Zakopane – Hotel Belvedere, 10-13 marca 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

I. Nowości w prawie pracy w 2019 i 2020 roku

 1. Zmiany w kodeksie pracy – kolejne dostosowanie do RODO
  1. osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
   • nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, niekaralność, wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem, - proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych
  2. pracownik
   • nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika, wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem, przetwarzanie danych biometrycznych pracowników, wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.
  3. monitoring (wizyjny, lokalizacyjny, poczty elektronicznej) w zakładzie pracy
   • dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
  4. ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
  5. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.
 2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2020 r. – obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń od 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków – zmiany od 01.12.2020 r.:
  1. nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych
  2. dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania i wydawania dokumentacji
  3. nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
  4. nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
  5. wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy
  6. konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi
 3. Zmiany w treści i zasadach wydawania świadectwa pracy, nowy wzór świadectwa pracy – szczegółowe omówienie wzoru, wyjaśnienie wątpliwości
 4. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. (kompletna teczka akt osobowych ze wzorami dokumentów dla każdego uczestnika)
  1. nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
  2. wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście
  3. skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach
  4. obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika
  5. omówienie wzorów dokumentów umieszczanych w teczce akt osobowych
 5. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
  1. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 6. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r.
  1. przedawnienie roszczeń wynikających ze stosunku pracy – jak i kiedy sformułować zarzut przedawnienia
  2. mobbing i dyskryminacji
  3. uprawnienia innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego
  4. rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
  5. nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracowników
 7. Najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. i 23.08.2019 r.
 8. Pracownicze plany kapitałowe - podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.:
  1. terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
  2. podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
  3. zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK
   • wpłata podstawowa
   • wpłata dodatkowa
   • technika odprowadzania wpłat
  4. Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
  5. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
  6. Umowy PPK
   • umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty
   • umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot
  7. zasady dysponowania środkami PPK
   • przed 60 rokiem życia
   • po 60 roku życia
   • sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa, sfinansowanie wkładu własnego kredytu)
   • sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy
 9. Zasiłek macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski – nowe dyrektywy Unii Europejskiej, okres wdrożenia, planowane zmiany do zasad udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem
 10. Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia, dokumentacja, zasady stosowania, obowiązki płatnika w 2019 i w 2020 r
  1. warunki korzystania z „ulgi dla młodych”
   • przychody objęte zwolnieniem
   • roczny kwotowy limit zwolnienia w 2020 r.
   • osoby uprawnione do zwolnienia (zasady liczenia wieku
   • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
  2. KUP
   • na liście płac, PIT-11
   • 50% KUP w 2020 r. twórców a uprawnienie do ulgi
  3. zaliczka na podatek dochodowy 2020 r. a „ulga dla młodych”
   • po ukończeniu przez podatnika 26 roku życia
   • po przekroczeniu limitu zwolnienia

 

II. Dokumentacja i rozliczenie czasu pracy

 1. Karta ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r.
  1. nowy zakres informacji od 01.01.2019 r. (m.in. jak ustalić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak oznaczyć tytuł udzielenia dnia wolnego od pracy)
  2. nowy wzór karty ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r., sposób wypełniania ewidencji – omówienie
  3. karta ewidencji czasu pracy a lista obecności
  4. ewidencjonowanie przerw w pracy
  5. ewidencjonowanie minut pracy
  6. rodzaj nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy
  7. kilka rodzajów nieobecności w ciągu dnia pracy
  8. pracownicy nieobjęci obowiązkiem ewidencjonowania godzin pracy Skutki nieprowadzenia ewidencji
 2. Lista obecności według RODO
  1. obowiązek prowadzenia
  2. zbiorowa / indywidualna lista obecności a RODO
  3. lista obecności – treść (wskazanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, wskazywanie przyczyn nieobecności w pracy)
  4. inne sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy
  5. potwierdzenie przybycia do pracy a podróż służbowa, urlop na żądanie
  6. wzór z omówieniem
 3. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy od 01.01.2019 r.
  1. okres przechowywania wniosków związanych z czasem pracy (w tym o urlop wypoczynkowy, opiekę nad dzieckiem zdrowym, tzw. urlop okolicznościowy)
  2. dokumentacja czasu pracy w postaci elektronicznej – wymogi techniczne
 4. Wzory dokumentów obligatoryjnych od 01.01.2019 r. (ponad 30 wzorów dokumentów czasu pracy)
 5. Harmonogram czasu pracy
  1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? na jaki okres muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu; najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów
   • wymiar czasu pracy
   • planowanie dni roboczych
   • odpoczynek dobowy i doba pracownicza
   • odpoczynki tygodniowe (35-godzinne i skrócone 24-godzinne)
   • rekompensata skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego według orzecznictwa SN, kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
   • dni wolne od pracy
   • co czwarta niedziela wolna od pracy
   • nierównomierny rozkład czasu pracy
   • harmonogram czasu pracy niepełnoetatowca
   • harmonogram czasu pracy pracownika niepełnosprawnego
  2. Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy - przykłady
   • harmonogram w systemie podstawowym (8 godzin w czasie podstawowym, nierównomierny rozkład czasu pracy)
   • harmonogram w 4-brygadówce
   • harmonogram w ruchu ciągłym
   • harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 12 godzin
   • harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 16 godzin
   • harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 24 godzin
   • harmonogram w systemie skróconego tygodnia pracy
   • harmonogram w systemie weekendowym
   • harmonogram w systemie przerywanym
 6. Praca w godzinach nadliczbowych
  1. Godziny nadliczbowe
   • dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny limit godzin nadliczbowych
   • wyliczenie godzin nadliczbowych dobowych
   • wyliczenie godzin nadliczbowych średniotygodniowych
   • pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe
   • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym
   • modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach
  2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
   • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN
   • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - na wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy, w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym
   • miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny w sporach sądowych
   • bieg terminu przedawnienia wynagrodzenia za nadgodziny wg orzeczeń SN
  3. Tzw. nienormowany czas pracy
   • pracownicy wykonujący pracę w nienormowanym czasie pracy
   • rekompensata za pracę poza normalnymi godzinami pracy
   • godziny nadliczbowe kadry kierowniczej wg orzeczeń SN
 7. Czas pracy w treści regulaminu pracy - wzór: prawidłowe zapisy (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu pracy
  1. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy
   • wybór systemu czasu pracy – praktyczne wskazówki
   • okres rozliczeniowy – praktyczne wskazówki
   • pora nocna (w tym pora nocna kierowców i pracowników młodocianych)
   • potwierdzanie obecności w pracy
   • warunki przebywania na terenie zakładu w czasie pracy, przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu
    • wyjścia prywatne
    • zasady przebywania przez pracowników na terenie zakładu poza godzinami pracy
   • usprawiedliwianie nieobecności
    • zwolnienie uprawniające do prawa do wynagrodzenia
    • zwolnienie, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku
    • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika
  2. Postanowienia fakultatywne regulaminu pracy
   • niedziela i święto – określenie godzin
   • zmiana kodeksowego rocznego limitu godzin nadliczbowych
   • okresy wliczane do czasu pracy, w szczególności przerwy w pracy:
    • 15-minutowa przerwa
    • dodatkowa przerwa dla pracownika niepełnosprawnego
    • przerwa od pracy przed monitorem (czy praca przed laptopem uprawnia do przerwy)
    • przerwa na lunch
    • przerwa na karmienie dziecka piersią
    • przerwy dla pracowników niepełnosprawnych
   • praca zmianowa
   • wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych
 8. Obowiązkowe obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania
  1. wzór obwieszczenia
  2. wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z obwieszczeniem o czasie pracy
 9. Czas pracy w regulaminie wynagradzania - wzór: prawidłowe zapisy (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu wynagradzania
  1. Inne zasady rozliczania nadgodzin
  2. Ryczałty za noce lub nadgodziny
  3. Wyższe dodatki nocne
  4. Dodatki zmianowe i świąteczne
  5. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników
  6. Wynagrodzenie za wezwanie do sądu/prokuratury itd.
 10. Czas pracy w treści umowy o pracę - wzór: prawidłowe zapisy umowy o pracę
  1. Podstawowe elementy umowne dotyczące każdego pracownika
  2. Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowców, którego przekroczenie uprawnia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – czy zapis ma charakter obligatoryjny, przykłady zapisów
 11. Czas pracy na liście płac
  1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
   • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „normalne wynagrodzenie” z pracę w godzinach nadliczbowych – które premie bierze się pod uwagę?
   • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania” - czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy obliczania dodatku za nadgodziny?
   • wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe przy dłuższym niż miesięczny okresie rozliczeniowym
   • Wpływ siatki płac na wynagrodzenie za nadgodziny
   • Ryczałt za godziny nadliczbowe (zasady stosowania ryczałtu, sposób wprowadzania ryczałtu, kalkulacja wysokości ryczałtu, ryczałt za nadgodziny a nieobecność pracownika – stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy)
   • Wpływ udzielania czasu wolnego w zamian za nadgodziny na wynagrodzenie
   • rekompensata w tym samym / innym miesiącu
  2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie
  3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych
  4. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  5. Wynagrodzenie za dyżur
  6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym
 12. Pozostałe wzory dokumentów
  1. Wnioski pracowników – wzory
   • wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny - wzór
   • wniosek o poinformowanie PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy - wzór
  2. Polecenia pracodawcy - wzory
   • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór
   • Polecenie odbioru czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika - wzór
   • Polecenie odbioru dnia wolnego za niedzielę (święto) - wzór
   • Polecenie pełnienia dyżuru - wzór
   • Polecenie odbycia podróży służbowej – wzór
 13. Pytania: szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

 

III. Praktyczne warsztaty prawa pracy na kazusach - moduł oparty na rozwiązywaniu kazusów, konsultacjach, sesji pytań i odpowiedzi

 1. Umowa o pracę czy umowa zlecenia – podstawy zatrudnienia
  1. ryzyko zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych
  2. zapisy umowy zlecenia czyniące umowę „bezpieczniejszą”
  3. zapisy umowy wskazujące na istnienie stosunku pracy
 2. Umowa o pracę
  1. umowa przedwstępna – kluczowe zapisy
  2. kolejne umowy na okres próbny
  3. limity czasowe i ilościowe umów o pracę na czas określony – jak liczyć
  4. przyczyny uzasadniające przekroczenie limitu ilościowego lub czasowego umów na czas określony – jak formułować
  5. umowa o pracę – szczegółowe omówienie treści
  6. aneksowanie umów o pracę – procedura
 3. Rozwiązanie czy wygaśnięcie umowy o pracę?
  1. przyczyny wygaśnięcia umowy
  2. porozumienie, wypowiedzenie, dyscyplinarka, rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika – jaki tryb rozwiązania umowy o pracę wybrać, ryzyka, wymogi formalne
  3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – przyczyny
  4. okresy wypowiedzenia umowy o pracę
  5. rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony – o czym nie zapomnieć
  6. przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jak sformułować przyczyny
  7. świadectwo o pracę – termin wystawienia, treść, prostowanie
 4. Wynagrodzenie za pracę
  1. składniki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, system motywacyjny pracownika
  2. premia czy nagroda – jak rozróżnić
  3. klauzule poufności wynagrodzenia w treści umowy o pracę
  4. wypłata wynagrodzenia w nieprawidłowej wysokości – obowiązek czy prawo zwrotu
  5. zajęcie wynagrodzenia przez komornika – procedura zwrotu
  6. świadczenia pozapłacowe jako składnik wynagrodzenia (ZUS, PIT, KUP)
 5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  1. uprawnienia kobiety w ciąży – od pierwszego dnia ciąży do dnia porodu
  2. urlopy związane z rodzicielstwem
  3. uprawnienia pracownika – rodzica (dziecko do 4., 8. oraz 14. roku życia)
 6. Wypoczynek pracownika i urlopy wypoczynkowe
  1. przerwy w pracy
  2. odpoczynek dobowy i tygodniowy
  3. informacja o urlopie wypoczynkowym w informacji o warunkach zatrudnienia i w świadectwie pracy
  4. wymiar, wyliczenie
  5. zasady udzielania – termin i forma wniosku, odmowa udzielenia
  6. udzielenie urlopu w wymiarze niepełnego dnia
  7. urlop na żądanie – przyczyny uzasadniające odmowę udzielenia
 7. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy, w szczególności urlop okolicznościowy, krwiodawca, zwolnienie na wezwanie sądu, podróż służbowa w porze nocnej
  1. przyczyny uzasadniające zwolnienie pracownika od pracy (obligatoryjne, fakultatywne)
  2. wynagrodzenie czy zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku
 8. Najnowsze stanowiska PIP, Ministerstwa, PUODO oraz orzecznictwo SN

IV. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.

 1. „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów) dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
  1. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą.
  2. Analiza zmian w zakresie PIT-11.
  3. Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w kontekście zaplanowanych zmian.
 2. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
  1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne.
  2. Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
  3. Zapomogi - które są wolne od podatków?
  4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS.
  5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
 3. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
  1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS.
  2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
  4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
  5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów adm
  6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach.
  7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 4. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
  2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
  3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
  4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
  5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
 5. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
  1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
  2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
  3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
  4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
 6. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
  1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
 7. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

Wykłady poprowadzą:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

 

 

Termin:

 

10-13 marca 2020 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 10 marca 2020 r. do godz. 13.00 dnia 13 marca 2020 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 11 marca 2020 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90