Serwis Doradztwa Podatkowego

VI. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Ogólna Instrukcja Podatkowa:

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług MPP-54

 

     Z dniem 1 listopada 2019 r. wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet zwolnieni od VAT) będą musieli stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: wymienione tam towary nabywa każdy podmiot gdyż są to m.in. paliwa silnikowe, wyroby węglowe. Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową, rozszerzoną wersję Instrukcji Wewnętrznej dla podatników VAT służąca wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności. Instrukcja ta służyć będzie bezpiecznemu wdrożeniu rozwiązań i nie stanowi schematu podatkowego.

Jednocześnie informuję, że Instytut od ponad dwudziestu lat opracował i wdrożył kilkanaście tysięcy Instrukcji podatkowych, które są wykorzystywane przez podatników. Przy czym należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie było sporu podatkowego w związku z ich stosowaniem przez podatników.

     Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Opłata licencyjna za udostępnienie Instrukcji wynosi 490 zł + VAT. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

     W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

Pobierz formularz

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     PSD2 – Payment Services Directive 2, jest to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów banku oraz wzmocnienie ochrony przez nadużyciami w obrocie bezgotówkowym.

 

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 21 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał rację spółce niezgadzającej się z fiskusem, co do wysokości kosztów egzekucyjnych. Organ zwrócił uwagę, że przy ich wyliczaniu trzeba mieć na względzie zasadę racjonalności.

 

    

Alicja Przybyło

Młodszy konsultant podatkowy
 alicja.przybylo@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Rządowa Komisja Prawnicza obecnie zajmuje się projektem nowelizacji ustawy Prawo celne i innych ustaw. Celem zmiany jest m.in. ujednolicenie trybu wydawania decyzji określających należności celne i podatkowe z tytułu importu towarów. W założeniu naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wymiaru wszystkich należności importowych, stosując przepisy prawa celnego, przy pomocniczym stosowaniu przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z tym planowana jest również zmiana przepisów proceduralnych, ustaw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także aktów normujących kwestię opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej.

     Ponadto proponowane modyfikacje obejmują wpis do wykazu gwarantów oraz wpis na listę agentów celnych. Dojść ma do odstąpienia od wydawania przez organ celny decyzji administracyjnej przy spełnieniu przesłanek do dokonania ww. wpisów, jeżeli wpis do wykazu albo na listę stanowi rozstrzygnięcie w sprawie.

     Zmiany dotyczą również regulacji dotyczących gier hazardowych – nowelizacja zakłada elektroniczne prowadzenie spraw w zakresie przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych.

     Obecnie naczelnik urzędu celno-skarbowego musi prowadzić dwa odrębne postępowania wobec podatników sprowadzających towary spoza Unii Europejskiej, najpierw określając należności celne, a potem podatkowe. Zatem przy określaniu należności celnych działa jako organ celny, a przy podatkowych – jako organ podatkowy. Należy przy tym zauważyć, że oba rozstrzygnięcia są wynikiem przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań, jednak dotyczących tego samego stanu faktycznego związanego z importem towarów. Wydawane decyzje są zbieżne pod względem zgłoszenia celnego, towaru i podmiotu.

     Obowiązujące przepisy, kreują bowiem sytuację, w której by wydać decyzję podatkową konieczne jest uprzednie wydanie decyzji celnej. Z tego to powodu, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i podatkiem akcyzowym wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej.

     Projektowane zmiany mają na celu skrócenie czasu trwania postępowania, a tym samym przyspieszenie poboru danin przywozowych, odciążenie urzędników państwowych, a także zminimalizowanie wydatków po stronie budżetu państwa, chociażby przez zlikwidowanie dodatkowych kosztów korespondencji ze stroną, które według wyliczeń resortu finansów wynoszą, przy podwójnym trybie wydawania decyzji, około 700 tys. zł. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

    

Alicja Przybyło

Młodszy konsultant podatkowy
alicja.przybylo@isp-modzelewski.pl

     Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2019 r., sygn. akt II OSK 1109/19 uznał, że zasada dobrego sąsiedztwa może dopuszczać lokalizację obiektów o funkcji handlowej, usługowej i biurowej pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną. NSA podkreślił, że jest to możliwe nawet, jeżeli funkcja mieszkaniowa jest przeważająca na terenie objętym analizą urbanistyczno-architektoniczną.

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych jest jedną z umów wymienionych w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Akcje to papiery wartościowe (art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) i mogą być one przedmiotem umowy sprzedaży; do umowy sprzedaży akcji stosuje się art. 535 w związku z art. 555 Kodeksu cywilnego.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku z dnia 7 sierpnia 2019 r. WSA we Wrocławiu wskazał, że stroną umów cywilnych dotyczących nieruchomości, zawieranych przez państwowe jednostki organizacyjne, jest Skarb Państwa jako właściciel tychże nieruchomości, przez co umowy te należy traktować jako zawarte z właścicielem. Z tych powodów podatnikiem jest posiadacz zależny, a nie zarządca nieruchomości.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zespół w postaci silosu, wieży operacyjnej należy traktować jako jedną całość techniczno-użytkową, przy czym silos jest obiektem głównym, a wieża operacyjna stanowi element powiązany, integralną część konstrukcji silosu. W konsekwencji, silos jest budowlą będącą istotnym elementem ciągu technologicznego w procesie przerobu buraka cukrowego.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., wartość wręczonych pracownikom upominków z okazji ich przejścia na emeryturę, nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu powołanej ustawy.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 9 września Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r.

     Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną. Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11. Obie preferencje mają na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Celem objaśnień jest przedstawienie ogólnych zasad zastosowania tych preferencji.

     Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

     Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu wydatku na zakup wyposażenia, które zostało nabyte za środki otrzymane z Urzędu Pracy jako dotacja na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 23 sierpnia 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów deklaracji, zeznań, informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

     Obowiązujące formularze wymagają dostosowania do szeregu zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z początkiem 2019 r. Przede wszystkim do zmian tych należy wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), obniżenie stawki podatku dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5% podstawy opodatkowania, obniżenie stawki podatku z 15% do 9% (z odpowiednimi modyfikacjami), czy uregulowanie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia wirtualnych walut.

     Wszystkie wzory dotyczą dochodów/strat osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 roku. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 15 października 2019 r.

Projektowane rozporządzenie określa wzór:

 1. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. informacji o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     O zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 27 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej(0114-KDIP1-3.4012.268.2019.1.MK) wydał interpretację indywidualną dotyczącą stawki podatku VAT dla sprzedaży książki wraz z dodatkowymi elementami.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Podział spółki przez wydzielenie nie będzie powodował dla spółki skutków w zakresie podatku od towarów i usług, gdy zarówno majątek pozostający w spółce jak i majątek przenoszony stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa.

     Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

     Z kolei stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi wspomnianej dostawy towarów.

     Niemniej jednak przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 tej ustawy.

     WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 15 września 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 489/10, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 7 września 2010 sygn. I SA/Gd 396/10 wyraził pogląd, że podział spółki przez wydzielenie nie będzie powodował dla spółki skutków w zakresie podatku od towarów i usług, gdy zarówno majątek pozostający w spółce jak i majątek przenoszony stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z dnia 23 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN uznał że przedsiębiorca ma prawo do złożenia deklaracji podatkowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, jeśli ponosi wydatki, które stanowią czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów.

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 26 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej(0113-KDIPT1-3.4012.379.2019.1.KS) dotyczącą podatku VAT przy sprzedaży działki niezabudowanej.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wydawaniu przez placówki oświatowe duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Jeżeli podatnik nie świadczy usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, to stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2020 przy użyciu kasy on-line.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Kwalifikacja kar umownych z tytułu naruszenia warunków najmu samochodów i stwierdzonych szkód tych pojazdów, na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej określanej jako: „ustawa”), stanowi przedmiot sporów z Organami podatkowymi.

 

    

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dyrektor KIS w wydanej w dniu 23 sierpnia 2019 r. interpretacji podatkowej (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.443.2019.1.AJ) uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, według którego może on nadal korzystać z kas rejestrujących mimo, że oznaczenia literowe dla stawek podatku od towarów i usług nie zostały dostosowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, ze względu na fakt, że w art. 56 rozporządzenia jasno wskazuje, na uprawnienie do dalszego użytkowania kas rejestrujących dla podatników których kasy zostały nabyte w okresie obowiązywania:

 • decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania;
 • potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r., wskazujące, że mogą je nadal używać do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

     Istotnym jest to, że Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży towarów objętych stawką zwolnioną z podatku VAT, w składanych deklaracjach VAT wykazuje on dane z ewidencji prowadzonej przy pomocy kas rejestrujących zgodnie z właściwymi stawkami podatku od towarów i usług.

     Dyrektor KIS orzekł, że jeżeli kasy użytkowane przez Wnioskodawcę będą nadal zapewniać prawidłowość dokonywanych rozliczeń  mimo brak możliwości zmian oznaczeń literowych stawek podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może ich używać w prowadzonej przez siebie działalności.

    

Martyna Betiuk

młodszy konsultant podatkowy

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

     Politycy liberalni od niedawna zgodnie powtarzają od niedawna pogląd, że wzrost dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2017-2019 r. uzyskano (jakoby) dzięki „instrumentom”, które „powstały w czasach ich rządów”, a ich następcy tylko wykorzystali je w sposób efektywny. Jest to zupełnie nowa teza dotycząca przyczyn wzrostu tych dochodów, bowiem przez poprzednie trzy lata liberałowie powtarzali równie zgodny pogląd, że zawdzięczamy to wyłącznie dobrej koniunkturze. Zarówno nowa jak i stara tezy powtarzane są w jednobrzmiący sposób, w dodatku również przez polityków, który nigdy nie interesowali się podatkami, więc jest prawdopodobnie „narracją”, którą polecono powtarzać przy każdej okazji. Skoro to mówi to chór złożony z członków (jeszcze) największej partii opozycyjnej, powtarzają jego głos liberalne media, więc warto się na tym chwilę pochylić. Idzie przecież o przyczyny uzyskania przez budżet państwa niebagatelnych pieniędzy. Dochody z tego podatku w 2014 - 2016 roku utrzymywały się na zbliżonym poziomie (ok. 124 mld zł rocznie): „wystrzeliły” dopiero w 2017 (ok. do 156 mld zł) i 2018 r. (do ok. 174 mld zł). W tym roku planuje się już dość umiarkowane tempo wzrostu, bo mamy na koniec roku osiągnąć ok. 180 mld zł. Jeśli wierzyć w przedstawionej na początku tezie, to łączna kwota przyrostu dochodów budżetowych w ciągu tych trzech lat - ok. 138 mld zł.  (lata 2017-2019), była wynikiem zastosowania dokładnie trzech „instrumentów”, które odziedziczono po rządach liberałów. Ci ostatni zgodnie nawet wymieniają owe instrumenty i są to ich zdaniem: „odwrotne obciążenia”, zwanym również „odwróconym VAT-em”, „solidarna odpowiedzialność” i „jednolity plik kontrolny”. Może więc warto przypomnieć od kiedy wprowadzono te „instrumenty” wprowadzono i na czym one polegają.

     Zacznijmy od „odwróconego VAT-u”. Jego wprowadzenie nastąpiło w 2011 roku i objęło nim złom, odpady i surowce wtórne, od 2013 r. rozszerzono na wyroby stalowe i miedź, od 2015 r.  pozostałe metale kolorowe, część rynku elektroniki, a od 2017 r. część rynku usług budowlanych (podwykonawstwo). Istotę tego instrumentu jest likwidacja faktycznego opodatkowania tych wyrobów (usług) a dostawcy (usługodawcy) uzyskują również prawo do zwrotu podatku – jest to inaczej nazwana stawka 0%. Głoszoną przez liberałów i międzynarodowy biznes podatkowy ideologią tego instrumentu jest jego „uszczelniający charakter”; bo gdy nie będzie opodatkowania, to oczywiście nie będzie również ucieczki od podatku. Oczywiście „zapomniano” dodać, że dzięki temu będzie można wyłudzać zwrotu: taki „drobiazg”. W całym okresie obowiązywania tego instrumentu, czyli w latach 2011-2019 nastąpił zarówno najgłębszy spadek efektywności fiskalnej tego podatku (lata 2011 – 2014) jak i wzrost efektywności (lata 2017-2019). Nie miał on jakiegokolwiek dodatniego wpływu na wzrost dochodu z tego podatku, gdyż mieć nie mógł, bo nie zwiększa on dochodów budżetowych: objęte nim branże nie płacą podatku i otrzymują zwroty podatku – tu nie zmieniło się nic w całym okresie na korzyść budżetu. A jeśli już - to na niekorzyść, bo wciąż rosła liczba deklaracji oraz kwota zwrotów tego podatku.

     Jeśli idzie o drugi instrument, czyli solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dłużnika VAT-u; ów instrument obowiązuje od 2013 r. i obejmuje tylko kilka grup wyrobów: paliwa silnikowe, nieliczne grupy wyrobów stalowych i elektroniki (nie objętych „odwróconym VAT-em”) oraz od niedawna - później olej rzepakowy. Zastosowanie tego instrumentu przez organy podatkowe (tu trzeba wydać decyzję urzędu skarbowego, wyegzekwować pieniądze od nabywcy tych towarów, który kupił je od oszusta podatkowego) miało marginesowe znaczenie: nie ma pełnych danych zbiorczych na temat ilości wszczętych postępowań i uzyskanych w wyniku ich zakończenia kwot dochodów budżetowych, ale wiadomo na pewno, że postępowań tych było niewiele, a tak naprawdę nic nie wiemy czy uzyskano z tego tytułu jakieś pieniądze dla budżetu. Urzędy Skarbowe stosunkowo rzadko sięgały do tych instrumentów ze względu na jego pracochłonność i niską efektywność fiskalną. Jedno jest pewne: w całym okresie jego obowiązywania nastąpił zarówno spadek jak i wzrost dochodów budżetowych i teza, że miał on jakikolwiek pozytywny wpływ na wzrost dochodów budżetowych jest absurdem.

     Jeśli idzie o trzeci z powyższych instrumentów, czyli wprowadzony w 2015 roku tzw. JPK, czyli składana na żądanie organów skarbowych informacja, to rzecz przedstawia się następująco. Organy mogą żądać (poprzednio też mogły, ale w innej formie) od podatników informację zwłaszcza o wystawionych fakturach (JPK_FA), stanów magazynowych (JPK_MAG), księgach rachunkowych (JPK_KR). Organy podatkowe bardzo rzadko korzystają z tych wynalazków, co w pełni potwierdzają publikowane informacje. Dla potrzeb podatku od towarów i usług jakieś znaczenie może mieć przede wszystkim JPK_FA, których zarządano w 2018 r. w  ponad ośmiu tysiącach przypadków. Biorąc pod uwagę, że podatników VAT czynności jest około 1,8 mln, a co rok składa się deklaracje ze żądaniem zwrotu podatku ok. 1,3 mln, zastosowanie tego instrumentu jest marginalne, wręcz śladowe. Zresztą żadna informacja niczego obiektywnie nie „uszczelnia”, bo to nie jest jej rolą.

     Tak więc głoszona przez liberałów teza, owe instrumenty przyczyniły się do wzrostu dochodów budżetowych 2017 – 2019 r. jest nieprawdziwa. Dlaczego więc nastąpił ten wzrost? Oczywiście nie możemy odrzucić tezy, że w Polsce cuda się zdarzają, ale ilość pieniędzy w budżecie zależy przede wszystkim od tego, ile wpłacą sami podatnicy. Ale o tym innym razem.

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     W dniu 1 września 2019 r. odbyły się w naszym kraju obchody osiemdziesiątej rocznicy napaści Niemiec na Polskę, której nadano wyjątkowo uroczystą oprawę. Obchodom tym towarzyszyła chyba po raz pierwszy publiczna, dość swobodna, niespętana poprawnością debata na temat celowości obchodów rocznic tej klęski: czy powinniśmy celebrować początek tamtej wojny, która definitywnie zakończyła byt ówczesnej państwowości, przynosząc nam wyjątkowe straty oraz upokorzenia. Po co to wspominać? Lepiej pamiętać o naszych sukcesach (ciekawe których?). Postaram się jednak przedstawić argumenty przemawiające za zachowaniem w państwowej i narodowej pamięci daty tej klęski, mimo że są one dość dalekie od naszej obecnej poprawności.

     Musimy pamiętać o tej dacie bo, po pierwsze, że był to początek szybkiej katastrofy wyjątkowo źle zarządzanego państwa. Wcale nie musieliśmy wtedy przegrać, nie byliśmy skazani ani na klęskę ani nawet na wojnę z Niemcami. Katastrofa militarna była jednocześnie zupełną kompromitację sanacyjnych elit, dowodem braku ich szeroko i wąsko pojętych kompetencji do sprawowania władzy. Warto przypomnieć, że od 1926 roku do 1936 roku było to państwo rządzone przez dyktatora, który dokonał wojskowego zamachu stanu, kreując się nie tylko na urodzonego dowódcę, ale również wręcz „geniusza wojskowego”. Jego otoczenie stanowili ludzi poubierani w mundury wojskowe, ówczesne państwo było dodatkiem do armii, na którą wydano większość środków publicznych. Kult wojska miał gwarantować siłę tego państwa i jego zdolności obronną. Obiektywnie byliśmy również w stanie wystawić wtedy milionową armię lądową, która głęboko wkopując się w ziemie, tworząc ciągle linie obrony w centralnym obszarze kraju, mogła wykrwawić atakujących, którzy nie dysponowali nawet dwukrotną przewagą. Gdyby ktoś umiał dowodzić, narzucając przeciwnikowi wojnę pozycyjną, tworząc głęboko obronę, to mogliby się długo bronić. Wystarczy porównać naszą kampanię wrześniową z „Wojną Zimową” między Finlandią i Związkiem Radzieckim w latach 1939-1940. Mimo przegranej militarnie Finowie obronili większość swojego terytorium. Ale tam dowodził były carski generał, wtedy już marszałek Karl von Mannerheim, czyli fachowiec.

     Przewaga Armii Czerwonej nad wojskami fińskimi była wielokrotnie większa niż wojsk niemieckich nad wojskiem polskim. U nas dowodzili rozpolitykowani exlegioniści, których kompetencje dowódcze i doświadczenia wojenne nie przekraczały najczęściej poziomu batalionu. Przypomnę, że dowódcami na szczeblu operacyjnym w czasie wojny polsko-bolszewickiej byli generałowie z armii zaborczych, w większości usunięci z wojska polskiego po zamachu majowym. Jedyny legionowym dowódcą wojskowym szczebla operacyjnego był marszałek Edward Rydz Śmigły, który w sposób kompromitujący przegrał tzw. wyprawę kijowską w 1920 roku, a do roli naczelnego wodza w 1939 roku nie nadawał się w ogóle. Nie zagłębiając się w dalsze szczegóły wojskowe, które zostały już przyzwoicie zbadane, najważniejsza jest ogólna konkluzja: państwowość zawłaszczona przez Piłsudskiego i jego klikę, nie umiała wykreować kompletnych dowódców, którzy – posługując się tymi samymi zasobami militarnymi – mogliby przedłużyć obronę centralnej części Polski i narzucić Niemcom wojnę pozycyjną. Oddaliłoby to lub nawet wyeliminowało wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium naszego kraju, bo – jak wiemy – w historii nie ma zdarzeń nieuchronnych, oczywiście zanim się nie staną. Wtedy na Kremlu bacznie obserwowali zmagania polsko-niemieckie aż do 17 września 1939 roku zajmując postawę wyczerpującą. Sowieci wkroczyli, gdy byli pewni, że polska obrona w centralnej Polsce definitywnie się załamała, na froncie zachodnim formować trwać będzie drôle de guerre. Czas na pierwszą ogólną konkluzję: musimy pamiętać o wrześniowej klęsce, aby nie dopuścić do władzy ludzi przebranych w mundury wojskowe: tylko cywilne rządy mają szanse zweryfikować kwalifikacje wojskowe tych, którym powierza się praktyczne prowadzenie wojny.

     Powinniśmy pielęgnować pamięć września 1939 r., po drugie, aby nie zapomnieć, jaki może być koniec rządów kierujących się antyrosyjskimi fobiami. Wiemy, że do kanonicznych zasad Józefa Piłsudskiego i jego następców należała nieprzejednana wrogość w stosunku do Rosji, z czym wiązała się prawna i dyplomatyczna afirmacja jej największego wroga, czyli rządów bolszewickich. Dziś wreszcie wolno już pisać to, co w okresie międzywojennym było wiedzą powszechną: bolszewizm do czasu wielkiej czystki z lat 1937-1939, tworzyli ludzie polskojęzyczni, będąc etnicznymi Polakami lub Żydami wyrosłymi w polskim środowisku. Oni tworzyli grupę liderów, z którymi polska „lewica niepodległościowa” (czyli z reguły proniemiecka) miała bezpośrednie, wręcz towarzyskie kontakty. Łączyła ich ta sama nienawiść i pogarda dla wszystkiego co rosyjskie. Postawę ta pogłębiała naszą zależność od Niemiec. A ówczesna (podobnie jak obecna) Polska uzyskała przecież terytoria, które Niemcy uważają nie tylko swoja strefę wpływów, lecz również za „rdzennie niemieckie”, a stąd był tylko krok do antypolskiego aliansu, zwłaszcza z kimś taki jak bolszewicy.

     Konkludując po raz drugi katastrofa wrześniowa nie była oczywiście nieuchronnym, ale wysoce prawdopodobnym finałem antyrosyjskiej polityki rządów w Warszawie, bo Berlin od ponad stu lat jest w stanie zaakceptować tylko taki twór państwowy pod nazwą „Polska”, który będzie sprowadzony do obszaru obecnego Mazowsza, Świętokrzyskiego oraz części zachodniej Podlasia i Lubelszczyzny. Taki mały, podporządkowany interesom niemieckim twór pseudopaństwowy, który nie zagrozi ani również interesom ani rosyjskim czy ukraińskim – w zależności od tego, kto jest dominantą berlińskiej polityki. Najbardziej reprezentatywnym przykładem realizacji tej koncepcji były „generalne gubernatorstwa” z lat 1915 – 1918 oraz 1940-1945.

Po trzecie nasza pamięć o klęsce sprzed osiemdziesięciu lat uzasadniona potrzebami bieżącej polityki. Niemcy wręcz negują swoją odpowiedzialność za wyrządzone nam krzywdy twierdząc, że ich sprawcami byli jacyś „naziści”. Również współczesna Rosja odpowiada na nasze polskie fobie antyrosyjskie pseudoteorią o naszej odpowiedzialności za wybuch drugiej wojny światowej. My byliśmy ofiarą a nie agresorem, a bez niemieckiej agresji w dniu 1 września 1939 roku nie byłoby wkroczenia Armii Czerwonej w dniu 17 września tego roku. Jeśli chcemy reparacji od agresorów, to musimy pamiętać, kto był atakującym, a kto atakowanym. Nie sprowokowaliśmy tamtej wojny: naszą państwowość i granice Polski zagwarantowano traktatem międzynarodowym, którzy złamali Niemcy właśnie sprzed osiemdziesięciu laty.

     Oczywiście warto pojednać się z potomkami naszych najeźdźców i katów, ale pamiętając o tym, że nie my wywołaliśmy tamtą wojnę. Mieliśmy prawo do obrony i odwetu, a gdy agresor przegrywa – musi ponieść tego konsekwencje.

 

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Ogólna Instrukcja Podatkowa:

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług MPP-54

 

     Z dniem 1 listopada 2019 r. wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet zwolnieni od VAT) będą musieli stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: wymienione tam towary nabywa każdy podmiot gdyż są to m.in. paliwa silnikowe, wyroby węglowe. Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową, rozszerzoną wersję Instrukcji Wewnętrznej dla podatników VAT służąca wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności. Instrukcja ta służyć będzie bezpiecznemu wdrożeniu rozwiązań i nie stanowi schematu podatkowego.

Jednocześnie informuję, że Instytut od ponad dwudziestu lat opracował i wdrożył kilkanaście tysięcy Instrukcji podatkowych, które są wykorzystywane przez podatników. Przy czym należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie było sporu podatkowego w związku z ich stosowaniem przez podatników.

     Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Opłata licencyjna za udostępnienie Instrukcji wynosi 490 zł + VAT. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

     W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

Pobierz formularz

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Nie mają oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usług tezy, że na stronie postępowania podatkowego ciąży obowiązek posiadania materialnych dowodów potwierdzających wykonanie poszczególnych usług niematerialnych.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 30 września 2019 r. mija termin na przekazanie przez korzystającego Szefowi Kas informacji o schemacie podatkowym powstałym przed dniem 1 stycznia 2019 r.

     Wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów o tzw. raportowaniu schematów podatkowych (Rozdział 11a Ordynacji podatkowej) nałożono nowe obowiązki na podatników, którzy mogą pełnić funkcję promotora, korzystającego bądź wspomagającego. Powyższe przepisy wprowadziły m.in. obowiązek w zakresie ujawniania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych.

     Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej korzystający jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:

 • której udostępniane jest uzgodnienie,
 • u której wdrażane jest uzgodnienie,
 • która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,
 • która dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia,

     Obowiązek złożenia informacji o schemacie podatkowym w stosunku do korzystającego zmaterializuje się dopiero w przypadku jego niespełniania przez promotora (lub sytuacji, w której brak jest promotora). Korzystający obowiązany jest poinformować Szefa KAS o schemacie podatkowym, jeżeli:

 1. promotor udostępniający korzystającemu uzgodnienie nie wypełnia obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym;
 2. promotor nie poinformował korzystającego o nadaniu schematowi numeru NSP;
 3. korzystający nie zwolnił promotora z zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i schemat podatkowy jest schematem innym niż schemat standaryzowany;
 4. brak jest promotora .

     W tym przypadku korzystający składa informację o schemacie podatkowym na formularzu MDR-1.

     Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest również retrospektywny. Dla Schematów, gdzie pierwszą czynność podjęto w 2018 r.:

 • dla transakcji transgranicznych po dniu 25 czerwca 2018 r,
 • dla transakcji krajowych po dniu 1 listopada 2018 r.

termin raportowania do Szefa KAS dla korzystającego upływa z dniem 30 września 2019 r.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn.. akt III AUa 914/18, uznał że emeryt może wskazać osobę, która po jego śmierci uzyska tzw. wypłatę gwarantowaną. W przypadku braku wytypowania uprawnionej osoby, świadczenie uzyska małżonka. Wdowa po emerycie może uzyskać to świadczenie, nawet gdy ZUS dokonywał wypłat emerytury do jej rąk .

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przejęcia polskiej spółki akcyjnej przez podmiot zagraniczny będący jej jedynym akcjonariuszem. Czy w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Prawa umożliwiające jedynie faktyczne korzystanie z programu, nie stanowią tytułu do naliczania opłat licencyjnych.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W interpretacji indywidulanej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (0111-KDIB1-2.4010.262.2019.1.AW) Dyrektor KIS orzekł, że wydatki na wyposażenie i zarządzanie stołówką oraz na zakupione dla pracowników posiłki będą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

    

Martyna Betiuk

młodszy konsultant podatkowy

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Problem dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa”) wydatków poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi pracowników jest przedmiotem bogatego orzecznictwa i stanowisk organów interpretacyjnych. Coraz częściej oceny w nich wyrażane są korzystne dla podatników. Nie dotyczy to jednak wydatków poniesionych z tytułu wyjazdu pracowników podatnika w celu sprawowania przez nich funkcji członków rad nadzorczych w spółkach zależnych tegoż podatnika.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 30 sierpnia 2019 r. zostały udostępnione podatnikom Objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opublikowanych objaśnieniach wskazuje się, że ich celem jest ułatwienie poprawnego wykonywania przez osoby fizyczne obowiązków związanych z prawidłowym obliczeniem oraz zapłatą daniny solidarnościowej.

 

    

Maciej Flis

Młodszy konsultant podatkowy

maciej.flis@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zwrot na rzecz pracowników podatnika wydatków związanych z ich wyjazdem z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych zależnych spółek kapitałowych, nie może być uznany za koszt w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Powyższe zagadnienie rozpatrywane na gruncie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określanej jako: „ustawa”) było przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych obu instancji, akceptujących stanowisko MF.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Już od 1 października 2019 r. będzie obowiązywała nowa skala podatkowa. Nowelizacja obniżająca stawkę podatku PIT z 18 do 17 % została uchwalona 30 sierpnia br. Pracownicze koszty uzyskania przychodów zostaną zaś podwyższone co najmniej dwukrotnie.

     Zmiany te mają wpłynąć na zmniejszenie kosztów pracy a tym samym na tzw. klina podatkowego (tj. różnica między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma) oraz przyczynić się do przyspieszenia budowy klasy średniej w Polsce, która będzie zarabiała więcej, na poziomie europejskim.

     Osoby pracujące na umowie o pracę mają obecnie relatywnie wyższy klin podatkowy, niż osoby uzyskujące dochody z innych źródeł (np. umów zlecenia). Nowe rozwiązania mają uzupełniać inną zmianę tzn. likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych dla młodych do 26. roku życia co obniży klin podatkowy.

     Ustawa przewiduje również ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Koszty uzyskania przychodów po zmianach wyniosą:

- 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,

- 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,

- 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,

- 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,

- 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,

- 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

     Nowelizacja przewiduje również obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17%. Stawka na poziomie 32% pozostanie bez zmian - będzie miała zastosowanie do dochodów ponad 85 528 zł.

     Obniżenie stawki ma dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

     W przypadku gdy podatnik nie posiada udziałów w kapitale innych podmiotów z grupy, które byłyby zobowiązane do płacenia podatku na podstawie art. 24b ustawy, nie oznacza braku obowiązku odpowiedniego stosowania art. 24b ust. 10 tej ustawy, gdy inne podmioty posiadają udziały w kapitale podatnika.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Należy wskazać, że w dniu 27 października 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej (dalej TSUE) wydał wyrok w sprawie GFKL Financial Services AG (C-93/10), w którym wypowiedział się w kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności nabycia wierzytelności. Stan faktyczny w sprawie rozstrzygniętej przez TSUE dotyczył nabycia przez GFKL Financial Services AG we własnym imieniu i na własne ryzyko od Banku wszelkich praw Banku z tytułu wierzytelności i ich zabezpieczeń (GFKL nabył od Banku wierzytelności).

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku z dnia 10 lipca 2019 r. sygn. I SA/Go 262/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że do pierwszego zasiedlenia może dochodzić wiele razy, o ile bowiem dana nieruchomość może zostać tylko raz wybudowana, o tyle wielokrotnie może być ona ulepszana.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W przypadku, gdy podatnik zakupywał „benefity pracownicze”, takie jak posiłki zamawiane w ramach usługi cateringu, a następnie „odprzedawał” je swoim pracownikom w cenie obniżonej, a zakupy te nie były finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na przestrzeni lat organy podatkowe i sądy zajmowały sporne stanowisko.

 

    

Alicja Przybyło

Młodszy konsultant podatkowy

 alicja.przybylo@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Z dniem 1 września 2019 r., mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany treści art. 112b i 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

     W obowiązującym stanie prawnym konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w takich przypadkach wynosi 20%). Zgodnie z nową treścią ust. 2 art. 112b jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:

 1. pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,
 2. pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego
 • wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

     Ponadto dodano ust. 2a art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którym, jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe

     Ponadto w art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. konkretyzuje się termin do spełnienia warunku w postaci dokonania odpowiednio wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu nienależnej kwoty zwrotu, stanowiącego przesłankę zastosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 20% kwoty zaniżenia. Doprecyzowanie polega na wskazaniu, iż wpłata ma nastąpić odpowiednio najpóźniej w dniu złożenia deklaracji bądź korekty deklaracji.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     Spór pomiędzy gminą oraz Dyrektorem KIS dotyczył interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, w której zapytano o częściowe prawo do odliczenia VAT związanego przebudową torów tramwajowych w ramach większego projektu metropolitalnego. Prace wykonane w ramach projektu obejmowały przebudowę układu drogowego, wydzielenie dróg rowerowych, stworzenie parkingów i stojaków rowerowych oraz konieczne przesunięcia chodników. Gmina stała na stanowisku, że ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.

 

    

Maciej Flis

Młodszy konsultant podatkowy

maciej.flis@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Od dnia 1 września 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa definicja pierwszego zasiedlenia.

     Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw znowelizowała treść definicji w związku z wyrokiem z dnia 16 listopada 2017 roku wydanym przez TSUE (sygn.9 C-308/16).

     TSUE orzekł, że pierwsze zasiedlenie następuje w wykonaniu czynności podlegających podatkowi podatkiem VAT. „(…)artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ulepszenia” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ulepszenia” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia(…)”.

     W związku z powyższym dokonano doprecyzowania, że poza oddaniem do użytku pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub innych części, pierwsze zasiedlenie dotyczy również rozpoczęcia użytkowania na potrzeby własne wspomnianych budynków, budowli lub ich części po ich ulepszeniu bądź wybudowaniu.

    

Martyna Betiuk

młodszy konsultant podatkowy

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na zakupie usługi od podmiotu zagranicznego niebędącego przedsiębiorcą. Czy w takim przypadku nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług?

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Od dnia 1 września 2019 r. mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegną przepisy dotyczące rejestracji podatników.

     Od dnia 1 stycznia 2017 r. naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu z rejestru podatników VAT podatników, którzy m.in. składali przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazali sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Analogicznie sytuacja wygląda z wykreślaniem z urzędu z rejestru jako podatnika VAT UE. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy podmiot złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.

     W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy wykreślenie z powyższych rejestrów następuje w wyniku złożenia tzw. deklaracji „zerowych”, czy wystarczającym jest, że w składanych deklaracjach odpowiednio za 6 miesięcy/2 kwartały lub 3 miesiące/kwartał podatnik nie wykaże np. podatku z tytułu nabycia towarów (mimo wykazania sprzedaży), mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. zastosowano w przepisach art. 96 ust. 9a pkt 3 oraz art. 97 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. spójnik „ani” celem wyeliminowania wątpliwości, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników składających „zerowe” deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy).

     Ponadto zmiana przewiduje dodanie importu towarów do pozycji, których wykazanie w deklaracji skutkuje brakiem wystąpienia przesłanki do wykreślenia podatnika z rejestru VAT – zmiany w art. 96 ust. 9a pkt 3 (w konsekwencji również zmiana w art. 96 ust. 9e) oraz art. 97 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

     Zmiana treści art. 96 ust. 9h ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. przewiduje warunek złożenia wniosku o przywrócenie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku, jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji podmiot złoży wszystkie brakujące deklaracje.

     Zgodnie z treścią dodanego przepisu art. 96 ust. 9ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zarejestrowanie zostanie przywrócone również w przypadku, gdy złożone przez podatnika deklaracje będą deklaracjami „zerowymi” (czyli takimi, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy), co będzie wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Rozpatrzenie wniosku podatnika nastąpi na zasadach ogólnych.

     Przepis przejściowy stanowi, że przepisów art. 96 ust. 9a pkt 2 i 3, nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli przed dniem 1 września 2019 r.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

W numerze:

 • Opodatkowanie VAT wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych – zasady ogólne i procedura uproszczona
 • O ile muszą wzrosnąć dochody podatkowe w latach 2020‑2024?
 • Opodatkowanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a spółką

Spis treści tutaj

 

dr Paweł Szymanek
Ocena skuteczności nowych kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzonych w latach 2017‑2019 tutaj

 


Bartosz Gryziak
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jako narzędzie przeciwdziałania oszustwom podatkowym w zakresie VAT – podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania w Polsce na tle doświadczeń europejskich tutaj

 


dr Andrzej Dmowski
Skutki implementacji dyrektywy ATAD do polskiego systemu prawnego tutaj

 


dr Wiktor Klimiuk
Wiarygodność rejestrów publicznych w cieniu harmonizacji podatków tutaj

 


Dawid Strzała
Nowe zasady poboru podatku u źródła – mechanizm walki z optymalizacją podatkową czy patologia podatkowa? tutaj

 


Mikołaj Mroziński
Zakres zastosowania przepisów art. 199a Ordynacji podatkowej w świetle orzecznictwa i literatury przedmiotu tutaj

 

 

     Pod koniec kadencji obecnego Sejmu, czyli po czterech latach od powstania projektu nowej ustawy o podatku od towarów i usług, zrealizowano (prawie) pięć najważniejszych postulatów naprawy tego podatku:

 • powstał centralny rejestr podatników, czyli publiczny, wiarygodny i zweryfikowany wykaz podmiotów, które zarejestrowały się dla potrzeb tego podatku (od dnia 1 września 2019 r.),
 • zlikwidowano patologiczny przywilej likwidujący opodatkowanie tym podatkiem oraz rozszerzający w sposób niekontrolowany skalę zwrotów tego podatku, czyli krajowe odwrotne obciążenie (od listopada 2019 r.),
 • wprowadzono obowiązkową podzieloną płatność w obrocie wszystkimi istotnymi towarami i usługami, które określamy jako „wrażliwe”, czyli wykorzystywane do wyłudzeń tego podatku (od dnia 1 listopada 2019 r.),
 • rozszerzono zakres odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy na wszystkie towary „wrażliwe” (od dnia 1 listopada 2019 r.),
 • rozszerzono zakres granicznej płatności z tytułu WNT towarów wykorzystywanych do wyłudzenia tego podatku (od dnia 1 września 2019 r.).

     Przypomnę, że rozwiązania te miały być wprowadzone już w 2016 roku. Zamieszczono je w projekcie nowej ustawy w podatku od towarów i usług opracowanej (wersja z 2015 roku), która była przedstawiona w czasie kampanii wyborczej przez ówczesną prawicową opcję. Mimo wygranych wyborów, ktoś (kto?) wyrzucił do kosza te pomysły, wraz z całym projektem, a resort finansów pielęgnował wszystkie patologie legislacyjne tego podatku. Przypomnę, że pierwszy elementarny warunek uszczelnienia tego podatku, czyli przywrócenia sankcji podatkowych za wyłudzenia zwrotów i zaniżanie zobowiązań podatkowych, wprowadzono dopiero w 2017 r. Co prawda w sierpniu 2016 r. wprowadzono graniczną płatność w tytule WNT, ale ograniczono jej zakres tylko do paliw silnikowych. Z podzieloną płatnością (dobrowolną) czekano do 2018 r., lecz wprowadzona wtedy koncepcja ma niewiele wspólnego z wizją uregulowaną w projekcie wspomnianej ustawy z 2015 r. przez co podatnicy bronili się rękami i nogami przed jej zastosowaniem. Tak naprawdę, to wersja split payment z 2018 r. służyła tylko interesom banków, bo zupełnie bez sensu narzucono wszystkim podatnikom obowiązek posiadania rachunków VAT nie dając żadnych istotnych przywilejów ochronnych w przypadku zapłaty przy pomocy tego mechanizmu. Resort nie tylko rozszerzał patologię odwrotnego obciążenia, lecz przede wszystkim zabawiał się jakimiś „instrumentami informatycznymi”, które – w jego przekonaniu – miał w cudowny sposób uszczelnić ten podatek, czyli realizował to, co im podrzucali liberalni poprzednicy. Oczywiście żaden „instrument informatyczny” nie jest w stanie niczego „uszczelnić”, bo egzekwowanie dziurawego prawa podatkowego jest zajęciem całkowicie jałowym z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa.

     Gdyby powyższe rozwiązania wprowadzono już w 2016 roku dochody budżetowe z tego podatku wynosiłyby już ponad 200 mld zł ( w tym roku wynoszą około 180 mld zł), a przypomnę, że między 2015 r. (rządy liberałów), a 2016 r. (faktyczne rządy tych liberałów na Świętokrzyskiej 12) nie było istotnej różnicy w poziomie dochodów budżetowych z tego podatku, a poprawa nastąpiła dopiero w 2017 r. gdy wystawiono tu najcięższe armaty w postaci drastycznych kar za fałszerstwa fakturowe - efekt odstraszający, ale to raczej zasługa resortu Sprawiedliwości.

     Gdyby już w 2016 roku zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie, skala zwrotów tego podatku uległaby istotnemu zmniejszeniu. Przypomnę, że w 2018 r. liczba deklaracji zwrotnych przekroczyła 1,3 mln, co było głównie „zasługą” wprowadzenia powyższego przywileju, który jest inaczej nazwaną stawką 0%.

     Przypomnę, że na 2020 rok planuje się uzyskać z tego podatku ponad 200 mld zł, co jest prognozą w świetle przedstawianych na wstępie zmian – całkowicie realną. Można by uzyskać te pieniądze dużo wcześniej, ale ktoś (kto?) sabotował ich wprowadzenie .

     Stosunek uczciwych podatników (czyli większości) do tych zmian jest dość przychylny, mimo wad i błędów, które zakradłyby się do „szczegółów” tych rozwiązań (np. brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek banku nie wymieniony w centralnym rejestrze podatków: to przecież wyłączenie prezent dla banków). Ale to da się poprawić. Najważniejsze jest to, że wreszcie robi się to, co trzeba, aby chroniąc uczciwych dyskryminując oszustów. Szkoda, że z takim opóźnieniem. Teraz trzeba wreszcie napisać ustawę o podatku od towarów i usług. Ta jest już całkowicie skompromitowana w świadomości i oczach podatników.

    

Witold Modzelewski

     W 2019 r. mija wiele okrągłych i ważnych rocznic. W naszej, już częściowo odchodzącej w przeszłość świadomości, w tym roku mija 80 lat od klęski sanacyjnej Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r., pokonanej przez sojusz niemiecko-sowiecki. W świecie wyobraźni historycznej mojego pokolenia klęska była i pozostanie bolesnym i wyjątkowo upokarzającym wydarzeniem w naszej historii niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do przedwrześniowej państwowości naszego kraju. Obiektywnie rzecz biorąc (sądzę, że jesteśmy już zdolni do obiektywizmu) ów „czarny wrzesień” sprzed 80 laty był oczywistym finałem polityki Piłsudskiego i jego następców, której istotą było uznanie:

 • bolszewizacji Rosji, która (jakoby) gwarantowała, że nie odrodzi się „rosyjski imperializm”, a kraj ten będzie na wiele lat pogrążony w chaosie i ekonomicznie zdegradowany (absurd),
 • bolszewickich rządów w Moskwie jedynego i najbardziej przyjaznego dla Polski przedstawicielstwa Rosji (absurd),
 • strategicznej wspólnoty interesów niemieckich i polskich: Niemcy, niezależnie od swoich barw politycznych, są w tej koncepcji patronami „niepodległości Polski”, która powinna pozostać w kręgu niemieckich wpływów (absurd),
 • że przesunięta maksymalnie na wschód Polska ma nie dostać się pod wpływy francuskie, a jeżeli już dostała się, to ma je ograniczać, gdyż Francja wtedy (i dziś) była wrogiem Wielkich Niemiec.

     Powyższe założenia być może wynikały z słabości intelektualnej „twórcy niepodległości” i jego politycznych pomocników, choć bardziej prawdopodobne jest to, że wieloletnie podporządkowanie agenturze austriackiej, a potem władzom w Berlinie związały na stałe ich wyobraźnie z interesami niemieckimi. Czy byli agenturą, jeśli tak, to dlaczego? Czy tylko przed pierwszą z wielkich wojen i już w trakcie oraz w pierwszych latach powojennych, mimo formalnego upadku berlińskich protektorów, czy jeszcze dłużej? To zapewne bolesna część naszej historii, ale kiedyś należy odrobić lekcję i sprawdzić jaki był rzeczywisty wpływ ośrodków politycznych i wywiadowczych Republiki Weimarskiej na byłych agentów HK-Stelle, jakie „haki” miały te ośrodki na liderów obozu sanacyjnego. Chodzą słuchy, że najważniejszym kwitem, który trzymał w szafie wywiad niemiecki, było pisemne zobowiązanie Piłsudskiego do poszanowania integralności terytorialnej Niemiec, czyli rezygnacji z pretensji do ziem zaboru pruskiego. Skoro wszyscy zaangażowani w tę sprawę pamiętnikarze gorliwie powtarzają, że nie było takiego dokumentu, to zapewne mieli powód, aby tak twierdzić.

     Jest również druga, jeszcze bardziej okrągła rocznica: tym razem jest to stulecie podpisania Traktatu Wersalskiego, który prawie usankcjonował istnienie oraz granice Polski w nowym wydaniu. Bez tych postanowień bylibyśmy tylko wewnętrznym problemem któregoś z byłych państw zabornych. W związku z tym, że tamtą wojnę wygrała Ententa, a jej prawym członkiem aż do 1922 r. była Rosja (a nie utworzone przez Niemców państwa bolszewickie), bylibyśmy anatomiczną częścią tejże Rosji. Przypomnę, że oficjalna delegacja tego państwa uczestniczyła w pracach Konferencji Wersalskiej; państwo to istniało, miało swój rząd na uchodźstwie, ambasadę, siły zbrojne i – co najważniejsze – uznanie międzynarodowe. I tu bardzo niezręczny szczegół dla strażników poprawności historycznej, nakazującej w Piłsudskim i sanacji widzieć liderów tzw. antykomunizmu. Zarówno pierwszy rząd utworzony faktycznie przez Piłsudskiego (premier Jędrzej Moraczewski) oraz drugi powstały pod naciskiem Ententy (premier Ignacy Paderewski) nie miały jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych z rządem rosyjskimi nie uznawały się wzajemnie. Natomiast Rada Regencyjna miała swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne przy Radzie Komisarzy Ludowych w Moskwie, czyli „rządzie bolszewickim”, a przedstawicielstwo to nie zostało zlikwidowane po powołaniu rządu Moraczewskiego. Oficjalne stosunki z państwem bolszewickim zostały przerwane dopiero pod rządami Paderewskiego, który podobnie jak politycy Ententy – uważał bolszewizm za bastion wpływów pokonanych (nie do końca) Niemiec. Przypomnę, że marionetkowe rządy powoływane przez Radę Regencyjną a przedtem przez Tymczasową Radę Stanu miały – pod dyktando Niemiec – wypowiedzieć wojnę Rosji, czyli wplątać w stan wojny pseudopaństwo polskie z Ententą. Ostatecznie do tego nie doszło. W „zachodniej”, czyli niemieckiej wersji Polski mamy być w stanie wojny z Rosją: taka nasza rola. Analogie do współczesności są aż nadto czytelne.

