Serwis Doradztwa Podatkowego

Pracownicze Plany Kapitałowe

     Sejm uchwalił zmiany w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W dniu 16 maja 2019 r. Sejm przyjął o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe nie będą ograniczone limitem trzydziestokrotności, co tłumaczone jest chęcią ułatwienia pracodawcom ich naliczania.

     Kluczową zmianę w ustawie powodującą zniesienie limitu trzydziestokrotności podstawy wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe osiągnięto poprzez zmianę definicji wynagrodzenia na następujące: „podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”.

Przedmiotowa zmiana zapewne podyktowana jest dążeniem do sytuacji, w której w PPK będą zgromadzone jak największe środki – w końcu ustawodawca musi mieć świadomość powszechnego braku zaufania do wszelkich instytucji związanych z obowiązkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę oraz niechęcią pracowników do powierzania swoich ciężko zarobionych pieniędzy komukolwiek, szczególnie jeśli zasady na którym ma się to odbywać nie dla wszystkich są jasne i oczywiste. Aby wprowadzony system nie okazał się kompletną klapą, w której mało kto będzie chciał uczestniczyć Ustawodawca czuje potrzebę stworzenia warunków maksymalizacji wpłat na PPK. Wskazanych przeze mnie motywów jednakże próżno szukać w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej. Ustawodawca argumentuje tam, że limitowanie wpłat na PPK do 30-krotności średniego wynagrodzenia to bardzo duże utrudnienie dla Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie stworzenia systemu ewidencji uczestników PPK i rozliczania dopłat. Pozostawienie tego limitu – miałoby też zdaniem Ustawodawcy – rodzić duże kłopoty także po stronie pracowników i pracodawców. Problemy te miałyby polegać na trudnościach w rozstrzyganiu czy pracownicy, którzy już nie odprowadzają składek do ZUS powinni, czy nie powinni zawierać umowy o prowadzenie PPK. Wątpliwości i kłopoty mogłyby pojawiać się w przypadku kilku tytułów ubezpieczenia i osiągania różnych przychodów z różnych źródeł (np. kwestie zwrotów, pilnowania podstawy wymiaru z różnych tytułów). Z punktu widzenia Ustawodawcy stosowanie limitu 30-krotności mogłoby przyczynić się w przyszłości do częstych wpłat w niewłaściwej wysokości oraz wpłat nienależnych. Dotyczy to głównie sytuacji przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez osobę zatrudnioną jednocześnie w kilku podmiotach.

     W toku prac legislacyjnych podczas posiedzenie komisji finansów zgłoszono sześć poprawek, a komisja przyjęła pięć. Chodzi m.in. o ujednolicenie terminu dokonywania przez pracodawcę wpłaty z wynagrodzenia. Zgodnie z poprawką wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rząd proponował, by było to z dniem ogłoszenia.

     Teraz zmianami w ustawie o PPK zajmie się Senat i Prezydent RP.

     Należy pamiętać, że problematyka Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

     Terminy przystępowania pracodawców do PPK:

  • 1 lipca 2019 r. - Zatrudniający powyżej 250 osób - według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.;
  • 1 stycznia 2020 r. - od 50 do 249 osób - według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.;
  • 1 lipca 2020 r. - od 20 do 49 osób - według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • 1 stycznia 2021 r. – od 1 do 19 osób + administracja.

 

Krystian Lewecki

radca prawny

wykładowca i szkoleniowiec w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych, prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych

Skontaktuj się z naszą redakcją