Serwis Doradztwa Podatkowego

Import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a rachunek proporcji

     Z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż proporcja ustalana jest w oparciu o obrót. To z obrotu bowiem wydziela się wartości potrzebne do jej wyliczenia. Dla potrzeb art. 90-91 ustawy nie stworzono odrębnej definicji obrotu. Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywał art. 29 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania był obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5.

     Obrotem była kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmowała całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększało się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

     Z dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wykreślono z ustawy m.in. art. 29 ust. 1, zawierający definicję obrotu. Obowiązujący od tego dnia przepis art. 29a ustawy, nie definiuje już wprost, co należy rozumieć pod pojęciem obrotu. W ramach tej zmiany, na potrzeby stosowania art. 90 ustawy, wprowadzony został do tego przepisu ust. 9a wskazujący, że przy ustaleniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

     Należy wskazać, że powołane powyżej przepisy art. 90 ustawy odnoszą do dokonywanej przez podatnika sprzedaży. Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bowiem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a zatem czynnościami wykonywanymi przez niego jako podatnika VAT. Powyższe czynności odnieść można jedynie do sprzedaży wykonywanej w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Z kolei przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 tej ustawy, należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem powyższe pojęcie sprzedaży nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, czyli sytuacji, w których podatnikiem z tytułu świadczenia usług oraz dostawy towarów w Polsce jest nabywca – to również wskazuje, że transakcje te nie powinny być uwzględniany w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

     Wskazać zatem należy, że chociaż przepisy ustawy nie precyzują wprost, czy obroty z tytułu importu usług oraz WNT podlegają ujęciu przy liczeniu proporcji, ze względu na ich specyficzny charakter (obowiązek podatkowy powstaje nie po stronie wykonującego czynność, lecz po stronie nabywcy, odbiorcy tej czynności), obroty z tytułu tych czynności nie powinny być uwzględniane w obrotach liczonych dla celów proporcji.         

     Powyższe stanowisko jest zgodne z obecnymi interpretacjami indywidualnymi organów podatkowych.

 

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Skontaktuj się z naszą redakcją