Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 248 – 19 maja 2014 r

 

 

 

Konferencja UW

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 
Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 23 września 2013 r., sygn. akt I SA/Rz496/13 uznał, że nie można twierdzić, że jeśli liść tytoniu jest oderwany od żywej rośliny, to trzeba go uznać za suchy i w efekcie opodatkować jego sprzedaż – czytaj więcej tekst nr 8
  • w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012 r. (I SA/Rz 102/12) wskazywano że przy określaniu przeznaczenia samochodu kluczowe nie są cechy nadane temu pojazdowi przez podatnika, ale cechy nadane przez producenta – czytaj więcej tekst nr 9
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. (I SA/Lu 903/12), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie wyboru przez podatnika metody szacowania w procesie produkcji energii elektrycznej – czytaj więcej tekst nr 10
  • NSA w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. sygn. I FSK 501/13 stanął na stanowisku, że warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, jednakże ustawodawca nie zastrzegł, że odbiorca ma otrzymać także potwierdzenie dostawy – czytaj więcej tekst nr 11
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2013 r. (I GSK 566/12, I GSK 569/12, I GSK 570/12), potwierdził, że wartość stopni Plato wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od sprzedawanego piwa aromatyzowanego – czytaj więcej tekst nr 13
  • jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r. (II FSK 4/13) wystawienie faktury korygującej w związku ze zwrotem towarów w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, lecz koryguje jedynie jego wysokość – czytaj więcej tekst nr 17
  • w orzeczeniu NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r. (II FSK 1715/11) stwierdzono, że otrzymanie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw” należy rozumieć, jako niewywołujące przychodu w sytuacji, gdy czynność prawna jest ze swej istoty zawsze nieodpłatna – czytaj więcej tekst nr 18

 

Uchwały NSA w składzie 7 sędziów:

  • przedmiotem uchwały NSA z dnia 12 maja 2014 r. (I OPS 10/13) było rozstrzygnięcie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwe jest skuteczne wniesienie do sądu administracyjnego pisma procesowego w formie elektronicznej, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym – czytaj więcej tekst nr 27
  • Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w składzie siedmiu sędziów z dnia 28 kwietnia 2014 r. (I FPS 8/13) stwierdził, że uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie postępowania egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka egzekucyjnego, w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – czytaj więcej tekst nr 30

 

 

 

Spis treści:

 

Komentarz nieuczesany: blokada zwrotów VAT, czyli o kreatywnej księgowości budżetowej.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową również uprawnie do obniżenia podstawy opodatkowania – Mateusz Wojciechowski
2. Czy należy wystawiać faktury korygujące nawet gdy korekta dotyczy kilkudziesięciu groszy? – Barbara Głowacka
3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Jacek Budziszewski
4. Możliwość zastosowania stawki 0% na okoliczność otrzymania zaliczki w eksporcie – Piotr Wesołowski
5. Sprzedaż okularów korekcyjnych opodatkowana stawką 8% – Piotr Zyśk
6. Wyłudzenia podatku od towarów i usług – część II: podatek naliczony – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
7. Uproszczona faktura korygująca – Piotr Wesołowski 

 

PODATEK AKCYZOWY

8. Liść tytoniu a opodatkowanie jego sprzedaży – Malwina Sik
9. Przy określaniu przeznaczenia samochodu kluczowe dla potrzeb podatku akcyzowego nie są cechy nadane temu pojazdowi przez podatnika, ale cechy nadane przez producenta – Przemysław Milczek
10. WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego – Marek Zagórski
11. Wyrok NSA z dnia 14 marca 2014 r. dotyczący akcyzy – Aleksandra Bekierz – Babińska
12. Możliwości uznania blendu tytoniowego za wyrób akcyzowy – Malwina Sik
13. Wpływ wartość stopni Plato na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od sprzedawanego piwa aromatyzowanego – Piotr Zyśk

PODATKI DOCHODOWE

14. Wniesienie majątku na fundusz założycielski – skutki w CIT – Anna Żarkowska
15. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk
16. Nabycie udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych – Piotr Zyśk
17. Kiedy należy dokonywać pomniejszenia przychodów oraz kosztów bezpośrednio związanych z przychodami dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli dochodzi do zmniejszenia ceny towarów? – Wojciech Safian
18. Przychód z tytułu nabycie w drodze zasiedzenia służebności przesyłu – Mateusz Wojciechowski
19. Świadczenie z tytułu zwróconych kosztów za nocleg stanowi dla pracownika przychód – Malwina Sik
20. Program komputerowy a rozliczenie kosztów autorskich – Piotr Wesołowski
21. Sposób amortyzacji nabytej nieruchomości w przypadku dokonania w niej inwestycji w obcym środku trwałym – Andrzej Łukiańczuk
22. Nieodpłatne przekazanie do fundacji składników majątkowych oraz gotówki – Jacek Budziszewski
23. Czy kwoty wypłacone pracownikowi w formie zaliczki albo jako zwrot poniesionych wydatków z tytułu kosztów noclegu w trakcie podróży służbowej, w wysokości przekraczającej limity określone w rozporządzeniu o podróżach służbowych stanowią dla tego pracownika przychód? – Wojciech Safian
24. Przychód pracownika z tytułu zwrotu wydatków na posiłki ponad limit diet – Mateusz Wojciechowski

 

INNE PODATKI

25. Skutki sprzedaży nieruchomości zwolnionej z podatku od towarów i usług na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych – Andrzej Łukiańczuk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

26. Najem po obniżonej cenie dla pracownika a składki ZUS – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Nie można wnieść do sądu administracyjnego pisma procesowego w formie elektroczninej – uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 12 maja 2014 r. (I OPS 10/13) – Wojciech Safian
28. Wpływ na wynik finansowy nieodpłatnego przekazania środków trwałych – Anna Żarkowska
29. Zbycie środka trwałego wytworzonego przy wykorzystaniu dofinansowania – Jacek Budziszewski
30. Podatnik nie może ponosić konsekwencji błędnego działania organów podatkowych – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko – rosyjskie: co politycy berlińscy rozumieli jako „samostanowienie Polaków”.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 19 maja 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: blokada zwrotów VAT, czyli o kreatywnej księgowości budżetowej.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję władz wywołaną dramatycznym spadkiem dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług w marcu br. – tylko 6 mld zł (najniższy poziom w historii): w kwietniu faktycznie zablokowano zwroty tego podatku. Dało to pozorny efekt wzrostu dochodów budżetowych, które są różnicą między wpływami brutto a tymi zwrotami. Nasz ułomny podatek w wersji wspólnotowej dostarcza w ostatnich latach miesięcznie: około (średnio) 16 mld zł (wpływy), z czego ponad 6 mld (również średnio) wypłaca się podatnikom w formie zwrotów, czyli netto powinno być między 9 a 10 mld zł. Oczywiście kwoty te są szacunkiem uwzględniającym obecny, zupełnie zdezelowany stan tego podatku. Gdyby wrócił on do swojej kondycji sprzed 5 lat (a przecież wcale nie była tak dobra), to średniomiesięczne wpływy wyniosłyby (bez podwyżki stawek) prawie 19 mld zł, zwroty 7 mld, a dochody – 12 mld zł.

Jak najłatwiej pokazać, że „sytuacja budżetu państwa jest wyśmienita”, posługując się językiem niezapomnianego ministra Jacka Vincenta Rostowskiego? Wystarczy zablokować w istotnej części zwroty (tylko o połowę) albo fizycznie przesunąć je na następny miesiąc, aby móc święcić triumfy „poprawy ściągalności”. Usłużni dziennikarze powtórzą każdą bzdurę, byle była przydatna rządzącym.

Ze zwrotami tego podatku jest już od kilku lat kłopot. Już w zeszłym roku, zwłaszcza gdy ich kwoty wzrosły w związku z likwidacją opodatkowania całych branż (stal, metale kolorowe, surowce wtórne, odpady – załącznik nr 11 do ustawy) – żądane kwoty zwrotów z przyczyn obiektywnych zwiększyły się. Zarazem jednak od 2009 roku istotną ich część stanowi najzwyklejsza przestępczość (przepraszam – „działalność optymalizacyjna”), czyli banalne wyłudzenia. Łącznie w zeszłym roku zwrócono ponad 80 mld zł (oficjele potwierdzają kwotę 79 mld zł), z czego co najmniej 20% to skutek owej „działalności optymalizacyjnej”. Wystarczyłoby więc przestać zwracać oszustom, aby dochody budżetowe zwiększyły się rocznie do poziomu w wysokości nawet 130 mld zł, czyli do około 16 mld zł średniomiesięcznie.

Jeżeli przy okazji obecnej blokady zwrotów wypłacono mniej oszustom, to bardzo dobrze. Gorzej, że informacje uzyskane od podatników świadczą o czymś zupełnie innym: zwroty po prostu zablokowano – dostają tylko ci „równiejsi”, ale oni siedzą cicho, bo nie chcą kłuć w oczy swoim uprzywilejowaniem. Po głowie dostają jak zawsze mali i średni, czyli nieważny polski biznes. Firmy zagraniczne, oczywiście z tej słusznej zagranicy, „otrzymują to, co się im należy”, bo mają wielkich protektorów a nasze władze muszą tworzyć „warunki sprzyjające zagranicznym inwestorom”. Od płacenia podatków są firmy miejscowe, nie mające dostępu do mediów i władzy: im można nic nie zwracać.

Jak długo można ukrywać katastroficzny stan podatku od towarów i usług po dziesięciu latach jego harmonizacji? Długo, nawet przez lata, bo jak władza chce czegoś nie zwrócić, to nie zwróci, a mały podatnik umiera po cichu.

 

 Witold Modzelewski

 

 

Jak radzić sobie z kontrolą US? 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją