Serwis Doradztwa Podatkowego

Czy za zakupy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opiewające na kwotę powyżej 15 tys. zł. nie będzie można zapłacić kartą płatniczą?

     Z dniem 1 listopada 2019r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dotycząca obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Czy prawdą jest, że na podstawie nowych przepisów za zakup towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o wartości powyżej 15 tys. zł. nie będzie można zapłacić kartą płatniczą?

     Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian związanych z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (tzw. split payment). Zmiany dotyczą następujących ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy, z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zmiany w zdecydowanej większości wejdą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

     Zmiany mają na celu wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, który obejmie płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość udokumentowana fakturą przekroczy 15 000 zł.

     Dodany przez ustawę nowelizacyjną art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, który jak już wspomniano wejdzie w życie dnia 1 listopada 2019 r., stanowi, że:

„Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (od autora: mowa o kwocie 15 000zł), podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.”

     Pojawiło się stanowisko, iż dokonanie płatności kartą płatniczą za zakup towaru lub usługi wymienionej w załączniku nr 15 na kwotę przewyższającą 15 000 zł będzie jakoby sprzeczne z prawem i będzie narażać podatnika na sankcję określoną w dodanym artykule 108a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług a mianowicie na ustalenie przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. Zgodnie z tym przepisem, w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

     Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności wprowadzany jest na podstawie Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

     Kluczowym dla rozstrzygnięcia kwestii, czy zapłacenie przez podatnika kartą płatniczą za towary lub usługi wymienione w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług w kwocie powyżej 15 000 zł jest sprzeczne z prawem, jest treść artykułu 1 wspomnianej Decyzji, który brzmi następująco: „Na zasadzie odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Polskę do wprowadzenia obowiązku umieszczania na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji dokonywanych między podatnikami specjalnego komunikatu o konieczności wpłaty VAT na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce, jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym.”

     Z cytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że Polska została upoważniona przez Unię Europejską do wprowadzenia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku wyłącznie w przypadku, gdy płatności z tego tytułu są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym.

     Wyraźnej dyspozycji przepisu prawa nie można interpretować rozszerzająco. Bezspornym jest, iż w przypadku dokonywania płatności za nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 w wysokości powyżej 15 000 zł elektronicznym przelewem bankowym, konieczne będzie zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast nie jest to równoznaczne z zakazem dokonania takiej płatności za pomocą karty płatniczej.

 

    

Aleksandra Szczęsny

Konsultant podatkowy

Śląski Oddział Instytutu Studiów Podatkowych

aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Skontaktuj się z naszą redakcją