Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 249 – 26 maja 2014 r

INNE PODATKI

 
27. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową może nie być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 18 kwietnia 2014 (sygn. ITPB2/436-13/14/DSZ), zajął stanowisko w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

Sprawa dotyczyła przekształcenia spółki, które miało na celu wyłącznie zmianę formy prowadzenia działalności zarówno bez zmiany po stronie wspólników jak i posiadanych aktywów. Wartość wkładów pozostanie na tym samym poziomie (wspólnicy nie zamierzają czynić nakładów powodujących zwiększenie swoich wkładów). Wspólnicy z dniem przekształcenia staną się wspólnikami spółki komandytowej – w wyniku przekształcenia majątek Wnioskodawczyni pozostanie bez zmian.

W związku z powyższym zwrócono się z pytaniem, czy przy tego typu przekształceniu powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie organu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Zgodnie natomiast z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.
Na podstawie wskazanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych można więc przede wszystkim stwierdzić, że przekształcenie spółki uważane przez ustawę podatkową za zmianę umowy spółki, co do zasady może podlegać opodatkowaniu, o ile w wyniku tego dochodzi do zwiększenia majątku spółki osobowej lub podwyższenia kapitału zakładowego. Tak więc dla opodatkowania przekształcenia spółki, kluczowe znaczenia ma pojęcie „zwiększenia majątku spółki osobowej” lub „podwyższenie kapitału zakładowego”. Konieczność oceny wystąpienia „zwiększenia” lub „podwyższenia” wymaga porównania dwóch substratów majątkowych, przed przekształceniem i po przekształceniu.

Należy więc stwierdzić, że o opodatkowaniu przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową lub o jego braku decydować brak zwiększenia majątku ogólnego spółki jawnej przy porównaniu wkładów wspólników do spółki jawnej – wniesionych przy zawarciu umowy spółki lub w trakcie jej trwania – z wartością wkładów do spółki komandytowej. Tylko bowiem tak rozumiany przyrost majątku skutkować może powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową nie dojdzie do zwiększenia wartości wkładów wspólników, to tym samym nie ulegnie również zwiększeniu majątek spółki przekształconej w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w wyniku czego, czynność ta nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją