Serwis Doradztwa Podatkowego

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

     Rada Ministrów w dniu 28 maja 2019 r. przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Jak wskazuje resort przyjęta ustawa ma na celu utworzenie przyjaznej administracji skarbowej a podatnik będzie mógł się zwrócić z prośbą o pomoc w kontaktach z administracją skarbową.

     Rzecznik, jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników, szczególnie poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec nich.

     Projekt ustawy określa katalog zadań i uprawnień rzecznika, w tym m.in. prawo do:

  • przedstawiania organom, organizacjom lub instytucjom publicznym wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika, wzmocnienia spójności prawa podatkowego, usunięcia zbędnych procedur czy wymogów formalnych lub usprawnienia załatwiania spraw,
  • analizowania sposobu załatwiania skarg i wniosków podatników przez organy podatkowe (na tej podstawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przedstawić wnioski służące poprawie obsługi podatników),
  • występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów normatywnych z zakresu spraw podatkowych,
  • uczestniczenia jako mediator w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym;
  • występowania do właściwego organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatnika, który nie ma możliwości samodzielnego złożenia takiego wniosku lub sprawia mu to nadmierną trudność,
  • prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej z obszaru prawa podatkowego, a zwłaszcza dotyczącej praw i obowiązków podatnika wynikających z przepisów prawa podatkowego.

     Rzecznik będzie działać z urzędu lub na wniosek, m.in. podatników, organizacji przedsiębiorców lub samorządu zawodowego. Organy i instytucje, do których rzecznik się zwróci o pomoc, będą zobowiązane do współpracy i udzielania mu nieodpłatnej pomocy. Będzie on również współpracował z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców na zasadach określonych w ustawie.

     Projekt ustawy zawiera zamknięty i wąski katalog przyczyn odwołania osoby pełniącej funkcję rzecznika – taki zapis gwarantuje jego niezależność. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym.

     Ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny

malwina.sik@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60

    

Skontaktuj się z naszą redakcją