Serwis Doradztwa Podatkowego

Jak rozpoznawać przychody podatkowe w długoterminowych usługach budowlanych?

     W zakresie określenia sposobu rozpoznawania przychodów w usługach budowlanych długoterminowych, w szczególności rozliczanych w oparciu o zasady FIDIC wskazać należy, że dla uznania, że nastąpiło wykonanie usługi budowlanej (częściowe wykonanie usługi) znaczenia mają: fizyczne wykonanie robót oraz dokonania ich odbioru przez inwestora – poprzez wystawienie (podpisanie) Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera Kontraktu.

     W zakresie określenia sposobu rozpoznawania przychodów w usługach budowlanych długoterminowych, w szczególności rozliczanych w oparciu o zasady FIDIC wskazać należy, że zarówno Kodeks cywilny, jak i uregulowania zawarte w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przesłankę dla uznania, iż nastąpiło wykonanie usługi budowlanej (częściowe wykonanie usługi) uznają łączne wystąpienie dwóch zdarzeń – fizycznego wykonania robót oraz dokonania ich odbioru przez inwestora – poprzez wystawienie (podpisanie) Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera Kontraktu.

     Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. znak IP-PB3-423-534/07-2/JG podkreślił, że „Definitywna wysokość należnej Spółce kwoty z tytułu częściowego wykonania usługi wynika z Przejściowego Świadectwa Płatności (...) Przejściowe Świadectwa Płatności potwierdzają wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym (po zakończeniu każdego miesiąca) poprzez ich akceptację przez Inwestora. Częściowe wykonanie usługi stanowi podstawę do rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...) skoro roboty drogowe wykonane w grudniu 2007 roku zostały potwierdzone przez Zamawiającego Przejściowym Świadectwem Płatności podpisanym przez Strony w styczniu 2008 roku, to w tym też miesiącu Spółka powinna zaliczyć należną kwotę do przychodów podatkowych”.

     Stanowisko podobne w odniesieniu do rozpoznawania przychodu z długoterminowych kontraktów budowlanych inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2008 r,, znak IBPB3/423-714/08/JS, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „obowiązek podatkowy od wykonanych usług budowlanych powstaje z datą wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera Kontraktu. Przejściowe Świadectwo Płatności jest wystawiane za pewien okres rozliczeniowy, okres ten z reguły wynosi kilka/kilkanaście tygodni. Jeśli więc przykładowo, okres rozliczeniowy przypisany do danego Przejściowego Świadectwa Płatności obejmował miesiące sierpień i wrzesień, a Inżynier wystawił to świadectwo 25 października – zgodnie z Kontraktem ma na to 28 dni – ten właśnie dzień wystawienia należy uznać za dzień powstania przychodu”.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

    

Skontaktuj się z naszą redakcją