Serwis Doradztwa Podatkowego

Amortyzacja lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego

     Dnia 29 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą amortyzacji lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego.

     Jak wskazał Organ w uzasadnieniu: „Należy stwierdzić, że w przypadku wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości (lokalu mieszkalnego), należy w pierwszej kolejności określić, czy między wydatkami związanymi z jej zakupem a prowadzoną działalnością istnieje związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa powyżej. Wydatki te mogą, co do zasady, stanowić koszt uzyskania przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że ww. wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie, w jakim nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby tej działalności.

     Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien jednak określić, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.”

     W dalszej kolejności Organ podkreślił, że: „W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie określił, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Tylko takie określenie pozwoliłoby na zaliczenie odpisów do kosztów uzyskania przychodów w odpowiedniej proporcji. Tym samym wydatki związane z zakupem lokalu mieszkalnego nie mogą być kosztem uzyskania przychodów, a to oznacza, że takimi nie będą również odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

     W opinii Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów powinny być zaliczane odpisy amortyzacyjne dokonywane od lokalu mieszkalnego w pełnej wysokości niezależnie od tego, w jakiej części nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. W odniesieniu do tego należy podkreślić, że zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na lokal mieszkalny w 100%, w którym de facto Wnioskodawca będzie również zamieszkiwał, a więc który będzie służył jego celom prywatnym, byłoby sprzeczne z zasadą równości wobec prawa, gdyż stawiałoby w uprzywilejowanej sytuacji Wnioskodawcę – podmiot prowadzący działalność gospodarczą wobec innych podatników, którzy takiej działalności nie prowadzą, a którzy również ponoszą wydatki na cele osobiste (np. mieszkaniowe) i nie mogą ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

     Z wniosku wynika też, że Wnioskodawca kupił udział w ½ miejsca parkingowego – odrębnej nieruchomości niemieszkalnej do parkowania samochodu osobowego znajdującego się w środkach trwałych jego firmy.

     Odnosząc powyższe do przepisów prawa podatkowego, należy stwierdzić, że miejsce postojowe, stanowiące odrębny od lokalu mieszkalnego przedmiot nabycia, którego Wnioskodawca jest właścicielem w ½ części, wykorzystywane w działalności gospodarczej może stanowić środek trwały. Zatem kosztami uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tego miejsca parkingowego. Przy czym – odpisy amortyzacyjne stanowić będą koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w części, w jakiej Wnioskodawca jest jego właścicielem.”

     Reasumując – na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lokal mieszkalny nie będzie podlegać amortyzacji, tym samym odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei miejsce postojowe w garażu podziemnym podlegać będzie amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów w części, w jakiej Wnioskodawca jest jego właścicielem.

 

    

Kacper Wolak

Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl

Telefon: 22 517 30 77

Skontaktuj się z naszą redakcją