     Wróćmy tu jednak do refleksji dotyczących drugiej, osiemdziesiątej rocznicy. Państwo bolszewickie pokonało Rosję nie bez naszego, polskiego udziału, szybko nawiązało wspólny język z weimarskimi rządami (Rapallo) a później – mimo zmian na berlińskiej scenie politycznej – przywróciło przyjacielskie, wręcz sojusznicze stosunki z rządem Adolfa Hitlera (układ Ribentrop-Mołotow-1939 r.). Oznaczało to koniec antyrosyjskiej wersji naszej państwowości, bo zjednoczone Niemcy od dawna wykorzystują równie antyrosyjskie rządy w Rosji w swoim, czyli najczęściej antypolskim interesie. Przed osiemdziesięciu laty zakończyła się bez reszty historia tzw. sanacyjnej. Jej przegrani epigoni w ciągu pierwszych lat niemieckiej i sowieckiej okupacji sądzili, że powtórzy się ich historia sprzed niecałego ćwierćwiecza i prędzej czy później niemiecki okupant, podobnie jak w latach 1916-1918, powoła jakąś kolejną wersję Polnische Wermacht, który stanie do walki o „niepodległość”, czyli pójdzie ginąć w okopach frontu wschodniego. Do dziś dominująca wśród postpiłsudczyków wizja „odrodzenia (po raz drugi) niepodległości” jest skrzętnie przemilczany, zresztą z wiadomych powodów. Emigracyjny rząd pod przywództwem generała Sikorskiego był tworem Francuzów, reprezentował opcją antyniemiecką, a jego szef był zdecydowanym i konsekwentnym wrogiem sanacyjnej kliki. Nie dziwmy się, że po jego gibraltarskiej śmierci strzeliły przysłowiowe korki od szampana wśród jego polskich wrogów. Swoją drogą – wbrew nakazom poprawności – warto bliżej poznać polityczne koncepcje postpiłsudczykowego podziemia w ciągu całej drugiej z wielkich wojen. Niektórzy twierdzą, że chcieli oni powtórzyć w tym czasie konspiracyjny wariant POW z lat 1914-1918. Może, ale miał on w oryginale głównie antyrosyjskie zadania wywiadowcze (na rzecz Państw Niemiec i Austrii) oraz miał dobre kontakty z bolszewikami, a lata 1941-1945 nie były powtórką z czasu sprzed ćwierćwiecza. Wtedy tradycyjny protektor – Niemcy – prowadziły totalną wojnę z państwem bolszewickim, czyli ze swoim dzieckiem. Nikt, ani w Berlinie, ani w Moskwie, nie potrzebował byłych sojuszników i nie był skłonny dać na nich swoich pieniędzy (wiadomo: „brać nie kwitować” – jak mawiał Ziuk Piłsudski).

     Konkluzja jest prosta: rocznica sprzed stu lat zapowiedziała katastrofę sprzed lat osiemdziesięciu.

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Ogólna Instrukcja Podatkowa:

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług MPP-54

 

     Z dniem 1 listopada 2019 r. wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet zwolnieni od VAT) będą musieli stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: wymienione tam towary nabywa każdy podmiot gdyż są to m.in. paliwa silnikowe, wyroby węglowe. Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową, rozszerzoną wersję Instrukcji Wewnętrznej dla podatników VAT służąca wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności. Instrukcja ta służyć będzie bezpiecznemu wdrożeniu rozwiązań i nie stanowi schematu podatkowego.

Jednocześnie informuję, że Instytut od ponad dwudziestu lat opracował i wdrożył kilkanaście tysięcy Instrukcji podatkowych, które są wykorzystywane przez podatników. Przy czym należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie było sporu podatkowego w związku z ich stosowaniem przez podatników.

     Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Opłata licencyjna za udostępnienie Instrukcji wynosi 490 zł + VAT. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

     W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

Pobierz formularz

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2455/17 stwierdził, że zasadą postępowania egzekucyjnego jest kolejność stosowania środków egzekucji od najmniej do najbardziej dotkliwego. Jak słusznie podkreślił NSA, egzekucja z pieniędzy jest najmniej uciążliwa dla podatnika.

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Regulacje dotyczące rachunków zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 23 sierpnia 2019 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymianie informacji z innymi państwami, a także niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie raportowania schematów podatkowych.

     Projektowana ustawa ma na celu dopełnienie implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2018/8222 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dyrektywa MDR) poprzez dostosowanie przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustaw o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej do wymogów nałożonych na Szefa KAS w zakresie obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym.

     W projekcie ustawy przede wszystkim: określono zasady i tryb przekazywania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w związku z obowiązkiem wymiany informacji podatkowych z innymi państwami członkowskimi, wprowadzono obowiązek retrospektywnego raportowania schematów podatkowych transgranicznych przez wspomagającego, dokonano zmian w zakresie zapewnienia większej ochrony danych osobowych ujętych w potwierdzeniu nadania NSP, które przekazywane są przez promotora na rzecz innych podmiotów oraz doprecyzowano dane zawarte w informacji o schemacie podatkowym. Projekt ustawy przewiduje również uprawnienie Ministra Finansów do upoważnienia innych organów KAS do wykonywania zadań Szefa KAS związanych z raportowaniem schematów podatkowych (upoważnienie następuje w drodze rozporządzenia). Projekt ustawy przewiduje również doprecyzowanie przepisów w zakresie podpisywania informacji o schematach podatkowych.

     Projekt ustawy zakłada również nałożenie na Szefa KAS obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej (w zakresie ograniczonym przepisami ustawy), jak również zakres, sposób i termin przekazani tej informacji. Informacja ma być przekazywana automatycznie w przeciągu miesiąca od zakończenia kwartału, w którym organ otrzymał informację od podmiotu obowiązanego. Pierwsze przekazanie informacji przez Szefa KAS ma nastąpić do dnia 31 października 2020 r. w zakresie informacji otrzymanych do dnia 30 września 2020 r.

     Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 3 i art. 4 pkt 8-12 projektu ustawy, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy).

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej z dnia 18 czerwca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.82.2019.2.PB) zajął stanowisko w sprawie określenia skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcia umowy pożyczki.

 

    

Martyna Betiuk

młodszy konsultant podatkowy

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Czy sprzedaż przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej w zakresie, w jakim przedsiębiorstwo to składa się z praw lub też rzeczy majątkowych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa tych rzeczy i praw majątkowych?

 

    

Martyna Betiuk

młodszy konsultant podatkowy

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Określenie "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" należy uznać za pojęcie o szerszym zakresie znaczeniowym niż "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej". Jeżeli grunt zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej, to musi jednocześnie pozostawać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przedmiotowym zagadnieniem zajmował się NSA w wyroku z dnia 16 maja 2019 r. II FSK 1139/17. Zdaniem NSA prawa wieczystego użytkowania gruntów nie podlegają amortyzacji, jednak w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PIT ustawodawca wskazał, że przychodem z ich odpłatnego zbycia, zaliczonym do przychodu z działalności gospodarczej, jest również przychód ze zbycia takich wartości niematerialnych i prawnych, podlegających ujęciu (a nie w istocie "ujętych" czy też jak mowa w art. 22d ust. 2 ww. ustawy "wprowadzonych") w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Pomimo utrwalonego orzecznictwa niektóre organy podatkowe skłonne są przyjmować, że w każdych okolicznościach wartość świadczeń z tytułu bezpłatnego dowozu do i z miejsca pracy stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 2a pkt 1-4 w zw. z art. 12 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej nazywanej: „ustawą”), a w konsekwencji pracodawca winien uwzględniać to świadczenie przy wypełnianiu obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 31 ustawy oraz w wykazać informacji dla podatnika sporządzanej zgodnie z treścią art. 39 tejże regulacji prawnej?

 

    

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego powraca problem opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez nauczycieli oraz inne osoby fizyczne z tytułu udzielania korepetycji. Należy wskazać, że uzyskiwane dochody z tytułu udzielania korepetycji nie są objęte zwolnieniem. Oznacza to że osoby fizyczne je uzyskujące muszą odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy.

     Warto przytoczyć interpretację indywidualną prawa podatkowego z dnia 18 czerwca 2019 r. wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygnaturze 0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP.

W opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 13,5 h z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej, od której odprowadzane są składki ZUS. Jednocześnie nie uzyskiwała z powyższego tytułu minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie we wniosku o wydanie interpretacji zaznaczono, że nie prowadziła działalności gospodarczej.

     Wnioskodawczyni udzielała lekcji angielskiego samodzielnie dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, ani nie zatrudnia w tym celu osób trzecich. Wnioskodawczyni rozliczała się odprowadzając co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając 20% koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na podstawie art. 13 pkt 2 tej ustawy.

     W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że świadczone przez nią usługi wykonywane są we własnym imieniu, bez zatrudniania do tego celu osób trzecich, w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawczyni ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności objętych umową w zakresie udzielanych korepetycji. Wynikające z umowy czynności są wykonywane we własnym mieszkaniu lub mieszkaniu osoby korzystającej z lekcji. Wnioskodawczyni wskazała także, że nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego.

     Zostało zadane pytanie czy przychody uzyskiwane z tytułu udzielania korepetycji z języka angielskiego Wnioskodawczyni może rozliczać jako przychody z działalności wykonywanej osobiście?

     W jej opinii przychody z tytułu osobistego udzielania korepetycji z języka angielskiego w swoim mieszkaniu lub mieszkaniu osoby korzystającej z lekcji, jeżeli nie prowadzi szkoły językowej oraz nie zatrudnia osób trzecich mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej wymienionej w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wyłącza możliwość zaliczenia ich do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a co za tym idzie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

     Dyrektor KIS stwierdził, że mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące regulacje prawne stwierdzić należy, że z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż czynności podejmowane przez Wnioskodawczynię nie będą miały charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego w znaczeniu wynikającym z definicji ustawowej. Wnioskodawczyni dopasowuje terminy zajęć do osób korzystających z lekcji (brak ciągłości) oraz wykorzystuje jedynie własną wiedzę (brak zorganizowania). Oznacza to, że udzielanie korepetycji stanowi działalność wykonywaną osobiście - działalność oświatową, wymienioną w przepisie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego zastosowanie poprzez art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wyłącza możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a co za tym idzie do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

     Podsumowując, należy podkreślić, że przytoczona powyżej interpretacja indywidualna dotyczyła konkretnego stanu faktycznego opisanego we wniosku. Jest ona wiążąca w przypadku konkretnego podatnika, jednak może stanowić istotną wskazówkę przy interpretacji przepisów. Należy podkreślić, że w przypadku inaczej ukształtowanych stanów faktycznych organy skarbowe mogą uznawać, że zachodzi przesłanka do zaliczenia uzyskiwanych dochodów do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

 

    

Maciej Flis

Młodszy konsultant podatkowy

maciej.flis@isp-modzelewski.pl

     W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia istniejących klimatyzatorów, klimatyzatory nie nadawały się do naprawy, i podjęto decyzję o ich demontażu i dokonano wymiany, koszty wymiany na nowe klimatyzatory stanowić będą koszty remontu.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2478/17 uznał, że realizacja rabatu przyznanego użytkownikom w ramach akcji promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez internetową platformę zakupową nie stanowi przychodu dla uczestników akcji promocyjnych, a zatem nie ma potrzeby płacenia podatku dochodowego.

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku z dnia 16 maja 2019 r. sygn. I SA/Po 190/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, iż późniejszy podział terenu na mniejsze działki nie niweczy ustalonego w decyzjach przeznaczenia terenu jako budowlanego.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Ministerstwo Finansów wydłużyło do dnia 15 września 2019 r. termin konsultacji podatkowych w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą zgodności z prawem unijnym, w tym zasadą neutralności podatku od wartości dodanej, art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które warunkują prawo do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT i nabyć towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, od wykazania we właściwej deklaracji podatku należnego w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw likwiduje z dniem 1 listopada 2019 r. kaucję gwarancyjną (uchylenie art. 105b-105d ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

     Zgodnie z art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. traktującym o solidarnej odpowiedzialności, podatnik, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 • wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 • w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

     Powyższy przepis nie ma zastosowania jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy łącznie spełniono następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 10 000 000 zł,
 3. podmiot dokonujący dostawy tych towarów posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów,
 4. podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4.

     Na podstawie art. 105b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 • nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku

- może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Spełnienie warunków ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

     Od dnia 1 listopada 2019 r. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. zrezygnowano z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, gdyż w praktyce instytucja ta była wykorzystywana przez podmioty skupiające się na wyłudzeniach podatku VAT, stanowiąc pewne uwiarygodnienie ich przestępczej działalności. Jednocześnie kaucja gwarancyjna niejednokrotnie była barierą dla uczciwych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Na występowanie powyższych problemów wskazywała m.in. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

     Dnia 21 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej(0113-KDIPT1-3.4012.375.2019.1.JM) wydał interpretację indywidualną w przedmiocie braku możliwości zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego podniesienia świadomości ekologicznej.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dodanie ust. 6 do art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw związane jest z zawartą umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz otrzymaną decyzją wykonawczą Rady upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do zawarcia z Republiką Ukrainy ww. umowy obejmującej środki stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) oraz art. 5 dyrektywy 2006/112/WE, w odniesieniu do utrzymania mostów drogowych na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

 

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku z dnia 12 lutego 2019 r. sygn. III SA/Wa 1213/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż terenem budowlanym w rozumieniu ustawy VAT są wyłącznie grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nawet, jeżeli na podstawie innych ustaw grunt przeznaczony jest pod zabudowę na podstawie aktu administracyjnego (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) to nie jest to teren budowlany w rozumieniu ustawy VAT.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na przeniesieniu praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu tym podatkiem, a jeśli tak, to jaką stawkę należy wówczas zastosować (czy taką samą jak do dostawy sprzedawanej nieruchomości)?

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 9 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej(0112-KDIL1-3.4012.294.2019.2.AK) wydał interpretację indywidualną dotyczącą przechowywania faktur VAT w formie elektronicznej.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Jako jednostki budżetowe gminy organizują m.in. stołówki szkolne, które zapewniają wyżywienie dzieciom, personelowi nauczycielskiemu oraz pracownikom administracyjnym szkół. Kwalifikacja podatkowa sprzedaży posiłków na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej określanej jako: „ustawa”), zwłaszcza na rzecz pracowników niepedagogicznych jest przedmiotem wątpliwości. Związane są one po części z rozbieżnością ocen co do statusu gminy jako podatnika tego podatku w rozumieniu art. 15 ustawy.

     W ocenie gmin do sprzedaży posiłków na rzecz pracowników niepedagogicznych nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, ponieważ sprzedaży posiłków w tym przypadku nie można zakwalifikować jako usługi ściśle związanej z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą i w konsekwencji sprzedaż ta powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki (8%). Jednocześnie jednak gmina nie jest podatnikiem w zakresie sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej jako wyłączonych z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, gdyż w tym względzie realizuje jako organ władzy publicznej, zadania własne z zakresu edukacji publicznej. Organy podatkowe skłonne są natomiast w zakresie wskazanej działalności przypisywać gminom status podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy.

     Spór dotyczący przedmiotowego zagadnienia był wielokrotnie materią rozstrzygnięć sądów administracyjnych, w tym m.in. wyroków NSA z dnia 9 czerwca 2017r.(I FSK 1317/15 i I FSK 1271/15), jak też wyroków WSA: w Opolu z dnia 21 listopada 2011r.(I SA/Op 314/18), Poznaniu z 21 marca 2018r. (I SA/Po 67/18) i 13 czerwca 2018 (I SA/Po 368/18), w Gdańsku z 16 października 2018r. (I SA/Gd 845/18), w Gliwicach z 6 czerwca 2018r. (I SA/Gl 297/18) i 4 września 2018r. (I SA/GL 345/18) oraz we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018r.(I SA/Wr 349/18).

     Do orzeczeń tych zapadłych na gruncie art. 15 ust. 1 i ust.6 ustawy, jak również do wyroków TSUE dotyczących przesłanek wyłączenia podmiotu publicznego z zakresu definicji podatnika (w tym m.in. wyroku TSUE z 14 grudnia 2000 r. w sprawie C-446/98 Fazenda Publica, pkt 15-17, czy też wyroku z 29 października 2015 r.w sprawie Saudacor -Sociedade Gestora de Recursos e Eąuipamentos da Saude dos Acores SA przeciwko Fazenda Publica , C-l 74/14) nawiązał WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 26 czerwca 2019r. (I SA/Gd 895/19) rozstrzygającym spór pomiędzy Gminą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej na tle interpretacji art. 15 ust. 1 ustawy.

     W sporze tym Gmina obstawała przy tym, że na skutek wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem w zakresie sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej, bowiem w tym względzie realizuje jako organ władzy publicznej, zadania własne z zakresu edukacji publicznej, natomiast organ w zaskarżonej interpretacji twierdził, że Gmina, świadcząc opisane usługi, jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy. Fakt, że Gmina obarczona jest zadaniem w postaci realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą – zdaniem Organu - nie jest jednoznaczny z tym, że automatycznie Gmina ta zostaje wyłączona z zakresu podatku VAT, bowiem zachodzi związek pomiędzy otrzymywanymi przychodami (uiszczanymi przez rodziców uczniów opatami z tytułu tzw. "wsadu do kotła"), a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Tym samym – w ocenie DIKS - uiszczane opłaty są niczym innym, jak wynagrodzeniem wnoszonym na poczet świadczenia usług dokonywanych przez Gminę i nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy, a usługi stołówkowe na rzecz uczniów szkół, pracowników pedagogicznych i administracyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

     WSA w powołanym wyroku z dnia 26 czerwca 2019r. (I SA/Gd 895/19), dokonując prounijnej wykładni art. 15 ust. 6 ustawy zwrócił uwagę na dwie istotne kwestie: źródło i charakter stosunku prawnego łączącego organ władzy publicznej z podmiotem, na rzecz którego spełniane jest świadczenie (wykonywana czynność) oraz charakter prawny pobieranej opłaty (czy jest to opłata zbliżona do daniny publicznej czy też jest to cena ustalana w realiach rynkowych). Zdaniem Sądu istotne jest także to, czy strony danego stosunku prawnego mają pełną swobodę, co do ustalania jego treści, czy też swoboda ta ograniczona jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego. Z kolei kwestia odpłatności, która nie determinuje per se uznania danej czynności gminy jako organu władzy publicznej za podlegającą opodatkowaniu.

     WSA powołując się na stanowisko wyrażone w wyroku NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15), w którym stwierdzono, że stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy gmina nie będzie podatnikiem podatku VAT realizując zadania w zakresie edukacji w postaci organizacji: stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwa dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwa dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej oraz podobną ocenę w wyrokach z 7 października 2008 r. (I FSK 1157/07 ) i 24 listopada 2010 r. (I FSK 1271/15), jak też na przepisy ustawy Prawo oświatowe, w tym art. 1 i art. 8 tej ustawy wskazujący, że gmina realizuje poprzez zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zapewniając powszechne, równe i bezpłatne kształcenie, wychowanie i opiekę, a także na art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego, zgodnie z którym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę oraz art. 106 ust. 2 tej regulacji, stanowiący, iż korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne uznał, że Gmina dokonuje sprzedaży obiadów w stołówce w ramach realizacji zadań własnych, jednakże poobierane opłaty z tytułu sprzedaży obiadów nie mają charakteru komercyjnego.

     Dalej WSA ocenił, że Gmina pobierając opłaty za wyżywienie w prowadzonej - w ramach realizacji zadań własnych - stołówce szkolnej, występuje jako organ władzy, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług, mi.in z tego względu, że nie działa jako przedsiębiorca profesjonalnie prowadzący działalność gospodarczą, lecz realizuje zadania nałożone na nią przepisami prawa, które określają sposób i zakres ich wykonywania i Gmina nie ma możliwości odstąpienia od ich realizacji, zaś opłaty pobierane w związku z realizacją zadań własnych mają zbliżony charakter do opłat publicznoprawnych, nie pokrywają kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji publiczne i nie odzwierciedlają w całości wydatków jakie byłyby uwzględniane w rachunku ekonomicznym przez przedsiębiorcę, w sytuacji profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, a dostarczanie wyżywienia jest niezbędne do kształcenia tych uczniów i nie jest świadczone w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu dla tej instytucji.

     Ostatecznie WSA skonkludował, że „[…] nie ma podstaw do różnicowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zakres czynności wykonywanych przez pracowników administracyjnych mimo, że nie podlega na bezpośrednim prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pozostaje ściśle związany z działalnością edukacyjną. W związku z powyższym, skoro obrót z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy regulujące zwolnienie od podatku z art. 43 ustawy”. Sąd uznał także, że czynności wykonywane w imieniu Gminy polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy.

 

    

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

     Od dnia 1 września 2019 r., mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zostanie ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży (do 200 tys. zł rocznie).

     Z tego zwolnienia nie będą mogli korzystać podatnicy, bez względu na wysokość sprzedaży, gdy prowadzą sklepy internetowe m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami, sprzętem gospodarstwa domowego. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zwolnienie to nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

 • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieskalsyfikowanych (PKWiU 28).

     Brak zastosowania zwolnienia dotyczyć będzie również sklepów stacjonarnych sprzedających części samochodowe (PKWiU 45.3) i do motocykli (PKWiU 45.4). Ze zwolnienia nie skorzystają także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oznacza to obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji zasadniczo do 31 sierpnia 2019 r.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     To, co zrobiono z przepisami o podatku od towarów i usług w obecnym roku, przekracza wszelkie wyobrażenia. Uchwalono aż cztery niezależne „duże” nowelizacje, a w drodze jest jeszcze jedna, które wchodzą w kilkunastu datach (najważniejsze to: 1 maja, 1 września, 1 listopada 2019 r.) oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.); ustalenie więc, który przepis wchodzi w życie z konkretną datą graniczy z cudem. Wprowadzono również przepisy przejściowe do przepisów przejściowych oraz nowelizuje się przepisy nowelizujące. Takiego chaosu nie znał jeszcze ten podatek. Opinie podatników (tych uczciwych) są miażdżące, a znam je dobrze, bo mam na co dzień kontakty z dostatecznie reprezentatywną grupą tych podmiotów: poza tym jestem rozpoznawalny i kojarzony z podatkami, więc znam również poglądy wyrażane ad hoc. Oczywiście zacierają ręce oszuści: przytoczę najczęściej powtarzany przez nich pogląd – urzędy skarbowe będą mogły przez lata sprawdzić uczciwych podatników pod kątem naruszenia przepisów wprowadzonych w latach 2019-2020 i zbiorą tu gigantyczne żniwo, bo przecież pomyli się każdy lub prawie każdy. I zapłacą te zaległości. Dzięki temu władza przestanie zajmować się oszustami, bo nie będzie mieć na nich czasu, a zwalczanie oszustw jest dużo trudniejsze, bardziej ryzykowne i dużo mniej efektywne fiskalnie.

     Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że w tym chaosie jest pewna perła: jest nią likwidacja największej patologii tego podatku obowiązującej od 2011 r., czyli „krajowego odwrotnego obciążenia” (załącznik nr 11 i 14 do ustawy) i wprowadzenie w to miejsce obowiązkowej podzielonej płatności. Jest to postulat z 2015 r., sformułowany w czasie kampanii wyborczej. Owo „odwrotne obciążenie” powoduje, że całe branże, takie jak stalowa, metali kolorowych, złomowisk, odpadów i surowców wtórnych, nie płacą jakichkolwiek podatków i otrzymują gigantyczne zwroty. Po usunięciu tej patologii dochody budżetowe wzrosną dodatkowo nawet o 9-11 mld zł w skali roku, przez co prognoza budżetowa na 2020 r. w wysokości 200,2 mld zł jest w pełni realna, mimo że zakłada przyrost dochodów o ponad 20 mld zł (w tym roku dochody z tego podatku mogą lekko przekroczyć 180 mld zł).

     Przypomnę, że istnieje w Polsce bardzo silne lobby „odwrotnego obciążenia”, które z oczywistych powodów nie tylko broniło i rozszerzało w latach 2011-2017 r. zakres tego przywileju, lecz również skutecznie dezinformowało opinię publiczną, chwaląc go jako… sposób uszczelnienia tego podatku. Kompletna bzdura, ale gdy idzie o miliardy złotych nikt nie będzie martwić się o wiarygodność głoszonych tez. Interesy tego lobby w sposób zupełnie jawny chroni w sposób zupełnie jawny jedna z opozycyjnych partii politycznych i nie ukrywa swojej roli, o czym mogłem się przekonać nawet w czasie przesłuchania w komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u; zresztą lobby to ma również wpływy w obecnej większości parlamentarnej. Ważne jednak, że po czterech latach likwiduje się te przepisy, co w sposób istotny zwiększy dochody budżetowe w 2020 r.

     Należy jednak zadać pytanie, po co w tym roku uchwalać przepisy, które mają wejść w życie w kwietniu czy lipcu 2020 r.? Przecież wiadomo, że po wyborach będzie nowy rząd, nowy szef resortu finansów i może chcieć (a powinien) w większości je uchylić. Uchwalanie w roku wyborczym takich odległych w czasie nowelizacji jest zdarzeniem bez precedensu, którego nie zna już 26-letnia historia tego podatku. Są dwie teorie wyjaśniające ten fenomen. Pierwsza tłumaczy go chęcią pospiesznego załatwienia jakichś interesów, które chronią te nowelizacje. Podatki są biznesem międzynarodowym, opanowanym przez lobbing i firmy konsultingowe (mające swoje interesy), więc nie ma się czemu dziwić. Chcą w ten sposób podrzucić przyszłemu rządowi swoje rozwiązania. Druga teoria jest bardziej ponura, bo uwypukla cel polityczny: chaos legislacyjny ma dostatecznie mocno denerwować podatników, co może mieć wpływ na wynik wyborów. Wiem, że obecna większość parlamentarna nie odwołuje się zbyt często do tego elektoratu, któremu przynajmniej w codziennej narracji, jest bliższy opozycji. Nie wiem, czy to prawda, bo polscy przedsiębiorcy, kierując się instynktem samozachowawczym, z reguły ukrywają swoje poglądy polityczne. Na nie stać tylko wielkich, międzynarodowych graczy, którzy potrafią obronić się przed jakąkolwiek polską ingerencją w swoje rozliczenia podatkowe, również przy pomocy telefonów z ważnych ambasad.

     Nie wiem, która z tych teorii jest prawdziwa: może w obu jest cząstka prawdy o tym, co dzieje się naprawdę w naszym kraju. Prawdopodobnie w przyszłym roku większość uchwalonych w tym roku przepisów trzeba będzie uchylić, zmienić lub odroczyć w czasie. To zajmie władzy bezcenny czas, który powinna poświęcić na poprawę efektywności fiskalnej innych podatków, zwłaszcza akcyzy, bo dochody budżetowe muszą przecież zrównoważyć wydatki. Miejmy nadzieję, że przyjdzie ktoś, kto szybko z tym zrobi porządek.

Kończąc przypomnę znaną od czterech lat dość oczywistą tezę, że „PiS wciąż nie wygrał wyborów na ul. Świętokrzyskiej 12”, choć w tym roku częściowo odzyskał tę redutę. Mam nadzieję, że jeżeli wygra wybory 13 października 2019 r., również w pełni odzyska ten resort, bo powrotu pod ten adres „prawdziwych liberałów” boją się nawet opozycyjnie nastawieni podatnicy.

 

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Oficjalne i nieoficjalne kontakty między polskimi politykami a władzami państwa bolszewickiego w całym okresie międzywojennym należały wtedy i dziś do tzw. wstydliwych tematów, które nie pasują do obowiązującej mitologii. Przecież (jakoby) najważniejszym wydarzeniem tego okresu był „cud nad Wisłą”, czyli – jak twierdzi jakiś Brytyjczyk (a my lubimy, gdy nas ktoś taki pochwali) – była to jedna z „kilkunastu najważniejszych bitew w historii świata”, w której „broniąc Europy” powstrzymaliśmy „bolszewicką nawałę”. Do tego heroicznego czyny zupełnie nie pasują wcześniejsze i późniejsze kontakty między przedstawicielami najwyższych władz obu stron, bo legendy nie znają codziennych kompromisów. Przypomnę jednak, że przez prawie połowę 1919 r. trwały negocjacje polsko-bolszewickie – najpierw w Białowieży, potem w Mikaszewicach, a ówcześnie Polska – co warte szczególnego podkreślenia – nie była w sensie prawnym w stanie wojny ani z Państwem Bolszewickim (Rosja bolszewicka”), ani tym bardziej z istniejącym nie tylko formalnie legalnym Państwem Rosyjskim. Przypomnę tu kilka istotnych szczegółów, które dziś są często pomijane przez historyków. Po pierwsze, legitymacją władz „Republiki Polskiej” powstałej po dniu 11 listopada 1918 r., były akty prawne „Królestwa Polskiego”, którego formalnym władcą była Rada Regencyjna: to ona przekazała formalnie swoje prerogatywy Józefowi Piłsudskiego w dniu 14 listopada 1918 r. W oczach współczesnych istniała pełna ciągłość władz państwowych „Królestwa Polskiego”, powołanego przez Akt Dwóch Cesarzy z dnia 5 listopada 1916 r. również po 1918 r., nawet zachowano ciągłość numeracji Dziennika Ustaw przed i po 11 listopada 1918 r. – tyle tylko, że po cichu zrezygnowano z monarchii: a Rada Regencyjna miała swojego przedstawiciela przy rządzie bolszewickim, podobnie jak w cesarskim Berlinie, bo Pokój Brzeski zakończył wojnę między Państwem Niemieckim oraz Cesarstwem Austro-Węgierskim oraz Rosją „reprezentowaną” przez bolszewickich uzurpatorów. Co prawda nie dopuszczano przedstawicieli powołanych przez okupantów „władz polskich” Królestwa Polskiego, czyli Rady Regencyjnej i mianowanych przez nią „rządów Królestwa Polskiego”, choć Pokój Brzeski bezpośrednio dotyczył pośrednio również tych władz, gdyż usuwał istniejący na jego terytorium stan wojny. Zresztą potwór pseudopaństwowy pod rządami Rady Regencyjnej nie był formalnie w stanie wojny z Rosją, mimo nacisków ze strony niemieckich protektorów.

     Jakie płyną z tego wnioski? Państwo Polskie, które my dziś nazywamy już „niepodległym”, będące prawną kontynuacją „Królestwa Polskiego” utworzonego przez dwóch niemieckojęzycznych cesarzy, mogło prowadzić negocjacje z władzami bolszewickimi, do których było im dużo bliżej – zarówno w sensie politycznym, jak i osobistym – niż do Państwa Rosyjskiego, które już wtedy było republiką. W końcu pociągi, które przywiozły do Piotrogradu (w 1917 r.) i Warszawy (w 1918 r.) przyszłych władców tych państw, przyjechały z Berlina, a przywiezieni politycy korzystali ze wsparcia finansowego władz niemieckich. Przypomnę, że w listopadzie i grudniu 1918 r. ówczesna prasa polska zarzucała, że poseł niemiecki przy rządzie Jędrzeja Moraczewskiego – znany nam dobrze hrabia Harry von Kessler – zapewnił finansowe wsparcie dla tego rządu w wysokości… 20 mln ówczesnych marek (niemieckich), co było sumą już porównywalną ze wsparciem dla władz bolszewickich. Nikt nie zdementował tej informacji w piśmiennictwie historycznym, które woli na ten temat milczeć. Bezspornie z czegoś finansowano rząd powołany przez Józefa Piłsudskiego, który to rząd mianował go Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Wrócimy do tego tematu w innym miejscu. Brak było przeszkód dyplomatycznych do prowadzenia między władzami w Warszawie i Moskwie. Co prawda trwały w tym czasie walki między wojskiem polskim Armią Czerwoną, które jednak były przerywane długimi okresami ciszy, a gdy wznowiono je, były prowadzone niezbyt intensywnie.

     Najistotniejsze było to, że od lat istniały osobiste znajomości między „socjalistami” reprezentującymi obie strony, przy czym bolszewików reprezentowali ludzie, dla których oczywistych językiem była mowa polska i nigdy nie byli Rosjanami, nawet naturalizowanymi. Najważniejszym z nich był dr Julian Marchlewski, osoba nietuzinkowa, wydawca książek Stefana Żeromskiego, intelektualista, ktoś znany i szanowany w środowiskach lewicowych Polski, Niemiec i Rosji. W 1919 r. był przedstawicielem Rady Komisarzy Ludowych do spraw kontaktów z władzami polskimi. To on przewodniczył delegacji prowadząc rozmowy w Mikaszewicach, a potem – w 1920 r. – był szefem „Polrewkomu”, czyli tworzony przez bolszewików władzy w „Polskiej Republice Rad”. Przypomnę, że do 1922 r. „republiki rad” były odrębnymi „państwami” (republiki takie powstały również na terenie Węgier i Bawarii) i nie wchodziły w skład jakiejś będącej państwem federacji. W najważniejszym dla nas roku 1919 walki polsko-bolszewickie nie przeszkadzały strategicznej współpracy obu stron, bo łączyła je wrogość wobec Rosji, którą udało się – dzięki zawieszeniu broni na polskim froncie – pokonać bolszewikom właśnie w tamtym roku. Bezspornie prowadzone w tym czasie walki nie przeszkadzały wzajemnym relacjom oraz pozytywnym deklaracjom politycznym co do ustalenia wzajemnych granic. Znane są oferty płynące z Moskwy co do przyszłej wschodniej granicy Polski, która chciała ukształtować się znacznie dalej na wschód niż określono ją ostatecznie po Pokoju Ryskim w 1921 r. Dlaczego nie przyjęliśmy tejże propozycji? Przecież za rok dostaliśmy mniej, w dodatku za cenę wielkich strat poniesionych w czasie Wyprawy Kijowskiej i wojny obronnej trwającej aż do wrześnie 1920 r.: wtedy otrzymaliśmy to za darmo, a do dziś nikt nie oszacował wzajemnych strat poniesionych przez Polskę w tym roku. W literaturze powtarza się dość okrągła liczba 200 tys. zabitych i dwukrotnie większej liczby rannych. Jest to prawdopodobne, bo wtedy po raz jedyny w historii mieliśmy pod bronią około miliona żołnierzy, czyli więcej niż w 1939 r. Przyczyny odrzucenia bolszewickiej oferty są znane: polityką zagraniczną rządził Józef Piłsudski, który chciał utworzyć jakąś federację polsko-ukraińską, czyli państwo, w którym Polska ograniczyłaby się do byłej Kongresówki i Zachodniej Galicji, o czym już nie bardzo chcemy pamiętać. Państwa Ententy w tym czasie zatwierdziły granicę wschodnią Polski na linii Curzona, czyli mniej więcej w kształcie obecnym (bez Białegostoku); dalej były „ziemie rosyjskie”, z których Piłsudski chciał wydzielić podporządkowaną Polsce „samotnijną Ukrainę”. Stąd geneza Wyprawy Kijowskiej na wiosnę 1920 r.; jej klęska i późniejsza wojna już na ziemiach etnicznie polskich. Wyprawa ta była bardzo potrzebnym precedensem dla bolszewików, którzy skutecznie wezwali pod swoje sztandary tysiące rosyjskich oficerów w imię „obrony Matki Rosji”.

     Czyli prawdziwa wojna polsko-bolszewicka zaczęła się dopiero w 1920 r. i niewiele brakowało, abyśmy stali się już wówczas Polską Republiką Rady.

 

    

Witold Modzelewski

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Ogólna Instrukcja Podatkowa:

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług MPP-54

 

     Z dniem 1 listopada 2019 r. wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet zwolnieni od VAT) będą musieli stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: wymienione tam towary nabywa każdy podmiot gdyż są to m.in. paliwa silnikowe, wyroby węglowe. Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową, rozszerzoną wersję Instrukcji Wewnętrznej dla podatników VAT służąca wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności. Instrukcja ta służyć będzie bezpiecznemu wdrożeniu rozwiązań i nie stanowi schematu podatkowego.

Jednocześnie informuję, że Instytut od ponad dwudziestu lat opracował i wdrożył kilkanaście tysięcy Instrukcji podatkowych, które są wykorzystywane przez podatników. Przy czym należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie było sporu podatkowego w związku z ich stosowaniem przez podatników.

     Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Opłata licencyjna za udostępnienie Instrukcji wynosi 490 zł + VAT. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

     W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

Pobierz formularz

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Zgodnie z art. 32 ustawy dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

 

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego stanowi podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży. W myśl natomiast ust. 2 tego artykułu: „wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów”. Wpływ na wartość rynkową nieruchomości ma zatem szereg czynników, m.in.: jej położenie, funkcja wyznaczona nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania nieruchomości, poziom cen rynkowych w otoczeniu nieruchomości, istniejąca podaż i popyt (rzeczywisty a nie potencjalny), użyteczność nieruchomości, a także przede wszystkim zbywalność nieruchomości oraz treść prawa do nieruchomości.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Czynność ta nie zawsze jest neutralna na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem gruntu pod działalność rolniczą nie ma istotnego znaczenia w sytuacji, w której na działce prowadzono działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kruszywa. Ustalenie to oznacza, że na podatniku - tutaj właścicielu nieruchomości - ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w części zajętej na działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza, a w pozostałej części obowiązek podatkowy w podatku rolnym.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 9 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skradzionych pieniędzy.

 

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Pojęcie "wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług" w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się do każdego przypadku nienależytego wykonania obowiązków płatnika wynikających ze stosunku obligacyjnego, za które ponosi on odpowiedzialność, niezależnie od charakteru i zakresu tej odpowiedzialności.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i otrzymujących nagrody lub wyróżnienia w konkursach w związku z tą działalnością. Przepis ten ma więc także zastosowanie do wygranych w konkursach otrzymywanych przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej przez te osoby fizyczne działalności gospodarczej.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Do świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza między innymi ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 4 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygnaturze 0112-KDIL3-2.4011.246.2019.2.MKA. Dotyczyła ona stanu faktycznego w którym Wnioskodawczyni w maju 2017 r. otrzymała w darowiźnie od siostry działkę budowlaną.

     W marcu 2018 r. Wnioskodawczyni sprzedała ją za kwotę 83 300 zł. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła na kupno mieszkania w stanie deweloperskim w kwietniu 2019 r. za 270 840 zł. Wykończyła mieszkanie we własnym zakresie. Celem nabycia lokalu było zamieszkanie w nim wraz z mężem w mieście, gdzie mieszkają dzieci małżonków. Argumentem za zakupem lokalu było zapewnienie w przyszłości małżonkom opieki ze strony rodziny. We wniosku o wydanie interpretacji wskazano, że małżonkowie nie mogą zmienić miejsca zamieszkania na zakupione mieszkanie z powodu porządkowania spraw w obecnym miejscu zamieszkania. W związku z niezamieszkaniem lokalu, małżonkowie chcą to mieszkanie wynająć okazjonalnie na okres od dwóch do trzech lat. W chwili złożenia wniosku mieszkanie było wykończone i wynajęte. Przedmiotem pytania była możliwość zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawyz dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

     KIS podkreślił, że nie wystarczy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, ale trzeba jeszcze w niej faktycznie zamieszkać. Lokal, który nie jest zamieszkały przez podatnika, nie jest wykorzystywany przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywany do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby) nie jest lokalem, którego zakup mógłby zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego.

     W interpretacji podkreślono, że wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie określa kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego w przypadku, gdy nabył lokal mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale w lokalu tym zamieszka po upływie określonego czasu. W takim przypadku, prawa do zwolnienia nie pozbawia podatnika okoliczność, że np. przez jakiś czas lokal będzie wynajmowany. Oznacza to, że nie jest przeszkodą dla zastosowania zwolnienia wynajęcie nieruchomości mieszkalnej innemu podmiotowi przed realizacją własnego celu mieszkaniowego, jak i już po tym fakcie. W ocenie KIS, nie ma znaczenia kolejność wykonywanych działań. Ważne jest jedynie to, że nieruchomość została nabyta w celu realizacji własnego celu mieszkaniowego niezależnie czy od razu po jej nabyciu, czy też w czasie późniejszym.

     Podsumowując, jeśli podatnik nabywa nieruchomość z zamiarem realizowania w niej własnego celu mieszkaniowego wynajem nie uniemożliwia zastosowania zwolnienia podatkowego.

 

    

Maciej Flis

Młodszy konsultant podatkowy

maciej.flis@isp-modzelewski.pl

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą uwzględniania do wyliczeń wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15c (koszty finansowania dłużnego) oraz art. 15e (wydatki na usługi niematerialne) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

     W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010.263.2019.1.BKD). Jak wskazał w przedmiotowej interpretacji wnioskodawca: „(…) na etapie kalkulacji wartości dochodu określonego w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, podatnik zobowiązany jest do uwzględnienia zbiorczego dochodu ze wszystkich źródeł, z równoczesnym uwzględnieniem ograniczeń i wyłączeń przewidzianych przepisami ustawy o CIT - w tym ograniczeń w zaliczeniu do kosztów podatkowych niektórych wydatków o których mowa m.in. w przepisie art. 15c i 15e Ustawy o CIT. Dopiero tak ustalony dochód może stanowić podstawę kalkulacji wartości dochodu zwolnionego z opodatkowania, w tym wskazanego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT dochodu strefowego.

     Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

     Konsekwentnie, wartość podlegającego zwolnieniu z podatku CIT dochodu strefowego wyłączana jest z łącznej wartości dochodu opodatkowanego określonego przepisami art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT. W oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. l ustawy o CIT. Ze wskazanej wartości kosztów uzyskania przychodów wyłącza się m.in. wartość nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz nadwyżki kosztów usług niematerialnych ponad ustalone limity określone w przepisie art. 15c i 15e ustawy o CIT. Z wprowadzonych nowelizacją ustawy o CIT przepisów nie wynika, jakoby wymienione w art. 15c i 15e ustawy o CIT koszty nie dotyczyły podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych - konsekwentnie, także podatnicy osiągający dochody strefowe zobowiązani są do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak inne podmioty, tj. ich ustalenia w łącznej wartości w oparciu o wszystkie źródła przychodu, skorygowanych następnie o ewentualne ograniczenia wynikające m.in. z obowiązku stosowania przepisu art. 15c i 15e ustawy o CIT.

     Dopiero tak ustalony dochód podlega pomniejszeniu o dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT, przy czym na podstawie przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o CIT, wysokość dochodu strefowego oraz dochodu opodatkowanego są kalkulowane rozdzielnie, tj. bez pomniejszania przychodów strefowych o ewentualne koszty opodatkowane lub odwrotnie: przychodów opodatkowanych o koszty strefowe. Ustalając zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, pomija się zatem przychody i koszty uzyskania przychodów ze źródeł przychodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania, jednak wielkości te kształtują dochód wolny; ustalenie, jakie wydatki i w jakiej wysokości stanowią koszty uzyskania przychodów ma we wskazanej kalkulacji kluczowe znaczenie.

     Przedstawiona wykładnia przepisów znajduje swoje potwierdzenie w uzasadnieniu nowelizacji ustawy o CIT (druk sejmowy 1878 z 2017 r.) wskazującym, iż zasadniczym celem nowelizacji ustawy było uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Zgodnie z powołanym uzasadnieniem, intencją ustawodawcy dla wprowadzanych zmian było uszczelnienie systemu podatkowego, zmierzające do ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie określonych usług i praw, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych oraz nadmiernych kosztów finansowania zewnętrznego przez podatników. Ze stosowania ograniczeń wynikających z ww. art. 15c i 15e ustawy o CIT, ustawodawca nie wyłączył podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, albowiem również te podmioty ponoszą wydatki na rzecz pomiotów powiązanych. A contrario, gdyby zamiarem ustawodawcy było wyłączenie ww. podmiotów ze stosowania ograniczeń określonych w cyt. art. 15c lub 15e ustawy o CIT, to w przepisie tym zawarłby takie wyłączenie (podobnie: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 7 grudnia 2018 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4010.384.2018.l.APA)”.

     Reasumując należy stwierdzić, że przy dokonywaniu wyliczeń niezbędnych na potrzeby stosowania art. 15c i art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatnicy powinni uwzględniać zarówno przychody opodatkowane, jak i przychody osiągnięte z działalności prowadzonej w SSE, które korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

     Jeżeli system telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu nie będzie trwale związany z budynkiem, w którym go zainstalowano, to wydatek na jego nabycie nie stanowi ulepszenia i nie zwiększa wartości początkowej budynku. System taki może być odrębnym środkiem trwałym.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Aby podróżny uzyskał zwrot VAT musi spełnić następujące warunki: minimalna wartość zakupów przy której podróżnemu przysługuje zwrot podatku VAT wynosi 200 zł (brutto). Zwrot przysługuje jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu 3-go miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonał zakupu.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 29 lipca 2019 r., numer sprawy C- 388/18 rozstrzygnął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 288 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą VAT”).

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowano przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnień dla gier hazardowych.

     Obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r. nowy przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wprowadził definicję gier hazardowych którymi są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. Jednocześnie przepisy nowelizujące opisaną ustawę (ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2017 r. poz. 88) wyłączyły z zakresu gier losowych gry w karty – black jack, poker, baccarat (do dnia 31 marca 2017 r. objęte tą kategorią gier) oraz ustanowiły odrębną kategorię tego rodzaju gier hazardowych.

     W związku z powyższym mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnienia dla gier hazardowych.

     Zgodnie ze znowelizowanym art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwolniona od podatku jest działalność w zakresie gier hazardowych podlegająca przepisom o grach hazardowych. Zmiana przepisu ma charakter dostosowawczy przez generalne odwołanie się do wszystkich rodzajów gier hazardowych objętych ustawą o grach hazardowych.

     Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowano przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnień dla gier hazardowych.

     Obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r. nowy przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wprowadził definicję gier hazardowych którymi są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w