Serwis Doradztwa Podatkowego

Przelanie środków na rachunek bankowy inny niż obdarowanego a zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

     W niniejszym artykule omówiono kwestię możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku gdy przelew środków pieniężnych stanowiących przedmiot darowizny zostanie dokonany na rachunek bankowy niestanowiący własności obdarowanego (np. gdy darowizna stanowi zapłatę za nabytą na rzecz obdarowanego nieruchomość i przelew środków zostanie dokonany bezpośrednio na rachunek sprzedającego).

     Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

     W związku z powyższym powstały wątpliwości czy w przypadku przekazania środków pieniężnych stanowiących przedmiot darowizny na rachunek bankowy nie będący własnością obdarowanego obdarowany skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2019 r. (0111-KDIB2-2.4015.18.2019.1.PB). Organ w całości uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, który, odnosząc się do art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. wskazał, żeWarunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej. Stanowisko to znajduje potwierdzenie przykładowo w poniższych wyrokach sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych organów podatkowych:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 2020/09: „wpłata na rzecz obdarowanego należności pieniężnej na konto bankowe jego wierzyciela spełnia warunek, o którym mowa w art. 4a ust. 1 u.p.s.d.”,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 stycznia 2017 r., Znak: 2461-IBPB-2-1.4515.473.2016.1.MCZ: „W sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy osoby trzeciej (np. zbywcy nieruchomości), lecz na rzecz obdarowanego, należy uwzględnić linię orzeczniczą w takich sprawach wyznaczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zgodnie z poglądem NSA, zwolnieniu od podatku podlega nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej. W konsekwencji przyjętej przez NSA interpretacji przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.”
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., Znak: IBPB-2-1/4515-220/16-1/MCZ: „Należy więc zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w sytuacji udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z darowizny od rodziców, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedającego lokal mieszkalny.”
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lutego 2014 r., Znak: ITPB2/436-225/13/TJ: „W rezultacie stwierdzić należy, że skoro otrzymana przez Wnioskodawcę od syna darowizna środków pieniężnych przekazana została na rachunek bankowy spółki z o.o. celem wykonania ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania do wniesienia dopłaty z przeznaczeniem na uregulowanie wydatków inwestycyjnych, spełniona została wskazana w art. 4a ust. 1 pkt 2 przesłanka udokumentowania przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania zawartego w tym przepisie.”

     W przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1-2 u.p.s.d. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 u.p.s.d.)”.

     W związku z powyższym wnioskodawca uznał, że dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek osoby trzeciej, jeżeli przelew ten dotyczy wykonania zawartej z obdarowanym umowy lub zostały dokonany tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej, co, jak już wcześniej wskazano, organ uznał za prawidłowe stanowisko.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348

Skontaktuj się z naszą redakcją