Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 258 – 28 lipca 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Zmiany dotyczące cienkiej kapitalizacji, dodają ustęp 7h, który reguluje sposób obliczania kapitału własnego – czytaj więcej tekst nr 20;
 • Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zakończono drugie czytanie projektu – czytaj więcej tekst nr 26;
 • W dniu  1 września 2014 r. wejdzie  w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozporządzenie to wprowadza nowe wzory deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A – czytaj więcej tekst nr 23;
 • Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Nowy wzór formularza SD-Z2 będzie dostosowany do niedawnej nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. – czytaj więcej tekst nr 24;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 4 maja 2014 r. (I FSK 666/13), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania ze względu na obroty– czytaj więcej tekst nr 8;
 • NPB orzecznictwo dotyczące jego statusu określone w wyrokach NSA z dnia 15 września 2005 r., (FSK 2050/04), z dnia 15 września 2005 r., (II FSK 39/05), z dnia 28 kwietnia 2006 r., (II FSK 703/05) – czytaj więcej tekst nr 21;
 • Trybunał Konstytucyjny w dniu 26 maja 2014 r. ogłosił wyrok w sprawie uprawnień do renty rodzinnej po zmarłym byłym małżonku (sygn. akt SK 61/13)– czytaj więcej tekst nr 28;
 • Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2014 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów stwierdzającą, że zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – czytaj więcej tekst nr 29;
 • Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2014 r. w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt. II UZP 1/14) w której stwierdził, że w razie objęcia jednym wyrokiem wielu decyzji ustalających płatnikowi składek (pracodawcy) i wskazanym w tych decyzjach pracownikom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną oznacza się odrębnie względem każdego ubezpieczonego pracownika (art. 19 § 2  w związku z art. 398[4] § 3 k.p.c.) – czytaj więcej tekst nr. 31

 

 

 Spis treści:

Komentarz nieuczesany – państwowość Polska AD’2014.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Moment powstania obowiązku podatkowego i zastosowanie stawki 0% dla eksportu towarów – Barbara Głowacka
2. Usługi obróbki, gięcia, spawania, cięcia towarów handlowych oraz usługa transportu realizowane w związku ze sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług – Jacek Budziszewski
3. Moment ustalenia dobrej wiary przy dokonywaniu transakcji kluczowy dla zachowania prawa do odliczenia – Mateusz Wojciechowski
4. Obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu i dzierżawy – Anna Żarkowska
5. Ustalenie podstawy opodatkowania oraz wystawienie faktury korygującej z tytułu udzielonego skonta – Piotr Wesołowski
6. Czy dokonanie zwrotu części zapłaty po dokonaniu dostawy towaru stanowi rabat i powoduje obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania? – Wojciech Safian
7. Kiedy należy wywieźć towar w ranach WDT? – Andrzej Łukiańczuk
8. NSA: Wyrób podlegający akcyzie to co innego niż towar opodatkowany akcyzą – Marek Zagórski
9. Dochody z VAT-u w przyszłym roku mogą być jeszcze niższe niż dziś – prof. dr. hab. Witold Modzelewski
10. Zwolnienie z opodatkowania transakcji udzielenia nieoprocentowanej pożyczki pracownikom ze środków obrotowych Spółki. – Piotr Wesołowski
11. Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej. – Wojciech Safian  

 

AKCYZA

12. Czy wspólnota mieszkaniowa może zostać zwolniona z podatku akcyzowego? – Piotr Zyśk
13. Opodatkowania podatkiem akcyzowym dzierżawy maszyny do wytwarzania papierosów (z cygar) oraz produkcji papierosów (z cygar) przez dzierżawcę ww. maszyny. – Marek Zagórski
14. Wprowadzenie nowego asortymentu do składu podatkowego, a obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego – Piotr Zyśk 

 

PODATKI DOCHODOWE

15. Osoba współpracująca w działalności gospodarczej – Anna Żarkowska
16. Korekta przychodów związanych z działalnością gospodarczą – Jacek Budziszewski
17. Skutki zawarcia pozasądowej ugody na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – Andrzej Łukiańczuk
18. Wydatki na budowę placów zabaw jako koszt podatkowy – Mateusz Wojciechowski
19. Czy opłata za media stanowi przychód dla wynajmującego? – Piotr Zyśk
20. Odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy a koszty uzyskania przychodów – Malwina Sik 
21. Co czeka cieńką kapitalizacje? – Piotr Śmigielski 

INNE PODATKI

22. Opodatkowanie gruntów należących do NBP podatkiem od nieruchomości – Andrzej Dembiński
23. Nabycie spółdzielczego prawa do lokalu w drodze egzekucji a podatek od czynności cywilnoprawnych – Marek Zagórski
24. Nowe wzory deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A – Malwina Sik
25. Zmieni się wzór formularza zgłoszenia otrzymania darowizny SD-2 – Marek Zagórski
26. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od samowoli budowlanej – Andrzej Dembiński
27. Będzie specjalny podatek od gazu łupkowego – Krystian Lewecki

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

28. Wznowienie postępowania a uprawnienia do renty rodzinnej – Malwina Sik
29. Nocleg w ciężarówce nie jest bezpłatnym noclegiem w rozumieniu rozporządzenia MpiPS –  Krystian Lewecki
30. Osoby wykonujące pracę bez stosunku prawnego a składki ZUS –  Anna Żarkowska
31. Sąd Najwyższy ograniczył prawo do Sądu płatników składek – Krystian Lewecki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

32. Kiedy należy ująć w księgach rachunkowych przychody – Andrzej Łukiańczuk.
33. Środki prawne przysługujące podatnikowi podczas egzekucji prowadzonej w ramach tzw. wzajemnej pomocy między państwami – Karol Grzybowski

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

34. Szkice polsko-rosyjskie: Nasze „polskie” kompleksy.

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 Pejzaż na 28 lipca 2014 r.

 

 

 

 
Komentarz nieuczesany: państwowość Polska AD’2014.

Dzięki lekturze podsłuchanych rozmów polityków liberalnych poznaliśmy ich jakże oryginalny stosunek do naszej polskiej państwowości. Są to prawdopodobnie ich rzeczywiste poglądy, mówione szczerze  w gronie „swoich ludzi”, którym nie trzeba już wciskać „oficjalnej ciemnoty”. Jak można najkrócej określić ich doktrynę państwowości praktycznie wyznawanej w tych rozmowach? Jest to „teoria zdobyczy”, której „nie można stracić”. Dlaczego? Bo pokonanym zdobywcom będzie grozić „kilka kłopocików”. Utrata władzy jest tu największym zagrożeniem, a dokładnie strach przed tym, co nastąpi później. Jest to postawa charakterystyczna dla ludzi, którzy mają „coś za uszami”, ale ów strach może głównie wynikać z groźby utraty źródeł dochodów, przywilejów oraz degradacji towarzyskiej. Stosunek do obowiązków publicznych wynikających ze sprawowanych funkcji jest całkowicie nihilistyczny – coś takiego dla nich nie istnieje, a można nawet podejrzewać, że podsłuchani dygnitarze nie bardzo wiedzą, co należy do ich formalnych obowiązków. Dość dobrze obrazuje to słowo „srelność”.

Co ciekawe, również lewicowi politycy, wychowani przez nieboszczkę Partię (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) – gdy są przygarnięci przez liberałów – tracą swoją propaństwową postawę. Jednak trzeba było ich trzymać godzinami na posiedzeniach plenarnych, kazać słuchać referatów i uczyć posługiwać się partyjną nowomową, aby potem wykonywali posłusznie polecone zadania. Gdy zabrakło partyjnego nadzoru, stali się szybko liberałami AD’2014, zresztą większość z nich za partyjne pieniądze jechała do Ameryki, a tam – jako prostaczków – przerobiono ich na entuzjastów hamburgerów McDonalda i wszystkiego co kiczowate. Dziś dla rządzących liberałów są jak znalazł: można nimi dowoli budować  świat, którego istotą jest wydawanie cudzych pieniędzy w ten sposób, aby zarobili koledzy królika.

Bezspornie po ujawnieniu tych nagrań w oczach mniejszych i większych liberałów widać strach: w kolejnych wyborach naród może zawieść pokładane w nim zaufanie i głosować w sposób nieprawidłowy. Cała nadzieja, że wszyscy potencjalni przeciwnicy wyjadą do tego czasu zmywać gary w „Polskim Londynie”.

Witold Modzelewski

 

Letnia Szkoła Podatkowa

 

Skontaktuj się z naszą redakcją