Serwis Doradztwa Podatkowego

Przedłużenie niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

     Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje tzw. exit tax, statuowany przepisami nowego art. 30da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 31 stycznia 2019 r. w poz. 197 Dziennika Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie MF przewidujące przedłużenie terminu do złożenia deklaracji i informacji dla celów tego podatku.

     Należy przypomnieć, że w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanie tzw. exit tax przy przeniesieniu za granicę składników majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą znajduje zastosowanie w przypadku:

  • zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej,
  • przeniesienia składników majątku osobistego podatnika, takich jak: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

     Jeśli natomiast przeniesieniu poza terytorium Polski podlegają składniki majątku związane dotychczas z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium kraju, wówczas opodatkowaniu podlega m.in. sytuacja, w której:

  • składniki te są przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przenoszone do jego zagranicznego zakładu,
  • składniki dotychczas związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Polski poprzez zagraniczny zakład podatnika podlegającego w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu są przenoszone do państwa jego rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w którym podatnik ten prowadzi działalność gospodarczą również poprzez zagraniczny zakład,
  • podatnik podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przenosi do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez zagraniczny zakład położony na terytorium Polski.

     Analogiczne rozwiązania odniesiono do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jednoczenie rozróżniając wysokość stawek opodatkowania w obu podatkach.

     O ile zatem nie wystąpią przesłanki wyłączające opodatkowanie, zgodnie z art. 30da ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz art. 24f ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatnik, który zmienił rezydencję podatkową, powinien dokonać złożenia deklaracji i wpłaty podatku. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków wyznaczony został bowiem do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków.

     Niemniej z uwagi m.in. na to, że prace legislacyjne dotyczące wydania przez Ministra Finansów stosownych rozporządzeń, określających wzory deklaracji PIT-NZ (o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków) i informacji PIT/NZI (o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków), stanowiącej załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, zostały zakończone dopiero w styczniu 2019 - w szczególności projekt rozporządzenia w sprawie tych formularzy ukazał się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dopiero z datą 18 stycznia 2019 r., a projekt analogicznego rozporządzenia określającego wzory CIT-NZ i CIT-NZI z datą 9 stycznia 2019 r.- nastąpiło przedłużenie terminu do złożenia przedmiotowych deklaracji i informacji.

     W rozporządzeniu MF z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, wydanym na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej, przewidziano, że terminy do złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r., ulegają przedłużeniu do dnia 7 lipca 2019 r.

     Zastosowanie wskazanego rozwiązania uzasadniono z jednej strony względami technicznymi, w tym koniecznością opracowania elektronicznych wersji nowych formularzy, a także przygotowania ich opisów systemowych wraz z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX, z drugiej strony potrzebą zapewnienia podatnikom niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków w zakresie obu podatków dochodowych.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Skontaktuj się z naszą redakcją