Wersja drukowana „Z nr 290- Dobrowolny i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług wyd. IV, rozszerzone; rok 2019”

39.00

Na stanie

Opis

Wstęp

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników czwarte wydanie publikacji na temat problematyki dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług.
W pracy zostały omówione najważniejsze zmiany dotyczące tego rozwiązania, a w szczególności założenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszły w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Mechanizm ten ma być stosowany w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte były dotychczas mechanizmem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności podatkowej.
Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów, które zostały opublikowane m.in. w „Doradztwie Podatkowym – Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych” i „Serwisie Doradztwa Podatkowego” w latach 2017–2019.

Wydawca

 

Pobierz spis treści

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji