło do rękoczynów i mordów, zwłaszcza w wykonaniu sanacyjnych siepaczy. Na tym tle nasze współczesne plemienne wojny wyglądają zgoła niewinnie. Sadzę, również, że analogia jest fałszywa, zwłaszcza że oba współcześnie wrogie plemiona mają wśród swoich ikon Józefa Piłsudskiego, choć dzielą zasadniczo w przypadku oceny drugiego „twórcy niepodległości”, czyli Lecha Wałęsy.

     Nie sięgamy do historycznych analogii aby potwierdzić sens obecnego podziału. Mimo że lidera obecnej większości parlamentarnej określa się – podobnie jak Piłsudskiego – mianem „naczelnika państwa”. Szczęśliwie w niczym nie przypomina on przedwojennego dyktatora, którego brutalny stosunek do przeciwników politycznych (prawdziwych i wyimaginowanych) nie mieści się w obecnych wyobrażeniach o funkcjonowaniu sceny politycznej. Nie te czasy, nie ci ludzie (i bardzo dobrze). Moja diagnoza obecnego podziału jest zupełnie inna, a dla jej wyjaśnienia warto odwołać się do starego jak świat podziału między bogatymi a biednymi, czyli do zapomnianej już – i bardzo niepoprawnej – logiki klasowej. Trzecia RP stworzyła wielkie i stabilne obszary relatywnej biedy i wykluczenia. Nikt już co prawda nie głoduje, co się przed wojną zdarzało nie tylko w rodzinach małorolnych chłopów, ale wielki odsetek społeczeństwa został wepchnięty – wraz z całymi regionami Polski – w pułapkę bardzo niskich dochodów bez braku perspektywy poprawy. Trzydzieści lat to bardzo długo: o połowę więcej niż całe międzywojnie. Wszystko co mogło się stać, stało się, a powstały system uzyskał zdolność przetrwania i reprodukcji swoich cech. Ponad dwa miliony ludzi uciekło z tego raju zaludniając dzielnice imigrantów – od Londynu i Berlina – po miasta Norwegii a nawet Islandii. Najgorzej, że ci, którzy pozostali, uwierzyli w ciążące na nich fatum złego losu. Od prawie czterech lat jednak rządzi w Polsce większość, która upomniała się o ich los przeznaczając na jego poprawę środki z budżetu państwa. Na sam program 500+ dano już prawie 70 mld zł, co przecież nie mieściło się w wyobrażeniach wszystkich lewicowych (!) i liberalnych rządów naszego kraju. Nastąpił bezprecedensowy wzrost poziomu życia wykluczonej większości, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Cechą Trzeciej RP było połączenie wielodzietności ze skrajnym ubóstwem. W tym roku 10 mld zł otrzymają emeryci (kolejna enklawa biedy) oraz kolejne 10 mld zł uzyskują rodzice na pierwsze dziecko. Okazuje się, że stać nas na to, a z ust liberalnych „autorytetów ekonomicznych” wiedzieliśmy dobrze, że „piniędzy na to nie ma, nie było i nie będzie”.

     Ale nie będę się znęcać nad autorami tych tez: to już (mam nadzieję) nie wróci. Biedni nie są żadnym „plemieniem”: łączy ich niechciane i niezasłużone ubóstwa i to bardzo mocne spoiwo. Ci, którzy chcą ulżyć ich doli nie są żadnymi „populistami”, lecz … prawdziwą lewicą, taką w dziewiętnastowiecznych podręczników, nawet gdy uważają się za „prawicę”. Wrażliwość na biedę jest szlachetną cechą: daje przewagę nie tylko moralną, ale racjonalną, bo rozwija się tylko taki kraj, który ma zasobną większość, chroniący przed ubóstwem wszystkich, którzy wymagają pomocy i da im się pomóc. Jest to też źródłem zarobku dla biznesu oraz podstawą stabilizacji społecznej i politycznej. Dlaczego obrońcy liberalnego dorobku Trzeciej RP przegrają w demokratycznych procedurach, nawet gdy będą zaklinać się, że po zwycięstwie nie zmienią polityki społecznej PiS-u.

    Jeśli biedna większość narodu ma perspektywę lepszego życia, to chyba sprawy toczą się w dobrą stronę. Wojny nie będzie, więc mamy szanse na trwale zasobne państwo, które uczy się na cudzych a nie tylko swoich błędach. Oby tylko ktoś skutecznie naprawił finanse państwa, bo bez pieniędzy publicznych nie wyrwiemy się trwale z naszej historycznej, polskiej biedy.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Zgodnie z art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (zwanym dalej „k.s.h.”) w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Skutki naruszenia przepisu art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie prawa pracy nie są jednoznacznie oceniane.

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 81 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym – tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń.

 

 

    

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadziła ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura „wejścia do systemu” dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.

 

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. I SA/Sz 14/19) wskazano, że pompownia i hala wirówek spełniają definicję budynku i obiekty znajdujące się wewnątrz tych budynków stanowią część składową budynków, tworząc wraz z nimi całość techniczno-użytkową.

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Darowizna udziałów w Spółce na rzecz dzieci (zstępnych) będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizna na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 30 kwietnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0114-KDIP3-1.4011.197.2019.1.EC), dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Irlandii.

 

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej określana jako: „ustawa”) nie reguluje wprost ani kwestii powstania przychodu podatkowego, ani sposobu ustalenia kosztu zyskania przychodu w przypadku połączenia spółki kapitałowej, jako spółki przejmującej, ze spółką osobową, jako spółka przejmowaną. Wątpliwości dotyczą m.in. tego czy na gruncie ustawy połączenie przez przejęcie spółki komandytowej skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podatkowego.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 2 kwietnia 2019 r. NSA wydał wyrok zgodnie, z którego tezą: „Ustawodawca nie dopuszcza możliwości ustalania „skorygowanej” wartości początkowej zakupionego wcześniej środka trwałego w oparciu o wycenę dokonywaną samodzielnie przez podatnika lub przez powołanego przez niego biegłego, z uwzględnieniem cen rynkowych, w oparciu o regulację z art. 22g ust. 8 i ust. 9 u.p.d.o.f.”

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956, ze zm.), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię możliwości zaliczenia do KUP wydatków poniesionych przed dniem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną, które mogą zostać ujęte w KUP dopiero po dniu przekształcenia.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W przypadku więc, gdy podatnik objął udziały w spółce przed dniem 1 stycznia 2017 r., koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki należy również określić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego w stanie prawnym przed dniem 1 stycznia 2017 r. Zatem kosztem uzyskania przychodów jest podatkowa wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa na dzień objęcia udziałów w spółce z o.o. – ograniczona wartością nominalną tych udziałów z dnia ich objęcia.

     W zakresie kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. Przepis ten w obecnym brzmieniu wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

     Na mocy przepisów przejściowych, tj. art. 4 powołanej ustawy, w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji) lub wkładów w spółdzielni albo odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) koszty uzyskania przychodów z tych tytułów ustala się na podstawie odpowiednio przepisów ustaw zmienianych w art. 1 albo art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli przychód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

     W przypadku więc, gdy podatnik objął udziały w spółce przed dniem 1 stycznia 2017 r., koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki należy również określić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego w stanie prawnym przed dniem 1 stycznia 2017 r. Zatem kosztem uzyskania przychodów jest podatkowa wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa na dzień objęcia udziałów w spółce z o.o. – ograniczona wartością nominalną tych udziałów z dnia ich objęcia.

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     Podstawową zasadą wynikającą wprost z treści art. 86 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jest stosowanie takiego prewspółczynnika, który najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przy transakcjach łańcuchowych dla każdej dostawy należy odrębnie ustalić miejsce jej świadczenia. Zgodnie z art. 32 Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „Dyrektywa 2006/112”) w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub nabywcę, lub też osobę trzecią za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym znajdują się towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. Z orzecznictwa TSUE – w tym m.in. wyroków z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-245/04, z 16 grudnia 2010 r. C – 430/09 i z 26 lipca 2017 r. w sprawie C- 628/16 – wynika, że powołany przepis ma zastosowanie tylko do dostaw towarów, którym przypisany jest transport lub wysyłka. Jeżeli zatem w następstwie dwóch następujących po sobie dostaw tych samych towarów, które zostały zrealizowane odpłatnie między podatnikami działającymi w takim charakterze, ma miejsce pojedynczy transport wewnątrzwspólnotowy tych towarów, transport ów może być przypisany tylko jednej z tych dwóch dostaw.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

    

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok (sygn. akt C-225/18) zgodnie z którego treścią podatnik, w przypadku świadczenia usług turystycznych, może odzyskać podatek. Problem dotyczy stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., kiedy zmieniła się ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przed nowelizacją podatek od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych mogły odliczyć podmioty świadczące usługi turystyki. Po zmianach zostały one pozbawione tego prawa. Gdy w 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej, wprowadzono nową ustawę z dnia 11 marca 2004 r., ale przepisy ograniczające odliczanie podatku pozostały bez zmian. Od dnia 1 grudnia 2008 r. weszła w życie jednak nowelizacja, a wraz z nią zakaz odliczania podatku od towarów i usług od wydatków na gastronomię czy noclegi również w branży turystycznej. Powstało wtedy jednak pytanie, czy Polska nie naruszyła w ten sposób klauzuli standstill z dyrektywy.

     W omawianym wyroku Grupa Lotos zadała pytanie, czy ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług od wydatków na usługi noclegowe i restauracyjne, które refakturowała na spółki zależne.

     Zdaniem Grupy, w sytuacji gdy z jednej strony z art. 8 ust. 2a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wynika, że podmiot, który nabywa we własnym imieniu usługi w celu ich dalszej odprzedaży, jest traktowany jako świadczący usługę, a z drugiej strony usługi noclegowe oraz usługi gastronomiczne będą podlegały opodatkowaniu VAT przy ich odprzedaży przez Grupę Lotos, podatek od towarów i usług naliczony przy ich nabyciu powinien podlegać odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 tej ustawy ograniczenie w zakresie wył?czenia prawa do odliczenia w odniesieniu do us?ug noclegowych i us?ug gastronomicznych nie znajdzie tutaj zastosowania, poniewaączenia prawa do odliczenia w odniesieniu do usług noclegowych i usług gastronomicznych nie znajdzie tutaj zastosowania, ponieważ Grupa Lotos jest uznawana nie za ostatecznego konsumenta tych usług, lecz za świadczącą usługę, podobnie jak podatnicy VAT świadczący tego typu usługi.

     W interpretacji podatkowej ze stycznia 2015 r. organ podatkowy uznał stanowisko Grupy Lotos za nieprawidłowe z tego względu, że wyłączenie prawa do odliczenia jednoznacznie przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie dokonuje rozróżnienia, czy nabywając usługi noclegowe i gastronomiczne, podatnik działa jako ostateczny ich konsument, czy jako usługodawca. W obu przypadkach obejmie ją zakaz odliczania podatku. Wątpliwości nabrał dopiero NSA, który zadał pytanie prejudycjalne. Zdaniem sądu kasacyjnego zakaz odliczenia nie powinien dotyczyć refakturowania usług, bo jeśli przedsiębiorca je kupuje i potem odprzedaje, to poniesione przez niego wydatki pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Restrykcje prowadziłyby więc do podwójnego opodatkowania tych usług.

     W podsumowaniu TSUE stwierdził, że art. 168 lit. a) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że:

 • sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które przewiduje rozszerzenie zakresu wyłączenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług po przystąpieniu danego państwa członkowskiego do Unii i oznacza, że od wejścia w życie tego rozszerzenia zakresu wyłączenia podatnik świadczący usługi turystyki jest pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych, które podatnik ten refakturuje na rzecz innych podatników w ramach świadczenia usług turystyki, oraz
 • nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które przewiduje wyłączenie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych, wprowadzone przed przystąpieniem danego państwa członkowskiego do Unii i utrzymane po tym przystąpieniu zgodnie z art. 176 akapit drugi dyrektywy VAT, i oznacza, że podatnik nieświadczący usług turystyki jest pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych, które podatnik ten refakturuje na rzecz innych podatników.

     Uwzględniając treść wyroku należy podkreślić, że orzeczenie może stanowić możliwość odzyskania podatku od towarów i usług dla znacznej liczby podatników z tytułu świadczonych usług turystycznych.

 

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

     W dniu 2 maja 2018 r. TSUE wydał orzeczenie w sprawie pytania prejudycjalnego zadanego przez NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 65/16. Wniosek dotyczył wykładni art. 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a konkretnie daty wymagalności podatku od wartości dodanej w związku z wykonaniem usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

     Spółka Budimex złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. W wydanej interpretacji wskazano, że VAT jest wymagalny w momencie wystawienia przez spółkę faktury dokumentującej wykonanie tych prac lub, w jej braku, po upływie terminu 30 dni od daty rzeczywistego wykonania tych prac. Podkreślono, że okoliczność, iż postanowienia umowne, na podstawie których są wykonywane prace budowlane i budowlano-montażowe, stanowią, że zamawiający powinien je zaakceptować w protokole odbioru, nie ma wpływu na datę wymagalności należnego VAT.

     Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 30 lipca 2015 r. skarga ta została oddalona. Spółka następnie zaskarżyła ten wyrok. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym.

     NSA zapytał, czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego w protokole odbioru.

     Spółka argumentowała, że często było dla niej niemożliwe określenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego przed odbiorem robót przez zamawiającego.

     Trybunał stwierdził, że warunek, jakim jest sporządzenie protokołu odbioru przez zamawiającego następuje dopiero po upływie terminu, który jest mu przyznany na zgłoszenie usługodawcy ewentualnych wad, które powinien on skorygować, by usługa budowlana lub budowlano-montażowa była zgodna z uzgodnieniami, nie można wykluczyć, że wspomniana usługa nie zostanie całkowicie wykonana przed owym odbiorem.

     Podkreślił także, że podstawę opodatkowania odpłatnego świadczenia usług stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika W konsekwencji w zakresie, w jakim nie jest możliwe określenie wynagrodzenia należnego od usługobiorcy przed dokonaniem przez niego odbioru usług budowlanych lub budowlano-montażowych, podatek od tych usług nie może stać się wymagalny przed owym odbiorem.

     TSUE stwierdził, że dopuszczalnym jest rozliczenie podatku po sporządzeniu protokółu odbiorczego, jeżeli, po pierwsze, formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie i, po drugie, formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego.

     Wyrok najprawdopodobniej będzie mieć przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw budowlanych, gdyż w istotny sposób wpływa na sposób ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz burzy dotychczas przyjętą praktykę opartą między innymi na interpretacji ogólnej.

     Należy także zauważyć, że wyrok może również oddziaływać na inne typy czynności opodatkowanych, których zakończenie może wynikać ze sporządzenia właściwego dokumentu określonego w umowie.

 

Maciej Flis

Młodszy konsultant

maciej.flis@isp-modzelewski.pl

     Przepis art. 108d ust. 1 ustawy VAT, przewiduje mechanizm polegający na możliwości wcześniejszej zapłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT ze środków pochodzących w całości z rachunku VAT. Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu VAT następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin przewidziany na zapłatę podatku, wówczas kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu VAT można obniżyć o kwotę obliczoną na podstawie określonego w tym przepisie wzoru.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany w części C dotyczącej rozliczenia importu towarów:

 • w wierszu nr.1 import towarów opodatkowanych stawką 22% albo 23% w poz. 21 oraz w poz. 22 podatek należny od tych czynności wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów stawką w wysokości 22% lub w okresie wskazanym w art. 146 aa ust.1 pkt 1 ustawy stawką 23%;
 • w wierszu nr. 2 Import towarów opodatkowanych stawka 7% albo 8%, w poz. 23 oraz w poz. 24 podatek należny od tych czynności wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów stawką w wysokości 7% lub w okresie wskazanym w art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy stawką w wysokości 8%.

Zmieniona deklaracja importowa obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r. Stosowanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług 23% i 8% będzie uzależnione od określonych wskaźników:

 • relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
 • sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych);

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie ogłaszał w drodze obwieszczenia informacje o końcu okresu obowiązywania podwyższonych stawek podatku. Obwieszczenie będzie publikowane do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać standardowe stawki.

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

     W przypadku, gdy dług celny został określony ostateczną decyzją organu celnego, dopóki ta decyzja nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, wynikające z niej ustalenia dotyczące wartości niezbędnych do ustalenia podstawy opodatkowania, nie mogą być weryfikowane w postępowaniu podatkowym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towarów.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W przypadku dostawy nieruchomości, na której znajduje się wyłącznie ogrodzenie, mamy do czynienia z dostawą nieruchomości niezabudowanej.

 

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. obowiązującym od dnia 1 maja 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

     Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup. W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

     Odliczenia, dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

     W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej „rachunkiem”, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

 

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

     Piętnastolecie harmonizacji polskiego prawa podatkowego jest okresem dostatecznie długim, aby podjąć próbę podsumowania, kreśląc ogólne wnioski wynikające z tego, bądź unikatowego doświadczenia. W końcu po raz pierwszy w historii zrezygnowano dobrowolnie i w sposób demokratyczny z istotnej części suwerenności w tak ważnej dla każdego „niepodległego” państwa dziedzinie, jaką jest stanowienie prawa podatkowego, co wiąże się również z poddaniem się jurysdykcji międzynarodowego trybunału (najpierw ETS potem TSUE) badającego jego zgodność z zewnętrznym wzorcem. W dodatku owa harmonizacja dotyczy głównie dwóch najważniejszych podatków: VAT-u i akcyzy, które od 1993 roku dawały „większą połowę” dochodów budżetu państwa. Przypomnę, że od 5 lipca 1993 roku obowiązywały w Polsce nasze krajowe wersje tych podatków, które – dzięki wysokiej wydajności fiskalnej – zadecydowały o trwałej stabilizacji finansów publicznych naszego kraju oraz zmniejszeniu deficytu budżetowego do bezpiecznych rozmiarów. Dochody z tych podatków utrzymywały się w latach 1993 – 2003 na bardzo przyzwoitym, lepszym niż w większości byłych „demoludów” poziomie (12% PKB), zwroty VAT-u były na poziomie niższym niż 3% PKB (obecnie jest to 5% PKB), a tzw. luka, czyli różnica między potencjalnym a rzeczywistym poziomem dochodów budżetowych, była na niskim, „bezpiecznym” poziomie (od 5% do 7% rocznych dochodów). Wprowadzenie tych wersji podatków i ich dalsze funkcjonowanie zgodnie oceniono jako jedną z nielicznych udanych reform fiskalnych w naszym kraju po 1989 roku zarówno w oczach specjalistów jak i instytucji międzynarodowych. Podatki te były jedynak przedmiotem nieprzejednanej krytyki ze strony części biznesu podatkowego i związanych z nim mediów. Dlaczego? Można się tylko domyślać, że tamte wersje VAT-u i akcyzy nie dawały zbyt dużych możliwości na zorganizowaną ucieczkę od opodatkowania i uzyskiwania zwrotów. Podatki te zakończyły swoją historię właśnie w dniu 1 maja 2004 r. bo z tą datą weszły w życie dwie ustawy regulujące odrębnie nowy podatek od towarów i usług (te obowiązują do dziś) oraz nową akcyzę (którą zastąpiono kolejną ustawą, dość podobną do swej poprzedniczki). Niniejszy artykuł poświęcony jest generalnej ocenie wyłącznie polskiej wspólnotowej wersji VAT-u: nowej akcyzie będzie poświęcony odrębnej tekst.

     Nowa wersja podatku od towarów i usług już w pierwszym roku obowiązywania spowodowała nominalny spadek dochodów budżetowych, a pod rządami niewspólnotowego VAT-u, obowiązującego w latach 1993 – 2003, dochody te wzrosły nie tylko nominalnie, lecz również realnie, zwłaszcza do 1997 roku. Nieliczne głosy ostrzegające nadciągającą katastrofę fiskalną były skutecznie zgłoszone przez prowspólnotowy jazgod w wydaniu „nowych ekspertów” od tego podatku. Skąd się oni nagle wzięli? Nie trudno się domyśleć: byli to przedstawiciele zagranicznego biznesu podatkowego, wychwalający pod niebiosa „zalety” wspólnotowej wersji VAT-u. Szybko dogadali się oni z przedstawicielami władzy, a na posiedzenia komisji sejmowych bez żenady obnosili się publicznie z wysokimi urzędnikami resortu finansów, choć było to jeszcze dość niewinne początki tego, co zdarzyło się od 2008 roku. Poprzez kolejne piętnaście lat „doskonalono” ten podatek głównie harmonizując jego przepisy ze wspólnotowymi wzorcami. Na czym to głównie polegało? Ową harmonizacją było głównie wklejanie do tej ustawy przepisów pochodzących z dyrektyw wspólnotowych (VI dyrektywy zastąpionej następnie dyrektywą 112/WE/2006). Dodano również nasze, „autorskie” pomysły. W wyniku tego powstała nowa, bardziej „cywilizowana” wersja tego podatku, którą charakteryzują cztery ogólne cechy:

 • cecha najważniejsza: podatność na „optymalizację”. Każdy, kto chciał i umiał to zrobić, uzyskiwał możliwość ucieczki od tego podatku oraz wyłudzenia zwrotów. Oczywiście absolutna większość podatników tego nie robiła i nie robi (bo nie chce), ale szybko zaczęło tworzyć tzw. struktury optymalizacyjne, czyli zespół fikcyjnych podmiotów, wykonujących równie fikcyjne transakcje po to, aby otrzymać (pozornie legalnie) prawdziwe pieniądze z urzędów skarbowych (wzrost zwrotów nominalnie w latach 2004 – 2017 0 100%). Z tych kręgów wywodzą się również entuzjaści nie tylko harmonizacji podatków, ale również integracji europejskiej; bez niej nie dałoby się w ten sposób zarabiać,
 • cecha martyrologiczna: tworzenie pułapek dla uczciwych podatników, którzy na skalę masową stali się ofiarami tego podatku: dla skutecznego zastosowania podstawowego schematu ucieczki od tego podatku w postaci tzw. złamanej ceny (sprzedaż prawdziwego towaru lub usługi poniżej ceny zakupu, a rabat ten sfinansowany niezapłaconym podatkiem) potrzebny jest uczciwy podatnik, który kupi ten towar, a następnie jest pozostawiony jako jedyny dostępny podmiot działań represyjnych władzy. Grupa ofiar wspólnotowego VAT-u rosła z każdym rokiem i stanowi już populację dość liczną (tworzą m.in. „ruch niepokonanych”). Jest to ponad pięćdziesiąt tysięcy firm i byłych firm oraz co najmniej drugie tyle ludzi, którzy stracili majątek lub stali „oszustami podatkowymi” przez ten podatek. Z tej grupy wywodzą się najzagorzalsi krytycy tego podatku oraz przeciwnicy harmonizacji prawa podatkowego, ale kto by tam słuchał „oszustów podatkowych”?
 • cecha makrokonomiczna: „grabież”. Dość szybko rozeszła się nie tylko w Europie wieść, że w Polsce urzędy skarbowe rozdają pieniądze i można prowadzić prawdziwy biznes po obniżonych kosztach finansując powstałe w ten sposób straty niepłaconym podatkiem i wyłudzeniami zwrotów. I – co najważniejsze – jest to działanie całkowicie bezkarne i w dodatku w pełni aprobowane przez miejscowe władze, media i ekspertów. Skutkiem tego była największa po latach 1989 – 1991 masowa grabież środków publicznych, która wzrosła nawet do kwoty kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Mówię tu wyłącznie o realnie udokumentowanych stratach w postaci niezapłaconego, lecz wymierzonego podatku oraz wypłat nienależnych zwrotów. Nie mylimy tego pojęcia z luką podatkową, które jest szacunkiem makroekonomicznym, nie uwzględniającym strat wynikających z luk w przepisach. Bezpowrotne straty w tym podatku w całym okresie mijających piętnastu lat wynosiły prawie 290 mld zł, czyli nominalnie było prawie 20% uzyskanych w tym czasie dochodów. Obrazowo mówiąc ukradziono nam kwotę rocznego budżetu państwa; pieniądze te „nie zostały w kieszeni podatników”, lecz zubożyły nas jako zbiorowość. Od 2016 roku ograniczono to zjawisko, ale ukradzionych wcześniej pieniędzy nigdy nie odzyskamy,
 • cecha polityczna – nowa elita: wspólnotowy VAT stał się trwałym, stabilnym i wyjątkowo wydajnym źródłem łatwych pieniędzy najpierw dla tzw. zagranicznego biznesu podatkowego, który urósł do nieznanych w historii rozmiarów: to on zapewnia bezpieczeństwo w stosunkach z władzą, załatwia korzystne dla zleceniodawców przepisy, przekupuje ekspertów, media i wspiera pseudonaukowe opracowania na temat wyższości tej wersji podatku nad ich narodowymi wersjami. Wiadomo, że istotą liberalnej demokracji jest to, że władza należy do tych, którzy mają pieniądze (a nie odwrotnie), a ten kto może dysponować kwotami liczonymi w dziesiątkach miliardów złotych jest stanie wykreować władzy typ polityka, który jest „człowiekiem z rynku”, czyli zaczyna swoją karierę właśnie w zagranicznym biznesie podatkowym, a następnie – jako szczególnie do tego predestynowany – przechodzi (czasowo) do polityki i rządzonej biurokracji. Tu nie ma podziałów na lewicę i prawicę. Tacy ludzie zajmują najwyższe stanowiska (są nawet wiceministrami finansów!) lub „społecznymi doradami” ministra finansów, a najwyżsi urzędnicy państwowi z namaszczaniem powołują się na opracowania firm znanych z tego, że nie za darmo załatwiają (również w Polsce) ucieczką od opodatkowania. Jest to nowa „grupa trzymająca władzę”, która jest zdolna wpłynąć na wynik wyborów i bronić swoich interesów wbrew programowi politycznemu większości parlamentarnej (skąd my to znamy?).

     Powyższe cechy tego podatku nadają mu cechy wyjątkowej trwałości, bo najbezpieczniejsza jest zmowa przeciwko państwu tolerowana przez jego funkcjonariuszy: gdy zarabia się na słabości państwa i umie podzielić zarobkiem z każdym, kto mógłby przeszkodzić, nikt nie podstawi nogi, bo po co? Kogo interesuje coś tak abstrakcyjnego jak „interes publiczny”? To jakieś „bzdury”.

Naszym oryginalnym wkładem do skarbnicy wspólnotowego VAT-u jest pogłębiający się z każdym rokiem chaos informacyjny w wykonaniu dwóch niezależnych ośrodków władzy:

 • ministra finansów i podległych mu organów, które w ciągu minionych piętnastu lat wydały ponad 200 tys. (dokładna liczba jest nieznana) aktów interpretacji przepisów tego podatku. Co rok przybywa kolejne kilkanaście tysięcy urzędowych wypocin na ten temat. Bezpieczne stosowanie przepisów zastąpiono loterią poglądów (nawet sprzecznych z prawem), do których „zastosowanie się” daje immunitet karno-skarbowy,
 • sądów administracyjnych, które wydały kilkadziesiąt uchwał oraz kilkadziesiąt tysięcy wyroków całkowicie nieprzewidywalnych; najlepszym tego przykładem jest całkowita zmiana poglądów na temat podmiotowości w tym podatku jednostek a następnie zakładów budżetowych.

     Obiektywnie nie ma już prawa stanowionego regulującego ten podatek: najistotniejsze znacznie mają domorosłe teorie na temat świadomości: podatnik nie narusza prawa, mimo że je obiektywnie narusza, jeżeli do głowy mu nie przyszło, ze uczestniczy w oszustwie oraz nie podejrzewał nic, a jednocześnie gorliwie sprawdzał każdą transakcję, czyli dołożył należnej staranności. Podatnicy, zarówno ci uczciwi jak i ci niezbyt uczciwi wprost negują istnienie prawa regulującego ten podatek. Ów nihilizm byłby bardzo groźny, ale niewielka aktywność organów kontroli, które są w stanie sprawdzać co najwięcej kilkanaście tysięcy przypadków w ciągu roku (górna granica sukcesu), przynajmniej niektórym pozwala spać spokojnie.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Poznaliśmy się bliżej późno, dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zeszłego wieku. Łączyło nas nie tylko nazwisko i dalekie pokrewieństwo (mój ojciec Stanisław był kuzynem Zygmunta, ojczyma Karola), ale również autentyczna sympatia, a z mojej strony głęboki szacunek do postawy i wiedzy Pana Profesora. Należeliśmy do dwóch już bardzo odległych pokoleń (dwadzieścia lat w naszych czasach to wręcz epoka), różnych środowisk oraz dziedzin wiedzy, lecz wielu myliło nasze imiona, m.in. otrzymałem listy skierowane bezpośrednio do mnie, które adresowano jednak do „Karola Modzelewskiego”, a dla niektórych byliśmy jedną i tą samą osobą. Często również wyrażano zdziwienie, że można jednocześnie zajmować się podatkami i być historykiem. Moja dziedzina wiedzy jest bardziej prozaiczna i codzienna, przez co być może interesowała szerszy krąg adresatów. Nie raz w listach na tematy gospodarcze lub finansowe Czytelnicy przekazywali na moje ręce pozdrowienia i wyrazy szacunku dla profesora Karola Modzelewskiego, bo w świadomości wielu byliśmy Rodziną, co wspominam z najgłębszą sympatią.

     Dziś żegnamy wybitnego Polaka, Naukowca, Myśliciela i gorącego Patriotę. Składam głęboki hołd Jego pamięci. Mam nadzieję, że Jego postawa i myśli staną się inspiracją nie tylko dla polskiej lewicy.

 

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Uniwersytet Warszawski

     Publikowane wyniki pierwszego kwartału w pełni potwierdziły niepokojący trend w dochodach budżetowych z dwóch najważniejszych podatków: może być gorzej niż w zeszłym roku. Gdyby utrzymywał się on również w drugim kwartale, o wykonaniu dość ostrożnej prognozy dochodów w tych podatkach nie ma co marzyć. Przypomnę, że zaplanowano ok. 180 mld zł z VAT-u (wykonanie po kwartale – ok. 42 mld zł) i 73 mld zł z akcyzy (wykonanie po kwartale tylko 15, 5 mld zł). Jest źle, choć wzrost popytu z wyniku wypłaty trzynastej emerytury da dodatkowe dochody budżetowe, ale w najlepszym wariancie będzie to około 1,5 mld zł. To kropla w morzu. Niewiele więcej może dać 500+ na pierwsze dziecko. Można oczywiście zwiększyć dochody budżetowe w podatku od towarów i usług poprzez ograniczenie kwoty zwrotów. Brak jest oficjalnych danych o ich wysokości za zeszły rok. Wiemy, że w 2017 r. było to około 100 mld zł a w poprzednim roku – według ostrożnych szacunków – mogły wzrosnąć. Utrzymuje się również chora struktura tych zwrotów, gdyż około połowy tej kwoty otrzymuje 5 tys. podatników, będących dużymi przedsiębiorcami, oni stanowią przecież 0,3% ogółu populacji. Dlaczego budżet jest aż tak hojny wobec tej grupy podmiotów? Odpowiedź jest prosta: podmioty te w istotnej części korzystają z przywileju tzw. odwróconego VAT-u, czyli inaczej nazwanej stawki 0%, a ona uprawnia do zwrotu podatku (branże: stalowa, metali kolorowych, elektroniczna, złomiarska, surowców wtórnych, odpadów, częściowa budowlanka). To prawda, że w większości jest to spadek po patologicznych rządach liberałów i ich „społecznych doradców”, ale rządy po 2015 roku mogły zlikwidować ten przywilej, zwłaszcza że solennie zapowiadano jego zniesienie. Dlaczego tego nie zrobiono? Czy lobbing beneficjentów tego rozwiązania jest aż tak skuteczny również pod rządami „dobrej zmiany”?  Prędzej czy później opinia publiczna dowie się o tym, bo gdy jest źle, muszę się znaleźć winni.

     Rzeczywiście z dwoma najważniejszymi podatkami – dzieje się w naszym kraju coś dziwnego. Wiemy, że w akcyzie niewiele zrobiono przez mijające trzy lata, co mogłoby skutecznie zwiększyć jego efektywność fiskalną. Przypomnę, że wciąż nie osiągnięto wyjściowego poziomu efektywności wynoszącego w okresie przedliberalnym 4% PKB, mimo wzrostu zużycia (spożycia) wszystkich istotnych wyrobów akcyzowych. Gdyby tylko usunięto z tego podatku wszystko to, co popsuto w poprzednich latach 2008-2015, mielibyśmy w tym roku dodatkowe 10 mld zł (a w całym okresie o około 33 mld zł) więcej, czyli sfinansowano by połowę wydatków programu 500+. Dużo? A mogłoby być nawet jeszcze więcej, bo biorąc pod uwagę wzrost koniunkturalny, wzrost zużycia wyrobów akcyzowych, korzystną fiskalnie strukturę popytu na te wyroby oraz konieczne (choć niewprowadzone) zabiegi uszczelniające i unowocześniające ten  podatek, w tym roku do kasy państwa mogłoby wpłynąć nawet 90 mld zł, czyli nowe wydatki nie musiałyby obciążać deficytu budżetowego.

     Nadchodzący kryzys dochodów z VAT-u jest zapewne zaskoczeniem dla tych, którzy ulegli propagandzie o wyśmienitej skuteczności jakichś „instrumentów  informatycznych”. Tu zarówno rządzący jak i liberalna opozycja mówi jednym głosem; czy pierwsi twierdzą, że to oni „przygotowali” te instrumenty, a PiS je tylko „wdrożył”, a ci drudzy twierdzą, że ich wprowadzenie jest ich zasługą. Cóż to za wunderwaffe podatkowe, w które wierzy cała klasa polityczna? Są to jakieś biurokratyczne wynalazki jak słynny Jednolity Plik Kontrolny, oraz „odwrócony VAT”, a także dobrowolna podzielona płatność. Ten ostatni instrument funkcjonuje dopiero od połowy zeszłego roku, ma wciąż na marginesie ma znaczenie i na pewno w obowiązującym kształcie nie przyczynił się do zauważalnego wzrostu dochodów budżetowych. Odwrócony VAT jest tzw. schematem podatkowym, czyli sposobem na unikanie opodatkowania, zmniejsza wpływy zwiększając zwroty podatku, a jego „uszczelniający” skutek jest wymysłem lobbystów z zagranicznego biznesu podatkowego. Natomiast Jednolity Plik Kontrolny, czyli raportowanie przez podatników ich ewidencji podatkowych prowadzonych dla potrzeb VAT-u, sam z siebie niczego nie uszczelni, a skuteczność działań egzekucyjnych, czyli przymusowego poboru zaległości podatkowych będącego następstwem działań kontrolnych w tym podatku, wynosi około 1% rocznych dochodów budżetowych, czyli wielkość śladową. Gdyby nawet udało się zwiększyć dwukrotnie ściągalność oficjalnych w tym trybie zaległości podatkowych, to w skali roku uzyskano by ponad 3 mld złotych. To bardzo mało, ale nie może być więcej, bo efektywność fiskalna postępowań kontrolnych w tym podatku, nawet gdyby udało się postępowania te prowadzić sprawnie i uzyskiwać dużo większy „przypis” m.in. dzięki owemu Plikowi Kontrolnemu, to egzekucja tych zaległości pozostałaby na tym samym, niskim poziomie. To wynika z wiedzy na tematy podatkowe, a kto tego nie wie, niech lepiej wypowiada się na inne, bezpieczniejsze tematy (np. o „zagrożeniach ze strony PiS dla praworządności”).

     Gwoli prawdy trzeba przyznać się, że uzyskano dość silny efekt odstraszający w 2017 roku poprzez wprowadzenie drakońskich kar w Kodeksie karnym za fałszerstwa fakturowe: ale widać strach minął.

     To nie koniec opowieści o cudach dziejących się z tym podatkiem. Od marca tego roku możemy jako pierwsi w Europie na taką skalę wprowadzić obowiązkową podzieloną płatność w obrocie towarami i usługami, które dziś nie są opodatkowane, bo korzystają z przywileju „odwróconego VAT-u”. Mogłoby to dać w tym roku ekstra 10 mld zł. I co? Nie ma nawet projektu, a jakiś urzędnik tego resortu „przesunął” wprowadzenie tych rozwiązań na przyszły rok, czyli oddał lobbystom i oszustom lekką ręką dużo pieniędzy. Jednocześnie przez pół roku trwały zorganizowane przez chyba tych samych urzędników harce z tzw. nową matrycą stawek VAT, którą szczęśliwie w ostatniej chwili udało się wyrzucić na śmietnik.

     Wiemy, że za liberalnych czasów przepisy w tym podatku (i nie tylko w tym) „załatwiono”: tak było z „odwróconym VAT-em” na kolejne grupy wyrobów. Miało się to zmienić po 2015 roku. Okazuje się, że ten proceder trwa do dziś, a owi załatwiacze chwalą się, że dzięki nim nie ma od początku tego roku opodatkowania tym podatkiem niektórych czynności związanych z posługiwaniem się bonami towarami. Skąd to wiemy? Od samych zainteresowanych, bo oni chwalą się swymi sukcesami, a jedna z gazet (oczywiście opiniotwórczych) przyznała ten sukces wyłącznie w rankingu doradców podatkowych (chyba powinno być „lobbystów”, bo doradcy podatkowi chyba nie zajmują się tworzeniem prawa, z wyjątkiem oczywiście „społecznych doradców” byłego ministra finansów).

     To się wszystko nie mieście w głowie. Trzeba zadać pytanie: gdzie jest minister finansów oraz organy, które powinny stać na straży interesu publicznego i dochodów budżetowych. Złośliwi twierdzą, że na ministra finansów to my nie mamy od ponad 10 lat, ale to zapewne gderanie antyliberalnych malkontentów.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Niełatwo nam zgodzić się myślą, że naszą najnowszą historię ostatniego stulecia w istotnej części napisali agenci obcych wywiadów, którzy następnie zawłaszczyli, zdeprecjonowali a częściowo przeinaczyli wiele podstawowych pojęć określających naszą tożsamość narodową. Obecna poprawność nakazuje negliżować wyłącznie agenturalny charakter rządów w Polsce okresu 1944-1989, czyli „okupacji sowieckiej”. Toż to nawet nie była „Polska Ludowa”, tylko okres rządów „sowieckiej agentury”. Z tą „okupacją” walczyli najpierw „żołnierze wyklęci”, a później „opozycja demokratyczna”, stawia się im pomniki, a przy okazji – wręcz mimochodem – ujawniane są fakty nie tylko materialnego zaangażowania obcych wywiadów w finansowanie i kierowanie tzw. podziemiem antykomunistycznym. Czyli też była to „agentura”, tylko że lepsza, „zachodnia”.

     Okres międzywojenny już budzi dużo mniej społecznych emocji, więc bez żenady pisze się o agenturalnej genezie kariery „twórcy niepodległości” i całej sanacyjnej kliki, która wróciła do władzy w wyniku zamachu stanu zorganizowanego nie bez udziału wywiadu brytyjskiego.

     Twórcą kolejnego „odzyskania niepodległości” po okresie „komunizmu” był polityk oskarżany o to, że też był – podobnie jak Piłsudski – szeregowym agentem tym razem „sowieckiej agentury”, która – jak już powiedziałem – udawała państwo polskie przez ponad 45 lat. Wokół współczesnych, czyli posierpniowych rządów w naszym kraju jest wiele niedomówień, bo zbyt jednoznaczne oceny mogą zakończyć się procesami sądowymi. Wiemy, że współpracownik wywiadu naszego obecnego „strategicznego sojusznika” jest dziś uznany za wręcz bohatera narodowego. Myślę o „pułkowniku” Kuklińskim: czy jego zasługi dla wywiadu państwa, które miało wycelowane w nasz kraj swoje siły rakietowe, można uznać za czyn patriotyczny? Nie sądzę, ale nie to jest najważniejsze – naszym ustawodawstwem przynajmniej częściowo rządzą lobbyści zagranicznych firm, a ustawę uchylającą nałożoną niedawno karę za kłamstwo o udziale narodu polskiego w ludobójstwie Żydów ponoć pisano pod dyktando izraelskiego wywiadu. Może to nie jest to samo co płatna agentura, ale o naszej „niepodległości” i „suwerenności” raczej nie świadczy. Brak silnej klasy politycznej oraz mediów narodowych dodatkowo osłabiają naszą, pożal się Boże, demokrację. W kraju, w którym nie ukrywa się wpływu pewnej pani ambasador na działania polskich władz skarbowych w stosunku do firm z jej kraju, nadęte słowa o „odzyskaniu niepodległości” i „demokratycznym państwie prawa” brzmią żałośnie i mało wiarygodnie.

     Przeszłość wymaga uwznioślenia, aby „krzepiła nasze serca”. Prawdy lepiej nie znać, bo po co? Jest w wielu przypadkach wręcz depresyjna i bynajmniej nie świadczy o naszej wielkości. Jeśli historię polskości pojmujemy postrzegając ją przez pryzmat sceny politycznej, to możemy doznać wielu zawodów. Na tej scenie było wielu zacnych i uczciwych, chcących dobrze służyć naszej Ojczyźnie. Najczęściej jednak szybko przegrywali z „zawodowcami”, którzy mieli silnych i bezwzględnych patronów. Najlepszym przykładem osoby zniszczonej przez klikę „zawodowych polityków” był Ignacy Paderewski, w istocie pierwszy premier niepodległej Rzeczypospolitej, bo dopiero za jego rządów zwycięskie mocarstwa uznały naszą państwowość. Do końca swoich dni był wrogiem dla piłsudczyków, co powinno potwierdzić jego niekłamany patriotyzm.

     Nie ma złudzeń: obce wywiady będą penetrować naszą scenę polityczną, administrację państwa, służby specjalne, wojsko, media i gospodarkę, a nawet rynek doradczy. Wielu urzędników skarbowych prywatnie podejrzewa, że istotną część wyłudzeń VAT-u zorganizowały służby specjalne obcych państw i nie są bynajmniej to służby rosyjskie. Aby się temu przeciwstawić trzeba mieć silną władzę polityczną, której jedynym źródłem władzy jest wola wyborców, polskie, niezależne media, nieskorumpowaną klasę ekspercką, zwłaszcza naukowców, a przede wszystkim zasobne i nieponiżone biedą społeczeństwo. I właśnie od tego należałoby zacząć.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     W wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r. (sygn. I SA/Po 21/19) WSA w Poznaniu stwierdził, że tworzące całość techniczno-użytkową elementy nie muszą być wykonane w tej samej technice.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

    

     W niniejszym artykule omówiono kwestię możliwości uznania za koszt bezpośredni wydatku na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Spółka przejmująca może jako koszt podatkowy rozpoznać wydatki spółki przejętej na nabycie tych udziałów w dacie ich odpłatnego zbycia.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zasady dotyczące ustalania wartości środków trwałych w przypadku zarówno ich nabycia, jak i wytworzenia mogą zostać modyfikowane poprzez przepisy art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa”), z których wynika ściśle określona kolejność stosowania sposobów ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych przez podatnika.

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 tej ustawy.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

    

     Co do zasady zbycie nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia po pięciu latach od jej nabycia nie stanowi źródła przychodu, którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.o.f. Pytanie, które pojawia się w praktyce związane jest z przymusowym wywłaszczeniem z nieruchomości. W tym kontekście warto wskazać na konkluzje płynące z wyroku WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. (I SA/Kr 50/19).

    

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia oraz odprawa emerytalna, wypłacone w związku z wyrokiem sądowym, nie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

     Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076), z wyjątkiem:

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

     Zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. objęte są tylko odszkodowania i zadośćuczynienia i to tylko te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy – Kodeks pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a-g powołanego przepisu.

     W interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0112-KDIL3-1.4011.87.2019.1.AGR) rozpatrywał kwestię, czy kwoty odprawy emerytalnej oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy wpłacone na rzecz wnioskodawcy na podstawie wyroku sądu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Jak wskazał Organ: (…) funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę. Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.

     Mając powyższe na uwadze, Organ skonstatował, iż odprawy nie mieszczą się w pojęciu odszkodowania czy zadośćuczynienia, zatem nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

     W kwestii konsekwencji uzyskania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, a w szczególności możliwości jego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawa”) brak jest jednolitych ocen. Różnicę zdań na ten temat uwidacznia m.in. spór rozstrzygnięty przez NSA prawomocnym wyrokiem z 20 marca 2019 r. (II FSK 655/17).

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Opodatkowanie zbycia akcji zostało uregulowane w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię możliwości dokonania korekty przychodu w przypadku, gdy kontrahent odmawia zapłaty za wykonaną usługę i jednocześnie odmawia akceptacji wystawionej za tę usługę faktury.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Nabywca usług niematerialnych powinien wykazać się starannością w zakresie prawidłowego ich dokumentowania.

     Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • ma charakter definitywny (rzeczywisty),
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany.

     W przypadku podmiotów powiązanych, w aspekcie charakteru nabywanych usług niematerialnych, nabywca usług powinien wykazać się starannością w zakresie prawidłowego ich dokumentowania. Niezbędnym w tym przypadku jest dysponowanie materialnymi – usystematyzowanymi, niezbędnymi dla nabywcy – dowodami rzeczywistego wykonania usług. Podatnik nie powinien nabywać usług w zakresie czynności, które sam może wykonać. Na wymogi dotyczące właściwego dokumentowania usług niematerialnych wskazał NSA w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r. (sygn. akt III FSK 618/05). W orzeczeniu tym Sąd uznał, że doradztwo to usługi niematerialne, przy których należy zadbać o dowody. Nie mogą być za nie uznane pisma, które nie są opatrzone datą oraz podpisem osoby, która je sporządziła. Warto dodać, że w wyroku z dnia 7 marca 2003 r. (sygn. akt III SA 2090/01) NSA – przyznając podatnikowi prawo odniesienia w ciężar kosztów podatkowych wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe – stwierdził jednocześnie, że podatnik nie może się uchylać od okazania opinii (analizy, ekspertyzy) prawnej organom podatkowym, zasłaniając się koniecznością ochrony poufnych danych na temat firmy.

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 marca 2019 r.: „Istotą tzw. karuzeli podatkowej jest przepływ towarów albo upozorowanie przepływu towarów pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwach UE. Dochodzi wobec tego do wielu transakcji towarami albo pozorowania przepływu towarów opodatkowanych VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), które z jednej strony pozwalają na nieuiszczenie należnego podatku przez nierzetelnego podatnika (tzw. „znikającego podatnika”) na wstępnym etapie obrotu towarem w kraju, a z drugiej – pozwalają na uzyskanie nienależnego zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu WDT. Identyczna korzyść powstaje w sytuacji pozorowania transakcji kończących się wyprowadzeniem towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, w ramach sprzedaży TAX FREE, bowiem sprzedaż taka, podobnie jak WDT, korzysta z preferencji w podatku VAT.

     Transakcje te przeprowadzane są w dużych ilościach i bardzo szybko, w taki sposób, aby były one dla organów podatkowych faktycznie niepodważalne. Typowe dla oszustw karuzelowych jest, że w ramach transakcji handel odbywa się przeważnie prawdziwym towarem, przy czym popularny jest towar, którego nie można zidentyfikować w sposób jednoznaczny; jest on dostatecznie mały i wartościowy, żeby za pośrednictwem niego mogło dojść do maksymalizacji dochodów z popełnianej działalności przestępczej – w szczególności chodzi o elektronikę, telefony komórkowe, tekstylia, ewentualnie o towar typu surowce mineralne, paliwa, stal budowlana, złom żelazny i podobne.

     W tym procederze wyłudzenia VAT przy wykorzystaniu ciągu transakcji (zarówno faktycznych, jak i pozornych) uczestniczy (świadomie albo nieświadomie), w ramach uprzednio zaplanowanych przez oszustów ról, wiele podmiotów gospodarczych, spośród których część czerpie korzyści w jeden z dwóch sposobów:

 • przez brak zapłaty należnego VAT, przez tzw. „znikającego podatnika”, lub/i
 • przez otrzymanie, przez tzw. brokera, od organów podatkowych danego państwa zwrotu podatku VAT, który w rzeczywistości nie został uregulowany na wcześniejszych etapach obrotu.”

 

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

     Przekazania towarów na cele charytatywne dokonywane przez podatnika może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16) ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem spełniania wszystkich wymogów dotyczących takich dostaw określonych w ustawie.

 

    

Barbara Głowacka

konsultant podatkowy

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 255

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dzierżawa obwodów łowieckich faktycznie przeznaczonych na cele łowieckie nie podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, tylko korzysta ze zwolnienia od podatku.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W przypadku niektórych akcji promocyjnych, przedsiębiorcy stosują sprzedaż towarów za symboliczną „złotówkę”, czy 1 grosz.

     Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie wprowadza ograniczeń co do ustalania ceny produktów i ewentualnych rabatów. Za dopuszczalną należy więc uznać sprzedaż po cenie nawet znacznie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług.

     Istnieją okoliczności, w których organy podatkowe mają prawo określić inną wysokość obrotu niż cena sprzedaży. Dotyczy to jednak wyłącznie przypadków określonych w art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., tj. gdy między stronami transakcji lub osobami zarządzającymi zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub służbowym.

     Sprzedawca ma zatem co do zasady prawo swobodnie określać cenę sprzedawanego produktu, o ile jest ona uzasadniona ekonomicznie i nie służy obejściu prawa lub uniknięciu opodatkowania.

     W związku z nabywaniem towarów na cele sprzedaży promocyjnej, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Sprzedaż produktów po cenie promocyjnej jest czynnością opodatkowaną, a zatem – ich nabycie rodzi prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego.

     W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPP2.4512.15.2017.2.ICz) podkreślono, że ceny sprzedawanych towarów przedsiębiorca może ustalać swobodnie. Oznacza to zatem, że możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

     Wskazano jednak, ze niższa cena nie może jednak służyć obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania sprzedaży. W interpretacji zwrócono uwagę, że każde zastosowane działanie marketingowe powinno być uzasadnione ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. podwyższenia obrotu. Dyrektor KIS potwierdził również, że sprzedawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku od wydatków poniesionych na wytworzenie towarów promocyjnych oraz na zakup towarów promocyjnych, które są następnie przedmiotem sprzedaży w ramach opisanych akcji promocyjnych, również wówczas, gdy cena sprzedaży będzie niższa niż koszt wytworzenia/lub koszt zakupu, tj. wartość rynkowa tych towarów.

 

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

     W sytuacji gdy gmina dokonując zakupów dotyczących realizacji projektu nie nabywa ich w charakterze podatnika w związku z wykonywaną działalnością opodatkowaną, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących realizacji projektu budowy czy przebudowy oświetlenia.

 

    

Barbara Głowacka

konsultant podatkowy

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 255

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2019 I SA/Go 107/19 WSA stwierdził, że: „Cechy konstrukcyjne systemu VAT uzasadniają wykładnię dopuszczającą możliwość określenia proporcji odliczenia w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez gminę. Podejście takie uwzględnia złożoną strukturę działań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i urzeczywistnia uprawnienie podatnika do wyboru metody najbardziej reprezentatywnej, pozwalając na poszukiwanie klucza odpowiadającego specyfice realizowanej działalności i dokonywanych nabyć, a w rezultacie na odliczenie podatku w proporcji możliwie najbardziej odpowiadającej związkowi zakupów z działalnością opodatkowaną.”

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Organy częstokroć podważając dochowanie przez podatników należytej staranności formułują tezy o ograniczeniu kontaktów wyłącznie do kontaktów telefonicznych lub internetowych. Rozumowanie takie jest w praktyce oderwane od aktualnej rzeczywistości gospodarczej, w której coraz większy zakres wymiany dóbr i usług przenoszony jest do przestrzeni internetowej.

     W tym miejscu wskazać również można przykładowo na wyrok WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Sygn. akt. I SA/Bk 1206/16): „Przede wszystkim w obecnych realiach rynkowych nie jest niczym niezwykłym nawiązywanie kontaktów handlowych przez Internet i składanie za jego pomocą zamówień i opłacanie transakcji. Powszechne staje się również telefoniczne składanie zamówień i negocjowanie warunków dostaw towarów. Przy realizacji dostaw kontraktowych normą jest także korzystanie z usług firm kurierskich. Jako zbyt daleko idące należy ponadto uznać wnioski wysnuwane z tytułu angażowania się przez Skarżącego w działalność handlową w zakresie nowego asortymentu. Poszerzenie działalności gospodarczej o nową ofertę jest prawem podmiotu prowadzącego taką działalność i wynika z biznesowych decyzji i kalkulacji, zmierzających do osiągania zysków. Nie zawsze musi to oznaczać, że podmiot gospodarczy poszerzający swoją działalność o nowy przedmiot, czyni to w celu wyłudzeń podatkowych, czy też – w takich okolicznościach – powinien zakładać podejrzany charakter nowych kontaktów handlowych. Akta sprawy wskazują, że Skarżący kontaktował się z A. głównie telefonicznie i e-mailowo. Takie układanie relacji biznesowych jest dopuszczalne i nie może od razu świadczyć o braku należytej staranności kupieckiej.” W tym kontekście wskazać należy na wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 marca 2017 r. (Sygn. akt. I SA/Ol 51/17), zgodnie z którym: „Dostawcy uznawali skarżącego za rzetelną firmę, która działa już od 25 lat na rynku. Skarżący zeznał, że współpracę ze spółką B. nawiązał poprzez reklamę w Internecie i wszystkie szczegóły transakcji ustalał telefonicznie z M. R., następnie wysyłał zamówienia mailem lub faksem, w których zawierał ustalenia telefoniczne (asortyment, cenę, termin dostawy, warunki płatności), żeby uniknąć niedomówień. (…) W świetle wskazanych na wstępie przepisów oraz powołanego orzecznictwa – powołane przez organ okoliczności nie stanowią w ocenie Sądu wystarczającej podstawy do zakwestionowania prawa skarżącego do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur.” Jak wskazano dalej w niniejszym wyroku: „Dążąc do wykazania, że transakcje handlowe skarżącego ze spółką B. odbiegały od innych transakcji dokonywanych przez niego, co świadczy o świadomym udziale, a co najmniej godzeniu się na udział, w oszustwie podatkowym, organy podatkowe powinny ustalić okoliczności współpracy skarżącego z pozostałymi jego kontrahentami, zwłaszcza że z zeznań skarżącego wynika, że normalnym działaniem, niewzbudzającym podejrzeń, był kontakt telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej z innymi kontrahentami. Nie zawierano również umów handlowych z pozostałymi firmami.

     Należy podkreślić, że badanie dochowania należytej staranności każdorazowo odbywa się na podstawie zindywidualizowanego stanu faktycznego. Należy również podkreślić, że podmioty działające na rynku winny uwzględniać ryzyka związane z nieuczciwymi grupami. W tym zakresie rekomendowane jest wprowadzenie polityki należytej staranności.

 

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Kolejny rok z rzędu jesteśmy w czołówce nagradzanych firm za usługi doradztwa podatkowego.


W XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej Grupa Instytutu Studiów Podatkowych zajęła I miejsce w rankingu: „Największa firma doradztwa podatkowego w 2018 r.” w kategorii duże firmy doradcze (zatrudniające powyżej 10 osób z uprawnieniami do doradztwa). Od ponad 20 lat swojej działalności   stawiamy na jakość naszych usług i bezpieczeństwo naszych Klientów. Ich zadowolenie ze współpracy z nami to największa satysfakcja.  Serdecznie dziękujemy Szanownym Klientom Grupy Instytutu Studiów Podatkowych za okazane zaufanie. Bez Państwa współpracy z Instytutem to osiągnięcie nie byłoby możliwe. Pragniemy Państwa zapewnić, że wyróżnienie to traktujemy jako zobowiązanie  do podnoszenia standardów naszej pracy i rozszerzenia oferty usług. Pozostajemy niezmiennie do Państwa dyspozycji.


Zarząd i Pracownicy 
Instytutu Studiów Podatkowych

     Tak naprawdę to naszym największym polskim marzeniem jest wyrwanie się z biedy, która towarzyszyła zdecydowanej większości Polaków w ciągu ostatnich najważniejszych stu lat naszej historii. Dlaczego „najważniejszych”? Już tłumaczę: właśnie gdzieś pod koniec pierwszej wielkiej rzezi europejskiej zeszłego wieku, zwanej I wojną światową, zwykli ludzie, a zwłaszcza katoliccy chłopi Kongresówki, Zachodniej Galicji i Wielkopolski, zaczęli utożsamiać polskość z używanym przez nich językiem, a dokładnie z odmianami polskiej gwary. Przestali również ufać swoim cesarzom, którzy przecież dali im osobistą wolność, ziemię (uwłaszczenie) i znieśli pańszczyznę. Już wtedy wszyscy, nawet egzotyczny prezydent Stanów Zjednoczonych, zaczęli mówić o „konieczności istnienia” Państwa Polskiego, które miało być tworzone z ziem „bezspornie etnicznie polskich”, a ów etnos tworzyła głównie polska wieś. Ale droga do nowej ojczyzny wiodła przez biedę wojny oraz grabież okupantów (zwłaszcza niemieckiego na terenie Kongresówki w latach 1915-1918). Wraz z zakończeniem tamtej wojny przyszła niemniejsza bieda niepodległości, a większości obywatelom nowa państwowość właśnie kojarzyła się beznadzieją pogarszającej się sytuacji materialnej. Na jej tle czasy przedwojenne były utraconym rogiem obfitości („tam się żyje jak za cara”), przynajmniej w Kongresówce. Galicja, będąca najbiedniejszą prowincją nieboszczki C.K Monarchii, również nie zyskała na włączeniu do polskiej państwowości, a Wielkopolska i Pomorze pogrążały się w długotrwałym kryzysie ekonomicznym, podobnie zresztą jak inne części byłego cesarstwa niemieckiego.

     W całe dwudziestolecie międzywojenne niewiele zmieniło się na lepsze, może z wyjątkiem terenów państwowej industrializacji, ale były skromne enklawy na szarym tle gospodarki niszczonej brakiem kapitału i polityką silnego pieniądza.

Potem, po 1944 roku, przyszły czasy odsądzanej dziś od czci i wiary Polski Ludowej, która przyniosła bezprecedensowy społeczny, kulturalny i cywilizacyjny postęp większości swoich obywateli, głównie dzięki reformie rolnej, przez co biedna część wsi (czyli większość) zaczęła jeść do syta (kto dziś pamięta, że przed wojną na przednówku bywało głodno) Rozbudowa przemysłu zaludniła miasta dając skromny, lecz zauważalny awans materialny milionom chłopskich synów i córek. Rozbudzone aspiracje konsumpcyjne, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku, zderzyły się z trudnymi realiami gospodarki niedoborów wynikający m.in. z polityki sztywnych, urzędowych cen. Protesty lat 1980-1990 miały w Polsce przede wszystkim charakter ekonomiczny: nie chcieliśmy kolejek, braku towarów a przede wszystkim spadku poziomu życia. Tym razem protestowały miasta, bo wieś siedziała cicho, mimo że nie była enklawą przesadnego dobrobytu, choć na tle przedwojennej biedy małorolnych chłopów wzrost poziomu konsumpcji indywidualnej był wręcz wyjątkowo wysoki. Potem przyszło bezrobocie, utrata oszczędności i bieda czyli beznadzieja balcerowiczowskich „reform”. Przez kolejne ćwierć wieku wmawiano nam, że „musimy” żyć w biedzie, reformy „muszą” być bolesne (dla większości) a na owoce transformacji trzeba będzie długo poczekać. Mimo zmian na scenie politycznej przez cały czas realizowano tej sam scenariusz utrzymywania w biedzie możliwie największej części narodu. Jak były (są?) cele tej polityki? Chyba co najmniej trzy:

 1. brak pracy i niski poziom życia stworzy podaż taniej polskiej siły roboczej w starej Europie, stanowiącej już jedyną liczącą się przeciwwagę dla muzułmańskiej imigracji,
 2. opłacalność inwestycji zagranicznych produkujących na rynki trzecie zależy od możliwie najniższej ceny miejscowej siły roboczej: wzrost poziomu życia przekreśliłby sens tych inwestycji,
 3. wyludnienie i masowa emigracja obniża wartość miejscowych aktywów trwałych, zwłaszcza gruntów, budynków, które można wykupić poniżej ich realnej wartości.

     Dodatkowym celem realizowanym cicho lecz konsekwentnie przez nowe Zjednoczone Niemcy była depolonizacja Ziem Odzyskanych (przez Polskę). Zapewne nie przypadkiem szybciej niż na ziemiach byłej Kongresówki wyniszczono tam państwowy przemysł, a likwidacja państwowych gospodarek rolnych, z których większość była właśnie na tych ziemiach, ograniczyła naszą ekonomiczną obecność, bo majątek sektora państwowego zmarnowano albo rozprzedano za bezcen.

     Pierwszy raz odstąpiono od polityki konserwującej Polskę biedą przed trzema laty, gdy rozpoczął się program 500 plus. Przez trzy lata zwiększono dochody rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci o prawie 70 mld zł. Stanowiło to epokowy skok, który rozpoczął proces historycznego wyjścia z polskiej biedy, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, gdyż rozbudził aspiracje konsumpcyjne w innych utrzymywanych w biedzie grupach społecznych i zawodowych. Obszary biedy dziś w Polsce tworzą emeryci i renciści: ale trzynasta emerytura może będzie początkiem końca tej epoki. Oczywiście można to wszystko zniszczyć i obniżyć poziom konsumpcji zwłaszcza poprzez wzrost cen: temu ma służyć likwidacja złotego i być może wejście do strefy EURO. Mam nadzieję, że to się jednak nie stanie.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Ustalenie, czy na będącej przedmiotem opodatkowania nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza w sytuacji, gdy jej posiadaczem jest osoba fizyczna, jest okolicznością istotną w kontekście jej opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dopiero przesądzenie, że nieruchomość związana jest z prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą – poprzez włączenie jej do majątku przedsiębiorstwa, a nie do majątku prywatnego – pozwala na ustalenie wyższej stawki opodatkowania. Takie stanowisko przedstawił WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 r. (I SA/Gl 1324/18).

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Jako przychód powinno się traktować przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Stanowisko w tytułowej kwestii kilkakrotnie było przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych, od których uzależniona była w szczególności możliwość uznania, że dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w części przypadającej na nabywane od zewnętrznych kooperantów usług, podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej określanej jako: „ustawa”).

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Środkami trwałymi może być żywy inwentarz z uwagi na specyfikę prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

 

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przedmiotem interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2019 r. (0113-KDIPT2-2.4011.145.2019.1.ACZ) była odpowiedź na pytanie: Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po zmarłym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. czy spłatę spadkobiercy dokonaną w wyniku sprzedaży spadku, tj. odziedziczonych udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego po zmarłym synu należy traktować jako odpłatne zbycie określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) i przychód ten opodatkować zgodnie z tą ustawą, czy też zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest to przychód podlegający przepisom ustawy podatku od spadków i darowizn, a więc niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze zbycia udziału we własności nieruchomości? Należy przy tym wskazać, że spłaty powyższe wynikały z ugody na skutek podjętych mediacji, która to ugoda zawierała postanowienia o odpowiednim podziale majątku spadkowego.

 

    

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej określana jako: „ustawa”) w art. 15e ust. 1 pkt 1, wprowadzonym w celu ograniczenia wysokości kwot zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, odwołuje się m.in. do pojęcia „usług doradczych” oraz do pojęcia „świadczeń o podobnym charakterze”, jednak nie zawiera definicji żadnej z tych kategorii. Dodatkowo pojęcia te nie są zdefiniowane w systemie prawa.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W ostatnim czasie w orzecznictwie wskazuje się, że nagrody dla najlepszych handlowców nie są nagrodami w konkursach. W 2018 r. zapadł wyrok NSA, który przełamał dotychczasową linię orzeczniczą w odniesieniu do programów motywacyjnych dla handlowców (wyrok NSA (sygn. II FSK 1673/16 z dnia 14 czerwca 2018 r.).

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przychody (dochody) uzyskane ze sprzedaży produktów, których cykl produkcyjny został wykonany na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ten sposób, że rozpoczął się przed uzyskaniem prawa do zwolnienia strefowego, ale zakończył się po dniu uzyskania tego prawa, podlegają w całości zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

    

Błażej Materna

Konsultant podatkowy

w Oddziale Wielkopolskim

blazej.materna@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wybudowanie lub nabycie tych nieruchomości lub praw, i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, podlega z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

     Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Stosownie zaś do ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

     Podstawą obliczenia podatku od zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Na podstawie ust. 6d, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c.

     Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c tej ustawy, podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

     Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne PIT-39, w którym podatnik wykazuje kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych), zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania. Podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości należy uiścić w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, tj. do dnia 30 kwietnia.

     Wolne od podatku są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe. Kwota zwolnienia jest jednak limitowana i zależy od tego, w jakiej części przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe, tzn. zwolniony będzie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Co istotne, w zeznaniu wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały poniesione do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

     Nowa stawka podatkowa – 17 procent będzie obejmować osoby, których zarobki roczne nie będą przekraczały 42 764 zł. Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

     Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy;
 • z działalności wykonywanej osobiście;
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych;
 • z emerytury i renty;
 • z praw majątkowych.

     Wysokość degresywnej kwoty wolnej od podatku wynoszącej od 8 000 zł do 0 zł pozostanie bez zmian. Zwrot z tytułu zwolnienia dla młodych –przysługuje od października do grudnia 2019 r. – młody pracownik otrzyma w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r.

Niższa stawka w podatku dochodowym od osób fizycznych (17 procent) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., dotyczyć one będą przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

     Obecnie w zakresie uwzględnienia kosztów paliwa w limicie 250 zł wyrażane są odmienne poglądy przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

     Obecnie w zakresie uwzględnienia kosztów paliwa w limicie 250 zł wyrażane są odmienne poglądy. Organy podatkowe uznają, że w limicie 250 zł nie ma zawartej wartości paliwa, które związane jest z prywatnym wykorzystywaniem samochodów służbowych (o ile takie paliwo nabywa pracodawca). Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2018 r., nr 0113.KDIPT2-3.4011.413.2018.1.IS, wyjaśnił: „ (...) W sytuacji (...), gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki na paliwo, które będzie wykorzystane na cele inne niż służbowe, wówczas nieodpłatne świadczenie pracodawcy polegające na umożliwieniu wykorzystania zakupionego paliwa do celów prywatnych przez pracownika jest odrębnym świadczeniem stanowiącym opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wartość należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 3 ww. ustawy, tj. według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b tej ustawy. Tym samym, pracodawca oprócz zryczałtowanej kwoty przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu wykorzystywania samochodów do celów prywatnych powinien do przychodów pracowników ze stosunku pracy doliczyć dodatkowy przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu zużywania nabytego przez pracodawcę paliwa do tych samochodów. (...)” Podobnie uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.315.2018.1.KS.

     Sądy administracyjne w wydawanych obecnie orzeczeniach sądowych wyrażają odmienny pogląd. Zgodnie z nim, w kwocie ryczałtu, w tym w kwocie 250 zł zawarta jest wartość paliwa nabyta przez pracodawcę. Przykładowo w wyroku NSA z dnia 10 lipca 2018 r. (II FSK 1185/16) Sąd uznał, że: „ (...) Pracodawca (w tym wypadku Spółka), przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania, oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem, jak i materiałami eksploatacyjnymi. Korzystanie z samochodu służbowego nie jest przecież możliwe bez paliwa. To tylko potwierdza konstatację, że przepisy ustanawiające ryczałtowy przychód wskazują na czynność „wykorzystania” samochodu służbowego, a nie na „prawo do wykorzystywania. Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeżeli samochód jest w pełni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwiązanie, wskazujące na wyłączenie paliwa z wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego, tj. wskazujące na jego odrębność, w konsekwencji stanowiłoby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i założonego nią celu. Przytoczony przepis nie daje podstaw do różnicowania dla celów podatkowych – co czyni organ – kosztów, które mogą być objęte ryczałtem (np. ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy) od tych, których ryczałt nie obejmuje (paliwo). To wszystko prowadzi do wniosku, że brzmienie art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. w pełni uzasadnia wykładnię, iż wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia (...).” Podobnie m.in. w wyrokach: wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 marca 2019 r. (I SA/Go 580/18), wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 lutego 2019 r. (I SA/Łd 749/18), wyrok NSA z dnia 12 lutego 2019 r. (II FSK 585/17), wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2019 r. (II FSK 3642/16).

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     Dnia 23 kwietnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia sprzedaży budynku gospodarczego.

 

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W sytuacji gdy wyposażenie jest trwale połączone i nie jest możliwe odłączenie od rzeczy głównej (mieszkania) bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego można uznać że mamy do czynienia z dostawą nieruchomości i wyposażenia ze stawką właściwą dla nieruchomości.

 

 

    

Barbara Głowacka

konsultant podatkowy

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 255

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży lodów – zarówno spożywanych przez klienta na miejscu, jak i „na wynos”.

 

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Korekty powodującej zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego dokonuje się na bieżąco, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej (zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług). Jeśli zatem podatnik nie będzie posiadał potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę towaru czy usługi, nie będzie mógł dokonać korekty podatku należnego.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przekazanie jednej osobie wielu sztuk towarów nie wyklucza zastosowania art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

    

Barbara Głowacka

konsultant podatkowy

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 255

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Częstokroć organy podatkowe w ramach decyzji podatkowych wskazując na potencjalne zaniechania podatników wymieniają niezliczone czynności weryfikacyjne, które należało podjąć przed zawarciem współpracy. Należy przy tym wskazać, że działanie takie nie odpowiada w pełni wymogom, które wynikają z koncepcji dobrej wiary wypracowanej przez TSUE. Dobra wiara oparta jest bowiem na hipotetycznym stanie świadomości jaki mógłby zostać uzyskany w przypadku przeprowadzenia danych działań. Innymi słowy, relewantne są tylko te działania, które w sposób jednoznaczny ujawniłyby nieprawidłowości oraz pozwoliłyby na pozyskanie informacji co do ewentualnej nierzetelności kontrahenta.

     Takie wnioski płyną m.in. z lektury wyroku NSA z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt. I FSK 178/16), zgodnie z którym: „Odnosząc się do powyższych okoliczności, na tle materiału dowodowego niniejszej sprawy, podzielić należy zarzuty skargi kasacyjnej, że na podstawie powyższych okoliczności nie można wywieść, że skarżąca Spółka wiedziała lub powinna była wiedzieć, że zakwestionowane faktury E. L. S., z których odliczała podatek naliczony nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Przede wszystkim kiedy mowa o należytej staranności (tzw. dobrej wierze), jako przesłance prawa podatnika do odliczenia podatku, wskazać należy, że z orzecznictwa TSUE wynika, iż organy podatkowe są uprawnione odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT wtedy, gdy obiektywne przesłanki wskazują, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku VAT (por. np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 21 czerwca 2012 r., w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahageben kft i Peter David, czy też z 31 stycznia 2013 r., w sprawie C-643/11, ŁWK – 56 EOOD). Z orzeczeń tych m.in. wynika, że dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku niezbędnym jest aby spełnione zostały warunki: materialny, czyli dostawa towaru lub wykonania usługi oraz formalny, czyli dysponowanie fakturą spełniającą warunki formalne do odliczenia VAT, a przy ich spełnieniu, pozbawienie podatnika prawa do odliczenia może mieć miejsce, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności zostanie ustalone, że dostawa (usługa) została zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar (usługę), uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej. W rozpatrywanej sprawie nie jest kwestionowany fakt wykonania robót wykazanych w spornych fakturach E. L. S., lecz okoliczność, że jej firma nie wykonała tych czynności w całości sama, o czym skarżąca Spółka wiedziała lub co najmniej powinna była wiedzieć. Żadna jednak z okoliczności podanych przez organ odwoławczy, jak również przez Sąd pierwszej instancji, które zostały sformułowane jako zarzuty pod adresem Spółki w charakterze „dowodu” jej nienależytej staranności we współpracy z E. L. S. nie wskazuje, że gdyby nie doszło do zarzucanych Spółce zaniechań miałaby ona lub powinna mieć świadomość, że transakcje udokumentowane zakwestionowanymi fakturami ww. firmy dotknięte są nieprawidłowościami. Należy bowiem podnieść, że o nienależytej staranności podatnika stanowiącej – w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a u.p.t.u. – podstawę do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, świadczą jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowałby tym, iż podatnik wiedziałby lub co najmniej powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku VAT.”

 

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

     W zakresie kształtowania cen przedsiębiorcy mają możliwość układania swych stosunków gospodarczych w granicach określonych swobodą umów. Ustawa VAT wskazuje, iż działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Powyższe nie oznacza jednak, iż działalność gospodarcza nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Wciąż nie jest jasne czy sprzedaż nieruchomości komercyjnych podlega opodatkowaniu VAT, czy PCC. Objaśnienia podatkowe wydane 11 grudnia 2018 r. przez Ministerstwo Finansów dodatkowo komplikują sytuację w tym zakresie.

     Sprzedaż nieruchomości komercyjnych (biurowców, sklepów, galerii handlowych, hoteli) może być opodatkowana na dwa sposoby. Można ją potraktować jako aktywa i sprzedać majątek. W takim przypadku transakcja podlega opodatkowaniu VAT, według najwyższej 23-proc. stawki. Nabywca – co do zasady – ma w tym przypadku prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie. Drugim sposobem jest sprzedaż nieruchomości jako przedsiębiorstwo i jego zorganizowaną część. Transakcja nie podlega w takim przypadku VAT. Podatnik płaci wtedy jednak podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc.

     W objaśnieniach resort wskazał, że podstawową zasadą jest opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości. Jest to bowiem standardowa dostawa towaru. Sprzedawaną nieruchomość można traktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa (bez VAT) tylko wyjątkowo. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch istotnych warunków. Po pierwsze konieczne jest, aby nabywca miał zamiar kontynuowania tej samej działalności w nieruchomości co jej sprzedawca. Po drugie – nabyta nieruchomość musi dawać mu tę możliwość w oparciu o nabyte składniki. Konieczność dokupienia dodatkowych składników wyeliminuje możliwość rozliczenia transakcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży pakietów weterynaryjnych.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zwolnienie określone przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, warunki te muszą zostać spełnione łącznie by zwolnienie nim określone mogło mieć zastosowanie.

 

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Wiemy, że razem z miesięcznymi deklaracjami VAT-7 i AKC-4 podatnicy tych podatków muszą co miesiąc „wyczerpująco opisywać” stosowane przez nich schematy podatkowe dotyczące tych podatków. Muszą również co miesiąc szacować kwotę korzyści uzyskiwanych dzięki owym schematom. Optymalizacja podatkowa tych podatków stała się nagle czymś nie tylko wstydliwym, bo pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia właściciele oraz zarządy muszą szczegółowo opisywać treść i istotę tych „wynalazków”. Bardzo często budzi to uzasadnione obawy, że opisane w tej informacji „transakcje optymalizacyjne” z bliska wyglądają często bardzo ryzykownie, rażą sztucznością a nawet pozornością. Nie raz już słyszałem kategoryczne stwierdzenie ze strony zarządów: „ja tego nie podpiszę: niech to zrobi ten, kto nas wsadził na tego konia”. A tu kłopot: MDR-3 nie może podpisać „promotor”, czyli twórca owego schematu lecz zarząd lub właściciel, czyli podatnik i w dodatku ryzykując odpowiedzialność karną za koloryzowanie opisu pomysłu na zwrot VAT-u albo na uniknięcie akcyzy.

     Wielu właścicieli oraz członków zarządów lub wspólników spółek czując się wręcz „wrobionych” w „schematy podatkowe” i pokazało lub zamierza pokazać drzwi ich autorom. Oni też chcą ratować własny tyłek – oferują się, że napiszą „bezpieczny” opis tych schematów. Ale pod nimi musi znaleźć się podpis właściciela lub członków zarządu, którzy w razie czego pójdą siedzieć (do 8 lat więzienia).

     Wciąż nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć bliższe i dalsze skutki comiesięcznego składania owych opisów. Dam bardzo często powtarzające się przykłady: pierwszy dotyczy optymalizacji podatku naliczonego w postaci korzystnej metody obliczenia preproporcji lub samej proporcji w VAT np. jednostkach samorządu terytorialnego. Korzyść główna wynikająca ze stosowania tej porady jest oczywista, bo po to zlecono jej opracowanie, aby zwiększyć odliczenie VAT-u lub uzyskać jego zwrot. Zawarte w związku z tym umowy mają tzw. ogólną cechę rozpoznawczą, bo np. wynagrodzenie doradcy jest uzależnione od uzyskanej przez podatnika korzyści. Dopóki nikt nie musiał ujawniać sposobu „podrasowania” owych proporcji, to wszyscy spali spokojnie. Gdy trzeba je „wyczerpująco opisać”, to wychodzi często prawna mizeria przyjętych rozwiązań.

     Podatnicy dają również przykłady dotyczące porad uzasadniających zastosowanie obniżonych stawem akcyzy lub zastosowania zwolnienia, zwłaszcza w akcyzie.

     Opisując owe schematy można często dojść do wniosku, że organy podatkowe mogą zaprezentować pogląd całkowicie przeciwstawny, który – jak to w akcyzie bywa – „podzielą” sądy administracyjne. I po co nam to było? Po diabła pakowaliśmy się w tą kabałę? Gdy owe schematy są zbyt ryzykowne, obecnie niektórzy podatnicy rozważają korekty deklaracji i w najlepszym przypadku żądanie zwrotów wynagrodzeń od autorów tych schematów. A były to często niemałe kwoty. Z przerażeniem myślą o tym prezydenci i burmistrzowie miast, które stosują schematy nakierowane na odzyskanie VAT-u od nakładów inwestycyjnych, którymi w dodatku trzeba dzielić się z promotorem. Ci ostatni wolą siedzieć cicho i często liczą że jakoś da się to przetrwać. Niedawno słyszałem głośno wykrzyczaną myśl, że ów MDR-3 związany z VAT-em i akcyzą nie przetrwa w przyszłym roku, bo „zmieni się rząd” i „jego pisowskie pomysły”. Strach jest jednak wielki i ma równie wielkie oczy, jeżeli się jest czego bać.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Zadane w tytule pytanie dotyczy przeszłości sprzed około stu lat. Ma jednak również treść współczesną, ale o tym innym razem. Po zakończeniu pierwszej z dwóch dwudziestowiecznych rzezi europejskich zwanej I wojną światową politycy polscy chcieli przekreślić osiemnastowieczne bezprawie rozbiorów Polski i przywrócić naszą odrodzoną państwowość w granicach sprzed ponad 150 lat, czyli z początków czasów stanisławowskich. W sensie obiektywnym był to czysty anachronizm, bo nie da się cofnąć wskazówek zegara, a świadomość ludów zamieszkujących wszystkie „okrainy” byłej Pierwszej Rzeczypospolitej w niczym nie przypominały pańszczyźnianych chłopów z połowy XVIII wieku. Większość z nich nie miała jeszcze świadomości narodowej, ale na pewno nie czuli się i – co najważniejsze - nie chcieli się czuć Polakami w tej wersji, którą wymyślono sprzed stu laty. Dotyczyło to nie tylko galicyjskich Rusinów, żmudzkich Litwinów, aszkenazyjskich Żydów, czy pomorskich protestantów mówiących w niemieckich narzeczach (nazwanie ich „Niemcami” jest zwykłym nadużyciem). Mieli płytsze lub głębsze poczucie tożsamości i afirmowali przynależność do swoich językowych, czy też religijnych grup. Do nowotworzonego państwa przez nie zawsze lubianych Polaków odnosili się w najlepszym przypadku z rezerwą. To oni nazywali godło tego państwa „białą gęsią”, która nie była przyjazną symboliką. Nie to było jednak najważniejsze: obawiano się niegospodarności, dyskryminacji, a przede wszystkim biedy, która miała w ich świadomości charakteryzować to nowe, polskie państwo. W byłym zaborze rosyjskim i pruskim dość nieodległe cesarskie czasy wspominano z sentymentem jakiś obraz dostatku i stabilizacji. Państwo polskie nie kojarzyło się im z powrotem do „starych, dobrych czasów”. Więcej: obawiano się nawet cofnięcia uwłaszczenia chłopów i powrotu pańszczyzny, od której uwolnili chłopstwo cesarscy zaborcy. Przypomnę, że podobne obawy jasno formułowali etniczni Polacy z mazowieckich a przede wszystkim galicyjskich wsi; oni też nie zawsze nie czuli się jeszcze Polakami, o czym wolimy już nie pamiętać.

     Naszym, polskim planem było spolszczenie mniejszości, czyli ich asymilacja. Wierzyliśmy w „wyższość” (coś takiego?) polskiej kultury i cywilizacji. W odrodzonym państwie polskim mniejszości miały się spolonizować. Taki program dominował nie tylko na endeckiej prawicy, ale również wśród partii centrowych („chłopskich”) a nawet wśród socjalistów. Skąd brało się nasze przekonanie o silnych atrybutach ówczesnej polskości, która miały wchłonął objęte naszym władztwem mniejszości etniczne? Nie wiem: patrząc z dzisiejszej perspektywy program ten nie miał jakichkolwiek szans, a jego skuteczna realizacja (gdyby miała miejsce) tworzyłaby dużo groźniejszy wariant przyszłości. Dlaczego? Bo mogłyby powstać (i częściowo powstały) liczne mniejszości mówiące po polsku, które w tym języku nienawidziłyby tego, co my, Polacy uważamy za istotę naszej tożsamości. Przestrzegał nas przed tym Lewis Namier, czyli były Ludwik Niemirowski, który w 1919 roku strofował polskich polityków twierdząc, że asymilacja dziesięcioprocentowej mniejszości żydowskiej spowoduje, ze kultura, nauka, sztuka zostanie opanowana przez zupełnie nowych, choć mówiących po polsku ludzi, przez co etniczni Polacy będą musieli sobie znaleźć nowy język. Dawał za przykład Niemcy, Francją i Wielką Brytanią, gdzie mieszcząca się w marginesie jednego procenta mniejszość żydowska w wyniku asymilacji przyjęła istotną część (większość?) opiniotwórczych (tak dzisiaj powiedzielibyśmy) sfer.

     A jaki byłby efekt udanej asymilacji, czyli językowego spolszczenia mniejszości stanowiących nie dziesięć ale w sumie trzydzieści procent obywateli ówczesnej Polski? Przecież przyjęcie (skuteczne) języka nie oznacza wyzbycia się niechęci i uprzedzeń, które przed stu laty dominowały w naszych mniejszościach w stosunku do Polaków i „ich państwa”.

     Po dwudziestu latach, na początku drugiej wielkiej rzezi dwudziestego wieku, już dobrze wiedzieliśmy, że również mówimy po polsku Żydzi, czy Ukraińcy, a zwłaszcza ogarnięci nacjonalistycznym szałem „nasi Niemcy” nie stali się „Polakami”, a ich przymusowa polonizacja byłaby czymś wręcz nonsensownym. Aby przeciąć ten węzeł trzeba było powojennych przesiedleń: Polska dla Polaków, Ukraina dla Ukraińców, Niemcy dla Niemców. I był to jedyny pomysł, który zapewnił nam wewnętrzny pokój w ciągu ostatnich prawie siedemdziesięciu lat. I nie mieszajmy w tym kotle.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Jak wynika z artykułu 40 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. z p.zm.) jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. Sektor finansów publicznych tworzą, zgodnie z artykułem 9 ustawy o finansach publicznych następujące formy:

    

Tomasz Wojtania

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zmiana stawek amortyzacji bilansowej jest możliwa po okresowej weryfikacji stosowanych stawek amortyzacji; zmiana, zarówno podwyższająca, jak i obniżająca, może nastąpić od pierwszego dnia roku obrotowego. Jej wprowadzenie powinno być dokonane przez kierownika jednostki (uchwała Zarządu Spółki) i stanowić ona będzie element obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Warunkowe, wielowariantowe i abstrakcyjne przedstawienie sytuacji, która być może będzie miała miejsce, wyklucza możliwość wydania interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie. W tym przypadku interpretacja, pozbawiona cech indywidualnych, byłaby wyłącznie opinią Ministra Finansów w przedmiocie wykładni wskazanych we wniosku przepisów i nie pełniłaby funkcji gwarancyjnej, którą obok funkcji informacyjnej realizować mają w założeniu interpretacje indywidualne. Do takiej m.in. konkluzji doszedł NSA w prawomocnym wyroku z dnia 9 stycznia 2019 r. (II FSK 427/17) na gruncie analizy art. 14a -art. 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa").

    

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Wnioskodawczyni wskazała, że 30 września 2018 r. zakończyła umowę o pracę w szpitalu, gdzie pracowała przy aparacie RTG, od 1 października 2018 r. otworzyła działalność gospodarczą i zawarła umowę z inną firmą w której wykonuje badania MRI oraz TK, dodatkowo od 1 października 2019 r. zawarła umowę zlecenia ze szpitalem (w którym wcześniej miała umowę o pracę), w ramach zlecenia w weekendy wykonuje usługi przy urządzeniu RTG. Wnioskodawczyni dodaje, że z umowy zlecenia otrzymuje PIT-11 - zleceniodawca powinien odprowadzać z tytułu zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne. Wnioskodawczyni zaznacza, że otwierając działalność skorzystała z preferencji przewidzianych dla nowych firm tj. ulgi na start, a w dalszym okresie chciała skorzystać także z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy.

 

    

Malwina Sik

Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku z dnia 19 marca 2019 r. (sygn. II FSK 928/17), NSA wskazał, że w kolejnym roku podatkowym mogą obowiązywać albo nowe stawki, o ile zostanie podjęta uchwała, w znaczeniu obejmującym również jej prawidłową publikację, albo stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 19 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że: „Cena praw inkorporowanych w instrumentach finansowych powinna być pochodną wartości wskaźników. Cenę tę będzie można poznać dopiero wtedy, gdy ktoś będzie je chciał kupić. Inaczej ustalenie takiej ceny będzie arbitralne. W konsekwencji, prawa takie muszą być zbywalne.

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

    

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Odsetki od kredytu na zakup akcji nie stanowią wydatków na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,