Serwis Doradztwa Podatkowego

Nowelizacja prawa celnego – jedno postępowanie w sprawie wymiaru wszystkich należności importowych

     Rządowa Komisja Prawnicza obecnie zajmuje się projektem nowelizacji ustawy Prawo celne i innych ustaw. Celem zmiany jest m.in. ujednolicenie trybu wydawania decyzji określających należności celne i podatkowe z tytułu importu towarów. W założeniu naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wymiaru wszystkich należności importowych, stosując przepisy prawa celnego, przy pomocniczym stosowaniu przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z tym planowana jest również zmiana przepisów proceduralnych, ustaw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także aktów normujących kwestię opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej.

     Ponadto proponowane modyfikacje obejmują wpis do wykazu gwarantów oraz wpis na listę agentów celnych. Dojść ma do odstąpienia od wydawania przez organ celny decyzji administracyjnej przy spełnieniu przesłanek do dokonania ww. wpisów, jeżeli wpis do wykazu albo na listę stanowi rozstrzygnięcie w sprawie.

     Zmiany dotyczą również regulacji dotyczących gier hazardowych – nowelizacja zakłada elektroniczne prowadzenie spraw w zakresie przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych.

     Obecnie naczelnik urzędu celno-skarbowego musi prowadzić dwa odrębne postępowania wobec podatników sprowadzających towary spoza Unii Europejskiej, najpierw określając należności celne, a potem podatkowe. Zatem przy określaniu należności celnych działa jako organ celny, a przy podatkowych – jako organ podatkowy. Należy przy tym zauważyć, że oba rozstrzygnięcia są wynikiem przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań, jednak dotyczących tego samego stanu faktycznego związanego z importem towarów. Wydawane decyzje są zbieżne pod względem zgłoszenia celnego, towaru i podmiotu.

     Obowiązujące przepisy, kreują bowiem sytuację, w której by wydać decyzję podatkową konieczne jest uprzednie wydanie decyzji celnej. Z tego to powodu, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i podatkiem akcyzowym wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej.

     Projektowane zmiany mają na celu skrócenie czasu trwania postępowania, a tym samym przyspieszenie poboru danin przywozowych, odciążenie urzędników państwowych, a także zminimalizowanie wydatków po stronie budżetu państwa, chociażby przez zlikwidowanie dodatkowych kosztów korespondencji ze stroną, które według wyliczeń resortu finansów wynoszą, przy podwójnym trybie wydawania decyzji, około 700 tys. zł. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

    

Alicja Przybyło

Młodszy konsultant podatkowy
alicja.przybylo@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją