Serwis Doradztwa Podatkowego

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną a sporządzenie PIT-4R i PIT-11

     W niniejszym artykule omówiono kwestię dotyczącą sporządzania PIT-4R i PIT-11 w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego miało miejsce przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną.

     W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. (0113-KDIPT2-3.4011.133.2019.1.SJ). Jak wskazał organ w powyższej interpretacji: „(…) definicja płatnika i jego obowiązki zostały określone w przepisie art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do którego płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

     Odnosząc się do kwestii zobowiązania do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek PIT-11 oraz sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, należy się odnieść do regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).

     Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

     38 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

     Przepis art. 39 ust. 1 powyższej ustawy stanowi, że płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

     Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1 (art. 39 ust. 2 ww. ustawy).

     W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym przekształcona Spółka komandytowo-akcyjna stanie się stroną umów o pracę w dotychczasowych stosunkach pracy, na podstawie przepisu art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. 

     Powołana regulacja przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. W związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową nastąpiło przejęcie przez nowopowstałą spółkę pracowników zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy, tj. nowy pracodawca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Na mocy powołanych wyżej regulacji obowiązki płatnika związane z przejęciem pracowników nie ustaną, lecz przejdą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. 

     Okoliczności powyższe powodują, że powstała po przekształceniu Spółka komandytowo-akcyjna zostanie następcą prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązków nałożonych przepisami art. 38 ust. 1 i ust. 1a i art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. 

     W związku z powyższym organ uznał, że to powstała wskutek przekształcenia spółka komandytowo-akcyjna jest obowiązana sporządzić PIT-11 i PIT-4R za cały rok podatkowy, w którym miało miejsce przekształcenie, a zatem także za okres sprzed dnia przekształcenia.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Skontaktuj się z naszą redakcją