Artykuł

Ograniczenie możliwości składania korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej

Ustawą nowelizującą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany mające na celu udoskonalenie przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Nowa regulacja w zakresie ograniczenia możliwości składania korekty deklaracji po kontroli celnoskarbowej zacznie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2019 r. Zmiana nie dotyczy zwykłych kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe.

 

Najważniejszą zmianą dla podatników jest wprowadzenie do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej przepisów uniemożliwiających cofnięcie skutków kontroli celno-skarbowych. Zgodnie z obowiązującym do dnia 1 stycznia 2019 r. stanem prawnym podatnik po kontroli może złożyć dwie korekty deklaracji. Pierwszą z nich w ciągu 14 dni od doręczenia wyniku kontroli celno-skarbowej zgodnie z zalecaniami organu kontrolującego; dokonując korekty swoich rozliczeń. Tym samym podatnik akceptuje ustalenia poczynione przez organ w ramach prowadzonych czynności. Powoduje to, że podatnik nie ma zaległości podatkowych, nie musi obawiać się także sankcji karno-skarbowych. Jeżeli jednak podatnik w dalszym ciągu nie zgadza się z wynikiem kontroli, może złożyć kolejną korektę kwestionując ustalenia kontroli - składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Powyższe działanie w konsekwencji powoduje powstanie sporu o nadpłatę. Sytuacja podatnika jest jednak bezpieczna, gdyż nie musi obawiać się odsetek za zwłokę oraz sankcji karno-skarbowych. Jeżeli spór zostanie przez podatnika wygrany, to odzyska nie tylko zapłaconą należność, ale także odsetki od nienależnie pobranego podatku.

Zmiana ustawy uniemożliwia dokonywanie ponownej korekty. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 83 ust. 1c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Organ będzie zawiadamiać pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności. Oznacza to, że kontrolowany albo zgodzi się z organem jednocześnie zamykając sobie drogę sądowego rozstrzygnięcia sporu, bądź wejdzie w spór nie składając korekty, tym samym ryzykując odsetki za zwłokę i sankcję karno-skarbową.

Złożenie korekty w ciągu 14 dni od doręczenia wyniku kontroli celno-skarbowej zgodnie z zalecaniami organu kontrolującego uniemożliwi cofnięcie skutków kontroli. Zakaz nie będzie stosowany do ponownego skorygowania deklaracji, jeżeli po zakończeniu kontroli celno-skarbowej zawiadomieniem o uwzględnieniu korekty deklaracji:

1) ponowne skorygowanie deklaracji wynikać będzie z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli;

2) ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli oparte będą na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 

Małgorzata Słomka

doradca podatkowy nr 09900

malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 64

Skontaktuj się z naszą redakcją