Serwis Doradztwa Podatkowego

Obowiązkowy split payment – zgoda Rady UE

     W dniu 18 lutego 2019 r. Rada Unii Europejskiej wydała decyzję wykonawczą (2019/310) w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka (mechanizm podzielonej płatności), stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

     Pismem, które wpłynęło do Komisji Europejskiej w dniu 15 maja 2018 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w celu zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do faktur wystawianych w związku z dostawami towarów i świadczeniem usług podatnych na oszustwa i zasadniczo objętych w Polsce mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Polska wystąpiła z wnioskiem o szczególny środek na okres trzech lat, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

     Polska stała na stanowisku, że stosowanie szczególnego środka pomoże w eliminacji oszustw związanych z podatkiem od towarów i usług. Ponieważ zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności kwota VAT zdeponowana na odrębnym rachunku VAT dostawcy/usługodawcy (podatnika) może być wykorzystana wyłącznie w ograniczonym celu (do zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu VAT na rzecz organu podatkowego lub do zapłaty VAT wykazanego na fakturach otrzymanych od dostawców/usługodawców), mechanizm ten w większym stopniu zapewnia, że organy podatkowe otrzymają całą kwotę VAT, która powinna zostać przekazana przez podatnika Skarbowi Państwa. Wydając przedmiotową decyzję Rada Unii Europejskiej wskazała również, że w dniu 1 lipca 2018 r. Polska wprowadziła już dobrowolny mechanizm podzielonej płatności, jednak polski rząd doszedł do wniosku, iż środek ten okazał się niewystarczający.

     Decyzja na zasadzie odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia Polskę do wprowadzenia obowiązku umieszczania na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku tejże decyzji, dokonywanych między podatnikami, specjalnego komunikatu o konieczności wpłaty kwoty VAT na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce, jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym. Dzięki pozytywnej decyzji Rady Unii Europejskiej, polski prawodawca zamierza podjąć działania legislacyjne w obszarach szczególnie narażonych na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług. Idzie tu o to takie sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Na dzień dzisiejszy obszary te zasadniczo są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną dostawcy/usługodawcy i nabywcy. Z decyzji Rady Unii Europejskiej wynika również, że Polska zapewniła Komisję Europejską, iż w przypadku transakcji objętych mechanizmem obowiązkowej podzielonej płatności, na wniosek podatnika posiadającego zablokowany rachunek VAT, zwrot zostanie dokonany w ciągu 25 dni.

     Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma mieć zastosowanie do wszystkich dostawców/usługodawców, w tym dostawców/usługodawców niemających siedziby w Polsce, w związku z czym muszą oni posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Według zapewnień strony rządowej, podmioty te nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce.

     Decyzja obliguje Polskę do przedstawienia Komisji Europejskiej w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności, sprawozdania na temat jego ogólnego wpływu na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których środek ten dotyczy.

     Decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Ostateczne wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności wymaga przyjęcia odpowiedniej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją