Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 241 – 7 kwietnia 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z  dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie  C 18/13 odniósł się m.in. do kwestii prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej wykazanego na fakturach, które w ocenie organów podatkowych nie dokumentowały rzeczywistych transakcji –  czytaj więcej tekst nr 3;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1371/13, uznał że  nie można wywodzić obowiązku podatkowego nierezydenta, będącego kontrahentem spółki polskiej, w oparciu o to, że efekt usługi wykonanej przez nierezydenta będzie się odnosił do kontrahenta polskiego – czytaj więcej tekst nr 15;

 

  • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z wierzytelności przysługującej jej wspólnikowi a powstanie po jego stronie przychodu – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 czerwca 2013 r. (III SA/Wa 6/13) – czytaj więcej tekst nr 16;
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 23 grudnia 2013 r. (sygn. I SA/Bk 496/13), rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustanowienia służebności – czytaj więcej tekst nr 18;
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 883/12, rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z tego podatku w przypadku zasiedzenia nieruchomości przez bliskiego krewnego – czytaj więcej tekst nr 19;
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyrok z dnia 5 marca 2014 r., (sygn. akt. II FSK 748/12) uznał, że nie trzeba płacić podatku w części przypadającej na współwłaściciela nieruchomości, jeśli ten jest zwolniony z podatku – czytaj więcej tekst nr  21;

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany Janus fiskalny

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Prawidłowość dokumentowania transakcji oraz prawo do odliczenia z faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur –  Piotr Wesołowski
2. Usługi polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych nie są zwolnione z podatku od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski
3. Podatnik może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez podmiot inny niż faktyczny wykonawca świadczenia – Malwina Sik
4. Dochody z VAT-u w lutym i marcu tego roku są na rekordowo niskim poziomie. Dlaczego? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
5. Nabycie wierzytelności po cenie równej cenie nominalnej wierzytelności nie stanowi odpłatnego świadczenia usług – Mateusz Wojciechowski 

 

PODATEK AKCYZOWY

6. Nie tylko gospodarstwa domowe mają prawo do zwolnienia z akcyzy – Piotr Wesołowski

 

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy z tytułu wypłaty należności za usługi certyfikacji należy potrącić podatek u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
8. Czy zwrot wkładu lokatorskiego daje prawo do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych? – Piotr Zyśk
9. Opłata dystrybucyjna jako koszt uzyskania przychodu – Wojciech Safian
10. Czy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych można uznać za przychód z działalności gospodarczej? – Piotr Zyśk
11. Skutek wniesienia dopłat z naruszeniem przepisów kodeksu spółek handlowych – Andrzej Łukiańczuk
12. Straty w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych – Wojciech Safian
13. Programy komputerowe a podatek u źródła – Andrzej Łukiańczuk
14. Czy wydatki związane z wykonywaną przez przedstawicieli handlowych pracą w terenie stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? –  Wojciech Safian
15. Wypłata wynagrodzenia przez spółkę polską – Malwina Sik
16. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z wierzytelności przysługującej jej wspólnikowi a powstanie po jego stronie przychodu – Mateusz Wojciechowski

 

INNE PODATKI

17. Moduły handlowe do sprzedaży gier i loterii w centrach handlowych a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski
18. Do ustanowienia służebności dochodzi dopiero w dacie sporządzenia aktu notarialnego – Marek Zagórski
19. Zasiedzenia nieruchomości przez bliskiego krewnego a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn – Piotr Wesołowski
20. Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych – Anna Żarkowska
21. Brak odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku zwolnienia jednego z nich z zapłaty podatku – Piotr Zyśk
22. Zwolnienie od podatku od nieruchomości a działalność organizacji pożytku publicznego – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

23. Nowe  kody ubezpieczeń społecznych – Malwina Sik
24. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z chwilą ponownego zgłoszenia – Anna Żarkowska
25. Stała wysokość ekwiwalentu za pranie a składki ZUS – Jacek Budziszewski
26. Obowiązek ubezpieczeń społecznych w okresie urlopu bezpłatnego – Anna Żarkowska

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

27. Szkice polsko – rosyjskie: Strach

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 7 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany  – Janus fiskalny

 

Dotychczasowa nasza polityka stosowania prawa podatkowego ma przysłowiowe dwie twarze:

  • wobec drobnych nieprawidłowości, zwłaszcza występujących u małych i średnich podatników, jego postawa jest restrykcyjna i profiskalna, często wrogo interpretuje przepisy tak, aby stworzyć wrażenie przesadnej dbałości o interes publiczny,
  • wobec dużych i możnych, a zwłaszcza banków, międzynarodowych korporacji i firm zagranicznych, przyjęto postawę powściągliwej wyrozumiałości a najczęściej braku zainteresowania tym, co się dzieje z rozliczeniami podatkowymi.

Zwykli śmiertelnicy drżą przed zmianą poglądów organów podatkowych na mniej korzystne, które mogą doprowadzić na skraj bankructwa każdą firmę. Ci drudzy, poprzez „doskonałe relacje” z odpowiednimi resortami, tak naprawdę robią co chcą, optymalizując skutecznie obciążenia podatkowe, w większości eliminując je jako  obiektywny ciężar fiskalny. Prawda jest taka, że podmioty z pierwszej grupy płacą tyle, ile chcą organy podatkowe, a treść przepisów prawa nie ma jakiegokolwiek znaczenia. W drugiej grupie podatnicy płacą tyle ile chcą, a tu te przepisy prawa również nie mają żadnego znaczenia.

Druga grupa króluje w mediach papierowych: tam chwali się każdy przepis, który jest „korzystny dla podatników”, czyli dzięki temu władza polityczna zbiera punkty sondażowe. Trzeba przyznać, że tu świetnie dostosowano się do zapotrzebowań rządowych: oni chcą być chwaleni za każdą cenę: nie stać ich na niepopularność, która niesie ze sobą fachowo prowadzona polityka fiskalna. Stąd kariera takich ludzi jak były minister finansów, który tolerował lub wręcz inicjował destrukcję systemu podatkowego (to daje poparcie tych, którzy zarabiają na tej destrukcji)i zadłużył nasz kraj na kwotę prawie 900 mld zł.

Na marginesie trzeba zauważyć, że większość papierowych gazet jest zdecydowanie prawicowa a jednocześnie – co jest chyba paradoksem – wspiera działania destrukcyjne w stosunku do systemu podatkowego. Najczęściej pełnią oni rolę” pożytecznych idiotów”, którzy wyłudzenia podatków traktują jako coś pożądanego, bo „więcej pieniędzy pozostaje w kieszeni podatników”. Czy żyjemy jeszcze w świecie ludzi normalnych?

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją