Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 239 – 23 marca 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Od dnia 11 maja 2014 r. pełnomocnictwa będzie można udzielić także w formie dokumentu elektronicznego – czytaj więcej tekst nr 29;

 

  • Od dnia 1 stycznia 2015 r. rozszerzony zostanie katalog czynności wymienionych w pkt 4 Załącznika nr I do Rozporządzenia 282/2011. Idzie tu o czynności stanowiące dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów lub wydarzeń o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym lub rozrywkowym, które to są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Dyrektywy 112 – czytaj więcej tekst nr 1;

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 

  • kontrola zasadności zwrotu sprowadza się nie tylko do sprawdzenia formalnej prawidłowości faktury określającej podatek naliczony i prawidłowości sporządzenia deklaracji podatkowej, ale również dotyczy sprawdzenia zgodności treści faktury z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej zarówno po stronie podmiotowej jak i przedmiotowej – czytaj więcej tekst nr 6;

 

  • w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – czytaj więcej tekst nr 7;

 

  • pracownik, któremu firma zwraca wydatki związane z przeniesieniem do pracy w innym mieście, musi zapłacić od tego zwrotu podatek – czytaj więcej tekst nr 14.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany –  trzeba posprzątać w nowym domu.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zmiany w załączniku nr I do Rozporządzenia Rady UE 282/2011 od dnia 1 stycznia 2015 r. – Wojciech Safian;
2. Zastosowanie zwolnienia z podatku w stosunku do usług medycznych – Piotr Zyśk;
3. Ustalanie miejsca świadczenia usług związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową i podobną oraz usług dla nich pomocniczych od dnia 1 stycznia 2015 r.  – Wojciech Safian;
4. Dywidenda w formie rzeczowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski;
5. Biuro rachunkowe a możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego – Piotr Wesołowski;
6. Kontrola zasadności zwrotu a sprawdzenie prawidłowości faktury – Malwina Sik;
7. Nieuregulowanie należności przez spółkę w stanie upadłości a obowiązek korekty kwoty podatku naliczonego – Mateusz Wojciechowski;
8. Kiedy faktury, na podstawie których odliczono podatek naliczony, należy uznać za dokument fikcyjny? (część I) prof. dr hab. Witold Modzelewski;
9. Stawka podatku na dostawę lokalu mieszkalnego, wraz z garażem podziemnym lub miejscem parkingowym, pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej – Piotr Wesołowski;

PODATKI DOCHODOWE

10. Rozliczenie straty w przypadku łączenia udziałów jako metody rozliczenia połączenia spółek – Andrzej Łukiańczuk;
11. Koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika a koszty uzyskania przychodów – Malwina Sik;
12. Zwolnienie studenta z czesnego a podatek dochodowy od osób fizycznych – Piotr Zyśk;
13. Stosunek pracy jako przesłanka wystąpienia powiązań na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk;
14. Co jest bardziej opłacalne podróż służbowa, czy oddelegowanie? – Piotr Zyśk;
15. Odpłatne zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia, a możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania – Marek Zagórski;
16. Czy udział w zarządzie spółki należy uznać za działalność wykonywaną osobiście? – Piotr Wesołowski;
17. Nieodpłatne świadczenie w orzecznictwie sądów administracyjnych – Andrzej Łukiańczuk;
18. Czy przekazanie majątku spółki na rzecz jedynego udziałowca w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego? – Marek Zagórski;
19. Wstępna opłata leasingowa – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;
20. Koszty uzyskania przychodów od operatów szacunkowych, opiniach o wartości nieruchomości oraz uproszczonych inwentaryzacjach – Marek Zagórski;

 

INNE PODATKI

21. Stawka podatku od lokalu mieszkalnego wynajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej – Anna Żarkowska;
22. Hala namiotowa jako tymczasowy obiekt budowlany a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski;
23. Zwolnienie od opodatkowania kościelnej osoby prawnej – Anna Żarkowska;
24. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli ośrodka rehabilitacyjnego – Jacek Budziszewski;

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

25. Pakiety medyczne a składki ZUS – Małgorzata Słomka;
26. Termin na złożenie formularza ZUS ZSWA ubiega w dniu 31 marca – Malwina Sik;
27. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – prace górnicze – Jacek Budziszewski;
28. Świadczenie w naturze w postaci zapewnienia lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru składek – Anna Żarkowska;

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. Składanie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego od dnia 11 maja 2014 r. – Wojciech Safian.

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

30. Szkice polsko – rosyjskie: „Bóg nie kocha moich dzieci”

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowa instrukcja dotyczącą nowych zasad fakturowania i dokumentowania czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany –  trzeba posprzątać w nowym domu.

Zbliżają się wybory zarządu w regionalnych oddziałach Krajowej Izby, w tym na największym regionie – Mazowszu. Znów obawiamy się, że ktoś będzie rozdawać listę podobnie jak na wyborach delegatów na IV Zjazd, którą stworzą pracownicy kilku zagranicznych firm. Prowadzący zgromadzenie będzie – jak wtedy – przeciągać obrady, aby pod koniec dnia przyjechały wypuszczone z korporacyjnych firm „siły” w celu zagłosowania na tę listę. Naszym nieszczęściem, zresztą jak i całości doradztwa podatkowego, są tego rodzaju struktury, które dzięki powiązaniu z władzą i poczuciu bezkarności niszczą wizerunek tego zawodu. Można nawet podejrzewać, że nie jest to działanie przypadkowe, bo faktycznie wspierają one rządowe pomysły „deregulacyjne”, czyli likwidujące nasz zawód; według słów byłego przewodniczącego Rady owa „deregulacja jest czymś nieuniknionym”. Oczywiście racja: dla osoby pracującej w instytucji wywodzącej się z podziałów niesławnej pamięci firmy Artur Andersen zniesienie obowiązków nakazujących rzetelne, legalne i etyczne wykonywanie tego zawodu jest „absolutną koniecznością”. Przecież w tych warunkach nie można oferować nowoczesnych usług agresywnego planowania podatkowego, gdzie fikcyjne firmy uczestniczą w rozumieniu fikcyjnych transakcji, a „oszczędnościami podatkowymi” ów doradca dzieli się po połowie ze szczęśliwym klientem, który już nie musi niczego produkować ani sprzedawać. Wystarcza mu „innowacyjność podatkowa”. Co prawda nasz Sąd Najwyższy (Izba Karna) uznał te działania za przestępstwo prania brudnych pieniędzy (art. 299 KK), ale co to ma za znaczenie wobec renomy międzynarodowego biznesu doradczego.

Sądzę, że większość doradców podatkowych nie chce mieć nic wspólnego z podmiotami wywodzącymi się lub powiązanymi z tą tradycją. Dotyczy to również zapewne większości pracowników również tych firm. Dlatego też musimy odrzucić listę napisaną przez pracowników tzw. „wielkiej czwórki”. Zarząd Regionu Mazowieckiego musi reprezentować tych, którzy opowiadają się przeciw deregulacji i nie chcą mieć nic wspólnego z „kreatywną księgowością” i „agresywnym planowaniem podatkowym”.

 

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją