Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 252 – 16 czerwca 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Od dnia 1 czerwca 2014 r. rozszerzony został katalog pojazdów dających pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – czytaj więcej tekst nr 3,
 • Od dnia 27 maja 2014 r. zmianie uległ katalog przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych – czytaj więcej tekst nr 12,
 • W dniu 10 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia autorstwa posłów PSL. Projekt przewiduje między innymi nowelizację ustawy o podatku od osób fizycznych poprzez rozszerzenie pojęcia działalności rolniczej i tym samym wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym produktów przetworzonych sprzedawanych przez rolników i sprzedawanych na małą skalę bezpośrednio konsumentom – czytaj więcej tekst nr 16,
 • Trybunał Konstytucyjny w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie o , sygn. akt SK 61/13 wydał wyrok, w którym orzekł, że art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – czytaj więcej tekst nr 27,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. (I FSK 876/13), uznał, że kwota, którą komplementariusz pobiera za prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej i jej reprezentowanie, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług  – czytaj więcej tekst nr 2,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Po 711/13, uznał że dla ustalenia momentu potrącalności kosztów związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi bezwzględnie stosuje się art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – czytaj więcej tekst nr 9,
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 14 marca 2014 r., sygn. akt  II FSK 683/12 zajął następujące stanowisko: od ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach należy się tylko jeden podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie decyduje ilość nieruchomości, które są nią obciążone, a ilość czynności cywilnoprawnych i ilości wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego – czytaj więcej tekst nr 22,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. I SA/Gd 255/14), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – czytaj więcej tekst nr 23.

 

 

Komentarz nieuczesany:  wyłudzenia zwrotów podatku od towarów i usług w 2013 roku.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy zaświadczenia potwierdzające badanie techniczne pojazdu samochodowego wielozadaniowego oraz pojazdu samochodowego van, wydane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zachowują swoją ważność? – Mateusz Wojciechowski
2. Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej i jej reprezentowanie przez komplementariusza podlega opodatkowaniu VAT – Piotr Zyśk
3. Rozszerzenie katalogu pojazdów dających pełne prawo do odliczenia podatku bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – Wojciech Safian
4. Wydatki poniesione na ulepszenie budynku, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia – Małgorzata Lehmann-Ziaja
5. Czy agresywne planowanie podatkowe w podatku od towarów i usług jest czynem zabronionym? – prof. dr hab. Witold Modzelewski
6. Złożenie dwóch deklaracji za jeden okres rozliczeniowy – Piotr Wesołowski
7. Zbycia prawa użytkowania wieczystego jako dostawa towarów – Anna Żarkowska

PODATEK AKCYZOWY

8. Przełomowe wyroki NSA dotyczące oświadczeń związanych ze zbyciem oleju opałowego na rzecz osób prawnych – prof. dr hab. Witold Modzelewski

PODATKI DOCHODOWE

9. Moment potrącalności kosztów związanych z wynagrodzeniami – Malwina Sik
10. Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej za udział w posiedzeniach – Marek Zagórski
11. Umowa konsorcjum na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk
12. Zmiany w katalogu przychodów w podatkach dochodowych od dnia 27 maja 2014 r. – Wojciech Safian
13. Czy nieodpłatne gwarancje i poręczenia stanowią przychód podatkowy? – Andrzej Łukiańczuk
14. Moment powstania przychodu z tytułu usług najmu – Barbara Głowacka
15. Czy należy potrącić podatek u źródła z tytułu użytkowania ciągnika siodłowego? – Andrzej Łukiańczuk
16. Rolnicy będą mogli sprzedawać przetworzone produkty z własnego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach – Krystian Lewecki
17. Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód po stronie spółki – Mateusz Wojciechowski
18. Data powstania przychodu z  tytułu sprzedaży rzeczy i praw majątkowych – Anna Żarkowska
19. Czy umowa pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi generuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych? – Barbara Głowacka
20. Jakie są warunki skorzystania z podwyższonych 50 % kosztów uzyskania przychodów? – Małgorzata Lehmann-Ziaja
21. Kiedy przychód z najmu pochodzi z działalności gospodarczej? – Aleksandra Bekierz-Babińska

INNE PODATKI

22. Hipoteka łączna na nieruchomościach a  podatek od czynności cywilnoprawnych – Malwina Sik
23. WSA: za przekazanie zysku na kapitał zapasowy spółki jawnej też trzeba zapłacić podatek – dotyczy PCC – Marek Zagórski
24. Nabycie prawa w licytacji komorniczej nie podlega zwolnieniu z PCC – Piotr Zyśk
25. Moment powstanie obowiązku podatkowego w przypadku budowli – Andrzej Dembiński  
26. Wartość dopłaty przy zamianie nieruchomości – aspekt prawny – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE    

27. Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezgodny z Konstytucją – Krystian Lewecki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Krystian Lewecki
29. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i obiektów budowlanych – ujęcie w księgach rachunkowych – Jacek Budziszewski
30. Czy uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie postępowania egzekucyjnego, powoduje, że bieg terminu przedawnienia nie został przerwany? – Wojciech Safian

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: nie będzie wojny polsko-rosyjskiej.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 16 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: wyłudzenia zwrotów podatku od towarów i usług w 2013 roku.

W zeszłym roku budżet wypłacił kasowo prawie 80 mld zł z tytułu zwrotów podatku od towarów i usług. Był to rekord w historii, zarówno nominalny jak i realny. Zarazem 2013 r. był również najgorszy w historii tego podatku, jeśli idzie o wielkość dochodów budżetowych: kwota 113 mld zł  była aż o 7 mld zł niższa niż przed rokiem, który był również gorszy od  2011 r. – dochody spadają realnie w całym „okresie Rostowskiego”. Budżet trzeszczy w szwach, lecz biznes żyjący ze zwrotów chwali na całego ten podatek, w czym wtórują mu media cieszące się z „obniżki podatków”. Jest ponoć dobrze, a nawet bardzo:  tak „korzystnego dla przedsiębiorców” podatku w historii jeszcze nie było. Powszechnie wiadomo, że oszustwa jego dotyczące są dziś najefektywniejszym sposobem zarabiania, a o gigantyczne wyłudzenia podejrzewane są również firmy z pierwszych stron gazet.
Od niedawna tym procederem zajęły się wyspecjalizowane organy ścigania, bo urzędy podległe ministrowi finansów w większości nie zdały egzaminu: aby wyłudzić nienależny zwrot, ktoś musiał złożyć sfałszowaną deklarację, którą właściwy urząd powinien dokładnie sprawdzić, a potem jakiś urzędnik zrobił przelew na konta oszusta: tu się nic przecież samo nie dzieje. Zabrakło wiedzy, chęci, a może także odwagi: największe zwroty uzyskują firmy, których centrale są w stolicach naszych „strategicznych sojuszników”, czyli muszą być one przychylnie traktowane przez miejscowe (czyli polskie) władze. Czym w końcu się różni to od wielomiliardowych zwolnień podatkowych udzielanych przez nasz rząd dla dwóch firm samochodowych, aby raczyły za nasze podatki coś w nas zainwestować. W obu przypadkach – wyłudzeń i zwolnień – wszystko ma szaty legalizmu, bezpieczeństwo zapewniają „renomowane firmy doradcze”, więc jakiś „mały” naczelnik urzędu skarbowego nie podskoczy, nawet gdy zobaczy coś podejrzanego w składanej deklaracji.

Ile było wyłudzeń w owej kwocie 80 mld zł, którą budżet wypłacił w zeszłym roku? Według ostrożnych szacunków wynoszą one ponad 15 mld zł, czyli prawie 20%. Pewne jest, że makroekonomiczne uzasadnienie ma co najwyżej kwota 65 mld zł, choć według innych modeli nie powinna nawet osiągnąć 60 mld zł. Dlaczego? Wielkość zwrotów jest zależna od:

 • zakresu oraz struktury zastosowania stawki 0% z tytułu eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów,
 • wielkości usług świadczonych na rzecz podatników z innych państw („eksport usług”),
 • wielkości inwestycji w środki trwałe,
 • struktury sprzedaży krajowej, a zwłaszcza udziału sprzedaży objętej stawkami obniżonymi (0%, 5% i 8%),
 • zakresu zastosowania różnych patologicznych pomysłów lobbystów typu „odwrotne obciążenie” w obrocie stalą oraz metalami kolorowymi.

Analiza danych dotyczących kształtowania się tych zjawisk wskazuje, że firmom uczciwie należał się zwrot w wysokości około 60 mld zł; reszta to błędy lub wyłudzenia. Nota bene od połowy roku po zwroty wyciągnął rękę także cały samorząd terytorialny, ale to za sprawą dziwacznej uchwały NSA z dnia 24 września 2013 r.

Czy organom ścigania oraz urzędnikom skarbowym uda się odzyskać tak dużą kwotę wyłudzeń? Mówimy przecież o 15 – 20 mld zł. Przecież ich beneficjenci ubrani są w białe kołnierzyki – o żadnych „oszustwach” nie ma tu mowy – i tylko stosują ”nowoczesne metody zarządzania podatkami”, które dają „oszczędności podatkowe” albo działalność „optymalizacyjną”. Twórcy i organizatorzy tych działań mają – jak sami twierdzą – silną pozycję, dobre układy po obu stronach sceny politycznej oraz „doskonałe relacje z urzędnikami”. Ale dać po łapach organom ścigania nie jest tak łatwo: warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich 20 lat dano im władzę, o której w „komunie” – będącej jakoby państwem policyjnym – mogli tylko marzyć. Resort finansów będzie robił (i robi) dobrą minę do złej gry, bo zbyt silnie bieżąco współpracuje z międzynarodowym biznesem podatkowym. Ale śledztwa już toczą się i ich finał będzie głównie jeden: akt oskarżenia na podstawie art. 286 i 299 kodeksu karnego, czyli oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Takie wyroki już zapadają wobec beneficjentów „agresywnego planowania podatkowego”, a będzie ich (tj. wyroków) jeszcze więcej. Urzędnicy średniego szczebla już grają na przetasowania, które będą po wyborach, a to tylko dwa lata.

Co powinien zrobić podatnik, który zaplątał się nieświadomie w tego rodzaju precedensu? Może skorzystać z §8 art. 299 kodeku karnego, albo siedzieć cicho i czekać na przedawnienie. Ale to może nie idzie tu o podatki, lecz o ciężkie przestępstwa. Najważniejsze aby trzymać się z daleka od wszystkich „centrów optymalizacji” – niezależnie od tego, jaką rzekomo renomą mogą się one poszczycić. Pieniądze robione pod parasolem władzy mogą jeszcze przed wyborami bardzo brudzić ręce. Władza zresztą nie ma innego wyjścia: musi odciąć się od „oszustów” i ich „pomocników”, bo nastroje się radykalizują, a tego  rodzaju przekaz poprawia przedwyborcze sondaże.

 Witold Modzelewski

 

Szkolenie Dokumentowanie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją