Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 218 – 28 października 2013 r.

 Spis treści:

Komentarz nieuczesany – korporacja doradców podatkowych musi sama prać swoje brudy

I. SERWIS DORADCZYPODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Odliczenie podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu – Anna Żarkowska;
2. Skutki utworzenie spółki holdingowej na gruncie podatku od towarów i usług – Andrzej Łukiańczuk;
3. Określenie terminu prawa do odliczenia w przypadku towarów i usług zaliczanych do tzw. mediów – Piotr Wesołowski;
4. Zwolnienie importu towarów od podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury celnej 4200 – Jarosław Szajkowski;
5. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej a podatek od towarów i usług – Malwina Sik;
6. Wymiana udziałów na gruncie podatku od towarów i usług – Andrzej Łukiańczuk;
7. Prowadzenie spraw spółki jako kompelmentariusz a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług – Mateusz Wojciechowski;
8. Oddanie lokalu w najem na cele mieszkaniowe przed dniem 1 stycznia 2011 r. – Anna Żarkowska;
9. Definicja wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne – Łukasz Sawczuk;
10. Obciążenie kosztami naprawy z tytułu rękojmi a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski;
11. Czy usługa montażu w garażach budynków jedno i wielorodzinnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%? – Wojciech Safian;
12. Czy samorządowy zakład budżetowy płaci VAT od prowadzonego targowiska? – Piotr Zyśk;
13. Opodatkowanie 8% stawką podatku usługi podłączenia wodociągu, kanalizacji czy gazociągu  do obiektu budownictwa mieszkaniowego – Wojciech Safian;
14. Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-189/11 (Komisja Europejska vs. Królestwo Hiszpanii), czyli o procedurze szczególnej dla biur podróży – Jarosław Szajkowski;
15. Jak określić powierzchnię użytkową obiektu, aby ustalić, czy obiekt ten jest objęty społecznym programem mieszkaniowym? – Wojciech Safian;
16. Klub sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją zajęć sportowych – Marek Zagórski;
17. Idiotyzmy nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (część pierwsza) – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
18. Koszt odholowania i parkowania samochodu bez podatku od towarów i usług – Marek Zagórski;
19. Utylizacja towaru a podatek od towarów i usług – Piotr Zyśk; 

AKCYZA

20. Czy skuter śnieżny to w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym pojazd osobowy? – Jarosław Szajkowski

PODATKI DOCHODOWE

21. Soczewki zamiast okularów – czy jest zwolnienie – Małgorzata Słomka;
22. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego jako KUP – Jacek Budziszewski;
23. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników – Anna Kiersnowska-Drzewiecka;
24. Szczepionka przecie grypie dla pracowników – Małgorzata Słonka;
25. Dochód ze zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu a obowiązek wprowadzenia do ewidencji środków trwałych Mateusz Wojciechowski;
26. Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów – Anna Kiersnowska-Drzewiecka;
27. Polskie kluby piłkarskie jako płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – Łukasz Sawczuk;
28. Zwiększenia wartości środków trwałych w programach finansowo księgowych – Jacek Budziszewski;
29. Wypłacona zleceniobiorcom dieta oraz zwrotu kosztów w związku z odbywaną przez nich podróżą zagraniczną – Piotr Wesołowski;
30. Skutki utworzenia spółki holdingowej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk; 
31. Limit darowizny, którą można rozliczyć w PIT dotyczy dochodów tylko jednego małżonka – Piotr Zyśk; 

INNE PODATKI

32. Pokoje kuracjuszy nie podlegają opodatkowaniu – Malwina Sik;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

33. Definicja organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym – Łukasz Sawczuk;
34. Składki ZUS od świadczeń rzeczowych dla pracowników – Anna Żarkowska;
35. Założenia projektu zmian w Ordynacji Podatkowej cz. II – Malwina Sik;
36. Dopuszczalność zlecenia prowadzenia księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Budziszewski; 

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów węglowych. Wzorcowy wewnętrzny regulamin podatkowy pośredniczącego podmiotu węglowego będącego podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA
Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Komentarz nieuczesany: korporacja doradców podatkowych musi sama prać swoje brudy.

Publikowane ostatnio na naszych łamach krytyczne artykuły dotyczące skandalu wywołanego prawdopodobnie przez pracowników pięciu firm doradczych (czterech zagranicznych i jednej krajowej – obecnego przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych) zawierając zmowę wyborczą na zgromadzeniu wybierającym delegatów na IV Zjazd, wywołały gorącą reakcję Czytelników. Otrzymaliśmy dziesiątki relacji uczestników tego zgromadzenia, wskazujących również na brak sprawdzania przez osoby nadzorujące te wybory, kto naprawdę głosował; „frekwencja” pojawiła się dopiero w czasie składania głosów, gdzie ponoć przywieziono z tych pięciu firm wielu pracowników. Czy byli to ludzie, którzy pobrali mandaty? Nikt tego nie weryfikował, co rodzi podejrzenie, że osoby nadzorujące to zgromadzenie z ramienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych zaniedbały swoje obowiązki. To tylko cząstka tych relacji, bo innych nie chcę powtarzać, gdyż nie mieszczą mi się w głowie. A jeżeli są prawdziwe? To wszystko wymaga sprawdzenia. Powinien się tym zająć Rzecznik Dyscyplinarny a przede wszystkim Krajowa Rada Doradców Podatkowych, która ustawowo odpowiada za zwołanie Zjazdu. Jej ustawowym obowiązkiem jest sprawdzić, co się stało na tym zgromadzeniu, czy w rzeczywistości zawarto zmowę wyborczą, czy nie naruszono przepisów regulujących zasady wyboru delegatów, czy nie naruszono zasad etyki zawodowej oraz czy osoby które nadzorowały to zgromadzenie wykonywały prawidłowo swoje obowiązki. Oczywiście musi to przeprowadzić wykluczając z udziału w tym posiedzeniu zarówno osoby będące na „liście wyborczej pięciu firm”, które są obecnie członkami Rady; takie są zasady proceduralne. Jeżeli zarzuty potwierdzą się, istnieje konieczność zarządzenia nowych wyborów delegatów z tego regionu.

Apeluję do Członków Rady aby bez udziału osób trzecich wyjaśniły sprawę, a jeżeli trzeba będzie – podjęły odpowiednie decyzje. Musimy sami się tym zająć, zanim ktoś zrobi to za nas.    

Witold Modzelewski

 

 

I. SERWIS DORADCZY

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Odliczenie podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu – dotyczy VAT.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów, w stosunku do których przysługuje mu prawo do jego odliczenia i niedających takiego prawa, zastosowanie znajduje art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, mający na celu określenie wartości podatku naliczonego służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,.

Obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli istnieje możliwość przyporządkowania zakupów do poszczególnych rodzajów czynności, tj. opodatkowanych lub zwolnionych od podatku, to podatnikowi, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części, w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Natomiast nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części, w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.
Natomiast w sytuacji, gdy dany zakup wykorzystywany jest zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem, jak i do czynności zwolnionych od podatku, a ponadto nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Skoro zakupy związane z realizacją projektu są związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług jak i zwolnionymi od podatku i podatnik nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować kwot podatku do czynności opodatkowanych i zwolnionych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku  naliczonego z tytułu zakupów związanych z tym projektem z faktur wystawionych na podatnika, przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży, również w przypadku, gdy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Anna Żarkowska
Doradca podatkowy
Nr wpisu 10785
anna.zarkowska@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 85

 

Skontaktuj się z naszą redakcją