Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 256 – 14 lipca 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Komentarz Instytutu Studiów Podatkowych do Informacji Ministerstwa Finansów przesłanej do PAP w dniu 4 lipca 2014 r. na temat dochodów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług w 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych w pełni podtrzymuje pesymistyczną ocenę kondycji dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i akcyzy w 2014 roku zawartą w  Raporcie podsumowującym najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014),  kwestionując optymizm w tym zakresie resortu finansów. Według oficjalnych danych dochody budżetowe z podatku od towarów i usług wyniosły za pięć miesięcy tego roku 53 mld zł, co jest w Informacji Ministerstwa Finansów z dnia 4 lipca 2014 r. uznane jako sukces, gdyż jest to więcej niż w zeszłym roku. Samo stwierdzenie jest prawdziwe, bo rok 2013 był tak zły (najgorszy w całej historii tego podatku – dochody ok. 113 mld zł, zwroty 80 mld zł). Ustalmy jednak dzięki czemu osiągnięto ów „sukces”. Głównymi czynnikami decydującymi o wzroście dochodów budżetowych w tym okresie są:

 1. generalna zmiana koncepcji obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju z dniem 1 stycznia 2014 r., co spowodowało jednorazowe powstanie podwójnego podatku należnego w grudniu 2013 r. albo styczniu 2014 r. – zjawisko jednorazowe, dające dochody netto w wysokości ok. 7 mld zł,
 2. blokada zwrotów podatku stosowana przez prawie wszystkie urzędy skarbowe: otrzymanie przez podatników należnego zwrotu różnicy podatku w tym roku jest maksymalnie utrudnione, co zresztą publicznie potwierdził resort finansów; wie to każdy podatnik, który stosuje stawkę 0%. Zaawansowanie wypłat zwrotów od początku roku jest dużo niższe w porównaniu z 2013 r. i wynosi za pięć miesięcy około 25 mld zł (wielkość szacunkowa – brak danych oficjalnych).

Co wynika z powyższych faktów? Poprawa stanu dochodów jest przypadkowa i zależna od czynników subiektywnych. Jeżeli odejmiemy jednorazowy (nie występujący w zeszłym roku) efekt pierwszy – podwójny podatek należny z początku roku, to dochody w rachunku narastającym wyniosą już tylko 46 mld zł, czyli w rozliczeniu rocznym są na poziomie niższym niż w 2013 r., który był – jak wiadomo – najgorszy w historii tego podatku.

Problem blokady zwrotów tego podatku oczywiście ma również pozytywne skutki fiskalne, bo skala oszustw polegających na wyłudzeniu tych zwrotów wyniosła w 2013 r. około 16 mld zł (20% kwoty wypłaconych zwrotów). Gdyby w całości zlikwidować ten proceder, to dochody budżetu za poprzedni rok wynosiłyby prawie 130 mld zł (ok. 8% PKB, czyli wciąż na poziomie niższym niż przed załamaniem w latach 2009-2013). Zmniejszenie zwrotów w tym roku w porównaniu do 2013 r. wynosi około 9 mld zł, co oznacza, że gdyby kwoty te były na poprzednim poziomie, dochody budżetu państwa byłyby jeszcze niższe.

Jakie są więc przyczyny eksponowanej w Informacji resortu finansów poprawy stanu dochodów w stosunku do roku zeszłego? Jeżeli blokadą zwrotów w tym roku objęto by  oszustów, wyłudzaczy i innych specjalistów od „agresywnego planowania podatkowego”, to bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że tu obiektywnie nastąpiła zmiana na lepsze: właściwe organy zajęły się zwalczaniem oszustw podatkowych i dotyczy to zarówno służ podległych ministrowi spraw wewnętrznych, jak i urzędów kontroli skarbowej. Blokada zwrotów objęła jednak większość podatników, czyli również tych, którym się to legalnie należy, czyli poprawa ma sztuczny charakter.

Nieprawdą jest natomiast zawarte w powyższej Informacji resortu finansów stwierdzenie, że lepsze niż w zeszłym roku wyniki dochodów budżetowych są skutkiem wprowadzenia tzw. odwrotnego obciążenia w obrocie stalą i innymi metalami kolorowymi. W Informacji tej podano nawet ewidentną nieprawdę, że jakoby podatek ten „płaci nabywca”, nieprawda: ani dostawca ani nabywca tu nic nie płaci do budżetu.     Aby poznać faktyczny skutek fiskalny wprowadzenia tych patologicznych rozwiązań, będących największym sukcesem lobbystycznym w historii tego podatku, proponujemy podanie do publicznej wiadomości (resort dysponuje tego rodzaju danymi):

 • ile pieniędzy wpłynęło w pierwszych pięciu miesiącach zeszłego roku z tego podatku od krajowych dostawców stali, miedzi i innych metali kolorowych, a ile w tym roku,
 • ile pieniędzy zwrócono podatku dostawcom tych towarów w zeszłym roku, a ile w tym roku (w analogicznych okresach),
 • jakie kwoty tego podatku wpłynęły w zeszłym roku od głównych nabywców tych towarów będących podatnikami w tym i w zeszłym roku (w analogicznych okresach).

Nie jest żadną tajemnicą, że cała ta branża nic nie płaci do budżetu, otrzymuje gigantyczne zwroty (tzw. odwrotne obciążenie jest zakamuflowaną stawką 0%).

Być może autorzy powyższej Informacji nie znają również projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, który powstał w resorcie finansów, gdzie między innymi faktycznie likwiduje się owo odwrotne obciążenie. Załącznik nr 11 do ustawy będzie mieć zastosowanie tylko w nielicznych przypadkach gdy dzienna sprzedaż na rzecz jednego nabywcy przekracza kwotę 20 tys. zł oraz zastosowanie zasad ogólnych opodatkowania przy sprzedaży na rzecz podatników zwolnionych. Czyli resort finansów po cichu wycofuje się (słusznie!) z tego szkodliwego pomysłu. Szkoda, że tak późno, bo straty budżetu państwa do końca tego roku wyniosą z tego tytułu ponad 10 mld zł.

Pragniemy również, bez jakiejkolwiek satysfakcji, przypomnieć, że prognozy resortu finansów dotyczące wpływów budżetowych w latach 2009-2013 zasadniczo  się nie sprawdziły. Oczywiście życzymy, aby ten rok był  pierwszym wyjątkiem.
    

Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

 

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Resort finansów przygotował projekt założeń do nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który obejmuje m. in. zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej – czytaj więcej tekst nr 1;
 • Resort finansów po cichu wycofuje się z „odwrotnego obciążenia’ towarów z załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 7;
 • W dniu 1 lipca 2014 r. skierowano do pierwszego czytania w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – inicjatywę ustawodawczą podjęła grupa posłów PO. Projektowana zmiana przewiduje wprowadzenie „kredytu podatkowego” umożliwiającego podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej stosowanie obecnie obowiązujących przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek przez ściśle określony czas – czytaj więcej tekst nr 18;
 • W dniu 7 lipca 2014 r. skierowano do pierwszego czytania w komisjach poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie celnej – inicjatywę ustawodawczą podjęła grupa posłów SLD. Projektowana zmiana przewiduje pozostawienie funkcjonariuszy Służby Celnej w powszechnym systemie emerytalnym (obowiązek opłacania składek), przy jednoczesnym stworzeniu „emerytury celnej”, która pozwalałaby skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego funkcjonariuszom do czasu uzyskania przez nich świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego – czytaj więcej tekst nr 26;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2014 r. (sygn. I FSK 999/13) uznał, że nawet nadające się do palenia liście tytoniu, które są niepocięte i nieskręcone nie muszą być opodatkowane – czytaj więcej tekst nr 10;
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 maja 2014 r. , sygn. akt II FSK 1278/12, uznał że wydatki na zakup działek ze złożami kruszywa naturalnego nie są kosztem uzyskania przychodu – czytaj więcej tekst nr 13;
 • Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt P 6/12. stwierdził, że zgodny z Konstytucją jest przepis odmawiający prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy – czytaj więcej tekst nr 27;

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – kto jest ojcem „afery podsłuchowej”?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Będzie wyższa kaucja gwarancyjna dla sprzedawców paliw – Marek Zagórski
2. Czy ewidencja przebiegu pojazdów może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej? – Mateusz Wojciechowski
3. Zwolnienie i korekta podatku przy sprzedaży nieruchomości – Piotr Wesołowski
4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dywidendy niepieniężnej w spółce komandytowo-akcyjnej – Wojciech Safian
5. Najem nieruchomości na cele mieszkaniowe – Małgorzata Słomka
6. Sprzedaż majątku prywatnego w drodze licytacji nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług – Piotr Zyśk
7. Resort finansów po cichu wycofuje się z „odwrotnego obciążenia’ towarów z załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
8. Wystawiane przez nabywcę faktury – Piotr Wesołowski

AKCYZA

9. Podmiot posiadajacy urzadzenia do produkcji prądu o łącznej mocy przekraczającej 1 MW korzysta ze zwolnienia gdy wykorzystuje łączną moc nieprzekraczajacą 1 MW – Aleksandra Bekierz-Babińska
10. Nie wszystkie liście tytoniu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym – Piotr Zyśk
11. Grillowy brykiet węglowy o kodzie 2704 00 30 stanowi wyrób akcyzowy podlegający akcyzie – Aleksandra Bekierz-Babińska

PODATKI DOCHODOWE

12. Opodatkowanie sprzedaży lokalu nie wpisanego do ewidencji środków trwałych – Mateusz Wojciechowski
13. Zakup działek a koszt uzyskania przychodu – Malwina Sik
14. Czy wyjazd pracownika w charakterze świadka do Sądu stanowi podróż służbową? – Andrzej Łukiańczuk
15. Czy uwzględniać koszty zarządu w kalkulacji dochodu zakładu – Andrzej Łukiańczuk
16. Utraty przydatności ekonomicznej nabytych znaków towarowych – Jacek Budziszewski
17. Różnice kursowe jako koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
18. Ulgi dla rozpoczynających działalność – Krystian Lewecki
19. Czy dofinansowanie uczestnictwa dziecka w imprezie okolicznościowej stanowi przychód pracowniczy – Andrzej Łukiańczuk
20. Bezumowne korzystanie z nieruchomości – Jacek Budziszewski

INNE PODATKI

21. Kwalifikacja budynku niespełniającego wszystkich wymogów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Andrzej Dembiński
22. Brak zwrotu PCC w przypadku rezygnacji z umowy – Piotr Zyśk
23. Opodatkowanie hosteli prowadzonych w lokalach mieszkalnych – Anna Żarkowska
24. Nabyty w spadku wkład mieszkaniowy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – Marek Zagórski
25. Opodatkowanie gruntów i budynków będących we władaniu muzeów rejestrowych – Anna Żarkowska

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

26. Emerytura „mundurowa” dla celników – Krystian Lewecki
27. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Czy podział zadań chroni członka zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki z o.o. – Karol Grzybowski
29. Doręczanie pism osobom prawnym przez organy podatkowe – Małgorzata Słomka
30. Uzależnienie wysokości świadczeń z ZFŚS jedynie od dochodu pracownika u danego pracodawcy nie spełnia kryterium socjalnego – Karol Grzybowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

31. Szkice polsko-rosyjskie – geopolityczne schematy sanacji, czyli nasze upiory.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 14 lipca 2014 r.

 

 

 

 Komentarz nieuczesany – kto jest ojcem „afery podsłuchowej”?

Jeden z poważnych  dziennikarzy publicznie stwierdził, że „nie wyobraża sobie”, aby za aferą podsłuchową stali jacyś biznesmeni, gdyż „gdyż nie odważyliby się na coś takiego”. Nie był to komentator z „Gazety Wyborczej”: wręcz przeciwnie, postrzegany jest jako „niesalonowa prawica”. Nikt publicznie nie odważył się postawić tego poglądu pod wątpliwość, snując dalej bezpieczne teorie o „spisku kelnerów” czy „ukrytym wątku rosyjskim”. Przecierałem oczy (a raczej uszy) gubiąc się w domysłach, czy nasi dziennikarze są aż tak naiwni, czy rzeczywiście nic nie wiedzą o naszym medialno-biznesowym światku. U nas za małe pieniądze (albo bez pieniędzy) można uderzyć w dowolnie wybranego polityka czy urzędnika. Sam przeżyłem taki atak kilka razy: swego czasu gdy resort finansów robił egzekucję zaległości podatkowych z majątków „biznesmena” handlującego alkoholem, który nie bardzo lubił płacić podatki, a nic nie dały jego próby dotarcia do odpowiednich ludzi w resorcie finansów, do wielu gazet trafił materiał, który miał „zniszczyć” opornych urzędników (w tym mnie), ochoczo podjęty przez „wolne media”. Sprawa była swego czasu znana, jest pewnie jeszcze w archiwach UOP-u. Ów „biznesmen” był w świetle prawa zwykłym przestępcą, ale skutecznie stworzył żyjący do dziś schemat narracji używany przez wszelkiej maści liberałów: „resort finansów niszczy podatników”. Potem już odważnych nie było, chyba że mieli silny polityczny parasol, aby kogoś naprawdę uczciwego skutecznie zniszczyć: wtedy jakoś media nie występują w obronie „gnębionych podatników”.

A jak było w przypadku obecnej afery podsłuchowej? Rozmowa między Belką a Sienkiewiczem była znana dziennikarzom już następnego dnia po jej nagraniu i już wtedy publicznie postawiono krzyżyk na karierze ministra Jana (lub Jacka) Rostowskiego. Nie było wtedy jeszcze tak zdecydowanych działań policyjnych przeciwko tym, którzy wyłudzali podatki, a zwłaszcza VAT. To ich nazwał minister Sienkiewicz „tłustymi misiami”, którzy „czują się bezkarni”. Przecież bez mocnych układów politycznych nikt nie wyciągnie z urzędu skarbowego dziesięciu milionów zwrotów, bo żaden naczelnik, bez politycznej aprobaty i „mocnych papierów” ze strony podatnika, nie wypłaciłby takiej kwoty. Papiery te tworzyły salonowe firmy doradcze, które miały wstęp do odpowiednich gabinetów – co najważniejsze – przychylność mediów popierających „upraszczanie i obniżanie podatków”. W tym roku stało się tu jednak coś ważnego: rozochoceni urzędnicy, a zwłaszcza śledczy podlegli ministrowi spraw wewnętrznych, uderzyli jednak zbyt mocno w tych, którzy – jako „tłuste misie” – czuli się od kilku lat zupełnie bezkarni w „optymalizowaniu rozliczeń VAT-u”. Już późnej zimy w podatkowym światku mówiło się o tlącym się buncie wśród salonowego biznesu, który zaczął się bać utraty korzyści z „dużych projektów optymalizacyjnych”, dotyczących tego podatku. Nie obawiano się działań resortu finansów, bo ani minister Rostowski ani jego następca nie stanowili tu jakiegokolwiek zagrożenia. Obawy dotyczyły działań służb podległych resortowi spraw wewnętrznych. I o niego tu chyba chodziło, zwłaszcza bezsensowna szczerość jego wypowiedzi mogła zaszokować najuczciwszych podatników. „Dobrze poinformowani” od maja tego roku mówili o tych „branżach”, które nie były zadowolone z „wybryków organów ścigania”. Resztę można już sobie dopowiedzieć.

Witold Modzelewski

 

Letnia Szkoła Podatkowa

 

Skontaktuj się z naszą redakcją