Serwis Doradztwa Podatkowego

Nowe zasady odliczania strat w podatkach dochodowych

     Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określanej jako: „ustawa”) podatnicy tego podatku są uprawnieni do obniżania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów o wysokość straty z tego źródła, poniesionej w roku podatkowym. Od 1 stycznia 2019 r. na skutek zmian przedmiotowej ustawy wprowadzono rozwiązanie rozszerzające zakres dopuszczalnych potrąceń strat, zarazem jednak wprowadzono też nowe wyjątki od możliwości skompensowania straty.

     Strata jako pojęcie podatkowe należy do tej samej kategorii co dochód. Dochód jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania, natomiast w przypadku straty koszty uzyskania przychodów przewyższają osiągnięte z danego źródła przychody.

     Zasadniczo, obniżenie dochodu uzyskanego ze źródła przychodów o wysokość straty z tego źródła, poniesionej w roku podatkowym jest rozłożone w czasie. To, jaka część straty jest rozliczana w danym roku, zależy od woli podatnika, jednakże w każdym roku może to być co najwyżej 50% straty. Wysokość odliczenia jest oczywiście determinowana wysokością dochodu z tego źródła osiągniętego w roku podatkowym. Odliczenie może być bowiem co najwyżej równe wysokości dochodu z tego źródła.

     Biorąc zaś pod uwagę, że zgodnie z art. 9 ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2018r. wysokość odliczenia od dochodu nie mogła przekroczyć 50% kwoty straty, rozliczenie straty następowało w okresie nie krótszym niż 2 lata. Jednocześnie niezależnie od tego, czy nastąpiło odliczenie całej kwoty straty, prawo do jej odliczenia wygasało po upływie 5 lat podatkowych następujących po roku, w którym poniesiono stratę.

     W wyniku zmiany dokonanej na mocy art.7 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do ustawy dodany został art. 9 ust. 3 pkt 2.

     Zgodnie z nowym przepisem, alternatywą dla uregulowanego obecnie w 9 ust. 3 pkt 1 ustawy obniżania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów o stratę z tego źródła, poniesioną w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych (do 50% wysokości tej straty) jest obniżenie jednorazowe dochodu uzyskanego z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Należy zaznaczyć, że nieodliczona kwota straty nadal podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, i w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Niemniej nowe rozwiązanie powinno umożliwić podatnikom szybsze rozliczenie straty i zabezpieczyć ich przed utratą płynności finansowej.

     Analogiczne rozwiązania wprowadzono w art.7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

     Jednocześnie jednak od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ katalog wyjątków od zasady obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych, jaki statuuje art. 9 tst.3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidziane dotychczas w art. 9 ust. 3a pkt 1 ustawy wyłączenie możliwości obniżenia przyszłych dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy (uzasadnione przede wszystkim tym, że tego rodzaju sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego) oraz uregulowane dotąd w art. 9 ust. 3a pkt 2 ustawy (obecnie art. 9 ust. 3a pkt 4) wykluczenie możności obniżenia przyszłych dochodów o straty ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego (związane z brakiem uzasadnienia dla premiowania odliczeniem podatników którzy w tym samym czasie korzystali ze zwolnienia podatkowego) zostało uzupełnione o kolejne wyjątki.

Od 1 stycznia 2019 r. obniżenie przyszłych dochodów o straty nie jest także możliwe gdy straty te wynikają z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (art. 9 ust. 3a pkt 2) oraz z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da ustawy (art. 9 ust. 3a pkt 3).

 

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

Skontaktuj się z naszą redakcją