Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 238 – 17 marca 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Trwają prace nad projektem ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa ta ma uchylić ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Projekt wprowadza zmiany m.in. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Ordynacji podatkowej (druk sejmowy 2065).

 

  • Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT.

Na stronie MF ukazał się komunikat, w którym czytamy, że twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która  przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej.
Twórcy  uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej,  mogą także wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku.
W przypadku gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy  zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają oni obowiązku korygowania PIT za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek  korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw.
Jednocześnie podkreślono, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nigdy nie miały i nadal nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów.
Na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. Określiła ona wyłącznie nowe zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odbiera możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe stanowisko, MF zadeklarowało, że interpretacje podatkowe niezgodne z nim zostaną zmienione.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany optymalizacja podatkowa z wizytą CBŚ.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Stawka podatku VAT na e-booki – Piotr Zyśk;
2. Czy otrzymanie pozwolenia na budowę budynku wystarczy organowi podatkowemu aby stać się podatnikiem podatku od towarów i usług? – Malwina Sik;
3. Opodatkowanie płatności za zlecenie zniszczenia opakowań – Mateusz Wojciechowski;
4. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa za marzec 2014 roku: wyjątkowy przypadek – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
5. Leasing operacyjny a odliczenie podatku w związku z wykupem samochodu osobowego – Piotr Wesołowski;

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy wykorzystywanie części budynku do działalności daje prawo do pełnej jego amortyzacji – Andrzej Łukiańczuk;
7. Opodatkowanie odsetek z tytułu nabycia przez gminę nieruchomości rolnej w drodze orzeczenia sądu – Mateusz Wojciechowski;
8. Koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania – Malwina Sik;
9. Rekompensata za utracone wynagrodzenie a podatek dochodowy –  Piotr Zyśk;
10. Przychód z najmu a refakturowanie podatku od nieruchomości –  Piotr Wesołowski;
11. Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów – Andrzej Łukiańczuk;
12. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu odsetek od kredytu – Piotr Wesołowski;
13. Czy brak zabezpieczenia pożyczki skutkuje powstaniem przychodu? – Andrzej Łukiańczuk;

INNE PODATKI

14. Podatek od nieruchomości od pustostanów – Anna Żarkowska;
15. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków a prowadzenie w nich działalności gospodarczej  – Jacek Budziszewski;
16. Zwolnienie z podatku nieruchomości zajętych na działalność statutową organizacji pożytku publicznego – Anna Żarkowska;
17. Grunty oznaczone symbolem Wp a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski;

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

18. Sfinansowanie biletów dla pracowników nie podlega ZUS – Małgorzata Słomka;
19. Stopa składki wypadkowej a przekształcenie płatnika składek – Jacek Budziszewski;
20. Podstawa wymiaru składek od świadczeń pozapłacowych gwarantowanych w regulaminie wynagradzania – Anna Żarkowska;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

21. Czy osoby wyznaczone do reprezentowania podatnika w zakresie kontroli podatkowej są zarazem jego pełnomocnikami? – Wojciech Safian;
22. Pomysły na nowe obciążenia podatkowe w Rosji – Piotr Zyśk;
23. Czy spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna mogą być kontrolowanym w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej z tytułu rozliczeń z podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług? – Wojciech Safian;
24. Zakaz reformationis in peius a indywidualne interpretacje podatkowe – Malwina Sik;
25. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym od dnia 11 maja 2014 r. – Wojciech Safian.

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

26.Szkice rosyjskie: czy Prezydent
27. Szkice polsko rosyjskie: czy może istnieć dłużej niż kilka lat proniemiecki rząd na Ukrainie?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowa instrukcja dotyczącą nowych zasad fakturowania i dokumentowania czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – optymalizacja podatkowa z wizytą CBŚ.
 
 

Wiele firm, które stosowały tzw. zaawansowane metody optymalizacji podatkowej, ma dzisiaj kłopoty. To tylko początek drogi, którą otworzyła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r. na temat wyłudzania korzyści podatkowych. Po nitce do kłębka: odpowiednie służby pukają do drzwi wielu eleganckich gabinetów w firmach, które uzyskiwały „oszczędności podatkowe” dzięki fikcyjnym operacjom. Skąd tak szybka reakcja? Odpowiedź jest bardzo prosta: zgodnie z art. 299 § 8 Kodeksu Karnego twórcy tych pomysłów „idą na współpracę”, bo jest to jedyna droga uniknięcia odpowiedzialności. W końcu gdy ktoś wyłudza podatki na podstawie fałszywych dokumentów, mamy do czynienia z przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Dotyczy to nie tylko tradycyjnego już rynku złomu, stali czy paliw. Przedmiotem zainteresowania są typowe „struktury optymalizacyjne”, gdzie utworzone poza granicami kraju firmy, które były czysto fikcyjnymi usługobiorcami lub usługodawcami wobec podmiotów krajowych. Po co? Główną przyczyną tych patologii był art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, określający miejsce świadczenia, którym jest kraj siedziby usługobiorcy. Gdy usługa faktycznie wykonana na rzecz podmiotu krajowego jest fikcyjnie fakturowana na podmiot o siedzibie poza granicami kraju, to usługodawca uchyla się od opodatkowania (brak zadeklarowania podatku należnego) i wyłudza zwrot różnicy podatku. Zastosowanie w tym przypadku art. 284 i 299 Kodeksu Karnego jest bezsporne. W przypadku drugim – gdy usługę „świadczy” podmiot zagraniczny, często istniejący tylko na papierze po to, aby wyeliminować faktyczne opodatkowania, bo po stronie nabywcy jest fikcyjny import usług – problem wydaje się sporny. Przecież fakturę z tytułu tej czynności wystawił podmiot będący poza jurysdykcją polską. Jest to jednak klasyczne oszustwo, gdyż:

  • usługę faktycznie wykonuje podmiot krajowy, który nie wystawia faktury z podatkiem należnym,
  • usługobiorca posługuje się fałszywym dokumentem – fakturą zagraniczną z tytułu tej czynności w celu wyłudzenia korzyści podatkowych.

 

Mogą mieć tu więc zastosowanie powyższe artykuły Kodeksu Karnego.

Oczyszcza się rynek doradztwa z tego rodzaju fikcji: może wrócimy do źródeł sprzed 15 lat, gdy dominowali tu ludzie szanujący prawo? Oby.

Witold Modzelewski

Szkolenie Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją