Serwis Doradztwa Podatkowego

Czy zapłata za nabycie akcji w celu umorzenia świadczeniem rzeczowym powoduje powstanie przychodu?

     Przychodem podatkowym będzie wysokość zobowiązania regulowanego przez podmiot nabywający akcje w celu umorzenia.

     Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

     Powyższe oznacza, że przychodem podatkowym będzie wysokość zobowiązania regulowanego przez podmiot nabywający akcje w celu umorzenia. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-260/16-2/SG stwierdził:

"(...) w związku z przeprowadzeniem procesu obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części udziałów bądź zmniejszenie wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej, wniesionych uprzednio do spółki w formie aportu dojdzie do powstania przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takiej bowiem sytuacji dojdzie do wykonania zobowiązania w formie świadczenia niepieniężnego, a zatem do wypełnienia przesłanek wynikających z cyt. art. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)"

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją