Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 260 – 11 sierpnia 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia (z dnia 22 lipca 2014 r.) zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który ogranicza zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 1;
 • Resort finansów przygotował projekt z dnia 22 lipca 2014 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, w którym proponuje wydłużenie okresu zwolnienia do 31 grudnia 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 10;
 • W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości – ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw  – czytaj więcej tekst nr 28;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 lipca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej wskazał, że Gmina nie odzyska podatku naliczonego, jeżeli skorzystała wcześniej z preferencji związanych z wniesieniem aportu do spółki komunalnej – czytaj więcej tekst nr 5;
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2014 r. (sygn. II FSK 2807/12) wyjaśnił kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m. in. kwalifikacji przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) – czytaj więcej tekst nr 12.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: trzeba odbudować etykę podatkową.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Projektowana zmiana przepisów w sprawie kas fiskalnych – Agata Strocka
2. Brak obowiązku opodatkowania kaucji otrzymanej od nabywcy – Piotr Wesołowski
3. Czy wykreślenie podatnika z rejestru VAT oraz z rejestru VAT UE powinno nastąpić w formie decyzji? – Wojciech Safian
4. Wspólnotowy podatek od wartości dodanej – źródło nowej przestępczości zorganizowanej na szkodę Skarbu Państwa – Witold Modzelewski
5. Gmina nie odzyska podatku naliczonego, w sytuacji gdy wcześniej wykorzystała preferencję związaną z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komunalnej – Marcin Rozbicki
6. Oszuści mogą spać spokojnie: stal pozostanie bez VAT-u – Witold Modzelewski
7. Obowiązek zapłaty kwoty podatku z pustej faktury musi być powiązany z zagrożeniem uszczuplenia należności Skarbu Państwa – Mateusz Wojciechowski
8. Różnice kursowe a podatek od towarów i usług – Wojciech Safian
9. Stawka podatku dla usługi wytworzenia, dostawy i montażu  poręczy dla niepełnosprawnych – Piotr Wesołowski

AKCYZA

10. MF: zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych będzie utrzymane do 31 grudnia 2016 r. – Marek Zagórski
11. Czy dla realizacji odmiany paserstwa akcyzowego w postaci nabycia (art 65 §1 k.k.s. w zw. z art 65 § 4 k.k.s.) jest konieczne objęcie we władztwa fizyczne (apprehensio) wyrobu akcyzowego przez nabywcdę? – Zagadnienie Prawne Sądu Najwyższego sygn. akt I KZP 23/14 – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

12. NSA: Wszystkie zyski akcjonariusza SKA to przychody z działalności gospodarczej – Marek Zagórski
13. Koszty związane z karami umownymi – Anna Żarkowska
14. Wygaśnięcie zobowiązania wobec Spółki poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki nie spowoduje powstania przychodu podatkowego – Marek Zagórski
15. Skutki parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika – Andrzej Łukiańczuk
16. Czym jest remont środka trwałego? – Małgorzata Słomka
17. Pieniądze otrzymane z funduszu inwestycyjnego w związku z pochówkiem członka rodziny podlega opodatkowaniu – Piotr Zyśk
18. Skutki podatkowe zawarcia umowy nowacji dla dłużnika – Andrzej Łukiańczuk
19. Wycieczki dla pracowników – Anna Żarkowska
20. Wartość rynkowa zbywanych udziałów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk
21. Sprzedaż środka trwałego niewpisanego do ewidencji środków trwałych – Mateusz Wojciechowski
22. Koszty uzyskania przychodów z działalności strefowej i pozastrefowej – Anna Żarkowska

INNE PODATKI

23. Posiadacz samoistny – obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
24. Wartość rynkowa przy sprzedaży udziału we współwłasności w częściach ułamkowych – Mateusz Wojciechowski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

25. Kontrole lektorów i wykładowców coraz popularniejsze – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Przesłanki rozłożenia na raty zaległości podatkowych – Aleksandra Bekierz-Babińska
27. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych – Małgorzata Słomka
28. Nowelizacja ustawy o rachunkowości – Agata Strocka
29. Kiedy sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności? – Aleksandra Bekierz-Babińska
30. Prawa strony w postępowaniu podatkowym – Andrzej Dembiński 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

31. Szkice polsko-rosyjskie: „optymiści” i „realiści” wobec Rosji w polskiej polityce.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 11 sierpnia 2014 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: trzeba odbudować etykę podatkową.

Podana do publicznej wiadomości informacja, że udział tzw. szarej strefy w obrocie alkoholem wynosi „tylko” 15% (strata około 1 mld zł) nie budzi emocji. Podobnie jak kwoty wyłudzonego VAT-u, które wynoszą rocznie nawet 30 mld zł. Od dłuższego czasu jesteśmy przyzwyczajani do dziwacznego stosunku do naszej państwowości, a zwłaszcza do obywatelskich obowiązków wśród których płacenie podatków należy przecież do najważniejszych. Na początku nie było aż tak źle jak teraz. W latach 1992-1997 ówczesne rządy podjęły trud nie tylko stworzenia nowego – rynkowego – systemu podatkowego, lecz również upowszechnienia wiedzy o prawach i obowiązkach podatkowych wśród obywateli i przedsiębiorców. Sądzę, że zrobiono wiele, aby przekonać nas wszystkich do wykonywania tych powinności, dając podstawy zinternalizowanej przez większość etyki podatkowej: przyzwoity człowiek płaci podatki, bo to jest ważny cenzus uczciwości. Wyśmiewano również „biznesmenów”, którzy dzięki szwindlom podatkowym (nikt ich wtedy nie nazywał „optymalizacją”) dorobili się pieniędzy, a politycy mniej lub bardziej szczerze zapewniali o rzetelnym płaceniu podatków. W sumie jednak najważniejsza była postawa organów państwa, które srodze egzekwowały wykonywane tych obowiązków, propagując jednocześnie korzystanie z ulg, które legalnie zmniejszały większość obciążeń. Była to swoista umowa społeczna: nie możesz uchylać się od opodatkowania, ale istnieją przywileje fiskalne, korzystaj z nich rzetelnie, bo władza jest silna, ma długie ręce i wszystko sprawdzi co do grosza. Wtedy większość wierzyła, że tak jest. Nie wszyscy stali tu w jednym szeregu: niektóre ”sieroty po Balcerowiczu”, które dorobiły się łatwych pieniędzy na zniszczeniu sektora państwowego nie chciały płacić podatków, a ich wpływ na lewicowo-ludową władzę lat 1993-1997 był raczej niewielki. Woleli siedzieć cicho, klnąc płacili „przeklęte podatki”, które narzuciła im „obca, postkomunistyczna władza”.

 

Wiele złego zrobiła niezbyt przyjaźnie nastawiona do ówczesnych rządów prasa preferująca polityków z lat 1989-1991; zaczęło się od powtarzanego wielokrotnie kłamstwa, że np. wprowadzenie w 1993 roku ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanej (uproszczenie podatku dochodowego!) spowodowało natychmiastowy upadek tysięcy przedsiębiorstw – pamiętny wyczyn „Gazety Wyborczej”. Później trwał ponad pół roku medialny spektakl jak napisać „bezpieczną umowę darowizny”, aby obniżyć podstawę opodatkowania, puszczając do czytelników oko, że to wszystko to lipa, bo nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy te pieniądze były rzeczywiście darowane. Jednocześnie straszono upadkiem budżetu (naprawdę!) pod wpływem tej „luki”. Podatnicy w absolutnej większości nie posłuchali tych „porad”, budżet za rok 1996 miał się nie gorzej niż poprzednio. Na marginesie przypomina mi się mój nigdy nie opublikowany wywiad udzielony wtedy „Rzeczpospolitej”, o który zwróciła się jedna z dziennikarek (pozdrowienia) po opublikowaniu wyników rozliczeń podatku dochodowego za 1995 rok, które zadawały kłam katastrofalnym prognozom propagatorów masowego podpisywania umów darowizny. Ja od początku twierdziłem, że sprawa jest dęta, będąca głównie tzw. faktem medialnym. Wywiad oczywiście nie ukazał się, bo był sprzeczny z „linią” gazety, która wyolbrzymiała zagrożenie ową „luką” – co mi zresztą uczciwie powiedziano.

 

Po „darowiznach” były „stypendia”, ale akcje te nie miały już większego znaczenia. Przyniosły one jednak tzw. złą narrację: każdy przepis podatkowy można wykorzystać w złej wierze i podrobić dokumenty, a gdy będzie to zjawisko masowe, możemy się czuć bezpieczni. Czy to prawda? Oczywiście: gdy większość podatników zacznie fałszować dokumenty w celu wyłudzenia podatków, władza jest i pozostanie bezsilna. Tak było w latach 1989-1991 („radykalna transformacja”) i tak jest niestety teraz w przypadku VAT-u. Ważniejsze było coś innego: zniszczono wówczas podstawy rodzącej się świadomości podatkowej, która nie utożsamiała się z permisywną ideologią, że „szwindel popełniany w kupie jest bezkarny”. Na podatki płacone przez biznes nie miały jeszcze większego wpływu „międzynarodowe firmy doradcze”, były one słabe i bez powiązań z władzą, a system nie był jeszcze tak dziurawy jak teraz, więc dochody budżetowe rosły i ich udział w PKB utrzymywał się na rosnącym poziomie.

Później było tylko gorzej, choć najgorsze miało nastąpić w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Biznes podatkowy uzyskał silną pozycję w strukturach władzy, jego wpływ na proces legislacyjny prawa podatkowego jest wręcz dominujący, a wiele firm dało się przekonać, że „każdy numer jest bezpieczny, gdy podsunie go firma doradcza mająca mocną pozycję w systemie politycznym” (to cytat z wypowiedzi byłego szefa jednej ze spółek Skarbu Państwa). Najgorszy jednak był destrukcyjny wpływ postawy części „elit rządzących”, co niszczyło resztki etyki podatkowej. O tym, po co są urzędy kontroli skarbowej, dowiedzieliśmy się z podsłuchanych wypowiedzi ich byłego szefa, który załatwiał „zdjęcie kontroli” z firmy żony jednego z liderów partii rządzącej, zresztą ważnego ministra. Władza publiczna musi być istotnym obrońcą podstawowych wartości obywatelskich w dziedzinie podatków; gdy ma do nich „liberalny stosunek”, to rodzi się nihilizm etyczny, z którym przegra każde państwo. Teraz wśród wielu podatników dominuje przekonanie, że „podatki płacą tylko frajerzy” oraz, że układy z władzą dają ochronę przed wszelkimi kłopotami z tytułu szwindli podatkowych. To są owe „tłuste misie”, posługujące się „sienkiewiczowską narracją”, które czują się bezkarne. Nie ma już dziś  społecznego ostracyzmu dla oszustów podatkowych: oni przecież tylko „optymalizują swoje obciążenia”. Budowę etyki podatkowej trzeba będzie zacząć od początku. Dlatego mam prośbę do Pana Premiera: jeśli każe Pan rozbić tuczący się na „optymalizacji podatkowej” trójkąt bermudzki lobbystyczno-ekspercko-urzędniczy, który niszczy nie tylko finanse publiczne, ale również postawy obywatelskie w dziedzinie podatków, to będzie to najlepszy ruch po aferze taśmowej. Podatki same się nie płacą – robią to ludzie, którzy wciąż chcą żyć uczciwie, a to oznacza szacunek dla prawa podatkowego; prawa tego jednak nie można tworzyć pod dyktando lobbystów i biznesu podatkowego.

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją