Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 250 – 2 czerwca 2014 r

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Uprzejmie informujemy, że Instytut Studiów Podatkowych w swojej działalności – ani w codziennej pracy, ani w związku z działaniami promującymi markę – nigdy nie używał, nie używa i nie będzie używał anglojęzycznych odpowiedników swojej nazwy. Dotyczy to również pozostałych podmiotów należących do grupy ISP.

W związku z powyższym informujemy, że wszelkie podmioty mogące stylistyką oraz podobną  firmą (często obcojęzyczną) wprowadzić w błąd naszych Klientów co do związku z grupą ISP, nie mają i nigdy nie miały z Instytutem Studiów Podatkowych nic wspólnego.

Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Konferencja UW

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 maja 2014 r. wskazuje na zmiany także u ustawie o podatku akcyzowym. Jak wskazuje projekt, rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane tylko z jedną, wyznaczoną izbą celną – czytaj więcej tekst nr 13,
  • Do Sejmu został skierowany projekt ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu. Ustawa, której wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2015 r., przewiduje opodatkowanie działalności w tym zakresie dwoma podatkami – specjalnym podatkiem węglowodorowym (zwany dalej: SPW) i podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, którym już opodatkowane jest wydobycie miedzi i srebra – czytaj więcej tekst nr 25,
  • Minister Finansów w dniu 13 maja 2014 r. przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Dotyczy ono szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, którego dokonuje rzeczoznawca majątkowy – czytaj więcej tekst nr 27,


  • Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W projekcie opracowano nowy wzór deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A – czytaj więcej tekst nr 28,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt  I SA/Gl 1712/13 uznał, że wspólnik spółki jawnej w sytuacji zbycia osobie trzeciej ogółu praw i obowiązków w spółce nie uzyskuje zwrotu majątku przypadającego mu z tytułu udziałów, lecz zapłatę od osoby trzeciej za zbycie swoich praw i obowiązków udziałowych. Konsekwencją jest konieczność opodatkowania tego przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  – czytaj więcej tekst nr 15,
  • Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 13 maja 2014 r. (II FSK 1397/12) przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej – czytaj więcej tekst nr 16.
  • Zdaniem NSA, wyrażonym w wyroku z dnia 15 maja 2014 r. (II FSK 1477/12), art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie daje podstaw do przyjęcia, że organ podatkowy – w przypadku gdy dochodzi do objęcia udziałów o wartości nierynkowej – jest upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów  – czytaj więcej tekst nr 17,
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 14 maja 2013 r. (I SA/Gd 293/13) uznał, że treść art. 14b § 1 o.p. należy rozumieć w ten sposób, że wnioskodawca ma uprawnienie do uzyskania od organu podatkowego interpretacji prawa podatkowego w każdej indywidualnej sprawie, która może kształtować jego prawa i obowiązki na gruncie określonej regulacji podatkowej. Możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego odnosi się więc do stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę, co do których wykładnia znajdujących w nich zastosowanie przepisów podatkowych może rzutować na prawidłowe rozliczenie wnioskodawcy w ramach danego podatku. W efekcie wnioskodawca ma uzyskać rzetelną informację, jak w określonym stanie faktycznym organ podatkowy interpretuje przepisy podatkowe znajdujące w nim zastosowanie, co może mieć wpływ na prawidłowość dokonania przez niego rozliczenia tegoż podatku – czytaj więcej tekst nr 29.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: wadliwa judykatura jest gorsza niż złe przepisy podatkowe.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania z tytułu zaliczek wpłacanych na poczet usługi turystyki – Anna Żarkowska
2. Obowiązek podatkowy dla usług najmu – Barbara Głowacka
3. VAT-26 – kiedy należy dokonywać aktualizacji złożonej informacji, czy należy składać kilka informacji na formularzu VAT-26 czy też dokonywać korekty pierwotnie złożonej informacji oraz inne kwestie – Marcin Szymocha
4. Wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron nie koniecznie mają charakter odszkodowania i mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski
5. Uznanie jednostek budżetowych gminy za odrębnych od gminy podatników – Jacek Budziszewski
6. Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych – Piotr Wesołowski
7. Czy podatek od wartości dodanej jest jeszcze naprawialny? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
8. Ulga grupowa w ramach konsorcjum a swoboda przedsiębiorczości – Malwina Sik
9. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wydatki związane z obsługą pojemników na śmieci – Piotr Wesołowski
10. Jaki powinien być kurs waluty do przeliczenia pobranego podatku u źródła: z dnia zapłaty podatku czy dnia uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
11. Usługa noclegowa i możliwość korzystania ze SPA nie stanowią łącznie jednej usługi kompleksowej – Mateusz Wojciechowski

PODATEK AKCYZOWY

12. Dochody budżetowe z podatku akcyzowego – przyczyny spadku – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
13. Rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane przez wyznaczoną izbę celną – projekt zmian – Piotr Zyśk

PODATKI DOCHODOWE

14. Otrzymanie niepieniężnych składników majątku – Anna Żarkowska
15. Zbycie ogółu praw i obowiązków a zwrot majątku – Malwina Sik
16. Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej? – Wojciech Safian
17. Kiedy świadczenie jest świadczeniem nieodpłatnym skutkującym powstaniem przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
18. Czy organ podatkowy jest  upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów? – Wojciech Safian
19. Fikcyjne faktury a koszty uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski
20. Dojazd do pracy służbowym samochodem – Piotr Wesołowski
21. W którym roku podatkowym powstaje prawo odliczenia podatku u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
22. Likwidacja spółki przez wspólnika będącego osobą fizyczną- skutki w PIT – Jacek Budziszewski
23. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie spłaty pożyczki – Anna Żarkowska
24. Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu wierzytelności – Jacek Budziszewski

INNE PODATKI    

25. Rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Marek Zagórski
26. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu egzekucyjnym a PCC – Karol Grzybowski
27. Szacowanie wartości nieruchomości – projekt rozporządzenia – Piotr Zyśk
28. MF przygotował projekt nowych wzorów deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A – Marek Zagórski
29. Czy zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? – Barbara Głowacka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Wnioskodawca ma uprawnienie do uzyskania  interpretacji prawa podatkowego w każdej indywidualnej sprawie, także w przypadku, gdy stan faktyczny ma swe źródło w ustawie „pozapodatkowej” – Piotr Zyśk
31. Czy przedawnienie zobowiązania czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej? – Barbara Głowacka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

32. Szkice polsko-rosyjskie: szkoda Ukrainy.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 2 czerwca 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: wadliwa judykatura jest gorsza niż złe przepisy podatkowe.

Początek minionego tygodnia zaznaczył się dwoma wydarzeniami: skrajnie pesymistycznym, wręcz tragicznym oraz drugim – dobrym, dającym nadzieję na przyszłość. Oczywiście zacznę od tego pierwszego: po ponad 18 latach walki odebrała sobie życie osoba uczestnicząca w sporze, w którym sąd administracyjny odmówił ostatecznie zwrotu nadpłaty, mimo że nienależnie zapłacono podatek nie będąc podatnikiem. Opowieść zakończoną tym tragicznym finałem sprawę znamy aż nadto dobrze. Najpierw organ podatkowy, stosując wrogą interpretację przepisów, każe płacić akcyzę od czynności, które im nie podlegają. Podmiot płaci, lecz odwołuje się, bo przepis jest jasny – nie ma podatku – tylko jego stosowanie jest wrogie i podłe. Powstaje więc nadpłata, którą zgodnie z prawem trzeba zwrócić – tu też przepis prawa jest jasny i jednoznaczny. Ale tym razem wrogi jest sąd: zgodnie z uchwałą NSA nie ma jakoby nadpłaty, gdy ktoś, kto zapłacił nienależny podatek, „nie poniósł uszczerbku majątkowego”. Nie wiadomo, jak można wpłacić ze swojego rachunku bankowego kwotę liczoną w setki tysięcy złotych nie ponosząc owego „uszczerbku”. Chcąc doznać oświecenia przeczytałem uzasadnienie do tej uchwały i dowiedziałem się, że sąd wygrzebał jakąś pseudonaukową teorię, że wszystkie podatki akcyzowe są jakoby „przerzucone na konsumentów”, więc ten, kto je nienależnie nadpłacił, ponoć nie uległ zubożeniu. Oczywiście to jakieś bzdury ideologiczne, które wyciągnięto z lamusa historii, bo groził zwrot nadpłaty w akcyzie rzędu 6 mld zł. Dlaczego? Nasz ustawodawca nie zna prawa UE i pisząc swego czasu ustawę o nowej akcyzie ustanowiono podatnikami tego podatku wyłącznie producentów i importerów energii elektrycznej, a nie dostawców dla tzw. końcowych nabywców. Czy sygnalizowano władzy tę sprzeczność? Oczywiście, ale w kraju, w którym nikogo nic nie obchodzi a rządzący za nic nie odpowiadają, takie sygnały nie mają żadnego sensu. W końcu po wyroku ETS trzeba byłoby zwrócić te miliardy, więc wymyślono teorię, że płacąc bezprawnie nałożoną akcyzę nie ponosimy owego „uszczerbku majątkowego”. Teraz – powołując się na tę uchwałę – sąd odmówił zwrotu nadpłaty w sporze, który ma ów tragiczny finał.

Nie każdy ma siłę udźwignąć ciężar absurdu, który charakteryzuje funkcjonowanie naszego państwa. Schylmy głowę w poczuciu wstydu i hańby, bo za jego kondycję ponosimy wspólną odpowiedzialność. Pamiętam jak przed kilku laty zareagował publicznie rozwalony w fotelu dyrektor jednego z departamentów z ulicy Świętokrzyskiej, odpowiadając na pytanie o absurdalną wręcz represyjność naszych podatków. Co powiedział? On „nic nie słyszał na ten temat”, a wtórowali mu równie zadowoleni z siebie przedstawiciele międzynarodowego biznesu doradczego potwierdzając, że fiskus jest obecnie (zapewne dla nich?) „bardzo przyjazny”. To prawda: chwalą go firmy zajmujące się optymalizacją podatkową, a wyłudzane kwoty VAT-u i akcyzy szacuje się rocznie na kilkadziesiąt miliardów złotych. Ci, dla których pisane są „przepisy optymalizacyjne”, pozytywnie oceniają nasze podatki. Mamy ponoć „bardzo dobrą ustawę o VAT” i jeszcze lepszą o akcyzie. Oczywiście nie dla tych, którym daleko do ministerialnych gabinetów.

Zapomniałbym o informacji optymistycznej: wyborcy z kujawsko-pomorskiego nie wybrali „jedynki” Platformy Obywatelskiej z tego regionu do Parlamentu UE, czyli Pana Jacka Vincenta Rostowskiego, który był w ciągu ostatnich sześciu lat „najlepszym ministrem finansów”. To w jego czasach wyłudzono największe w historii kwoty podatków i wydano wszystkie bezsensowne decyzje o nadpłatach, których tragiczny koniec już dobrze znamy. Jednak wyborcy nie dali się zwieść wszechobecnej propagandzie i odebrali szansę na ciepłe, europejskie apanaże, które – w przekonaniu prorządowych mediów – oczywiście się mu należały. Może więc jednak nie wszystko u nas musi być aż tak bezsensowne?

Witold Modzelewski

 

 

Jak radzić sobie z kontrolą US?

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją