Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 257 – 21 lipca 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Komentarz Instytutu Studiów Podatkowych do Informacji Ministerstwa Finansów przesłanej do PAP w dniu 4 lipca 2014 r. na temat dochodów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług w 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych w pełni podtrzymuje pesymistyczną ocenę kondycji dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i akcyzy w 2014 roku zawartą w  Raporcie podsumowującym najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014),  kwestionując optymizm w tym zakresie resortu finansów. Według oficjalnych danych dochody budżetowe z podatku od towarów i usług wyniosły za pięć miesięcy tego roku 53 mld zł, co jest w Informacji Ministerstwa Finansów z dnia 4 lipca 2014 r. uznane jako sukces, gdyż jest to więcej niż w zeszłym roku. Samo stwierdzenie jest prawdziwe, bo rok 2013 był tak zły (najgorszy w całej historii tego podatku – dochody ok. 113 mld zł, zwroty 80 mld zł). Ustalmy jednak dzięki czemu osiągnięto ów „sukces”. Głównymi czynnikami decydującymi o wzroście dochodów budżetowych w tym okresie są:

 1. generalna zmiana koncepcji obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju z dniem 1 stycznia 2014 r., co spowodowało jednorazowe powstanie podwójnego podatku należnego w grudniu 2013 r. albo styczniu 2014 r. – zjawisko jednorazowe, dające dochody netto w wysokości ok. 7 mld zł,
 2. blokada zwrotów podatku stosowana przez prawie wszystkie urzędy skarbowe: otrzymanie przez podatników należnego zwrotu różnicy podatku w tym roku jest maksymalnie utrudnione, co zresztą publicznie potwierdził resort finansów; wie to każdy podatnik, który stosuje stawkę 0%. Zaawansowanie wypłat zwrotów od początku roku jest dużo niższe w porównaniu z 2013 r. i wynosi za pięć miesięcy około 25 mld zł (wielkość szacunkowa – brak danych oficjalnych).

Co wynika z powyższych faktów? Poprawa stanu dochodów jest przypadkowa i zależna od czynników subiektywnych. Jeżeli odejmiemy jednorazowy (nie występujący w zeszłym roku) efekt pierwszy – podwójny podatek należny z początku roku, to dochody w rachunku narastającym wyniosą już tylko 46 mld zł, czyli w rozliczeniu rocznym są na poziomie niższym niż w 2013 r., który był – jak wiadomo – najgorszy w historii tego podatku.

Problem blokady zwrotów tego podatku oczywiście ma również pozytywne skutki fiskalne, bo skala oszustw polegających na wyłudzeniu tych zwrotów wyniosła w 2013 r. około 16 mld zł (20% kwoty wypłaconych zwrotów). Gdyby w całości zlikwidować ten proceder, to dochody budżetu za poprzedni rok wynosiłyby prawie 130 mld zł (ok. 8% PKB, czyli wciąż na poziomie niższym niż przed załamaniem w latach 2009-2013). Zmniejszenie zwrotów w tym roku w porównaniu do 2013 r. wynosi około 9 mld zł, co oznacza, że gdyby kwoty te były na poprzednim poziomie, dochody budżetu państwa byłyby jeszcze niższe.

Jakie są więc przyczyny eksponowanej w Informacji resortu finansów poprawy stanu dochodów w stosunku do roku zeszłego? Jeżeli blokadą zwrotów w tym roku objęto by  oszustów, wyłudzaczy i innych specjalistów od „agresywnego planowania podatkowego”, to bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że tu obiektywnie nastąpiła zmiana na lepsze: właściwe organy zajęły się zwalczaniem oszustw podatkowych i dotyczy to zarówno służ podległych ministrowi spraw wewnętrznych, jak i urzędów kontroli skarbowej. Blokada zwrotów objęła jednak większość podatników, czyli również tych, którym się to legalnie należy, czyli poprawa ma sztuczny charakter.

Nieprawdą jest natomiast zawarte w powyższej Informacji resortu finansów stwierdzenie, że lepsze niż w zeszłym roku wyniki dochodów budżetowych są skutkiem wprowadzenia tzw. odwrotnego obciążenia w obrocie stalą i innymi metalami kolorowymi. W Informacji tej podano nawet ewidentną nieprawdę, że jakoby podatek ten „płaci nabywca”, nieprawda: ani dostawca ani nabywca tu nic nie płaci do budżetu.     Aby poznać faktyczny skutek fiskalny wprowadzenia tych patologicznych rozwiązań, będących największym sukcesem lobbystycznym w historii tego podatku, proponujemy podanie do publicznej wiadomości (resort dysponuje tego rodzaju danymi):

 • ile pieniędzy wpłynęło w pierwszych pięciu miesiącach zeszłego roku z tego podatku od krajowych dostawców stali, miedzi i innych metali kolorowych, a ile w tym roku,
 • ile pieniędzy zwrócono podatku dostawcom tych towarów w zeszłym roku, a ile w tym roku (w analogicznych okresach),
 • jakie kwoty tego podatku wpłynęły w zeszłym roku od głównych nabywców tych towarów będących podatnikami w tym i w zeszłym roku (w analogicznych okresach).

