Serwis Doradztwa Podatkowego

Czy korzystanie z narzędzi udostępnionych zleceniobiorcy jest jego przychodem?

     Zapewnienie (bezpośrednie przekazanie) samochodów osobowych, laptopów oraz telefonów komórkowych zleceniobiorcom do korzystania wyłącznie w celach służbowych można traktować po stronie ich stronie jako narzędzi, które służą prawidłowemu wykonaniu przez te osoby obowiązków służbowych. W konsekwencji korzystanie z tych przedmiotów nie stanowi dla zleceniobiorców przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

     Przez świadczenia nieodpłatne należy rozumieć - na potrzeby podatku dochodowego - te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, czyli niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. O powstaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń można mówić zawsze wtedy, gdy podatnik otrzymuje (bez obowiązku świadczenia wzajemnego) rzeczy lub prawa bądź inne świadczenia, lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw. W sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy korzysta nieodpłatnie z cudzego składnika majątku, ale w zamian jest on zobowiązany do określonego działania/zachowania (np. może on ten składnik majątku wykorzystywać wyłącznie do świadczenia usług/produkcji wyrobów na rzecz jego właściciela, czy też jest on zobowiązany do sprzedaży produktu/usługi na rzecz ww. podmiotu po niższej cenie), to po stronie tego podmiotu nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń.

     Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2015 r. (IBPBII/1/4511-245/15/MK) wyraził pogląd, że: „Gdy składnik majątkowy wykorzystywany jest jako narzędzie pracy (służy tylko celom służbowym) – wydatki ponoszone przez Spółkę, związane z jego udostępnieniem i eksploatacją, nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń”. Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2016 r. (IPPB4/4511-1471/15-3/IM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „(…) Należy stwierdzić, że w przypadku udostępnienia przez Wnioskodawcę zleceniobiorcom oraz wykonawcom dzieł samochodów osobowych, laptopów oraz telefonów komórkowych wyłącznie w celach służbowych, nie sposób uznać, że osoby te uzyskują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te uzyskiwałyby nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu, gdyby korzystały z tych przedmiotów dla celów prywatnych.

     Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zapewnienie (bezpośrednie przekazanie) samochodów osobowych, laptopów oraz telefonów komórkowych zleceniobiorcom do korzystania wyłącznie w celach służbowych można traktować po stronie ich stronie jako narzędzi, które służą prawidłowemu wykonaniu przez te osoby obowiązków służbowych. W konsekwencji korzystanie z tych przedmiotów nie stanowi dla zleceniobiorców przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją