Audyt kadrowo-płacowy

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Agata Strocka
Starszy specjalista w Dziele Audytu
Podatkowego
Konsultant podatkowy
fax. (22) 870 41 78

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr 09900

tel. (22) 517 30 64

fax. (22) 870 41 78

Z faktu zatrudniania pracowników wynika bezpośrednio obowiązek prowadzenia przez firmę rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Jej składowe to m.in. akta osobowe osób zatrudnionych, szkolenia BHP, ewidencja urlopów i nieobecności chorobowych, czas pracy, lista płac, zgłoszenia do ZUS, a także wszelkie rozliczenia, w tym podatkowe.

Dokumentacja ta podlega kontroli przez instytucje państwowe ? w tym m.in. PIP, ZUS czy właściwy US, a wszelkie, nawet najmniejsze nieprawidłowości w tym obszarze mogą zainicjować ciąg konsekwencji prawnych oraz finansowych. Aby ich uniknąć, warto poddać procedury kadrowo-płacowe zewnętrznej, niezależnej weryfikacji. Wykonanie przez ekspertów kompleksowego audytu kadrowo-płacowego pozwoli wyeliminować możliwe błędy oraz zoptymalizować procedury związane z obsługą pracowników, a także wprowadzić stosowną korektę przed ewentualną kontrolą ze strony ZUS, PIP czy też US.

 

Korzyści z przeprowadzenia audytu

 

Z usługi audytu kadrowo-płacowego może skorzystać każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników bądź posiadające Zleceniobiorców. Kontrola ta jest w rekomendowana także tym podmiotom gospodarczym, które, dysponują własnym działem kadrowo-płacowym. Audyt to obiektywna, zewnętrzna weryfikacja zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, pozwalająca prawidłowo ocenić sposób prowadzenia dokumentacji, jak i politykę kadrową firmy, wyeliminować nieprawidłowości a tym samym pozwala merytorycznie wesprzeć optymalizację wewnętrznych procedur i usprawnić procesy kadrowo-płacowe. Audyt precyzyjnie określa kondycję firmy w zakresie kadr i płac.

 

Przebieg audytu kadrowo-płacowego

 

Istotą audytu kadrowego jest przede wszystkim analiza dokumentów o charakterze kadrowym i płacowym przez zewnętrznych ekspertów ? biegłych rewidentów. Podczas kontroli specjaliści mogą również przeprowadzić wywiad pracowniczy z osobami, którym powierzone są zagadnienia kadrowo-płacowe w obrębie danej spółki. Audyt dokumentacji pracowniczej jest równie istotny jak audyt księgowy i może być wykonany także w spółkach, które korzystają z usług księgowych firm zewnętrznych.

 

Podczas audytu kadrowego szczegółowej analizie podlegają m.in.:

  • akta osobowe pracowników,
  • ewidencja wynagrodzeń pracowniczych,
  • dokumentacja zasiłkowa,
  • deklaracje ZUS,
  • ewidencja urlopów wypoczynkowych,
  • dokumentacja dotycząca delegacji pracowniczych,
  • informacje związane z kontrolą czasu pracy,
  • umowy o pracę/zlecenia.

Pełen audyt kadrowy może objąć również procesy kadrowe, związane m.in. z rekrutacją nowych pracowników bądź rozwiązywaniem stosunku pracy. Kontrola połączona z analizą może być poszerzona o wewnętrzne regulacje w obrębie przedsiębiorstwa, związane z polityką kadrową i płacową ? np. obowiązującymi regulaminami czy statutami.

Audyt kadrowo-płacowy może być przeprowadzany w przypadku podejrzenia nieprawidłowości, przed mającą nastąpić kontrolą (uniknięcie ewentualnych kar) ale także jako stały element weryfikujący poprawność procesów i prowadzonej dokumentacji. Regularność audytu w zakresie kadr i płac pozwala usprawniać dysfunkcyjne obszary oraz pomaga w opracowaniu strategii funkcjonowania firmy.

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport zawierający ustalenia, stwierdzone nieprawidłowości, praktyczne sposoby ich usunięcia, procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości błędów w prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej, w rozliczeniach z ZUS i organami podatkowymi oraz zalecenia dotyczące skutecznego unikania ryzyka.

Raport przeznaczony jest do Państwa wyłącznej wiadomości i jednocześnie chroniony tajemnicą zawodową osób je przeprowadzających.

 

Audyt z uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków z tzw. tarcz antykryzysowych

 

Programy i instrumenty wprowadzane przez kolejne tarcze antykryzysowe są obwarowane licznymi warunkami, zarówno w zakresie możliwości pozyskania środków, jak i prawidłowości ich wykorzystania. Beneficjenci wsparcia powinni zatem dołożyć szczególnej staranności w procesie wydatkowania środków oraz mieć świadomość potencjalnej kontroli. Wykryte w jej trakcie nieprawidłowości zależnie od swojej wagi mogą spowodować konieczność zwrotu części albo całości subwencji, a niekiedy pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby składające wniosek. Dlatego też, wszelkie nieprawidłowości lepiej wykryć odpowiednio wcześniej.

 

Audyt kadrowo-płacowy może również objąć zagadnienia pracownicze związane z oceną prawidłowości pozyskania jak również wykorzystania instrumentów wsparcia finansowego przedsiębiorców uzyskiwanych z ZUS, PUP, PFR, ARP, czy też PARP oraz od Samorządów w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Może w równym stopniu dotyczyć analizy spełnienia wymaganych warunków, aby otrzymane środki w całości albo części były bezzwrotne.

Zagadnienia dodatkowo badane w kontekście pomocy uzyskanej w ramach tzw. tarcz antykryzysowych mogą dotyczyć w szczególności:

  • weryfikacji warunków pozyskania środków (parametrów obrotu gospodarczego, zatrudnienia, statusu przedsiębiorcy, powiązań kapitałowych z innymi przedsiębiorcami),
  • spełnienia wymaganych warunków, aby otrzymane środki w całości albo części były bezzwrotne (sposób i celowość wykorzystania środków, brak redukcji zatrudnienia).

 

Na Państwa zlecenie Instytut Studiów Podatkowych może przeprowadzić audyt kadrowo-płacowy polegający na kompleksowym zbadaniu prawidłowości naliczeń wynagrodzeń oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej, poszerzony o zagadnienia pracownicze związane z oceną prawidłowości pozyskania, wykorzystania instrumentów wsparcia finansowego przedsiębiorców uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, z Polskiego Funduszu Rozwoju, od Agencji Rozwoju Przemysłu, czy też od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz od samorządów w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, oraz analizą spełnienia wymaganych warunków, aby otrzymane środki w całości albo części były bezzwrotne.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.