Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 482 – 13 listopada 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

 

Szkice Polsko - Rosyjskie

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Opieka nad dziećmi i ich wyżywienie w żłobku podlega opodatkowaniu VAT, ale korzysta ze zwolnienia – czytaj więcej tekst nr 1
  • Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego –  czytaj więcej tekst nr 3
  • Przechowywanie faktur VAT wyłącznie w formie skanów – czytaj więcej tekst nr 5
  • Czy otrzymane środki pieniężne z gwarancji ubezpieczeniowej są przychodem podatkowym?  – czytaj więcej tekst nr 9
  • Odsetki od odszkodowania a podatek dochodowy od osób fizycznych – czytaj więcej tekst nr 13

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „inwestycje legislacyjne” w prawie podatkowym były jedną z głównych przyczyn powstania luki podatkowej

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opieka nad dziećmi i ich wyżywienie w żłobku podlega opodatkowaniu VAT, ale korzysta ze zwolnienia – Maciej Jendraszczyk
2. Miejsce świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – Agata Strocka
3. Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego – Kacper Wolak
4. Związanie decyzją celną przy wymiarze VAT od importu towarów – Alan Lipnicki
5. Przechowywanie faktur VAT wyłącznie w formie skanów – Rafał Linka
6. Sprzedaż dzierżawcy dzierżawionego gruntu a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – dr Joanna Kiszka
7. Pierwotne warunki zabudowy a zwolnienie z podatku od towarów i usług – Malwina Sik
8. Zastosowanie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – Kacper Wolak

PODATKI DOCHODOWE

9. Czy otrzymane środki pieniężne z gwarancji ubezpieczeniowej są przychodem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
10. Reprezentacja a reklama w ocenie judykatury – Małgorzata Słomka
11. Wniesienie działki do firmy w cenie rynkowej, a nie z aktu notarialnego – Malwina Sik
12. Kiedy dochody fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wolne od podatku dochodowego? – Andrzej Łukiańczuk
13. Odsetki od odszkodowania a podatek dochodowy od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
14. Wymiana bramy garażowej a ulga mieszkaniowa – Rafał Linka

INNE PODATKI

15. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych nierozliczonego zysku spółki jawnej po przekształceniu w spółkę komandytową – Maciej Jendraszczyk
16. Hala namiotowa jako budynek – Agata Strocka

ZUS

17. Pakiety medyczne a ZUS – Małgorzata Słomka

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej na gruncie prawa karnego skarbowego w przypadku usprawiedliwionej nieświadomości co bezprawności czynu na przykładzie art. 107 § 1 k.k.s. – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie na stulecie naszej niepodległości: najbliżsi Feliksa Dzierżyńskiego w otoczeniu Józefa Piłsudskiego

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. OFERTA RODO

V. PROMOCJE WYDAWNICZE

VI. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „inwestycje legislacyjne” w prawie podatkowym były jedną z głównych przyczyn powstania luki podatkowej

Większość zidentyfikowanych przepisów materialnego prawa podatkowego, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat trwale obniżyły efektywność fiskalną podatków, zostało uchwalone z inicjatywy rządowej. Ich projekty formalnie powstały na urzędniczych biurkach, uzgodniono je „międzyresortowo”, zatwierdziła Rada Ministrów i nikt nie zauważył wad tych przepisów, które to wady często były czytelne już po opublikowaniu ich projektów. W większości przypadków uzasadnienia projektów ustaw wprowadzały w błąd co do intencji a nawet treści tych przepisów, gdyż ich autorzy twierdzili, że mają one na celu:

  1. „uproszczenie podatków”: jak wiemy obowiązująca poprawność nakazuje wszystkim orientacjom politycznym ciągłe upraszczanie podatków. Dlaczego? Nie wiadomo.
  2. „uszczelnienie podatków”: wprowadzenie istotnej części wadliwych rozwiązań prawnych uzasadniano… ich „uszczelnieniem”, czyli potrzebą przeciwdziałania ucieczce od podatków,
  3. „wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników”: nigdy jednak nie wskazano, o których podatników idzie (co stanowiło pośrednie przyznanie się do ulegania lobbingowi) lub była to pusta fraza, za którą kryły się inne, wstydliwe cele będące intencją projektodawców,
  4. „doprecyzowaniem” treści przepisów: słowo to jest bardzo często używane w uzasadnieniach projektów zmian w przepisach podatkowych i zastępuje merytoryczne wyjaśnienie przyczyn tych zmian.

Niektóre uzasadnienia ustaw faktycznie pomijają milczeniem powody wprowadzenia wadliwych przepisów, ograniczając się do stwierdzenia ich „uzasadnienia” lub „celowości”. Zresztą w naszej praktyce legislacyjnej uzasadnienia do projektowanych ustaw są redagowane w sposób niechlujny i nie mają istotnego znaczenia: nie przywiązują do nich istotnej wagi.
Kierując się jednak deklarowanymi celami wprowadzenia przepisów faktycznie obniżających efektywność fiskalną podatków można wyciągnąć wniosek, że ich autorzy  nie rozumieli tego co robią, byli niekompetentni lub naiwni. Odwołując się do znanego przykładu przepisów, które spowodowały historyczną destrukcję efektywności fiskalnej podatków dochodowych poprzez likwidację obowiązków składania przez podatników i płatników tych podatków miesięcznych deklaracji (oczywiście w celu „uproszczenia”), można postawić tezę, że cały proces tworzenia przepisów podatkowych jest niesprawny, a uczestniczący w nim urzędnicy i eksperci nie znają się na podatkach.

Jest to jednak optymistyczne wyjaśnienie tego fenomenu. Jest również inne, bardziej ponure. Tworzenie przepisów podatkowych nie jest podporządkowane interesowi publicznemu, lecz służy interesom tych, którzy korzystają z obniżenia efektywności fiskalnej podatków. Kim oni są? Ogólna odpowiedź nie jest zbyt odkrywcza: adresaci przepisów podatkowych są z istoty zainteresowani likwidacją lub obniżeniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Jedynym deponentem interesu publicznego, czyli obrońcą efektywności fiskalnej podatków jest (lub powinna być) administracja rządowa, a zwłaszcza resort finansów. Gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub robi to tak nieudolnie, rodzi się pytanie, czy było to wyłącznie wynikiem niekompetencji, czy też działaniem w złej wierze.

Zjawisko tworzenia przepisów prawa publicznego w sposób sprzeczny z interesem publicznym nie jest zjawiskiem  nowym. Proces destrukcji prawa podatkowego, a przede wszystkim obniżenia efektywności fiskalnej ma już swoją nazwę: ”inwestycji legislacyjnych”, czyli lobbingu mającego na celu uzyskanie korzyści w wyniku legalizacji ucieczki od podatków. Należy więc zbadać, czy tworzenie wadliwych przepisów prawa podatkowego nie było wynikiem skutecznego lobbingu ze strony interesariuszy. Aby to sprawdzić w pierwszej kolejności należy zbadać kontakty między resortem finansów a biznesem podatkowym, który obsługuje tego rodzaju „inwestycje”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją