Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 230 – 20 stycznia 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu oraz pracowników Instytutu Studiów Podatkowych gratulujemy Pani Prof. dr hab. Jadwidze Glumińskiej-Pawlic wyboru na Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Życzymy Pani Profesor siły i wytrwałości w realizacji postawionych przed nią zadań i wielu powodów do osobistej satysfakcji ze swych dokonań. Ufamy, że Pani Profesor godnie będzie reprezentować nasz samorząd i bronić jego interesów, zwłaszcza w trudnym czasie prób jego deregulacji.

Redakcja Serwisu

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany dla doradców podatkowych – czasy Kolegi Michalika są już przeszłością

Załącznik: Odpowiedź Przewodniczącego Tomasza Michalika na wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów delegatów na IV Zjazd z Mazowsza

Dodatek specjalny – Zapraszamy do galerii rzeźb

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Utrzymanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2016 r. – Małgorzata Słomka;
2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług świadczonych w portach morskich po dniu 1 stycznia 2014 r. – Jarosław Szajkowski;
3. Oznaczenie sprzedawanych towarów na paragonie fiskalnym – Malwina Sik;
4. Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług w portach morskich jest zgodny z prawem unijnym? – Jarosław Szajkowski;
5. Aby uratować dochody z podatku od towarów i usług trzeba natychmiast uchylić załącznik nr 11 do ustawy o tym podatku –  Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
6. Czasowe udostępnianie kontrahentom urządzeń elektronicznych a podatek od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski;

AKCYZA

7. Rozliczanie akcyzy od wyrobów gazowych w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – Jarosław Szajkowski

PODATKI DOCHODOWE

8. Kapitalizacja odsetek a moment rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych – Karol Grzybowski;
9. Wynagrodzenie finansującego a moment rozpoznania kosztu – Anna Żarkowska;
10. Świadczenie pieniężne w programie lojalnościowym – Małgorzata Słomka;
11. Czy koszty imprezy jubileuszowej w części dotyczącej pracowników są kosztem uzyskania przychodów – Andrzej Łukiańczuk;
12. Badanie skuteczności oświadczeń woli przez organy podatkowe przy przychodzie z tytułu objęciu udziałów w zamian za wkład niepieniężny – Mateusz Wojciechowski;
13. Koszty doradztwa podatkowego i finansowego w zakresie emisji akcji na podwyższenie kapitału zakładowego spółki są kosztem uzyskania przychodów – Wojciech Safian;
14. Zbycie udziałów a wydatki poniesione na ich zakup – Jacek Budziszewski;
15. Czy opłaty przyłączeniowe zwiększają wartość początkową środka trwałego? – Andrzej Łukiańczuk;
16. Sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł – Piotr Wesołowski;
17. Ulga na Internet. Nowe zasady odliczania w zeznaniu za 2013 rok – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
18. Czy koszty amortyzacji nieodpłatnie nabytych środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodu – Andrzej Łukiańczuk;
19. Kwalifikacja przychodu uzyskiwanego przez organy spółki – Anna Żarkowska;
20. Obowiązek płatnika w związku z przyznaniem nagród w programie lojalnościowym – Piotr Wesołowski;

INNE PODATKI

21. Czy wpłata na rachunek bankowy dokonana przez obdarowanego korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn? – Mateusz Wojciechowski;
22. Zmiany w podatku rolnym wynikające z projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym – Piotr Zyśk;
23. Ulga podatkowa w podatku od spadków i darowizn  – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
24. Czy spłata kredytu przez dłużnika solidarnego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? – Piotr Wesołowski;
25. Budynek, który posiada tylko część dachu nie podlega opodatkowaniu – Malwina Sik;
26. Dopłata do spółki kapitałowej – Jacek Budziszewski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Czyn polegający na wystawieniu tzw. pustych faktur może być uznany za przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” – Mateusz Wojciechowski;
28. Zmiany dotyczące interpretacji podatkowych w ordynacjiw 2014 r. – Piotr Zyśk;
29. Zmiany w Ordynacji podatkowej 2014 cz. 1 – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
30. Określanie minimalnej i maksymalnej wysokości stawki dziennej grzywny za przestępstwo karne skarbowe – Wojciech Safian;
31. Ogólne zasady dotyczące dofinansowania zakupu okularów dla pracowników – Piotr Zyśk;
32. Wynagrodzenie za projekty realizowane ze środków unijnych a składki ZUS – Jacek Budziszewski;
33. Kryterium socjalne a świadczenia na rzecz dzieci pracowników – Anna Żarkowska;
34. Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek – Malwina Sik;
35. W przypadku osoby prawnej powiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego powinno być skierowane do członków organów zarządzających – Wojciech Safian.

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH (Dział publicystyczny)

36. Szkice rosyjskie – zmądrzejemy ad feliciora tempora – prof. dr hab. Witold Modzelewski.

 

Materiał dydaktyczny na temat zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – dla doradców podatkowych – czasy Kolegi Michalika są już przeszłością

 

Szczęśliwie mamy już za sobą najgorszy okres w historii naszej Izby. W ciągu ostatnich czterech lat wiele z tego, co można było – zmarnowano czy przegrano: zaczynając od drastycznego spadku liczby członków, dominacji działalności Izby dla potrzeb zagranicznych firm, po projekt ustawy deregulacyjnej kończąc, który faktycznie może zlikwidować nasz zawód. Twarzą tego czasu był i pozostanie przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych III kadencji Kolega Tomasz Michalik. Jak to często podkreślał, najważniejsze były dla niego wyśmienite relacje z urzędnikami, co miało zwiększyć „prestiż zawodu”. Nie tędy droga. Te czasy już należą do przeszłości tak, jak jego obecność we władzach Izby. Teraz trzeba naprawić to, co się jeszcze da uratować. Przede wszystkim żadna deregulacja naszego zawodu nie jest „nieunikniona”. Trzeba natychmiast podjąć twardą walkę o miejsca pracy większości członków naszej Izby, bo przecież deregulacja służy tu tylko interesom firm z kręgu byłych „andersenów”. Tak jak w 1999 roku tak i teraz, bo wyłącznie z tej strony słyszymy głosy zrozumienia dla tych rozwiązań. Oni żyją w swoim sosie, często uważają się za „lepszych” (zwykle nie ma ich np. na szkoleniach organizowanych dla doradców podatkowych przez Mazowiecki Oddział Izby), a korporacja ze swoimi formalnymi rygorami, jest im zupełnie niepotrzebna. Oni też na ogół popierali byłego przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

    Kończąc pragnę przedstawić pismo, które wraz z trzema Kolegami otrzymaliśmy niedawno jako odpowiedź na nasz wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów delegatów na IV Zjazd z Mazowsza, gdzie m.in. rozdawano „listę kandydatów”, na której było nazwisko Tomasza Michalika i pracowników jego firmy, obok – a jakże – pracowników czterech podmiotów zagranicznych. Na nasz wniosek odpowiada w imieniu Rady… Kolega Michalik, czyli nie wyłączył się przy rozpatrywaniu swojej sprawy, co już samo w sobie jest czymś unikatowym. Poziom tego listu pozostawiam ocenie Czytelników. Mam oczywiście pytanie: czy Kolega Michalik może zapewnić, że jego nazwisko oraz nazwiska pracowników jego firmy znalazły się bez wiedzy i czy nie uczestniczył on w jakichkolwiek działaniach mających na celu poparcie wyboru wszystkich lub części osób wymienionych na tej liście? Chyba te wyjaśnienia winien jest nie tylko nam, a również NAM wszystkim.

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją