Serwis Doradztwa Podatkowego

Kiedy nieściągalna wierzytelność stanowi koszt uzyskania przychodu?

     Nieściągalna wierzytelność będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: uprzednio stanowiła przychód należny, a także jej nieściągalność została udokumentowana w określony sposób.

     Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2.

     Stosownie do ust. 2 tego artykułu, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

  1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
  2. postanowieniem sądu o:
    1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
    2. umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub
    3. zakończeniu postępowania upadłościowego, albo
  3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

     Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nie będą kosztem podatkowym wierzytelności przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy).

     Z powyższego wynika, że nieściągalna wierzytelność będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: uprzednio stanowiła przychód należny, a także jej nieściągalność została udokumentowana w określony sposób.

 

    

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

    

Skontaktuj się z naszą redakcją