Serwis Doradztwa Podatkowego

VI. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Ogólna Instrukcja Podatkowa:

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług MPP-54

 

     Z dniem 1 września 2019 r. wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet zwolnieni od VAT) będą musieli stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: wymienione tam towary nabywa każdy podmiot gdyż są to m.in. paliwa silnikowe, wyroby węglowe. Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową, rozszerzoną wersję Instrukcji Wewnętrznej dla podatników VAT służąca wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności. Instrukcja ta służyć będzie bezpiecznemu wdrożeniu rozwiązań i nie stanowi schematu podatkowego.

Jednocześnie informuję, że Instytut od ponad dwudziestu lat opracował i wdrożył kilkanaście tysięcy Instrukcji podatkowych, które są wykorzystywane przez podatników. Przy czym należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie było sporu podatkowego w związku z ich stosowaniem przez podatników.

     Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Opłata licencyjna za udostępnienie Instrukcji wynosi 490 zł + VAT. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

     W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

Pobierz formularz

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Stulecie podpisania Traktatu Wersalskiego (28 czerwca 1919 r.) przeszło zupełnie bez echa, mimo że było to najważniejsze wydarzenie prawnopolityczne w historii Drugiej Rzeczypospolitej, nieporównywalnie ważniejsze niż wszystkie symboliczne lub pozorne działania wiążące się z odzyskaną wówczas niepodległością. Przypomnę, że ów Traktat realizował najważniejszy ów punkt wilsonowskiej „czternastki”, czyli czternastu zasad, na których miał być zbudowany powojenny pokój, w tym zwłaszcza międzynarodowego zagwarantowania naszej państwowości (punkt 13). Traktat ten decydował również o naszych granicach: wbrew dominującej propagandzie historycznej dotyczył on wszystkich granic - nie tylko na zachodzie, ale również na wschodzie. Wilsonowska Polska miała się składać z ziem etnicznie bezspornie polskich, miała mieć zapewniony „dostęp do morza”, czyli miała być tworem z istoty antyniemieckim i antyaustriackim, bo właśnie ziemie tych dwóch zaborców były w większości zamieszkałe przez ludność uznawaną za Polaków. Zapyta ktoś: a Kongresówka? Przecież my nazywamy ją dziś „zaborem rosyjskim”, podobnie jak tereny Pierwszej Rzeczypospolitej na wschód od Bugu. Tu też spotkamy się z uproszczeniem lub wręcz nadużyciem „polityki historycznej” ostatniego stulecia: Kongresówka była w sensie prawnym „Królestwem Polskim” od 1815 rok (Akt Finalny Kongresu Wiedeńskiego) i nie trzeba było udowadniać jej istnienia oraz polskości jej ziem. Wilsonowski pkt 13 pośrednio stawiał pod wątpliwość polskość „ziem zabranych”, czyli terytorium byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, będącego częścią istniejącego wciąż w sensie prawnym państwa Rosyjskiego. Dziś wolimy powtarzać niewiele znaczące słowa Piłsudskiego, że Ententa decyduje „tylko” o polskich granicach zachodnich, a na wschodzie (jakoby) dano nam lub mamy wolną rękę. Nie dano słowa, te nie miały dla polityków rządzących ówczesnym światem żadnego znaczenia, podobnie jak ich autor.

     Dlaczego tak ważne jest zrozumienie treści punktu 13 orędzia prezydenta Wilsona dla naszej historii? Ano dlatego, że proces zakończenia tamtej wojny rozpoczęła deklaracja ostatniego cesarskiego kanclerza Maksymiliana Badeńskiego (Maxa von Badena) o przyjęciu przez Niemcy wilsonowskich zasad. Traktat wersalski był przede wszystkim ich realizacją. Przypomnę, że in extenso treść tego punktu, to on był dużo ważniejszy niż wszystkie razem wzięte „czyny niepodległościowe” proniemieckich, proaustriackich i prorosyjskich polityków tego okresu: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które powinno obejmować ziemie zamieszkałe przez bezspornie polską ludność, mieć wolny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną, gospodarczą oraz całość terytorialną winny być zagwarantowane układem międzynarodowym”. Mimo różnic w publikowanych tłumaczeniach tego punktu i jego prawnej interpretacji (słowo „niepodległe” jest zastępowane słowem „autonomiczne”), nie sposób przecenić zarówno faktu ogłoszenia tego orędzia w dniu 8 stycznia 1918 roku, które było inicjatywą pokojową idealisty jakim był prezydent Thomas Woodrow Wilson, jak i późniejszej zgody wszystkich pokonanych państw centralnych na zawarcie pokoju zgodnie z treściami tego orędzia. Zamieszczenie „polskiego punktu” o tym dokumencie zawdzięczamy osobistym zabiegom Ignacego Paderewskiego, czyli to on powinien stanąć na wszystkich pomnikach „twórcy niepodległości” - ale o tym innym razem.

     Gdy w jeszcze cesarskich, lecz chylących się do upadku Niemczech przyjęto werbalnie wilsonowskie zasady, powstała tam również koncepcja zainstalowania proniemieckich władz w Warszawie, które zapewniły formalną neutralność a faktycznie zależny, proniemiecki charakter państwa polskiego, które będzie ową „niepodległą”, czy też „autonomiczną” Polską z 13 punktu orędzia. Również Rada Regencyjna rezydująca w Warszawie, czyli niemiecko – austriaccy nominaci zastępujący „króla Polski”, w dniu 7 października 1918 roku proklamowali „niepodległość” na podstawie zasad pokojowych orędzia prezydenta Wilsona. Mamy sporo dowodów na to, że władze w Berlinie, zarówno te sprzed, jak i po 11 listopada 1918 r., realizowały projekt zainstalowania w Warszawie rządów proniemieckich polityków, którzy mieli dzierżyć władzę już w powojennej Polsce. W sposób lapidarny wyraził tę myśl nasz dobry znajomy Harry von Kessler, który w swoich nieocenionych dziennikach stwierdził, że „Polska połączona sojuszem z Ententą, rządzona przez Komitet Narodowy (Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego – przypomnienie autora), Narodowych Demokratów byłaby na Kongresie pokojowym wobec nas (Niemiec – przypomnienie autora) silniejsza, aniżeli obecnie, nie ciesząca się pełnym zaufaniem Ententy Polska Piłsudskiego (podkreślenie autora”)[1]. Jest to myśl zapisana w dniu 12 grudnia 1918 r. w czasie gdy ów polityk był już niemieckim posłem w Warszawie przy uznawanym wyłącznie przez Niemcy rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Wiedział co pisze.

Wiemy, że od ponad dwustu lat w obowiązującej w naszym kraju poprawności „niepodległościowy charakter” mają wyłącznie politycy oraz siły polityczne utworzone lub którym patrolują władze w Berlinie, a prorosyjskie postawy są dowodem „zdrady”, „zaprzaństwa”, a w najlepszym wariancie głębokiej naiwności, bo Polska niepodległa jest tylko wtedy, gdy wyzwoli się spod wpływów rosyjskich i będzie w pełni uległa wobec rządów niemieckich. Taki wariant naszej państwowości realizowały władze w Berlinie w latach 1918 – 1919, ale i później. Sądzę, że analogie ze współczesnością są aż nadto widoczne: polityczne koncepcje „uporządkowania”, czyli podporządkowania tej części świata są dość stabilne, zwłaszcza że współczesne Niemcy silnie nawiązują właśnie do weimarskich czasów, bo na pełne utożsamianie się z III Rzeszą nie pozwala obowiązująca do dziś poprawność. Pod tym względem granice absurdu przekroczyła obecna szefowa rządu w Berlinie (2019 r.), która nazwała lądowanie wojsk angloamerykańskich w Normandii w 1944 roku jako początek „wyzwolenia” nie tylko Europy, ale również … Niemiec. Przypomnę, że ówcześni Niemcy w zasadzie bez wyjątku twardo bronili się przed tym „wyzwoleniem”, wojna trwała jeszcze prawie rok i nie znalazł się ani jeden polityk niemiecki, który chciałby dać się „wyzwolić” przez Ententę – bis, czyli ówczesną koalicją antyhitlerowską, złożoną w zasadzie z tych samych głównych państw co w czasie poprzedniej z wojen, przy czym Rosję zastąpił stalinowski Związek Radziecki.

     Ale to tak przy okazji dla naszkicowania szerszego tła obecnej polityki. Ale przed stu laty wilsonowska wizja Polski właśnie nie przewidywała powstania proniemieckiej, czy też „neutralnej” atrapy państwa polskiego, lecz własne państwo – nie miejmy złudzeń – politycznie i gospodarczo związany z państwami Ententy, czyli również Rosji, bo w styczniu 1918 roku nikt nie dopuszczał nawet myśli (również w Waszyngtonie), że proniemieccy bolszewicy reprezentują Rosję i utrzymają się u władzy.

     Utworzona w 1945 roku obecna wersja państwa polskiego, będąca kolejną mutacją pokojowego ułożenia tej części świata z udziałem nowej Ententy, czyli również w antyniemieckiej wersji, okazała się tworem dużo bardziej stabilnym niż jej poprzedniczka z 28 czerwca 1919 r. Przecież istnieje już 75 lat i nie przerwało jej istnienia samorozwiązanie się Związku Radzieckiego, który był protektorem w latach 1944 – 1989. Trzecia RP powstała jako państwo silnie zdominowane przez wpływowe niemieckie (stąd tak często podkreślana jest jej „niepodległość”). Czy współczesna próba częściowego wyjścia spod tej kurateli okaże się skuteczna? Można to jednak osiągnąć tylko przy poparciu dwóch wciąż ważnych autorów jałtańskiego porządku granicznego w tej części świata: Stanów Zjednoczonych i Rosji (jako następcy Związku Radzieckiego). Pozwolę sobie jednak na pewne ostrzeżenie: te państwa mogą jednak w pełni afirmować proniemiecką wersję Polski, ale jako stan przejściowy, zdefiniowany jako porażka, niepowodzenie, Wyzwolone spod niemieckich wpływów państwo Polskie może być stabilnym tworem, gdy nie będzie on ani antyamerykański, ani antyrosyjski, bo bez tych dwóch państw nie pozbędziemy się berlińskich wpływów, które jak dotąd prowadziły nas do katastrofy sojuszu niemiecko-rosyjskiego (radzieckiego).

 

[1] Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z dziennika 1918 r., wybór i opracowanie K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018 r., s. 128.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2019 r., sygnatura akt II CSK 307/18rozstrzygnął problem dotyczący zawieszonego sądownie wspólnik a jego prawa głosu i uczestniczenia w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

 

    

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi.

 

    

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewsik.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Użytki rolne klasy VIz przelicza się na hektary przeliczeniowe według takich samych przeliczników jakie zostały określone dla użytków rolnych klasy VI (interpretacja ogólna z dnia 2 stycznia 2018 r. (PS2.8401.5.2017).

 

    

    

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zbycie przedsiębiorstwa w formie darowizny na rzecz małżonki, jako następujące w formie aktu notarialnego, jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

    

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. I SA/Go 216/19) wskazano, że prawidłowa wykładnia art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych prowadzi do wniosku, że grunty pod liniami energetycznymi sklasyfikowane jako lasy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości także wówczas, gdy nie jest wyłączona możliwość prowadzenia na nich w ograniczonym zakresie działalności leśnej.

 

    

    

 

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię określenia daty nabycia nieruchomości na potrzeby zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z jej sprzedaży w przypadku, gdy sprzedawana nieruchomość została przez podatnika odziedziczona.

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, już po raz drugi doprowadziło do faktycznego zawieszenia części regulacji podatku u źródła, która miała docelowo obowiązywać już od dnia 1 stycznia 2019 r.

     Wydane rozporządzenie, zmieniło w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu jedynie datę obowiązywania. Nie było dokonywanych żadnych innych zmian w treści przepisów. Oznacza, to że nowy mechanizm poboru podatku u źródła nie będzie mieć zastosowania w przypadku płatności mających być objętym podatkiem u źródła, a dokonywanych przez osoby prawne.

     Jednocześnie należy wskazać, że Minister Finansów nie wydał analogicznego rozporządzenia w przypadku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że podatnicy będą zmuszeni stosować przepisy zawarte w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

     Obecna sytuacja prawna została zróżnicowana dla osób fizycznych oraz osób prawnych. Jest to mocno nietypowe, zważając na fakt, że rozwiązania wprowadzone od obu ustaw są praktycznie identyczne. Prawdopodobną może być chęć, sprawdzenia praktycznego działania nowych przepisów na mniejszej grupie podatników. Jednocześnie należy stwierdzić, że osoby fizyczne, będą musiały się zmierzyć z przepisami, które były i są poddawane krytyce z powodu swojej złożoności i wielu niejasności.

 

    

Maciej Flis

Młodszy konsultant

Maciej.flis@isp-modzelewski.pl

     W przypadku gdy wspólnicy spółki cywilnej dokonują sprzedaży nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) powstaje kwestia prawidłowego przypisania osiągniętego przychodu do odpowiedniego źródła uzyskania.

 

    

    

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 26 czerwca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na uczestnictwo w studiach.

 

    

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Skutki podatkowe zbycia przedsiębiorstwa lub poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa (w tym budynków) w podatku dochodowym od osób fizycznych będą generowały dla zbywcy przychód na zasadzie memoriału.

 

 

    

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa spółki jawnej. Czy po stronie wspólnika spółki powstanie z tego tytułu przychód i do jakiego źródła przychodów należy go przypisać?

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W przypadku, gdy podatnik będzie sporządzał dokumentację lokalną cen transferowych wg przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, to także oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej powinno być sporządzone w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2018 r. Powyższe wynika także z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

     Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. (ustawy nowelizującej), przepisy art. 23m i art. 23w-23zd ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 11a i art. 11k-11r ustawy zmienianej w art. 2 podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.

     Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy podatnik będzie sporządzał dokumentację lokalną cen transferowych wg przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z nowelizującej, to także oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej powinno być sporządzone w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2018 r. Powyższe wynika także z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Op 166/18, orzekł iż członkom rady nadzorczej spółdzielni w uchwale przyznano prawo do zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia. Spółdzielnia, wnosząc o wydanie interpretacji indywidualnej, słusznie uznała, że takie przychody są zwolnione z podatku dochodowego.

 

 

    

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w toku egzekucji komorniczej odsetek za zwłokę.

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przychodem podatkowym będzie wysokość zobowiązania regulowanego przez podmiot nabywający akcje w celu umorzenia.

     Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

     Powyższe oznacza, że przychodem podatkowym będzie wysokość zobowiązania regulowanego przez podmiot nabywający akcje w celu umorzenia. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-260/16-2/SG stwierdził:

"(...) w związku z przeprowadzeniem procesu obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części udziałów bądź zmniejszenie wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej, wniesionych uprzednio do spółki w formie aportu dojdzie do powstania przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takiej bowiem sytuacji dojdzie do wykonania zobowiązania w formie świadczenia niepieniężnego, a zatem do wypełnienia przesłanek wynikających z cyt. art. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)"

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegać sprzedaż budynku lub mieszkania, jeżeli nie podlega ona opodatkowanie podatkiem od czynności cywilno-prawnych.

 

    

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W przypadku, gdy z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy (za zgodą kontrahenta) na rzecz tegoż kontrahenta zostaje wypłacona oznaczona kwota, powstaje pytanie o status zapłaty na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej określanej jako: „ustawa”). W szczególności należy rozważyć czy w rozumieniu ustawy kwota ta powinna zostać uznana za wynagrodzenie kontrahenta z tytułu usługi świadczonej na rzecz strony rozwiązującej umowę?

     Przedstawiona sytuacja nie należy do rzadkości i stanowi rezultat braku usatysfakcjonowania współpracą z kontrahentem. Jeśli nie ma możliwości zachowania przewidzianych w umowie terminów wypowiedzenia i dochodzi do zawarcia porozumienia z kontrahentem, na bazie którego tenże wyraża zgodę na przedterminowe rozwiązanie umowy w zamian za zobowiązanie się inicjatora rozwiązania do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej, wówczas kontrahent obciąża inicjatora rozwiązania umowy kwotą wynikającą z dodatkowego porozumienia.

     Wydaje się, ze czynność kontrahenta powinna być traktowana jako odpłatnie świadczona usługa, którą należy udokumentować fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się bowiem każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

     Oznacza to, że jako świadczenie usługi należy również traktować zaniechanie lub tolerowanie danej sytuacji lub czyjegoś zachowania, o ile wiąże się ono z odpłatnością.

     Jeśli więc przedterminowe rozwiązanie umowy następuje za zgodą obu stron, a kontrahent inicjatora rozwiązania umowy decyduje się na tolerowanie nowej sytuacji faktycznej związanej z przedterminowym zakończeniem współpracy za przysługującym mu wynagrodzeniem, wówczas zachodzi bezpośredni związek pomiędzy realizowanym przez kontrahenta działaniem (tolerowaniem określonego stanu faktycznego), a wypłaconym przez rozwiązującego umowę wynagrodzeniem.

     Wydaje się, że kwota wypłacana kontrahentowi nie ma cech kary umownej o charakterze odszkodowawczym, która (co w przedstawionej sytuacji nie ma miejsca) powinna być związana z rekompensatą za powstałą szkodę, lecz stanowi ekwiwalent świadczenia kontrahenta polegającego na udzieleniu zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy (tolerowaniu nowej sytuacji) i tym samym stanowi wynagrodzenie za usługę (w rozumieniu przepisów ustawy) świadczoną przez Kontrahenta.

     Ocena powyższa odpowiada stanowisku zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych. Wyrażona została przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 listopada 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.556.2018.1.AK) oraz 19 marca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.43.2019.4.AM). Na charakter zapłaty jako wynagrodzenia w zamian za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkowanie z tego względu podatkiem od towarów i usług wskazują także m.in. wyroki WSA w Krakowie z dnia 17 lutego 2015 r. (I SA/Kr 91/15) i WSA w Warszawie z dnia 17 października 2014 r. (III SA/Wa 1230/14) oraz NSA z dnia: 22 marca 2017 r. (I FSK 1283/15), 7 lutego 2014 r. (I FSK 1664/12) i 7 lutego 2016 r. (I FSK 226/15.)

 

    

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

     Wynajem sali konferencyjnej na potrzeby spotkań z kontrahentami poza granicami kraju nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

    

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     NSA: Wybór należy do podatnika, ale organ może dać mu wskazówki.

 

 

    

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 4 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w przedmiocie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy.

 

    

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

     Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji). Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

     Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą musieli przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na trzy miesiące przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

     Ustawa ma na celu uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

     Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje także likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane z deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

     Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2020 r., jednak dotyczyć on będzie wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Inni przedsiębiorcy niż duzi będą jednak mogli sami zdecydować o wcześniejszym, niż zakłada obowiązkowy termin, przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT.

     W dniu 5 lipca 2019 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewsik.pl

     Po prawie pięciu miesiącach od wydania decyzji wykonawczej Rady, zezwalającej na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności, wreszcie pojawił się w Sejmie projekt ustawy implementującej to rozwiązanie. Przypomnę, że decyzja Rady zezwala na jego wprowadzenie już od marca br.: tymczasem projekt ustawy (druk sejmowy nr 3602) odracza termin wprowadzenia formalnie na wrzesień, a tak naprawdę to na październik 2019 r. W jaki sposób? Za chwilę wyjaśnię. Osoby, które od lat faktycznie rządzą w naszym kraju tym podatkiem nie lubią podzielonej płatności, ale za to dbają o zachowanie przywileju zwanego krajowym odwróconym VAT-em i o rozszerzenie jego zakresu. Tak jest od 2011 r. i wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r. niewiele tu zmieniły. Przypomnę, że Komitet Wyborczy tej partii przedstawił projekt ustawy, który likwidował ów przywilej zastępując go właśnie podzieloną płatnością, notabene w znacznie lepszej wersji niż koślawy pomysł z 2018 r., przed którą bronią się podatnicy rękami i nogami. Jak wiemy w roku 2015 ani w latach następnych partia ta nie wygrała wyborów na ulicy Świętokrzyskiej 12 (siedziba resortu finansów), bo tam w najlepsze realizowano te same pomysły, co w latach poprzednich (np. rozszerzenie odwróconego VAT-u) a podzielona płatność trafiła do kosza. Dopiero w połowie 2018 r. wraca ten pomysł, ale w takiej wersji, aby nie dawał podatnikom żadnych istotnych korzyści, co powszechnie uznawane jest za cichą próbę jego skompromitowania. Zapowiadana likwidacja odwróconego VAT-u, który generuje gigantyczne zwroty tego podatku, połączono z obowiązkową podzieloną płatnością, a na to, zgodnie ze wspólnotowymi wierzeniami, trzeba mieć zgodę Brukseli. Prawdopodobnie sądzono, że jej nie dostaniemy. A tu niespodzianka: dali i to jeszcze w lutym tego roku. Bez ochoty wzięto się za pisanie projektu, który powstał dopiero w maju br., a urzędnik z tego resortu ogłosił, że przekłada wejście tych rozwiązań na przyszły rok (być może w ten sposób poznaliśmy ośrodek rządzący tym podatkiem). Ostatecznie do Sejmu trafił projekt z 9 lipca br. (wspomniany na wstępie druk sejmowy), który likwiduje wreszcie ową patologię pod nazwą odwróconego VAT-u i wprowadza to w miejsce obowiązkową podzieloną płatność z dniem 1 września 2019 r. Lepiej późno niż wcale. W ocenie podatników odnotowano to jako spóźnione o prawie cztery lata zwycięstwo PiSu w tym resorcie a przede wszystkim szanse na ograniczenie wyłudzeń zwrotów VAT-u, bo przecież ów odwrócony VAT jest inaczej nazywaną stawką 0% i wygenerował najbardziej dostępny sposób na wyłudzanie tych zwrotów: wystarczy kupić i sprzedać (w rzeczywistości lub fikcyjnie) dowolny towar objęty tym przywilejem, aby uzyskać prawo do zwrotu podatku. Ten patent na łatwe pieniądze nazywa się „operacjami stalowymi”, bo to właśnie stal od 2013 r. korzysta z tego przywileju (ciekawe jakie kwoty zwrotów otrzymują od tej daty producenci i dystrybutorzy stali; może ktoś poinformowałby o tym „sukcesie” opinię publiczną?).

     Jednak nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Przesłany do Sejmu projekt zawiera kuriozalny przepis przejściowy (w nadziei, że nikt poza wtajemniczonymi ich nie czyta?), który wydłuża okres stosowania odwróconego VAT-u, pomimo likwidacji tego przywileju od 1 września 2019 r. W jaki sposób? Już wyjaśniam: w art. 8 tego projektu zapisano, że wszystkie dostawy dokonane po 31 sierpnia 2019 r. będą dalej objęte odwróconym VAT-em, jeżeli przed 1 września tego roku… wystawiono fakturę z tego tytułu. Wiadomo, że:

 • faktury można wystawiać z trzydziestodniowym wyprzedzeniem,
 • dla dostaw ciągłych fakturę można wystawić z góry bez ograniczenia czasowego,
 • nikt nie jest w stanie sprawdzić faktycznego antydatowania faktur wystawianych ręcznie.

     Dzięki tym przepisom odwrócony VAT obowiązywać będzie jeszcze cały wrzesień a może nawet dłużej, a budżet straci co najmniej miliard złotych. Są to przepisy patogenne, w najlepszym wariancie będą kolejnym „schematem podatkowym”, czyli metodą na unikanie opodatkowania. Nigdy w historii nikt nie odważył się wprowadzić czegoś takiego do nowelizacji ustawy o tym podatku.

     W imię ochrony interesu publicznego i ratowania wizerunku rządu w oczach uczciwych podatników, apeluję o wyrzucenie tego przepisu, który jest typową, znaną z liberalnych czasów „inwestycją legislacyjną” lobbystów odwróconego VAT-u. Może nie tylko trzeba wyrzucić ten przepis, ale również znaleźć jego faktycznego autora, który kompromituje rząd w czasie kampanii wyborczej, gdy wiarygodność ma podstawowe znaczenie. Po jego usunięciu może uwierzę, że na Świętokrzyskiej zakończyły się rządy liberałów.

 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Bieda potrafi znikczemnieć i upodlić. Wiem: w dobrej bajce może być inaczej. Należę przecież do odchodzącego już w niebyt pokolenia, które nauczyło się żyć godnie mimo niedostatku. Co prawda głodu już nie zaznaliśmy, ale żyło się skromnie i bez perspektywy na istotną poprawę. Najprościej ówczesny świat siermiężnego socjalizmu a’la polonaise tłumaczyło powtarzaną ówcześnie obietnicę, że „jeść będziemy skromnie, a będziemy jeść wszyscy”. Dziś to brzmi jak heroiczna poezja, bo kogo obchodzi obecnie to, że INNI mogą być głodni? Przecież mamy za sobą trzydzieści lat pseudoliberalnej deprawacji.

     Od ponad stu lat naszą, polską (ale również rosyjską) historię „organizują” kolejne grabieże. Celowali w tym Niemcy: ich kolejne okupacje były podporządkowane głównie (wyłącznie?) wyeksploatowaniu wszystkiego, co da się u nas ukraść. Tak było w latach 1915-1918 oraz 1939-1945. Grabież była celem głównym, a upodlenie biedą – drugim w kolejności. Przecież brudny i obdarty „Polaczek” (czy „Rusek) odpowiadał obowiązującym w państwie okupanta wyobrażeniom o „niższej rasie”, którą trzeba „wytępić”. Przypomnę, że o „wytępieniu” nas jako „podludzi” mówili nie tylko Niemcy w latach drugiej okupacji. W ten sposób wypowiadał się również ostatni cesarz niemiecki Wilhelm II w czasach, które dziś nazywamy belle epoque: morderczy rasizm w stosunku do Słowian nie był bynajmniej wymysłem tzw. nazistów.

     Niestety świadome zubożenie naszych obywateli po to, aby podporządkować ich woli rządzących, było również częścią polityki naszych władz, których na pewno nie nazwiemy dziś „okupacyjnymi”, chociaż miały wyśmienite relacje z państwem realnej okupacji z przeszłości. Nie chcę dawać zbyt odległych przykładów: czy zdeprecjonowanie całych, przez wiele lat gromadzonych oszczędności obywateli, obniżenie płac realnych o połowę oraz zniszczenie jednej piątej miejsc pracy w czasach tzw. radykalnej transformacji (lata 1989-1991) nie doprowadziło, poprzez powszechne zubożenie, nie tylko złamania kręgosłupa hardej „klasie robotniczej”, lecz również było źródłem wyludnienia i wszystkich istotnych patologii, z którymi do dziś nie możemy dobie dać rady? Pamiętamy jakie wtedy bzdury na ten temat opowiadały „opiniotwórcze media”: postulowały aby zniszczyć jakieś „postsocjalistyczne molochy”, czyli sprzedać za bezcen majątek państwowy, oraz „obniżyć podatki”, bo nie należy płacić na „dzieciorobów”.

     Ograbiono nas wtedy nie tylko z pieniędzy i majątku: straciliśmy bezpowrotnie największy w historii „kapitał ludzki”, bo z liberalnego raju uciekło ponad 2 mln ludzi, spadła dzietność do poziomu wręcz katastrofalnego i zaczęliśmy się „zwijać demograficzne” (czyli wymierać). Za to mieliśmy przyjąć uchodźców z Afryki, bo tak każą nasi (?) protektorzy, oraz oddać część naszego majątku będącego (jakoby) jakimś mieniem bezspadkowym.

Dlaczego piszę o tych dość oczywistych problemach, o których poprawność europejska (liberalna?) nie pozwala nawet mówić? Odpowiedź jest dość prosta. Okres „sowieckiej okupacji”, czyli lata 1944-1989, przedstawiany dziś jako okres nędzy i rozpaczy, był wynikiem świadomego utrzymania w relatywnej biedzie większości obywateli. Oczywiście już nie było przedwojennego głodu na przednówkach, ale żyło się skromnie, nawet bardzo. Oczywiście, że jest w tym stwierdzone wiele prawdy. Według ówczesnego przekonania nasza bieda była wynikiem cichej ale skutecznej grabieży w wykonaniu Związku Radzieckiego. Stosunki gospodarcze z tym państwem miały być dla nas niekorzystne, wręcz dyskryminacyjne. Tyle tylko, że usunięcie z Polsce wpływów sowieckich i zastąpienie ich niemieckim czy amerykańskim „protektoratem” (określenie Zbigniewa Brzezińskiego), czyli „odzyskanie niepodległości”, nie zakończyło rabunku dóbr naszego kraju. Trzeba będzie kiedyś oszacować jakie straty poniósł nasz kraj w latach 1944-1989 i porównać je z kosztami „odzyskanej niepodległości” poniesionymi po tej dacie, na które składają się zwłaszcza straty wynikające z wywozu kapitału, wyprzedaży aktywów materialnych i masowej ucieczki kilku pokoleń Polaków.

     Od kilku lat realizowana jest w naszym kraju nowa polityka wewnętrznej redystrybucji mająca na celu likwidację ubóstwa oraz zwiększenie dzietności, a także ograniczenie nowej formy grabieży realizowanej obecnie poprzez ucieczkę od opodatkowania. Margines biedy uległ obecnie istotnej redukcji, co jest – jak dotąd – największym sukcesem mijającego „trzydziestolecia niepodległości”. Jak więc zinterpretować przyznanie najwyższego odznaczenia państwowego przez postlewicowego („postkomunistycznego”) prezydenta nominalnemu twórcy naszej (?) radykalnej transformacji, czy źródła naszej „niepodległej biedy”?

 

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

W numerze:

 • Podatek katastralny – nasz demon
 • Dostawa towarów na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej – eksport towarów i procedura TAX FREE
 • Ruszają pracownicze plany kapitałowe. Co muszą zrobić pracodawcy objęci przepisami ustawy?

Spis treści tutaj

 

Maciej Flis

Opodatkowanie żywności typu fast food podatkiem od towarów i usług tutaj

 

Bartosz Gryziak

Umowy podatkowe w państwie prawa – projekt nowej Ordynacji podatkowej na tle doświadczeń włoskich (cz. 1). Skarbowość masowa tutaj

 

prof. dr hab. Witold Modzelewski, Maciej Flis

Patologia harmonizacji prawa podatkowego na przykładzie korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej wierzytelności tutaj

 

     Na początek podzielę się dość ogólną refleksją: nie straszmy wszystkich podatników kontrolami i represjami. W powszechnym przekonaniu działania te będą głównie adresowane do uczciwych firm, nad którymi będzie się znęcać władza. Dlaczego? Bo prawdziwi oszuści podatkowi byli z reguły poza jej zasięgiem, gdyż:

 • umieli szybko zniknąć z pola widzenia,
 • mieli swoje centrale w tych krajach w stosunku do których musimy być ulegli,
 • prowadzeni byli przez biznes podatkowy mający „doskonałe relacje” z odpowiednimi funkcjonariuszami publicznymi.

     Wszyscy również wiedzą, że gdyby władza zajęła się wreszcie „nietykalnymi”, to rzeczywisty skutek fiskalny tych działań byłby na poziomie błędu statystycznego, bo wyłudzone pieniądze natychmiast są transferowane za granicę. Prawdziwe pieniądze są „do wzięcia” tylko w tych podmiotach, które nie zajmują się ucieczką od opodatkowania, lecz miały to nieszczęście, że stosują w praktyce inne poglądy prawne niż te, które przychodzą do głowy urzędnikom (i sądom). Trzeba sobie wreszcie uświadomić i nazwać najważniejszy i zarazem najbardziej spatologizowany problem funkcjonowania prawa podatkowego: większość orzeczonych przez organy skarbowe zaległości podatkowych oraz zastosowanych kar nie jest skutkiem udowodnienia naruszania przepisów prawa, lecz różnicy w poglądach prawnych na temat ich treści, przy czym poglądy te nie są sprzeczne z treścią tych przepisów, bowiem zezwalają one na różne interpretacje. Nikt nie szanuje poglądów prawnych obywateli dotyczących treści prawa podatkowego: niektórzy nawet twierdzą, że podatnicy „nie stosują prawa”: robią to (jakoby) wyłącznie organy administracji rządowej i samorządowej oraz sądy.

     Jednocześnie efektywność fiskalna prawa stosowanego bezpośrednio przez władzę publiczną jest śmiesznie niska: według publikowanych danych udział dochodów budżetowych uzyskanych w wyniku działań egzekucyjnych organów skarbowych wynosi… 1% tych dochodów, czyli 99% tych dochodów uzyskujemy w wyniku dobrowolnych wpłat podatników i płatników.

     Jaki jest z tego wniosek? Aby zwiększyć dochody budżetowe należy:

 • skłonić większą liczbę podatników do dobrowolnego ujawienia podstaw opodatkowania, deklarowania zobowiązań podatkowych i dokonywania ich wpłat,
 • przestraszyć nietykalnych, którzy powinni przestać się czuć bezkarni w ucieczce od opodatkowania.

     Odrębnym problemem jest radykalne zmniejszenie zwrotów podatku od towarów i usług poprzez redukcję tytułów prawnych zezwalających na żądanie tych zwrotów. Przypomnę, że od 2011 r. wydłuża się lista towarów i usług, których dostawa na terytorium kraju uprawnia do zwrotu podatku naliczonego. Jest to tzw. odwrócony VAT, czyli inaczej nazywana stawka zerowa. Lobbing podmiotów korzystających z tego przywileju jest prawdopodobnie aż tak skuteczny, że planowana już w 2015 r. likwidacja tej patologii przez nową większość parlamentarną została wyrzucona do kosza. Gdyby udało się zlikwidować ów odwrócony VAT, zwroty tego podatku zmniejszyłyby się w skali roku około 11-13 mld zł, a dochody budżetowe (saldo wpływów i zwrotów) zbliży się do 200 mld zł, co załatwiłoby źródła finansowania dla wszystkich nowych zapowiedzianych programów socjalnych i podwyżek płac nauczycieli i sfery budżetowej. Na razie wciąż jesteśmy „dojną krową”, która od 8 lat finansuje beneficjentów odwróconego VAT-u.

     A jak skłonić wszystkich uczciwych podatników do działań, o których mowa w pkt 1)? Na pewno nie poprzez powszechną inwigilację oraz straszenie wysokimi karami. Wręcz odwrotnie: należy zmienić zasadniczo obowiązujący paradygmat: jeśli chcemy aby podatnicy zaufali władzy, a przede wszystkim szanowali stanowione przez nią prawo podatkowe, to władza musi zaufać tym podatnikom, którzy nie chcą unikać opodatkowania, a przede wszystkim szanować ich poglądy prawne sformułowane w dobrej wierze. Jest wiele dróg budowy tego zaufania. Dam tylko dwa przykłady – pierwszy, oczywisty: podatnik, który chce być obdarzony kredytem zaufania, powinien trzymać się z daleka od podmiotów zajmujących się zawodowo zapewnieniem ucieczki od opodatkowania zwłaszcza w skali międzynarodowej. W spatologizowanym państwie jest dokładnie odwrotnie: „nietykalnymi” podatnikami, którzy umieją nie płacić podatków i uzyskiwać zwroty podatków, są klienci tych firm, gdyż mają one „wyśmienite relacje” z władzą, która nawet zapewnia tym firmom kryptoreklamę np. poprzez cytowanie ich raportów. Władza powinna maksymalnie ograniczyć wydawanie interpretacji urzędowych, a zwłaszcza ogólnych objaśnień, i zadeklarować, że będzie (bo powinna) szanować wszystkie poglądy prawne podatników, jeśli nie są w sposób oczywisty sprzeczne z treścią przepisów i nie stanowią nadużycia prawa. Gwarantuję, że doprowadzi to do szybkiego wzrostu dochodów budżetowych.

     Przestraszenie nietykalnych (ad 2) też nie wymaga od polityków zbyt dużej odwagi. Wystarczy przeciąć wszystkie (bez wyjątku) relacje między urzędnikami a biznesem podatkowym, który zajmuje się międzynarodową ucieczką od opodatkowania, a zwłaszcza wyeliminować ich udział w procesie legislacyjnym. Na temat ich stosunków z władzą krążą nieprawdopodobne wręcz legendy: np., że większość tzw. instrumentów informatycznych, które (jakoby) uszczelniają podatek od towarów i usług, podrzucone zostało przez ów biznes na zlecenie firm informatycznych. Jedno jest pewne: ten parasol powinien być jak najszybciej zwinięty, a to już da wymierne skutki fiskalne.

     Jeśli władza chce sfinansować swój program wyborczy z dochodów budżetowych, powinna pójść tą drogą. Czy pójdzie? Zobaczymy. Ciekawe, czy na to pozwolę nasi „strategiczni partnerzy”?

 

Witold Modzelewski

     Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

 

    

    

Alan Lipnicki

Młodszy Konsultant Podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. I SA/Bd 255/19) wskazano, że ustawodawca nie upoważnił rad gmin do odbierania od podatników w treści informacji i deklaracji podatkowych oświadczenia o tym, że znane są im przepisy mówiące o zasadach odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że takiego upoważnienia nie można wyczytać z unormowań ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czy też ustawy o podatku rolnym i o podatku leśnym.

 

    

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Ciekawe zagadnienie podniesione zostało w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2019 r. (0111-KDIB4.4015.57.2019.2.MCZ).

 

    

    

Alan Lipnicki

Młodszy Konsultant Podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu.

 

    

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W stanie faktycznym interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2019 r., ( 0111-KDIB3.3.4013.278.2018.1.PK), przedstawiony został stan faktyczny, w którym podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizacja gier, w tym również w Internecie W ramach prowadzonej działalności, wnioskodawca zamierza urządzać gry przez sieć Internet. W szczególności, Wnioskodawca wskazał, że wykonuje wszelkie niezbędne czynności potrzebne do skutecznego organizowania i prowadzenia gier przez sieć Internet. W związku z powyższym, zadano pytanie, czy urządzanie gier w sieci Internet jest opodatkowane podatkiem od gier?

 

    

    

Alan Lipnicki

Młodszy Konsultant Podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie następujące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r.:

     Rozporządzenia te określają jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczących m.in. podatków leśnego oraz rolnego. Możliwe będzie przesyłanie wzorów z wykorzystaniem:

 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 • innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

     Przewiduje się trzy możliwe rodzaje podpisu elektronicznego, który można będzie stosować: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty oraz podpis zaufany.

     Celem wprowadzanych regulacji jest zapewnienie powszechnej możliwości składania informacji i deklaracji przez internet - zmiany wprowadziły jednolite wzory formularzy i możliwość składania ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Równocześnie zachowana zostanie jednak możliwość składania dokumentów w tradycyjnej (papierowej) formie.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

     W związku z obowiązującą od 1 lipca 2019 r. nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej określaną jako: „ustawa”), dokonaną mocą ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej określaną jako: „nowelizacja”), powstała m.in. potrzeba ustalenia jednolitych wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1).

     Wzory deklaracji (DN-1) i informacji (IN-1) wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, opublikowane w Dz. U. z 2019 r., poz. 1104 i obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego ze znowelizowanego art. 6 ust. 13 ustawy.

     W dotychczasowym stanie prawnym na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników, upoważnione były rady gmin. W wyniku nowelizacji wskazanego art. 6 ust. 13 ustawy uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostało powierzone Ministrowi Finansów.

     Efektem tej zmiany jest obowiązywanie nowych jednolitych wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości we wszystkich gminach, przy czym zarówno formularz informacji, jak i deklaracji, określone przez Ministra Finansów, uwzględniają fakt, że na podstawie ustawy możliwe jest różnicowanie przez rady gmin, wysokości stawek podatku od nieruchomości, dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania (art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy) a także wprowadzanie przez rady gmin zwolnień od tego podatku (art. 7 ust. 3 ustawy). Jednolite wzory informacji i deklaracji mają zatem zastosowanie również i w gminach różnicujących stawki podatku od nieruchomości oraz stosujących zwolnienia od tego podatku, wynikające z uchwał rad gmin.

     Formularze odpowiadające wzorom stanowiącym załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Natomiast formularze, które wynikają z uchwał poszczególnych rad gmin (dotychczasowe), znajdują nadal zastosowanie do spraw, w których np. zakup albo zbycie nieruchomości miały miejsce przed 1 lipca 2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

     Podkreślenia wymaga, że obowiązek składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 występuje wyłącznie w przypadku zadeklarowania zwolnienia od podatku. Zmiany w obrębie załącznika ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – spowodowały, że wykazaniu w nim podlegają obecnie wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

     Zgodnie z założeniem ujednolicenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości powinno m.in. ułatwić wypełnianie obowiązków np. przez przedsiębiorców prowadzących działalność jednocześnie w wielu regionach kraju.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

     Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

    

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Prawo wieczystego użytkowania gruntów może być przedmiotem umowy leasingu, o której mowa w art. 17i ust. 1 ustawy.

 

    

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymania przez pracownika zwrotu kosztów leczenia w związku z wypadkiem przy pracy.

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przychód podatkowy z tytułu odsetek związanych ze sprzedażą na raty powstanie w dacie ich faktycznego otrzymania, tj. spłaty każdej kolejnej raty, których częścią są także odsetki.

 

    

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz.U. 2019 poz. 8658, dalej jako: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

    

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule opisano warunki jakie muszą zostać spełniona, aby otrzymana dotacja podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

     Kwestia ta została poruszona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2019 r. (0112-KDIL1-1.4012.157.2019.2.SJ). Jak wskazał Organ: „Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

     Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

     Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru, czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

     Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

     Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy jest odpowiednikiem art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

     Należy uznać, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów, czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje (dotacje) bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

     Niezbędnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia „subwencja bezpośrednio związana z ceną”.

     W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd. v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

     W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencję, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, że dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna.

     W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

     Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT”.

     Podsumowując powyższy wywód Organu oraz odpowiadając jednocześnie na przedmiotowe pytanie warto wskazać na kolejny fragment przedmiotowej interpretacji, w którym Organ wskazał: „Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT”.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

     Problem wpływu świadczonych na rzecz Podatnika usług, o których mowa w poz. 2-48 załącznika 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej określanej jako: „ustawa”), na sposób rozliczania usług najmu stanowi przedmiot sporów z Organami podatkowymi.

 

    

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT RR w pełnej wysokości w przypadku gdy nabywca nie dokonał zapłaty w wysokości wynikającej z faktury VAT RR, lecz dokonał potrącenia na fundusz udziałowy.

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 2 lipca 2019 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji, który zakłada wprowadzenie obowiązkowego korzystania z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zgodnie z aktualną wersją projektu nowelizacji, obowiązkowy split payment obejmie dostawy towarów i usług, wobec których aktualnie stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności podatkowej.

     Zgodnie z treścią rządowego komunikatu „Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w tzw. relacjach b2b wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym), i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym załączniku nr 15”.

     Z projektu wynika, że obowiązkiem stosowania split paymentu zostanie objęta sprzedaż m.in.: do części i akcesoriów samochodowych, węgla i produktów węglowych, wyrobów stalowych, a także maszyn i urządzeń elektrycznych.

     Jednocześnie zachowana również będzie możliwość dobrowolnego split paymentu przy innych transakcjach.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

     Sejm kontynuuje prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzającym nową matrycę stawek VAT. Podczas głosowania w dniu 3 lipca 2019 r. nie przegłosowano wniosku o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

 

    

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi

ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail:katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewsik.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

 1. trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
 2. naruszą obowiązki zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas lub jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz rezerwowej.

     Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot podatnik obowiązany jest dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 1. do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;
 2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

     Do odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup tego typu kas stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

     Szkoda, że wydane przed kilku laty dzieło profesora Andrzeja Nowaka pt. „Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement” (Wydawnictwo literackie, bez roku wydania) nie wywołało w Polsce szerszej debaty na temat naszej przeszłości sprzed stu lat oraz jej późniejszych, również współczesnych, bezpośrednich następstw i szerszych reperkusji. Autor być może nie ma do końca świadomości, że książka ta obala wszystkie (dosłownie) mity założycielskie Drugiej, Trzeciej a może również tworzącej się na naszych oczach Czwartej Rzeczypospolitej, posługując się rzetelnym warsztatem naukowym, badając nieznane lub niechciane, ale wiarygodne źródła historyczne. Najważniejsze dla naszej współczesnej poprawności jest to, że są to źródła „zachodnie”, a im nie możemy – jak wiadomo - odmówić rozstrzygającego charakteru. Co prawda autor tego dzieła podejmuje się trudnego zadania obrony najważniejszych „legend” tego stulecia, a zwłaszcza wymyślonego przez sanacyjną propagandę wizerunku „twórcy niepodległości”, a w świetle podstawowych w tej książce dokumentów oraz ich obiektywnej interpretacji obrona ta zupełnie nieprzekonywująca. Dostrzegł to zapewne właśnie autor tej książki, ale powstrzymał się od sformułowania wniosków historycznych w tej sprawie wynikających z tego działa. W pełni rozumiem te postawę, bo ów dziwaczny zbiór pozornych aksjomatów, przeinaczeń i przemilczeń tworzących współczesną świadomość „prozachodniej” i „antykomunistycznej”, a jednocześnie „antyrosyjskiego” pokolenia, które „walczyło” i przypadkowo zwyciężyło z „komuną”, a potem musiało wziąć odpowiedzialność za prawie trzydzieści lat nowej, polskiej państwowości, nie da się w sposób rzetelny obronić. Rozumiem, że lepiej nie mierzyć się z tym zadaniem wprost, co wcale nie oznacza, że książka nie dokonała głębokiego spustoszenia tej mitologii, nie dając nic w zamian, co z oczywistych powodów nie mogło nastąpić. Przypomnę więc tylko niektóre wnioski wynikające z kart tego dzieła, które trzeba jakoś „zagospodarować”, tworząc naszą nową świadomość historyczną (i nie tylko).

     Wniosek pierwszy: ówczesny Zachód, reprezentowany - po wybornej klęsce prezydenta Francji Georges’a Clemencean - przez Davida Lloyd George’a, miał w głębokiej, wręcz kolonialnej pogardzie nasze ambicje niepodległościowe, nie darzył nawet minimalnym szacunkiem „twórcy naszej niepodległości”, którego uważano (słusznie) za zbędną skamielinę niemieckich wpływów w Polsce. Polska w jego wydaniu, a zwłaszcza idea federacji z Ukraina i Litwą, nigdy nie doznałaby poparcia Zachodu, a który wygrał tamtą wojnę.

     Wniosek drugi: ów Zachód godził się tylko na wersję małej, „etnicznej” Polski, która nie zagrażała w jakimkolwiek stopniu interesom rosyjskim a nawet bolszewickim. Nasze wojny na terenach położonych na wschód od linii Bugu uważano zgodnie (i w Londynie i Paryżu) za objawy chorego „polskiego imperializmu”, który był uznany za wyjątkowo szkodliwy. I nie sposób nie zgodzić się z tym poglądem, bo wojnę o „kresy wschodnie” ostatecznie przegraliśmy w 1939 roku (kolejna okrągła rocznica), co po raz drugi poparł ów „przyjazny demokratycznej Polsce Zachód” w latach 1943 – 1945.

     Wniosek trzeci: zachód rościł sobie prawo do uznania i wyznaczania polityków, którzy mieli rządzić w Polsce, nie pytając się o zdanie miejscowej ludności a nawet elita, wysłana do Polski misja wojskowo-polityczna Ententy w 1920 miała na celu usunięcie z funkcji naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, który nie był dla nich nikim ważnym. Bo w opinii Zachodu rzeczywistymi reprezentantami niepodległej Polski są tylko ci politycy, których wyznaczy nasz ów protektor.

     Wniosek czwarty: ów Zachód nie był wtedy ani antybolszewicki, ani tym bardziej antykomunistyczny, chciał i umiał się dogadywać z każdym, kto rządził w Moskowie lub Piotrogrodzie i nigdy nie był jakimś „strażnikiem” niepodległości Polski. Czy dziś jest podobnie?

     Wniosek piąty: Zachód nas wtedy „nie zdradził”, bo był nam wrogi albo co najwyżej zupełnie obojętny, a nasza prozachodnia polityka wynika z naszej kompletnej naiwności.

Pewnie wrócimy nie raz do tych myśli. Warto.

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa podstawę opodatkowania przy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Podstawa ta nie jest jednorodna dla wszystkich czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – została ona zróżnicowana w zależności od kategorii czynności cywilnoprawnej podlegającej omawianemu podatkowi. Stanowi ją wartość przedmiotu opodatkowania, z tym że w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej jest to wartość rynkowa, wartość świadczeń, wartość wkładów, kwota dopłat, wartość długów i ciężarów albo zobowiązań, kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, wartość kapitału zakładowego, kwota zabezpieczonej wierzytelności.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Każdy z małżonków powinien otrzymać odrębnie decyzję podatkową na nieruchomość wchodzącą w skład majątku małżeńskiego.

  

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2019 r. (sygn. I SA/Sz 49/19) wskazano, że mówiąc o posiadaniu służebności, należy mieć na uwadze, że dotyczy ono posiadania prawa, nie zaś rzeczy. Sąd podkreślił, że art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy posiadania rzeczy (nieruchomości), nie zaś praw z nieruchomością związanych (np. służebności przesyłu).

 

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Od dłuższego czasu toczyła się dyskusja nad propozycją zwolnienia osób do 26 roku życia z podatku dochodowego. W dyskusji publicznej obecne były wątpliwości co do kształtu projektowanego rozwiązania, wysokości zwolnienia oraz źródeł dochodu nim objętych.

 

 

    

Maciej Flis

Młodszy konsultant

Maciej.flis@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  

 

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 24 czerwca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu zrzeczenia się roszczeń.

 

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię momentu ujęcia jako koszt uzyskania przychodu wstępnej opłaty leasingowej.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują żadnych szczególnych unormowań dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa. Dlatego rozpatrując kwestie sprzedaży, należy przyjąć taką sprzedaż jako sprzedaż poszczególnych składników majątku. Przychody te co do zasady zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej. Zatem sprzedaż przedsiębiorstwa należy rozumieć jako sprzedaż poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

 

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Z powyższego wynika, że podatnik w stosunku do transakcji realizowanych w roku 2018 może stosować w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (nie ma jednak takiego obowiązku).

     Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 23m i art. 23w-23zd ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 11a i art. 11k-11r ustawy zmienianej w art. 2 podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.

     Z powyższego wynika, że podatnik w stosunku do transakcji realizowanych w roku 2018 może stosować w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (nie ma jednak takiego obowiązku).

     W zakresie transakcji kontrolowanych dokonanych w roku 2018 można także stosować przepisy wg stanu prawnego obwiązującego do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

     W przedmiotowej sprawie Podatnik, w celach motywacyjnych organizował cyklicznie konkursy dla Pracowników oraz osób współpracujących (każdorazowo wyłącznie dla osób fizycznych). W ramach każdego z konkursów uczestnicy rywalizowali ze sobą w sprzedaży pożyczek Wnioskodawcy. Zwycięzcami konkursu były zawsze osoby fizyczne, które "sprzedały" najwięcej pożyczek w danym okresie jak również ci, którzy wykazali się większą niż inni uczestnicy aktywnością w konkursie, dla których fundowano nagrody pocieszenia.

 

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

 

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez stowarzyszenia, na rzecz których osoby fizyczne wykonują obowiązki społeczne i w zamian otrzymują zryczałtowany zwrot poniesionych kosztów.

 

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Przychód w wysokości kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda powstaje po w chwili jej otrzymania.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W sytuacji, gdy w rzeczywistości towary nie są używanymi, dokumentowane ich nabycia fakturami "procedura marży – towary używane" i dokonywanie odsprzedaży jako używanych nie ma znaczenia, bowiem formalne ujęcie obrotu towarem nie przesądza o jego stanie faktycznym – wynika z wyroku NSA z 29 maja 2019 r. (I FSK 329/19).

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Od dnia 1 stycznia 2020 r. mają zacząć obowiązywać zmiany, które modyfikować będą w dość istotny sposób zasady rozliczeń transgranicznych dostaw towarów. Zmiany te o ile nie rewolucyjne, o tyle uporządkują w znaczący sposób zasady rozliczeń dostaw towarów do innych państw członkowskich, w szczególności transakcje o charakterze łańcuchowym.

     Dotychczas nowe zasady określała Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE – w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (dalej: Dyrektywa zmieniająca) oraz precyzujące ją przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 – w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (dalej: Rozporządzenie zmieniające). O ile przepisy rozporządzenia będą stosowane wprost w prawie krajowym, o tyle przepisy ww. Dyrektywy nakazywały implementację rozwiązań w prawodawstwie krajowym do dnia 1 stycznia 2020 r., od kiedy to zmienione/nowe regulacje miały zacząć obowiązywać.

     Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z dnia 11 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. W projektowanym art. 13a -13l zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące zastosowania procedury magazynu typu call-off stock, które zastąpią również dotychczasowe przepisy dotyczące tej materii określone w art. 12a ustawy VAT. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące określania miejsca opodatkowania przy dostawach o charakterze łańcuchowym. Wdrożona zostanie ogólna reguła, zgodnie z którą transakcją ruchomą będzie transakcja, dokonywana na rzecz podmiotu pośredniczącego, za którego uznawany będzie inny niż pierwszy w kolejności dostawca dokonający wysyłki lub transportu towaru. Wyjątek stanowić ma przyporządkowanie wysyłki lub transportu towarów do dostawy dokonanej przez taki podmiot pośredniczący – pod warunkiem, że podmiot przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego wysyła się lub transportuje towary.

     Projekt nowelizacji przewiduje również szereg pomniejszych zmian m.in. w zakresie sprawozdawczości związanej z dokumentowaniem oraz sprawozdawczością ww. transakcji, jak również penalizuje przypadki niewykonywania obowiązków w tym zakresie. Wprowadzenie zmian zostało zaplanowane na dzień 1 stycznia 2020 r.

 

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

     W kwestii prawa do zastosowania korekty deklaracji VAT-7mimo zakończenia działalności gospodarczej za okres, w którym działalność ta była prowadzona występuje różnica stanowisk. W opinii Organów podatkowych przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „O.p.”) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej określanej jako: „ustawa”), nie przewidują możliwości składania korekty deklaracji w przypadku utraty statusu podatnika podatku VAT, gdyż w momencie utraty takiego statusu podmiot, który go posiadał, traci prawo do składania deklaracji i tym samym jej późniejszej korekty. Sądy często podzielają zdanie Podatników, że przy składaniu korekty deklaracji, należy przypisać im taki status, jaki posiadali w okresie, którego korekta dotyczy.

     Osią sporu są różnice na tle rozumienia pojęcia "podatnika", użytego w art. 81 § 1 O.p. Organy podatkowe argumentują, odwołując się do art. 15 ust. 1 i 2, art. 88 ust. 4 i art. 96 ust. 1, 4 i 6 ustawy, że pojęcie to odnosi się jedynie do tego podmiotu, który w momencie składania korekty jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Natomiast osoba, która została wyrejestrowana z rejestru takich podatników, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy nie jest już podatnikiem w rozumieniu tego przepisu i aby odzyskać prawo do dokonania korekty, powinna ponownie zarejestrować się jako podatnik VAT czynny nawet jeżeli nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Ocenę taką zawiera np. interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2015 r. nr IBPP3/4512-690/15/MN.

     Sądy uznają wskazane stanowisko za zawężające – w nieuprawniony sposób - pojęcie "podatnika" użyte w art. 81 § 1 O.p. W szczególności za bezzasadne uznawane jest pomijanie znaczenia wynikającego z definicji ustawowej zawartej w art. 7 § 1 O.p., zgodnie z którym Podatnikiem, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw obowiązkowi podatkowemu. W konsekwencji - w ocenie Sądów - status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzystać z prawa, o którym mowa w art. 81 § 1 O.p., do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, czyli wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego podatku (art. 5 O.p.), należy ustalać według momentu powstania obowiązku podatkowego, a nie czasu składania korekty deklaracji, w której wcześniej skonkretyzował ten obowiązek dokonując samoobliczenia zobowiązania podatkowego.

     Kwalifikację taką zawiera m.in. wyrok NSA z 6 marca 2019 r. (I FSK 209/17), w którym Sąd jednoznacznie uznał, że jeśli zobowiązanie podatkowe - tak jak w podatku od towarów i usług- powstaje z mocy prawa, a podatnik ma obowiązek samoobliczania zobowiązania poprzez złożenie deklaracji (art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 O.p.), to prawo Podatnika do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, wynikające z art. 81 § 1 O.p. i stanowiące konsekwencję obowiązku samoobliczenia, może być przez niego realizowane do momentu przedawnienia tego zobowiązania. Okoliczność wykreślenia z rejestru jako podatników VAT nie ma znaczenia dla realizacji prawa do dokonania korekty deklaracji złożonej w czasie, gdy dany podmiot był zarejestrowanym podatnikiem.

     Zdaniem NSA, „skoro organ podatkowy ma możliwość określenia byłemu podatnikowi przed upływem terminu przedawnienia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i tym samym doprowadzenia do właściwego wykonania obowiązku podatkowego, to tak samo podmiot, który nie jest już podatnikiem VAT, powinien mieć prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji na podstawie art. 81 § 1O.p”.

     Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko wpisuje się w nurt orzecznictwa reprezentowany przykładowo przez prawomocne wyroki: WSA w Warszawie z 4 listopada 2009 r. (III SA/Wa 852/09) oraz WSA w Gdańsku z 28 maja 2014 r. (SA/Gd 328/14). Analogiczną ocenę zawiera także wyrok WSA w Gliwicach z 25 października 2016 r. (III SA/Gl 360/16), utrzymany powołanym wyrokiem NSA. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że zawężona interpretacja art.81§ 1 O.p. pomijająca wśród podmiotów uprawnionych do złożenia korekty deklaracji i wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT byłego podatnika podatku VAT - osobę fizyczną - wykreśloną z rejestru podatników VAT, a w konsekwencji uniemożliwiająca realizację wskazanej wierzytelności, prowadzi do pozbawienia takiego podmiotu ochrony prawnej i w rezultacie do niesłusznego wzbogacenia Skarbu Państwa kosztem tej osoby, co jest nie do zaakceptowania w świetle art. 2 Konstytucji RP.

     Reasumując, w świetle poglądu dominującego w orzecznictwie fakt zakończenia działalności gospodarczej nie może oznaczać pozbawienia Podatnika prawa do skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 81 § 1 O.p. do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowiązania podatkowego.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

     Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, wprowadza przesłanki materialne, od których spełnienia będzie zależeć możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

     Obecne przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wymagają, aby nabywca posiadał ważny numer identyfikacyjny, nadany przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, jednakże wymóg ten w związku z wykładnią TSUE stanowi jedynie przesłankę formalną, której brak nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%. Z kolei Dyrektywa 2018/1910 wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, jako przesłanki materialnej umożliwiającej dostawcy zastosowanie stawki 0%. Zgodnie z powyższym, projektodawca zamierza wprowadzić zmianę w ustawie z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którą jednym z warunków koniecznym do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie nie tylko dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale również podanie przez nabywcę tego numeru dostawcy.

     Aktualnie dostawca ma również obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE, jednakże również w tym przypadku jest to formalna, a nie materialna przesłanka do zastosowania stawki 0%. Projektowane przepisy, implementujące dyrektywę 2018/1910 wprowadzają zatem warunek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej, którego niespełnienie będzie skutkować brakiem możliwości zastosowania stawki 0%. Warunek ten może być w pewnych okolicznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni naczelnikowi urzędu skarbowemu, w formie pisemnej, swoje uchybienie.

     Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

     W sytuacji gdy przekazanych towarów nie da się zakwalifikować jako prezentów o małej wartości czy próbek, a od nabycia tych towarów podatnikowi przysługiwało chociażby w części prawo do odliczenia, należy takie przekazanie opodatkować.

 

    

Barbara Głowacka

doradca podatkowy

nr wpisu 12538

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Dnia 30 maja 2019 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok, w którym stwierdził: „Dopóki nie ma podmiotu, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne (wymierne) korzyści o charakterze majątkowym wiążące się z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie jest usługą.”

 

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Zwolnień z załącznika do rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. nie stosuje się do świadczenia usług wymienionych w § 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

    

Barbara Głowacka

doradca podatkowy

nr wpisu 12538

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W dniu 31 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług zmienia z dniem 1 czerwca 2019 r. Objaśnienia do wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K w związku z nowym brzmieniem art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 marca 2019 r. Zmiany te dotyczą ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących. W efekcie w przypadku, gdy kwota ulgi z tytułu zakupu każdej z kas jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek podatnika lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli zakup kas nastąpił nie później niż w trakcie 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

     Zgodnie z treścią Objaśnień odliczenia lub zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w następujący sposób:

 • w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 wykazuje się kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,
 • w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 55 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w poz. 52 kwotę ulgi z tytułu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

     Ponadto w poz. 56 wykazuje się również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi z urzędu skarbowego. W pozycji tej wykazuje się również kwotę „ulgi” z tytułu zakupu kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowy (90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł).

     Zgodnie z treścią rozporządzenia Objaśnienia stosuje się począwszy od rozliczenia odpowiednio za maj 2019 r. lub II kwartał 2019 r. Ponadto podatnicy użytkujący kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem 1 maja 2019 r., korzystający z odliczenia lub zwrotu z tytułu zakupu tych kas, stosują objaśnienia w brzmieniu dotychczasowym. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

     WSA w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 248/19 rozstrzygał kwestię prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem nieruchomości. Nieruchomość, z którą były związane powyższe wydatki stanowi małżeńską wspólność majątkową. Nieruchomość była wykorzystywana przez oboje małżonków do działalności gospodarczych, które są prowadzone przez nich odrębnie.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Na jesieni odbędzie się drugi tegoroczny plebiscyt w sprawie przyszłości Polski: zupełnie świadomie używam pojęcia „plebiscyt” w dosłownym tego słowa znaczeniu. Alternatywnym określeniem jest polityczne „referendum”. Formalnie były to wybory do Parlamentu Europejskiego, a jesienią będą wybory do Sejmu i Senatu. Obiektywnie był to (i będzie) plebiscyt, w którym obywatele głosowali (i będą głosować) „za pisem” albo za „antypisem”. Przekształcenie formalnych procedur wyborczych w ów plebiscyt nastąpiło głównie za sprawą opozycji, która zjednoczyła się w koalicję, a ją łączyło tylko jedno: „chcemy odsunąć od władzy PiS” (powtarzali to aż do znudzenia), a gdy to osiągniemy, to „jakoś to będzie”. W sumie to samo, tyle że „bez PiSu”. Prawdopodobnie na jesieni będziemy mieli przysłowiową powtórkę z rozrywki, z wielce prawdopodobnym wynikiem. Jedynym faktycznym sukcesem opozycji po pierwszym plebiscycie jest i będzie zachowanie całości „zjednoczonej opozycji”, bo klęskę sami zdefiniowali jako jej rozpad. Musi więc za wszelką cenę dotrwać w jedności do jesiennych wyborów. Gdy dotrwa (z Tuskiem czy bez Tuska – nie ma już większego znaczenia), wyborcy po raz kolejny potraktują te wybory jako plebiscyt: wynik będzie podobny do poprzedniego, bo, po pierwsze, nikt nie uwierzy, że sukces „antypisu” umożliwi sformułowanie rządu zdolnego nawet „tylko” do kontynuacji pisowskiej polityki socjalnej, po drugie, niewielu chciałoby powrotu nie tylko już podstarzałych, lecz również dość zmęczonych sobą polityków od „ciepłej wody w kranie” – tak naprawdę to nie wierzymy i nie chcemy powrotów – po trzecie, większość (wszyscy?) beneficjenci polityki lat 2015-2019 obawiają się utraty osiągniętych korzyści, nie są pewni, że obecna większość będzie umieć zachować je, ale zupełnie nie wierzą, że uzyska je pod rządami „antypisu”, który ma niezapomnianą twarz Jana Rostowskiego („piniędzy nie ma i nie będzie”). Swoją drogą kto wymyślił tego polityka, który wyrazistość łączył z wyjątkową wręcz niezdarnością polityczną. Chodziły słuchy, że w latach 2005-2007 pisowscy politycy chcieli mu powierzyć funkcje ministerialne (ministra gospodarki?), a on na szczęście dla obecnej większości – odrzucił tę ponętną propozycję.

     Jest jeszcze kilka innych przesłanek przewidywanego wyniku jesiennego plebiscytu, ale o nich innym razem. Ważniejsze jest zupełnie coś innego. Wbrew propagowanym w opiniotwórczych mediach tezą, „prywatne” opinie niekorporacyjnego biznesu na temat polityki gospodarczej ostatnich czterech lat są dużo lepsze niż się powszechnie sądzi. Oczywiście poprawność nakazuje dystansować się od „pisowskiego reżimu”, lecz prywatnie dominuje pogląd: „oby tak dalej”. Dlaczego? Jak zawsze odpowiedź jest raczej oczywista: trwały wzrost popytu wewnętrznego i to o dobrej strukturze zarówno produktowej jak i terytorialnej. Wyrwanie z cichej biedy milionów ludzi w małych miastach oraz na wsi (nie tylko dzięki 500 plus) daje wzrost przychodów nie tylko dla hipermarketów, ale również małym i średnim firmom zaopatrującym rynek lokalny. Zaludniły się restauracje, kawiarnie, motele, dużo więcej rodzin stać na niedzielny posiłek poza domem, weekendowy wyjazd, zakup towarów i usług, na które wcześniej trzeba było długo oszczędzać albo były to dla nich niedostępne. Widoczne gołym okiem zwiększenie dochodów ludzi młodych, a nawet nastolatków, którzy nie chcą oszczędzać, jest nośnikiem optymizmu - również w biznesie. Władzy udało się (zapewne nie w pełni świadomie) uzyskać efekt popytowego rozproszenia w sumie nie tak wielkimi wydatkami publicznymi przeznaczonymi na ten cel: wiemy dobrze, że można wpompować dowolnie dużą kwotę pieniędzy publicznych w dowolnie dużą kwotę pieniędzy publicznych w „instytucje finansowe” bez jakiegokolwiek skutku popytowego.

     Przed czterema laty rządzący odziedziczyli patologiczną strukturę dochodową obywateli charakteryzującą się nadmiernym i bardzo szkodliwym marginesem skrajnego ubóstwa, zbyt dużą skalę skrajnej biedy w dodatku wśród najważniejszej części konsumentów, czyli ludzi młodych i rodzin wielodzietnych oraz emerytów i rencistów. Sprawdziła się stara prawda polityki gospodarczej, że jeżeli chcesz wspierać rozwój biznesu, zwiększ dochody konsumentów, a nie obniżaj podatków dla biznesu. Gdy polityka gospodarcza rządu polega na „obniżaniu podatków”, to biznes podlega również patologizacji, bo zyski „załatwia się” w postaci obniżania lub braku podatków, a nie poprzez wzrost sprzedaży: w końcu to dużo łatwiej (i taniej!) kupić sobie przepisy korzystne dla podatników, niż zabiegać o zadowolenie kontrahentów, a zwłaszcza konsumentów.

     Biznes z reguły również dobrze ocenia, co prawda nie zawsze skuteczne, ale bezspornie podejmowane próby wyeliminowania oszustów podatkowych, które są źródłem finansowania dla nieuczciwej konkurencji. Doceniane są zwłaszcza te działania, które chronią uczciwe firmy na nieświadomym uczestnictwie w oszustwach dotyczących związanych z wyłudzeniem VAT-u: na tym zresztą polegał (i polega) ten proceder, że władzy podsuwa się naiwnych lecz uczciwych podatników, którzy kiedyś uwierzyli w propagandę na temat wspólnotowego VAT-u, który (jakoby) jest „bezpieczny” i „prosty” (bzdury).

Gdy nie zdarzy się jakiś polityczny lub niepolityczny kataklizm, to wynik jesiennego plebiscytu można przewidzieć.

 

Witold Modzelewski

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

W numerze:

 • Refakturowanie usługi ubezpieczenia – skutki w podatku od towarów i usług
 • Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych w świetle najnowszego orzeczenia TSUE
 • Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Spis treści tutaj

 

dr Daniel Jakimiec.

Charakter i funkcja oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej dla wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego tutaj

 

prof. dr hab. Witold Modzelewski, Mikołaj Stelmach.

Niewesołe 15-lecie wspólnotowej wersji podatku od towarów i usług w Polsce tutaj

 

     Niedawno (wreszcie) ujrzały światło dzienne wspomnienia wielu drugoplanowych polityków okresu międzywojennego, które już definitywnie zdezawuowały wszystkie „legendy” na temat tego okresu. Ówcześni politycy wielokrotnie przyznawali, że ulegali lobbingowi zarówno krajowych jak i zagranicznych grup interesu. I nie widzieli w tym niczego złego pod warunkiem, żeby nie dać się złapać na braniu za to pieniędzy. Podobną postawę prezentowaną w związku z dość powszechnym homoseksualizmom niemieckich i brytyjskich „elit” sprzed stu laty. Mimo że było to zagrożone karą więzienia; można było do woli wykorzystywać swoich młodych podwładnych pod warunkiem, że zachowają oni to w tajemnicy. Gdyby się wygadali, to byłby to „skandal”, za wywołanie którego nie było litości. Polscy przedwojenni politycy głównie zajmowali się zwalczaniem swoich przeciwników: lewica zwalczała endeków (i vice versa), ludowcy socjalistów i piłsudczyków, a piłsudczycy wszystkich, zwłaszcza gdy zdobyli władzę w wyniku zamachu stanu w 1926 roku. Tej władzy nie zamierzał oddawać jednemu z ich liderów (Walery Sławek) jeszcze w 1939 roku powiedział, że władzę zdobyli „krwią na ulicach” i tylko w ten sposób mogą ją oddać.

     Uleganie lobbingowi, zwłaszcza biznesu, nie uznawano za coś nagannego, a w oczach potencjalnych zleceniodawców nasz polityczny świadek, zwłaszcza w latach 1926 – 1939, jawił się jako wyjątkowo wciąż skrócona menażeria, którą bardzo łatwo sterować. W końcu wszystkie, bez wyjątku, partie polityczne, będące w opozycji wobec piłsudczykowskiej dyktatury, uznała tych ostatnich za agentów nie budzącego jakiegokolwiek szacunku wywiadu nieboszczki C. K. monarchii. Przypomnę, że ów wywiadowca nazywał się H-Stelle i tym określeniem „hasetellami” nazywano nie tylko wiernych pretorianów „Marszałka” a i nawet jego samego. Ich kondycja moralności usprawiedliwiała wszelkie bezeceństwa: skoro nami rządzą byli (?) agenci, kierujący się znanym porzekadłem ich idola: „brać, nie kwitować”, to my też będzie brać. Przecież „Bóg dał po to ręce”. Wtedy powstała knajacka „mądrość” polityczna: „jak biją, to uciekam; jak dają, to biorę”. Codzienne życie publiczne było zdominowane przez umundurowanych zbirów, którzy potrafili skopać, a nawet zabić przeciwników politycznych. Dostał po mordzie z tej żulerii nawet jeden z ministrów skarbu Jerzy Zdziechowski. Jednak przeszliśmy tu bardzo pozytywną ewolucję i wśród rządzących jednak nikomu nie przychodzi do głowy, aby „dokopać do dupy” choćby byłemu ministrowi finansów z nieudolności (?) w zbieraniu dochodów budżetowych.

     Prawdopodobnie również w naszych czasach są tacy co robią interesom naszej głupocie, zwłaszcza strasząc nas jakimś „zagrożeniem”. Wiemy, kto robi za demona – jest to „putinowska Rosja”. Ona nam „zagraża” więc musimy się zbroić, ale już nie możemy samemu wyprodukować nowej broni. Musimy ją kupić i to od naszych wypróbowanych przyjaciół (przyjaźń wymaga przecież poświęceń). Ciekawe, którzy politycy naprawdę są opętani strachem przez Rosję, a którzy boją się nie za darmo? Kiedyś się o tym dowiemy. Kiedy? Gdy już zdemontujemy większość pomników postawionych sanacyjnych idolom Drugiej Rzeczypospolitej. Kiedyś to nastąpi. Nie będziemy na to zbyt długo czekać. Czy naprawdę zasługuje na pomnik ktoś taki jak tchórzliwy wódz naczelny, z zawodu malarz o nazwisku Rydz, który używał również pseudonimu Śmigły?

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Miażdżące zwycięstwo komika z urzędującym dotychczas prezydentem, który w dodatku łączący ten urząd z bogactwem oligarchy, w wyborach prezydenckich na Ukrainie, zakończyło krótki, trwający kilkanaście lat okres „proeuropejski” okres w historii tego państwa. Niektórzy twierdzą, że ów szyderczy werdykt dokonany ponad siedemdziesięcioprocentową wielkością, był najbardziej lapidarną recenzją, jaką mogli dać obywatele tego państwa pomajdanowym „elitom”. Jest to również ostatni, tragikomiczny akord w historii tego państwa. Państwo ukraińskie w wersji ukształtowanej przez trójkę polityków: Timoszenko, Jaceniuka i Poroszenkę zakończyło definitywnie swój byt i nie będzie miało już kontynuacji. Decyzja wyborców już ostatecznie zamknęło przysłowiowe wieko do trumny na nieboszczkę „samostijną Ukrainę”, w dodatku „aspirującą do struktur europejskich i atlantyckich”. Pod rządami zawodowego komika państwa to pogrążać się będzie jeszcze w głębszym chaosie i samolikwidacji. W wariancie optymistycznym zachowa integralność terytorialną, stając się prędzej czy później Małorosją. W innym, niestety równie prawdopodobnym scenariuszu, nastąpi nie tylko rzeczywista, ale również jego formalna „likwidacja” poprzez podział na „księstwa” rządzone przez miejscowych oligarchów, bandytów lub zagranicznych inwestorów (z tym samym destrukcyjnym skutkiem).

Zamilkła proukraińska propaganda w naszych (?) mediach. Po raz nie wiem który sprawdziła się teza, że poparcie ze strony warszawskich polityków jest dla jakiegokolwiek ruchu politycznego w byłej strefie radzieckiej przysłowiowym pocałunkiem śmierci świadomie lub nieświadomie posyłającym go w niebyt. Widać taka nasza rola.

     Co do moich refleksji, to podzielę się tylko dwoma. Pierwsza dotyczy kondycji intelektualnej naszych ekspertów od spraw wschodniej Europy. Od lat powtarzaliśmy tym, którzy chcą jeszcze tego słuchać, że to właśnie „my znamy się na Rosji” oraz „na stosunkach Rosji z byłymi częściami sowieckiego imperium”. Głośno narzekaliśmy na to, że nikt nie chce słuchać naszych diagnoz. Mam w związku z tym pytanie, czy nadwiślańscy znawcy problemów ukraińskich przewidzieli taki obrót sprawy? Oczywiście nie będę się nad nimi pastwić, bo każda niepełnoprawność (również intelektualna) rodzi we mnie współczucie a przede wszystkim potrzebę opieki. Na tę złośliwość w pełni zasłużyliście i teraz już nie przegapicie okazji, aby – jak radził Jack Chirac – siedzieć cicho.

     Druga refleksja dotyczy zawodnego charakteru europejskiej, czy też zachodniej, zachodniej terminologii, którą się posługujemy. Postradziecki zlep bardzo odległych od siebie grup etniczno-kulturowych na chybcika nazwano „narodem ukraińskim”, który w dodatku „umocnił swoją tożsamość w wyniku rosyjskiej agresji”. Była to nagroda pocieszenia dla naszych rusofobów, którzy nie mogąc przeboleć sukcesu Putina w postaci aneksji Krymu pocieszyli się „wzmocnieniem” ukraińskiej tożsamości. Nie ma i chyba nigdy nie było „narodu ukraińskiego” w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nie było, nie ma i raczej nie będzie. Współczesne procesy tworzenia się narodów – tak jak przed stu laty – wiążą się z istnieniem silnego państwa. Musi on mieć przede wszystkim silną misję kulturotwórczą, wspierać artystów, dziennikarzy, naukowców i … duchownych w propagowaniu idei istnienia jednego narodu, jego integracji  i świadomości. Na tę misję trzeba mieć pieniądze i to nie małe. Samo się nic nie zrobi. Tak właśnie odtworzono naród polski częściowo w międzywojniu, a tak naprawdę to dopiero za czasów Polskiej Ludowej. I trwało to długo: ponad 40 lat i było w znacznie lepszym (skuteczniejszym) wydaniu niż w czasach 1989, a już zupełnie w nieporównywalnie większej skali do nowoukraińskiego przypadku. Przez pierwsze trzydzieści lat oszukiwaliśmy się, że już jest naród ukraiński i wystarczy, aby dać mu wolność, uwolnić go spod sowieckiego jarzma i wszyscy będą piękni, bogaci i zdrowi. Dziś wielu młodych ludzi, którzy za chlebem przyjechali do Polski, nie ma jakiejkolwiek narodowej świadomości i wcale jej nie poszukuje. Czy jest im do czegoś potrzebna? A więc, czy nie posługujemy się fałszywymi pojęciami, które wymyślili przed stu laty niezbyt rozgarnięci austrowęgierscy politycy?

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     Mamy kolejną wojnę wokół podatku katastralnego, który zasadniczo i głęboko podzielił rządzących i opozycję. Ponoć tym razem pomysł wprowadzenia tego podatku podrzuciła opozycyjnym samorządowcom jakaś fundacja, która teraz chciałaby schować się w mysiej dziurze, gdyż udało się skutecznie zniweczyć ich szanse wyborcze. Tak to jest, gdy za podatki biorą się wyznawcy liberalnych teorii: utopią każdego, kto zawierzy ich pomysłom. Pamiętacie, kto powtarzał brednie o „podatku liniowym”? Nie pamiętacie, bo ich nie warto pamiętać. Teraz rządzący aż do wyborów będą pastwić się nad tym pomysłem, czym skutecznie przestraszą tę trochę bogatszą część elektoratu, na który mogła jeszcze liczyć liberalno-lewicowa opozycja. Zapomnijcie więc o „przejęciu Senatu” i „decentralizacji państwa” według waszego pomysłu. Program ten już się kojarzy z podatkowym władztwem liberalnych władz dużych i średnich miast, który zaowocuje lokalnym wprowadzaniem właśnie podatku od wartości nieruchomości. Ko to wymyślił? Może ta sama fundacja, której nazwy z litości nie trzeba przypominać. Teraz o wynik jesiennych wyborów jestem spokojny: wygra prawica głosami nie tylko wychodzącej z biedy większości, lecz również bogatszych dorobkiewiczów i nielicznej grupy właścicieli drogich nieruchomości.

     Oznacza to jednak, że nie mamy szans na rzeczową dyskusję o tym podatku. Musimy poczekać, obawiam się, że raczej długo. Warto przypomnieć, że już w dość odległej przeszłości, bo w 1994 r. już raz wykorzystano w nikczemny sposób straszak „podatku katastralnego” w walce z ówczesną większością i jej lewicowo-ludowym rządem. Wtedy totalna opozycja miała prawicowe barwy i bez skrupułów tłukła rządzących. Jej narzędziem był zupełnie już zapomniany dziennik zwany „Życiem z kropką” (w odróżnieniu od „Życia Warszawy”), który nakłamał, że (jakoby) projektowany przez ówczesne ministerstwo finansów podatek miał wynosić… 10% wartości nieruchomości. W mojej rozmowie z przedstawicielami tej gazety bez żenady przyznano się do kłamstwa, tłumacząc je tym, że „takie pomysły” trzeba zwalczać wszelkimi sposobami. Mimo że ówcześnie opracowane projekty (można sprawdzić – są opublikowane) nigdy nie posługiwały się stawkami rzędu kilku procent (obecne budowle są opodatkowane stawką 2% - jest to najwyższa obiektywnie stawka tego podatku, gdy wartość nieruchomości byłaby określona na podstawie ksiąg rachunkowych), przez kolejne ćwierć wieku nikt nie odważył się już wrócić do tego tematu. Jednak warto, lecz na wstępie przekażmy owej fundacji i wszystkim liberałom minimum podręcznikowej wiedzy na temat tego podatku. I tak:

 • podstawą opodatkowania w tym podatku nigdy nie jest w pełni zaktualizowana co roku wartość rynkowa nieruchomości (tego nie da się zrobić), lecz historyczna wycena, którą aktualizuje się co pewien czas, ale kwoty tego podatku w relacji do wartości katastralnej kształtują się na poziomie ułamków procentu, a relacja do wartości rynkowej jest na poziomie promili,
 • wzrost wartości nieruchomości z tytułu większości nakładów inwestycyjnych nie zwiększa automatycznie podstawy opodatkowania: wręcz odwrotnie – jest objęty ulgą inwestycyjną na wiele lat,
 • nieruchomości związane z działalnością gospodarczą opodatkowane są według ich wartości księgowej (tak jak dziś budowle), a te, które są wykorzystane do działalności rolniczej i leśnej są podobnie jak obecnie zwolnione od opodatkowania lub opodatkowane w sposób preferencyjny,
 • istnieje rozbudowany system ulg i zwolnień: m.in. adresowany do emerytów i rencistów o niskich dochodach oraz osób wychowujących dzieci.

     Podatek ten ma wiele wersji, lecz w żadnym racjonalnym modelu nie powinien zwiększać nominalnego obciążenia podatników, choć oczywiście zwiększyłby dochody budżetowe poprzez ujawnienie nieopodatkowanych dziś nieruchomości przy okazji tzw. powszechnej taksacji. Jego najważniejszą misją nie jest jednak cel fiskalny, lecz pierwsze w naszej historii zinwentaryzowanie i wycena naszego majątku nieruchomego. Przecież my nie wiemy, ile jest warty ten majątek. Gdyby wszystkie nasze nieruchome zasoby zostały wycenione, to:

 • po pierwsze, stalibyśmy się nie tylko bogatsi, bo zakończylibyśmy (wreszcie) naszą wyprzedaż przecenionych aktywów (wciąż są wycenianie rynkowo poniżej ich wartości),
 • wzrosłoby statystycznie PKB właśnie o tę jego część, którą tworzą nieruchomości, o ile? Dokładnie nie wiem, ale na pewno o co najmniej 2%,
 • zwiększyłaby się nasza zdolność kredytowa, bo realnie wyceniona nieruchomość stałaby się zabezpieczeniem dla wzrostu prywatnego zadłużenia.

     Może nawet okazałoby się, że jesteśmy wcale nie tak biedni jak się nam wydaje, a nasi obywatele zamiast kupować jakieś apartamenty w Hiszpanii zaczęliby inwestować w polskie nieruchomości, które obiektywnie są nie gorszą inwestycją.

     Oczywiście wprowadzając ten podatek rząd musiałby ustawowo zagwarantować, że przez co najmniej 10 lat nie będzie on wyższy od poziomu wynikającego z obecnych przepisów – tak było w projektach z 1995 r. (można sprawdzić).

     Na koniec podzielę się jedną, wręcz zasadniczą refleksją: wprowadzenie tak istotnych zmian podatkowych jest wyłączną pejoratywom parlamentu. Decentralizacja tych decyzji na poziom lokalny jest ustrojowym i politycznym absurdem i wcale mnie nie cieszy, że ów pomysł w zarodku niszczy szanse wyborcze samorządowej opozycji, bo nam jest potrzebna właśnie kompetentna opozycja. Podatki od nieruchomości mogą być decentralizowane w federacjach, a my przecież nie jesteśmy państwem związkowym. Obecnie wśród tych zasobniejszych właścicieli nieruchomości powtarza się pytanie: czy w przypadku jesiennego zwycięstwa liberałów w naszym kraju ich koledzy z naszego miasta nie dowalą nam nowego podatku?

    

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

     W niniejszym artykule omówiono kwestię powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w momencie wpłacenia zadatku na poczet kupna nieruchomości (w ramach zawartej umowy przedwstępnej).

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Obowiązek podatkowy w odniesieniu do budynku powstanie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku zostanie zakończona (albo w którym rozpoczęte zostanie użytkowanie budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem).

     Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jak stanowi przepis art. 6 ust. 2 tej ustawy, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

     Obowiązek podatkowy w odniesieniu do budynku powstanie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku zostanie zakończona (albo w którym rozpoczęte zostanie użytkowanie budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem). W wyroku z dnia 24 października 2013 r. (I SA/Rz 607/13) WSA w Rzeszowie wyraził pogląd, zgodnie z którym: „(…) Przyjmuje się m, co prawda w literaturze ,że zakończenie budowy to moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego, jednak co także jest podkreślane, złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy nie jest konieczne do uznania ,że budowa została zakończona. Jeżeli zostały wypełnione warunki do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, lecz inwestor takiego zawiadomienia nie składa , to również należy uznać, że do zakończenia budowy doszło. Do zakończenia budowy dochodzi wówczas, gdy spełnione są warunki techniczne budynku jakie przewiduje w art. 51 ust. 1 i 2 ustawa prawo budowlane. (tak też Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 1996 r., SA/Wr 2735/95, Prok. i Pr.-wkł. 1997, nr 6, poz. 49.).”

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

    

     Czynnikiem istotnym w ustaleniu rezydencji podatkowej danej osoby fizycznej (podatnika) jest miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania.

 

    

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Obowiązujące od początku 2018 roku zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają m.in. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze). Przepis art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., co do zasady, należy stosować od dnia 1 stycznia 2018 r. Wyjątek w tym zakresie wynika z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy rozpoczęty przed 1 stycznia 2018 r. jest inny niż kalendarzowy stosują do jego zakończenia przepisy ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r.  w brzmieniu dotychczasowym (z wyjątkiem niedotyczącym tej regulacji). Tym samym ww. podatnicy są obowiązani do stosowania omawianej regulacji dopiero z początkiem roku podatkowego rozpoczętego po 1 stycznia 2018 r.

     Zakres stosowania omawianego ograniczenia warunkowany jest kryteriami o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Ma ono zastosowanie: 

 • do usług i praw wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.,
 • świadczonych, bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty powiązane z podatnikiem lub podmioty mające miejsce zamieszkania albo posiadające siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową; aktualna lista tych państw i terytoriów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.

     Za koszty poniesione pośrednio na rzecz kwalifikowanych podmiotów uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów usług i praw podlegających limitowaniu lub ich części jest podmiot powiązany z podatnikiem lub podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w powyższym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

     Usługami, których wysokość może podlegać ograniczaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów są usługi: doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli  przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usługi o podobnym do nich charakterze.

     Ograniczenie z art. 15e ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r.  ma zastosowanie również do: opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how, usługi przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

     Ograniczeniu na podstawie omawianej regulacji nie podlegają koszty wyżej wymienionych „kwalifikowanych” usług i praw, do łącznej kwoty nieprzekraczającej w ciągu roku 3 mln złotych. Tym samym, koszty wyżej wymienionych usług do tej wysokości mogą być w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodów (o ile spełniają warunki ogólne uznania danego kosztu za koszt uzyskania przychodu), niezależnie od wysokości obowiązującego podatnika w danym okresie limitu. Kwota 3 mln złotych nie odnosi się przy tym do kosztu pojedynczej usługi, lecz do łącznej wysokości wszystkich „kwalifikowanych” usług i praw. Kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, od którego oblicza się limit kosztów „kwalifikowanych” usług i praw oblicza się mnożąc kwotę 250 tys. zł przez liczbę miesięcy roku podatkowego podatnika. W kwocie progu nie uwzględnia się kosztów „kwalifikowanych” usług i praw wyłączonych z limitowania, np. kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem przez podatnika usługi.

     Limit wysokości „kwalifikowanych” usług i praw, jaka może być przez podatnika zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, bazuje na wskaźniku EBITDA stosowanym w analizie finansowej przedsiębiorstw. Art. 15e ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r.  odnosi go jednak do kategorii podatkowych, wynikających z prowadzonej przez podatników ewidencji podatkowej. Limit ten wynosi 5% kwoty „podatkowej EBITDA” . Przy obliczaniu wysokości przychodów i kosztów nie bierze się pod uwagę przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo wolnych od podatku, jak również dotyczących ich kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, sumę kosztów uzyskania przychodów oraz kwotę odsetek oblicza się bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających ze stosowania omawianego ograniczenia, jak również z ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

    

     Aby twórca miał prawo zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodów, zwanych dalej kup istotnym elementem jest fakt wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy na część wynikającą z wykonywania obowiązków pracowniczych oraz tę która określa uposażenie związane z prawem autorskim.

     NSA (sygn. akt I SA/Gd 1209/16)  orzekł, że dla zastosowania 50 % kup konieczne jest wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy na część wynikającą z wykonywania obowiązków pracowniczych oraz tę która określa uposażenie związane z prawem autorskim za korzystanie z dzieła na określonym obszarze w określony sposób. Linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazuje zgodnie, że  (…) nie jest przy tym wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium (…)”.

     Dla zastosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów konieczne jest zatem określenie honorarium za rozporządzenie prawami autorskimi, a więc wynagrodzenia za przeniesienie praw do konkretnego stworzonego utworu.

 

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

    

     Wydatki na studia członka zarządu spółki z o.o. mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli odpowiadają swoim profilem czynnościom wykonywanym przez tego członka zarządu.

 

    

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     W niniejszym artykule omówiono kwestię powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie wspólnika spółki komandytowej w przypadku wystąpienia ze spółki innego wspólnika.

 

    

    

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

     Skoro odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g ustawy, to w opinii autora, w przypadku, gdy ta wartość została określona nieprawidłowo, skutki jej korekty należy rozpoznać wstecz.

     Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepisy ustawy  nie określają sposobu korekt błędów powstałych wskutek nieprawidłowego ustalenia wartości początkowej środka trwałego.   W art. 16h ust. 2 powołanej ustawy postanowiono, że przed rozpoczęciem amortyzacji podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji i wybraną metodę stosują do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Jak z kolei stanowi art. 16f ust. 1 tej ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Sposób określenia wartości początkowej został wskazany w art. 16g tej ustawy.

     Skoro odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g ustawy, to w opinii autora, w przypadku, gdy ta wartość została określona nieprawidłowo, skutki jej korekty należy rozpoznać wstecz.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

    

     Dnia 3 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok, w którym stwierdził: „Organ może wydać decyzję na podstawie art. 33 ust. 3 u.p.t.u. tylko w sytuacji gdy spełnione łącznie są dwie przesłanki:

 1. podatnik zwróci się z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek;
 2. wysokość prawidłowej kwoty podatku jest inna niż zadeklarowana przez podatnika w zgłoszeniu celnym.”

     Jak wskazał WSA w uzasadnieniu: „Należy wskazać, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych (art. 33 ust. 2 ustawy o VAT). Zgodnie natomiast z art. 33 ust. 3 ustawy o VAT po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

W świetle brzmienia powyższych przepisów organ może wydać decyzję na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o VAT tylko w sytuacji gdy spełnione łącznie są dwie przesłanki:

 1.  podatnik zwróci się z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek;
 2. wysokość prawidłowej kwoty podatku jest inna niż zadeklarowana przez podatnika w zgłoszeniu celnym.

     W ocenie tutejszego Sądu sposób postępowania organów celnych w takich sprawach winien zależeć od tego, czy organ uznaje za właściwe dane zamieszczone w zgłoszeniu celnym. W przypadku, gdy uzna, iż dane te są prawidłowe organ powinien wydać jedynie decyzję odmawiającą sprostowania zgłoszenia celnego. Wówczas na gruncie podatkowym wiążące byłyby zobowiązania w podatku VAT wykazane w zgłoszeniu celnym. Natomiast gdy organ celny uzna, że podatnik w zgłoszeniu celnym zaniżył lub zawyżył kwoty zobowiązań podatkowych, to winien wydać decyzję rozstrzygającą wniosek o sprostowanie danych ze zgłoszenia celnego i decyzję podatkową na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o VAT przyjmując równocześnie, że wniosek skarżącej zawiera też żądanie wszczęcia postępowania podatkowego.

     W świetle wyżej powołanych przepisów uznać należy, że przesłanką wydania decyzji określającej prawidłową wysokość podatku od towarów i usług zarówno z urzędu jak i na wniosek strony, jest nieprawidłowa kwota podatku, wykazana w zgłoszeniu celnym.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowana podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy cło.”

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

    

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

 

W trakcie ponad 20 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

Instytut Studiów Podatkowych opracował nowe Instrukcje Podatkowe mogące ułatwić Podatnikom jednolite i zgodne z prawem stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie:

 1. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca mechanizmu podzielonej płatności w podatku od   towarów i usług.
 2. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca nowych ograniczeń związanych z kosztami finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., które zastąpiły przepisy o niedostatecznej kapitalizacji.
 3. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w   zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności budynków od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Ogólna instrukcja podatkowa dotycząca ustawowego limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

            Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie  elektronicznej – pliku PDF. W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

             W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

 

Andrzej Sarna

Dyrektor ds. marketingu

AUDYT PODATKOWY – NOWA FORMA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY DOT. TZW. RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

 

1. Dnia 23 października 2018 r. została uchwalona ustawa dotycząca tzw. raportowania schematów podatkowych[1], która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. do tej ustawy nowy rozdział 11a . Obowiązek raportowania spoczywa, co do zasady, na tzw. promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat), wyjątkowo na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu) - czyli podatniku. W przypadku gdy nie zostanie zaraportowany schemat przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (definicja obejmuje m.in. każdego, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu) w tym zwłaszcza na dyrektorach finansowych i księgowych.

Nowe przepisy mają również wpływ na wykonywanie audytów podatkowych. W związku z powyższym, Instytut pragnie przedstawić nowy kształt tej usługi dostosowany do wymogów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

 

2. W nowym kształcie audyt podatkowy będzie składał się z trzech części:

 

 • Cześć diagnostyczna: część ta będzie polegała na wewnętrznej weryfikacji zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w historycznym zakresie objętym tą usługą (na podstawie przekazanej dokumentacji źródłowej oraz udzielonych informacji).
 • Część naprawcza – zalecenia co do przeszłości: w ramach tej części wskazane zostaną sposoby na usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz wyjaśniony sposób prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów. Instytut wskaże możliwości legalnego usunięcia ewentualnych powstałych błędów oraz zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 • Część rekomendacyjna - zalecenia co do przyszłości: w części tej wskazane zostaną ewentualne rekomendacje zmian, zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Audyt, na który się Państwo zdecydują, swoim zakresem może obejmować wszystkie, bądź wybrane części.

W zakresie przeprowadzania I i II części audytu, Instytut nie będzie promotorem, czy też wspomagającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dział III, rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Zgodnie bowiem z opublikowanymi Objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. (Informacje o schematach podatkowych), Czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, nie będą, co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora.

W szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń / stanów zaistniałych w przeszłości (np. rekomendacja zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dostawę towarów do odbiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).”

Ustalenia w ramach III części audytu – jako ze część ta będzie polegała na rekomendowaniu określonych działań na przyszłość – mogą wiązać się z obowiązkiem poinformowania o schemacie podatkowym w przypadku, gdy rekomendacje będą wskazywały na pewnego rodzaju możliwości optymalizacyjne.

 

3. Audyt kończy się sporządzeniem pisemnego Raportu (pisemnego opracowania) zawierającego podsumowanie poszczególnych części audytu podatkowego. Ustalenia Audytu przekazywane są do wiadomości wyłącznie samym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie takiej usługi.

 

4. Przedmiotem audytu podatkowego może być dowolny tytuł podatkowy, czy też inne wskazane przez Zamawiającego zagadnienie. Próba oraz zakres badania uzgadniania są z Zamawiającym. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego badanego podmiotu oraz zgodne z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

 

5. Do przeprowadzenia audytu zawsze powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP.

 

6. Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych - Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

 

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800

 

Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

     Zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

 

 

    

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

    

     Podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

 

 

    

    

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

    

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 maja 2019, sygn. akt I SA/Gl 201/19 orzekł, że w sytuacji której występują dwie przesłanki umorzenia, brak jest podstaw prawnych do wydawania dwóch orzeczeń w stosunku do tej samej należności (każdego odrębnie co do każdej z przesłanek umorzenia). W przypadku, gdy przesłanka ważnego interesu zobowiązanego nie może być stosowana odnośnie do konkretnej należności, nie występuje bezprzedmiotowość postępowania, lecz ustawowy zakaz stosowania tej przesłanki. Postępowanie jest przedmiotowe, a jedynie zakres postępowania wyjaśniającego jest węższy, tj. ograniczony do badania jednej, a nie dwu przesłanek umorzenia należności.

 

 

    

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

    

     W wyroku WSA w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r. (sygn. I SA/Po 852/18) wskazano, że każda ze stron postępowania w zakresie podatku od nieruchomości - a więc również małżonka podatnika będąca współwłaścicielem nieruchomości - powinna mieć zagwarantowane prawo do czynnego udziału w postępowaniu, a finalnie powinna być wraz z podatnikiem adresatem decyzji.

 

 

    

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69