Nie jest żadną tajemnicą, że cała ta branża nic nie płaci do budżetu, otrzymuje gigantyczne zwroty (tzw. odwrotne obciążenie jest zakamuflowaną stawką 0%).

Być może autorzy powyższej Informacji nie znają również projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, który powstał w resorcie finansów, gdzie między innymi faktycznie likwiduje się owo odwrotne obciążenie. Załącznik nr 11 do ustawy będzie mieć zastosowanie tylko w nielicznych przypadkach gdy dzienna sprzedaż na rzecz jednego nabywcy przekracza kwotę 20 tys. zł oraz zastosowanie zasad ogólnych opodatkowania przy sprzedaży na rzecz podatników zwolnionych. Czyli resort finansów po cichu wycofuje się (słusznie!) z tego szkodliwego pomysłu. Szkoda, że tak późno, bo straty budżetu państwa do końca tego roku wyniosą z tego tytułu ponad 10 mld zł.

Pragniemy również, bez jakiejkolwiek satysfakcji, przypomnieć, że prognozy resortu finansów dotyczące wpływów budżetowych w latach 2009-2013 zasadniczo  się nie sprawdziły. Oczywiście życzymy, aby ten rok był  pierwszym wyjątkiem.
    

Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • W dniu 14 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w sejmie rządowy projekt ustawy o szumnej nazwie: „Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej” – czytaj więcej tekst nr 21;
 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Zmieniając ustawę Sejm wykonał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 37/12) – czytaj więcej tekst nr 29;
 • W dniu 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – czytaj więcej tekst nr 28;
 • W dniu 14 lipca 2014 r. skierowano do pierwszego czytania w Sejmie senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa – czytaj więcej tekst nr 31;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 900/12 uznał że dodatkowe przejścia dla zwierząt stanowią integralną część autostrady, co tym samym uzasadnia traktowanie ich, jako środków trwałych a w konsekwencji naliczania odpisów amortyzacyjnych – czytaj więcej tekst nr 11;
 • W przypadku objęcia udziałów w zamian za aport organy podatkowe mogą określić wartość rynkową aportu. Pogląd taki wyraził NSA w wyroku z dnia 15 maja 2014 r. (II FSK 1477/12) – czytaj więcej tekst nr 15;
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1227/12) uznał, że spadkobierca nie może skorzystać z prawa do zwolnienia podatkowego, jeśli spadkodawca zmarł, zanim sam je nabył – czytaj więcej tekst nr 23;
 • W dniu 7 lipca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowych. Siedmioosobowy skład Izby Finansowej uznał, że zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego nie ma zastosowania do skarg na interpretacje podatkowe (sygn. akt II FSK 1/14) – czytaj więcej tekst nr 30;

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – życzenia dla byłego ministra finansów.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy w przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i w konsekwencji podatnik straci prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego? – Mateusz Wojciechowski
2. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku ze zniszczeniem samochodu w wyniku zdarzenia losowego – Piotr Wesołowski
3. Wniesienie aportu a VAT – Małgorzata Słomka
4. Czy podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego – Piotr Wesołowski
5. Kwota dopłaty może zostać udokumentowana innym dokumentem – Malwina Sik
6. Nabycie obligacji – skutki w VAT – Anna Żarkowska
7. Jak rozumieć przepis przejściowy dotyczący podatku naliczonego za okresy rozliczeniowe do końca 2013 roku? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
8. Zmiana przeznaczenia nieruchomości a korekta podatku – Piotr Wesołowski

 

PODATKI DOCHODOWE

9. Wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu, źródło przychodów – Mateusz Wojciechowski
10. Koszty zaniechanych inwestycji – Małgorzata Słomka
11. Przejście dla zwierząt a naliczanie odpisów amortyzacyjnych – Malwina Sik
12. Wydatki ponoszone przez psychologa na szkolenia jako koszt uzyskania przychodu – Mateusz Wojciechowski
13. Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych nabytych w celach spekulacyjnych jak koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
14. Czy zagraniczne przedstawicielstwo jest zakładem – Andrzej Łukiańczuk
15. Ustalanie wartości rynkowej aportu przez organy podatkowe – Wojciech Safian
16. W sytuacji, gdy statut organizacji przewiduje udzielenie pomocy społecznej, jej przekazywanie podopiecznym może być nieopodatkowane – Piotr Zyśk
17. Czy nierozliczone koszty szkoleń pracowników zwolnionych z pracy stanowią koszt uzyskania przychodów – Andrzej Łukiańczuk
18. Przeniesienie na prezesa zarządu własności nieruchomości w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji – Jacek Budziszewski
19. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu ze sprzedaży produktu powstałego częściowo ze składników pochodzących ze specjalnej strefy ekonomicznej i częściowo spoza niej – Wojciech Safian
20. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajmem i utrzymaniem mieszkania dla pracownika spółki będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej – Jacek Budziszewski
21. Czy będzie 45 zł podatku za jazdę służbowym samochodem do celów prywatnych? – Krystian Lewecki
22. Rozpoznanie przychodu dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wykonaniem usługi w stosunku do której wystawiona zostanie faktura przedwczesna – Marcin Rozbicki
23. Spadkobierca nie może skorzystać z prawa do zwolnienia podatkowego, jeśli spadkodawca zmarł, zanim sam je nabył – Piotr Zyśk

INNE PODATKI

24. Spółka cywilna – uprawnienie do zwolnienia z podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
25. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie dotyczy umowy najmu – Piotr Zyśk
26. Stawka podatku od nieruchomości od pomieszczeń apteki szpitalnej – Anna Żarkowska
27. Nabycie spółdzielczego prawa do lokalu w drodze egzekucji a podatek od czynności cywilnoprawnych – Marek Zagórski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

28. Przepisy dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych a przepisy unijne – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. GDDKiA spłaci długi także dużych przedsiębiorców – Krystian Lewecki
30. Zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego nie dotyczy interpretacji podatkowych – Małgorzata Słomka
31. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym – Krystian Lewecki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

32. Szkice polsko-rosyjskie:  „najwyższe studium komunizmu” według Adama Michnika.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 21 lipca 2014 r.

 

 

 

Komentarz  nieuczesany – życzenia dla byłego ministra finansów.
 

Dzięki „nielegalnym” nagraniom wiele dowiedzieliśmy się o naszych liberalnych elitach, w tym o byłym wicepremierze i ministrze finansów. W tej ważnej dla swojej kariery  rozmowie, bezspornie był on sobą. Opowiadał dowcipy, które go śmieszą, zwłaszcza ten prostacki o chudej prostytutce, ledwo skrywającą pogardę dla kobiet, śmiał się z równie subtelnych żartów swojego kompana i dzielił przemyśleniami na temat spraw publicznych. Nie zaoponował, gdy jego współbiesiadnik zupełnie trzeźwo – choć raczej nie na trzeźwo – ocenił nasz pseudosojusz z USA, choć przecież kiedyś „najlepszy minister finansów” chciał tam uciekać załatwiając sobie tzw. zieloną kartę: mówił o tym kuriozalnym wystąpieniu do Parlamentu Europejskiego. Tu zresztą nie sposób polemizować: Panie ministrze i wicepremierze, dla ludzi o takim formacie jak Pan, z dobrym obywatelstwem, znajomością angielskiego i studiami politologicznymi na jakieś szkole brytyjskiej, postkomunistyczna Polska to kiepski interes. Tu nawet nie wiadomo, jak się mówi: „z Bydgoszczy czy Bydogoszczu”. Woła Pana Wielki świat, a na naszym zadupiu nikt nie doceni Pana zasług dla wielkości długu publicznego. To „dziki kraj”, jak powiedział były minister (Pana kolega), który już mieszka za oceanem. Skoro ci niewdzięcznicy nie wybrali Pana jako deputowanego w Parlamencie Europejskim, niech Pan jedzie do Zjednoczonego Królestwa, gdzie zapewne Pan gdzieś wybiorą i to w pierwszej turze. A swoją drogą niech się Pan nie dziwi, że ci ludzie „z Bydgoszczu”, popierają nie tak entuzjastycznie liberalne rządzy. Niedawno tam byłem: pusto, biednie, pozamykane sklepy, padają nawet kioski i warzywniaki. Kto mógł, to już dawno wyjechał do Londynu zmywać gary i podcierać brytyjskie tyłki. Niech Pan jedzie z nimi: zasłużył Pan na coś lepszego. Szczęśliwej podróży. Niech Pan również weźmie ze sobą swój portret, który powiesił Pan w jednej z salek konferencyjnych w ministerstwie finansów. Kiedyś wisiały w nim zdjęcia wszystkich polskich ministrów od 1944 roku. Pracownicy resortu uprzejmie donieśli, że gdy zaszczycił Pan tamto miejsce, jednym z pierwszych Pana zarządzeń było usunięcie portretów (czyli zwykłych czarno-białych zdjęć) wszystkich ministrów z lat 1944-1989. Są różne słowa, które tu powinny być użyte aby to ocenić, ale gdy wsłuchałem się w Pana język i innych podsłuchiwanych polityków, finezję ich określeń oraz ton tzw. narracji, postanowiłem już nie rzucać mięchem. Boję się, że mnie kto nieopatrznie weźmie za członka władzy – liberała, należącego do elit chwalonych przez „Gazetę Wyborczą”; od tego moja ciocia nieboszczka przewróciłaby się w grobie.

 

Witold Modzelewski

Certyfikowany księgowy

 

Skontaktuj się z naszą redakcją