Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 234 – 17 lutego 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • w dniu 14 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II GSK 1857/12 (prowadzonej przez Dział Prawny ISP) orzekł, że zasada konkurencyjności zachowana jest zawsze wtedy, gdy przy udzielaniu zamówienia wypełnione zostaną warunki umowy o dofinansowanie – czytaj dalej tekst nr 28;

 

  • w dniu 7 lutego 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, zmieniającą m.in. zasady stosowania odliczeń podatku od towarów i usług przy nabyciu samochodów osobowych; ustawa została skierowana do Senatu – czytaj dalej tekst nr 1 ;

 

  • w dniu 7 lutego 2014 r. Sejm RP odrzucił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez posłów PiS, mający na celu złagodzenie regulacji instytucji oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego;

 

  • obowiązek przedkładania miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu z art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym i związana z nim sankcja z art. 89 ust. 16 są zgodne z art. 2 Konstytucji RP – orzekł w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r.  sygn. P 24/12 Trybunał Konstytucyjny – czytaj dalej tekst nr 11 i 12;

 

  • tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego może być budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł NSA w uchwale z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. II FPS 11/13 – czytaj dalej tekst nr 20.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesanymściwy, chciwy i leniwy, czyli polityk liberalny a’la Polonaise

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Od dnia 1 kwietnia nowe zasady dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów – Marek Zagórski;
2. Faktury uproszczone dokumentujące sprzedaż zwolnioną – Marcin Szymocha;
3. Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług księgowych – Wojciech Safian;
4. Wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-495/12 (Bridport and West Dorset Golf Club Limited), czyli zwolnienie usług wykonywanych na rzecz osób uprawiających sport przez klub sportowy może objąć również usługi na rzecz osób niebędących jego członkami – Jarosław Szajkowski;
5. Potrącenie kaucji gwarancyjnej a obowiązek korekty podatku naliczonego – Mateusz Wojciechowski;
6. Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów przez firmy spedycyjne – Piotr Wesołowski;
7. Czy koszty transportu poniesione przez dostawcę w przypadku dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką 23%?  – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
8. Kiedy czynność stanowi usługę na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – przesłanki – Marcin Szymocha;
9. Obowiązek wykazania w ewidencji  i w deklaracji VAT-7 przychodów z najmu lokalu mieszkalnego – Piotr Wesołowski;
10. Za wysoka stawka podatku na fakturze a prawo do odliczenia – Wojciech Safian;

AKCYZA

11. Przepis art. 89 ust. 14 w zw. z ust. 16 ustaw o podatku akcyzowym jest zgodny z Konstytucją RP – Jarosław Szajkowski
12. O tym, jak Trybunał Konstytucyjny cofnął polskie prawo podatkowe do epoki średniowiecza, czyli o wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie P 24/12 – komentarz krytyczny – Jarosław Szajkowski

PODATKI DOCHODOWE

13. Data ujęcia kosztów nabycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w księdze przychodów i rozchodów – Andrzej Łukiańczuk;
14. Czym są świadczenia nieodpłatne? – Małgorzata Słomka;
15. Wydatki poniesione przez wspólnotę na termomodernizację i remont budynku a KUP – Mateusz Wojciechowski;
16. Jak wycenić remanent końcowy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa w księdze przychodów i rozchodów – Andrzej Łukiańczuk;
17. Umorzenie udziałów a koszty – Piotr Wesołowski;
18. Koszt uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej przypadającej na trwale odłączony fragment linii elektroenergetycznej – Malwina Sik;
19. Koszty rozpraw sądowych – Anna Żarkowska;

INNE PODATKI

20. Tymczasowy obiekt budowlany opodatkowany podatkiem od nieruchomości – uchwała NSA – Piotr Zyśk;
21. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce osobowej a brak obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych – Malwina Sik;
22. Brak poboru podatku w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza kosztów doręczenia – Piotr Zyśk;
23. Budowle związane z zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego – dotyczy podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski;

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

24. Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – Jacek Budziszewski;
25. Zwrot zabranych emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. – Malwina Sik;
26. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek korzyści materialnych – Anna Żarkowska;
27. Skutki uzyskiwanych świadczeń podczas urlopu wychowawczego – Jacek Budziszewski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Umowy zawarte z podmiotami powiązanymi przed dniem 1 stycznia 2012 r. w projektach POKL uratowane – Krystian Lewecki;
29. Kogo należy pozwać dochodząc zapłaty od spółki cywilnej, czyli o braku współuczestnictwa koniecznego biernego po stronie wspólników spółk – Karol Grzybowski;
30. Czy lotnicze podróże służbowe za granicę z dojazdem na lotnisko należy rozliczyć jako oddzielne delegacje, tj. krajową i zagraniczną, czy też wyłącznie jako jedną podróż zagraniczną? – Wojciech Safian;
31. Kontrola przedsiębiorcy bez zawiadomienia a dyskwalifikacja dowodów z niej pochodzących – Mateusz Wojciechowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

32. Szkice rosyjskie: czy Putin może stać się Mikołajem I XXI wieku?

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe oraz Instrukcja sporządzania deklaracji VAT-7

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – mściwy, chciwy i leniwy, czyli polityk liberalny a’la Polonaise

    

Wyjątkowo należę do większości naszego społeczeństwa, które łączy zupełny brak zrozumienia współczesnej nam polityki polskiej. Nie wiem po co np. premier ciągle coś opowiada do kamer (czy nie szkoda cennego czasu?), dlaczego najważniejszym celem rządzącej partii jest „wyrżnąć” jakąś „watahę” – swoją lub obcą (po co?) i dlaczego każde żądanie od władzy, w tym wynikające z prozaicznych roszczeń majątkowych, z zasady spotyka się z odmową? Przecież lepiej byłoby nie tracić czasu na publiczne połajanki z opozycją (ciszej pojedziesz, dalej zajedziesz), z przeciwnikiem lepiej się dogadać (zgnojony wróg jest groźniejszy niż koniunkturalny sojusznik) a każdemu trzeba oddać to, co się należy (pacta sund servanda). Przynajmniej tak jest w bajeczkach opowiadanych dzieciom na temat służby publicznej, a ja – z gruntu naiwny twór PeeReLu – jeszcze z nich nie wyrosłem.

Powoli jednak – jak to bywa przypadku miernej inteligencji – zaczęła do mnie docierać świadomość tego, jakie cechy osobowe mają nasi liberalni (i nie tylko) politycy. Oczywiście są oni niezmiernie bogatymi wewnętrznie i twórczymi jednostkami o wielu innych zaletach, ale te są powszechnie znane i nie będę ich omawiać. Ważniejsze są cechy kwalifikujące do życia publicznego, które gwarantują sukces wyborczy i wielokrotne rządy. Są to: mściwość, chciwość i lenistwo.

Cecha pierwsza nakazuje nie wybaczać wszystkim rzeczywistym i potencjalnym przeciwnikom (swoim i cudzym). Nie tylko przeciwnikom: każdemu, kto nam uchybił myślą, mową i uczynkiem. Trzeba go zniszczyć. Do końca. Aby się nigdy nie podniósł. Cały czas trzeba pilnować, aby nie wstał z kolan: jeżeli próbuje – atakować aż do skutku. W ten sposób znikają wewnątrz i zewnątrz jakiekolwiek alternatywy personalne. Szczególnie trzeba „dbać” o najbliższych współpracowników: tu rodzi się największe zagrożenie, bo czują się zbyt pewnie. Tu za nawet najmniejszy sygnał braku uległości trzeba natychmiast karać i zniszczyć w zarodku.

Chciwość jest absolutnie niezbędną cechą w sferze materialnej: nic po dobroci nie oddaj, bo uznają cię za niegroźnego naiwniaka. Nie można również tolerować, aby ktoś miał lub zarobił więcej niż ty: jeżeli to ci nie przeszkadza, nie nadajesz się do polityki. Inni będą posłuszni tylko wtedy, gdy cały czas będą się trząść o swoje. Nic nie jest dane raz na zawsze – prawda? Po to się ma władze, aby inni bezczelnie się nie dorabiali.

Tylko leniwy przetrwa w polityce. Gdyby się tak każdy chciał męczyć od rana do wieczora, to przecież prosta droga do piachu. Roboty nie przerobisz, zresztą prawie wszystko podrzucają ci tylko po to, abyś nie zwracał na nich uwagi, gdy kręcą swoje lody. Po co się męczyć, gdy i tak działają znane z klasyki liberalizmu mechanizmy samoregulujące.

 Mam nadzieję, że wreszcie więcej rozumiem z naszej, polskiej polityki. I wiem dlaczego jest aż tak dobrze, że do końca naszych dni (albo i dłużej) rządzić nami będą tylko politycy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i moralnych.

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją