Serwis Doradztwa Podatkowego

Jak określić koszty uzyskania przychodu ze zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa?

     W przypadku więc, gdy podatnik objął udziały w spółce przed dniem 1 stycznia 2017 r., koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki należy również określić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego w stanie prawnym przed dniem 1 stycznia 2017 r. Zatem kosztem uzyskania przychodów jest podatkowa wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa na dzień objęcia udziałów w spółce z o.o. – ograniczona wartością nominalną tych udziałów z dnia ich objęcia.

     W zakresie kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. Przepis ten w obecnym brzmieniu wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

     Na mocy przepisów przejściowych, tj. art. 4 powołanej ustawy, w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji) lub wkładów w spółdzielni albo odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) koszty uzyskania przychodów z tych tytułów ustala się na podstawie odpowiednio przepisów ustaw zmienianych w art. 1 albo art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli przychód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

     W przypadku więc, gdy podatnik objął udziały w spółce przed dniem 1 stycznia 2017 r., koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki należy również określić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego w stanie prawnym przed dniem 1 stycznia 2017 r. Zatem kosztem uzyskania przychodów jest podatkowa wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa na dzień objęcia udziałów w spółce z o.o. – ograniczona wartością nominalną tych udziałów z dnia ich objęcia.

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją