Czy dopłaty do kapitału są przychodem podatkowym

     W przypadku, kiedy dopłaty są wnoszone do spółki w trybie i na zasadach określonych w KSH, to takich dopłat, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

     W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez spółkę dopłat, które wnoszone są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, wskazać należy na art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się opłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

     Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W myśl art. 178 § 1 KSH, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179. 

     W przypadku, kiedy dopłaty są wnoszone do spółki w trybie i na zasadach określonych w KSH, to takich dopłat, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją