Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 236 – 3 marca 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • od dnia 18 lutego 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu wprowadzające nowy wzór formularza VAT-11 – czytaj tekst nr 1;
 • w dniu 30 stycznia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – czytaj tekst nr 14;
 • projekt ustawy z dnia 4 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje również zmianę ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – czytaj tekst nr 17;
 • projekt ustawy z dnia 4 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje również zmianę ustawy o podatku od spadków i darowizn – czytaj tekst nr 19;
 • projekt ustawy z dnia 4 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje również zmianę ustawy o podatku rolnym – czytaj tekst nr 21;
 • Sąd Najwyższy w dniu 28 listopada 2013 r. wydał postanowienie w sprawie odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu uporczywego niepłacenia podatków (sygn. I KZP 11/13) – czytaj tekst nr 18;

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – pro domo sua

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu – Adrian Kozakiewicz;
2. Obrót papierami wartościowymi a rachunek proporcji – Jacek Budziszewski;
3. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji kwartalnej – Piotr Wesołowski;
4. Jak ewidencjonujemy faktury korygujące od dnia 1 stycznia 2014 r. dla potrzeb podatku naliczonego? –  Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
5. Wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-563/12 (BDV Hungary Trading Kft., w stanie likwidacji), czyli nie można odmawiać podatnikowi prawa do uwolnienia od VAT eksportu z przyczyn ściśle formalnych – Jarosław Szajkowski;

AKCYZA

6. Czy każdy pocięty tytoń lub każdy odpad tytoniu  jest wyrobem tytoniowym? – Jarosław Szajkowski;
7. Bibułki do tytoniu wykonane z tytoniu są wyrobem tytoniowym – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

8. Przedawnienie się zobowiązania podatkowego a korekta przychodów – Andrzej Łukiańczuk;
9. Czy odstępne z tytułu wypowiedzenia umowy najmu może być kosztem uzyskania przychodu? – Wojciech Safian;
10. Czy renta planistyczna stanowi koszt uzyskania przychodu i podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? – Piotr Wesołowski;
11. Cudzy wydatek w kosztach uzyskania przychodu – Adrian Kozakiewicz;
12. Czy można rozpoznać przychód w grudniu 2013 r. z refaktury wystawionej w styczniu 2014r.? – Andrzej Łukiańczuk;
13. Urlop na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – Małgorzata Słomka;
14. Objęcie definicją działalności rolniczej tzw. produkcji powiązanej – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Wojciech Safian;
15. Wypłata odszkodowania na podstawie ugody sądowej a obowiązki płatnika – Piotr Wesołowski;
16. Czy poniesione w roku 2012 koszty materiałów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w roku 2013 – Andrzej Łukiańczuk;

INNE PODATKI

17. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnej umowy pożyczki odnawialnej – Piotr Zyśk;
18. Podatek płatny raz do roku a uporczywe nie wpłacanie podatku w terminie – Mateusz Wojciechowski;
19. Uściślenie przepisów dotyczących zgłoszenia nabycia w podatku od spadków i darowizn – Piotr Zyśk;
20. Opodatkowanie podestów piętrowych i podestów półpiętrowych – Anna Żarkowska;
21. Zwolnienia podmiotowe w podatku rolnym dla uczelni – Piotr Zyśk;
22. Pomieszczenia biurowe a zwolnienie wynikające z art. 7 ust 1 pkt 4 lit a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Jacek Budziszewski;
23. Opodatkowanie części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniacych funkcje mieszkalną – Anna Żarkowska;
24. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości magazynu składajacego się z silosów – Jacek Budziszewski;

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

25. Wynagrodzenia zarządu spółdzielni a składki ZUS – Jacek Budziszewski;
26. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – Anna Żarkowska.

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

27. Szkice rosyjskie: lepsi i gorsi agenci w naszej, polskiej historii.

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wzorcowe polecenie służbowe oraz Instrukcja sporządzania deklaracji VAT-7

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – pro domo sua

 

Jeszcze raz chcę wrócić do problemu korporacji doradców podatkowych. Szczęśliwie nie udało się na ostatnim zjeździe opanować władz izby przez pracowników kilku zagranicznych firm doradczych. Inaczej niż w przypadku bratniej Izby Biegłych Rewidentów władze naszej korporacji mają reprezentatywny skład: dominującą grupą są i pozostaną osoby wykonujące samodzielnie działalność doradcza w formie biur doradztwa podatkowego oraz spółki doradztwa podatkowego, które są w większości kapitału polskiego. Teraz prawdopodobnie czeka nas kolejna próba „opanowania” mazowieckiego oddziału Izby przez podobną grupę: dlatego też proszę wszystkie Koleżanki i Kolegów i obecność na zgromadzeniu w dniu 26 marca 2014 r., bo inaczej znów pojawi się coś w rodzaju „listy wyborczej” delegatów z Mazowsza na ostatni zjazd Izby, a pod koniec zgromadzenia znów przyjedzie kilkadziesiąt osób z kilku zagranicznych firm, aby przesądzić o wyniku wyborów. Musimy pozamiatać w naszej Izbie, a zwłaszcza w największym z regionów po to, aby już niesławnej pamięci czasy entuzjastów „wyśmienitych relacji z urzędnikami resortu finansów” już nie wróciły.

Sądzę, że nie może naszej Izby reprezentować ten nurt doradztwa podatkowego, którego pośrednio dotyczy uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r.: nie jesteśmy i nie będziemy kontynuatorami „andersenowskiej” tradycji. Doradztwo podatkowe nie może polegać na:

 • „załatwianiu” faktur dla nieudokumentowanych transakcji,
 • tworzeniu fikcyjnych podmiotów, które służyć będą „optymalizacji podatkowej”,
 • „agresywnemu planowaniu podatkowemu”, czyli wymyślaniu nieistniejących obiektywnie operacji gospodarczych, które potwierdzane są w istocie fikcyjnymi dokumentami,
 • lobbingowi na rzecz grup biznesu, który jest zainteresowany działaniem na szkodę interesu publicznego.

Rota ślubowania, którą chyba niektórym Kolegom trzeba przypomnieć, nakazuje działać „z całą rzetelnością i sumiennością” oraz „zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej”. Tworzenie fikcyjnych struktur, gdzie krążą fałszywe faktury, jest działaniem bezprawnym. Jeżeli służą one wyłudzeniom podatku, to ma tu zastosowanie art. 284 i 299 Kodeksu Karnego, a doradca podatkowy nie powinien uczestniczyć w działalności przestępczej, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia prania brudnych pieniędzy ma obowiązek zawiadomić właściwe organy, a nie planować te działania. Doradca nie ma prawa również uczestniczyć w tworzeniu prawa, które ma na celu unikanie opodatkowania. Tego rodzaju przypadków jest wiele, a wśród nich najważniejszy: załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, który faktycznie zlikwidował opodatkowanie tym podatkiem całego obrotu stalą, metalami kolorowymi, odpadami i surowcami wtórnymi. Od wejścia w życie ostatniej nowelizacji tego załącznika (od dnia 1 października 2013 r.) szybko spadają wpływy z podatku od towarów i usług, bo całe branże już nie płacą nic do budżetu. Jeżeli doradcy podatkowi będą uczestniczyć w tego rodzaju działaniach prowadzących do spadku efektywności fiskalnej systemu podatkowego, jaka będzie przyszłość naszego zawodu? Czeka nas tylko szybka „deregulacja” czyli likwidacja.

Witold Modzelewski

 

 Szkolenie Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją