Serwis Doradztwa Podatkowego

Podatek od nieruchomości małżonków

     W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. (I SA/Po 769/18) WSA w Poznaniu wskazał, że podatek od nieruchomości dotyczący gruntu będącego współwłasnością małżonków winien być ustalony w pełnej kwocie (bez wyszczególniania udziałów małżonków), a decyzja ustalająca ten podatek doręczona winna zostać obu małżonkom.

     W uzasadnieniu podkreślono, że podatnikami podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności (współposiadania) są, co do zasady, wszyscy współwłaściciele (współposiadacze). Na wszystkich z nich ciąży solidarnie obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego przedmiotem współwłasności (współposiadania) co oznacza, że organ podatkowy może żądać uiszczenia całości lub części podatku od nieruchomości od kilku z nich lub każdego z osobna, a uiszczenie podatku od nieruchomości przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych z obowiązku. Jednocześnie aż do uiszczenia całej kwoty należnego podatku od nieruchomości od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego przedmiotem współwłasności (współposiadania), wszyscy współwłaściciele (współposiadacze) pozostają zobowiązani.

     Powyższe oznacza, że każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, bez względu na to z jakiej części nieruchomości oraz w jaki sposób faktycznie korzysta, pozostaje osobiście odpowiedzialny za całość powstałego zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem, że jego uiszczenie przez jednego ze współwłaścicieli – zwalnia pozostałych. W praktyce oczywiście spotykane jest, że każdy ze współwłaścicieli płaci podatek jedynie w części odpowiadającej posiadanemu przez niego udziałowi w nieruchomości wspólnej, jednakże praktyka ta nie wpływa na ogólne zasady odpowiedzialności solidarnej. Oznacza to również, że organy podatkowe nie ustalają podatku od nieruchomości częściowo poszczególnym współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi. Decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości dotyczą całej nieruchomości (bez wyszczególniania udziałów współwłaścicieli) i doręczane są wszystkim współwłaścicielom.

     Sąd podkreślił, że powyższe dotyczy również współwłaścicieli będących małżonkami, w tym małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej. Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu będącego współwłasnością małżonków winien być ustalony w pełnej kwocie (bez wyszczególniania udziałów małżonków), a decyzja ustalająca ten podatek doręczona winna zostać obu małżonkom.

 

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Skontaktuj się z naszą redakcją