Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 261 – 18 sierpnia 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Projekt ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. zmiany w zakresie ustawy o opłacie skarbowej (przewiduje się, że zmiany te miałyby wejść w życie na początku roku 2015). Zakłada on wprowadzenie do ustawy nowych przepisów dotyczących rodzajów pełnomocnictwa – czytaj więcej tekst nr 27;
 • Ministerstwo Finansów zakłada, że z początkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Jest to główne założenie nowego projektu rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Według resortu zmiany te wzmocnią budżet państwa – szacuje się wzrost wpływów na poziomie ok. 125 mln zł w skali roku. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 29;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 (sygn. akt I FPS 1/13)  nie rozstrzyga  kwestii czy  Miejskie Ośrodki Kultury (zwany dalej MOK) mają podmiotowość na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Tego typu podmioty są  samorządowymi instytucjami kultury, czyli jednostkami organizacyjnymi samorządów, ale nie są jednostkami budżetowymi. – czytaj więcej tekst nr 7;

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. (I SA/Bk 250/14) uznał, że sukcesywna sprzedaż przedmiotów, które należą do prywatnej kolekcji antyków, które nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, związana z zamiarem zbycia całej kolekcji, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych– czytaj więcej tekst nr 14.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 czerwca 2014 r., (I SA/Op 327/14), uznał że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie fundamenty paneli fotowoltaicznych. – czytaj więcej tekst nr 25.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2014 r. (II FSK 748/12) dotyczący wyliczenia zobowiązania podatkowego w przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości jednego z podatników  w przypadku współwłasności– czytaj więcej tekst nr 26.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy zakupy w podmiotach uchylających się od opodatkowania są działaniem na szkodę interesu publicznego?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Jakie informacje zawrzeć i do kiedy należy złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części? – Wojciech Safian
2. Opodatkowania sprzedaży wierzytelności własnej – Piotr Wesołowski
3. Czy dokonanie zwrotu części zapłaty po dokonaniu dostawy towaru stanowi rabat i powoduje obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania? – Wojciech Safian
4. Na fakturze adres miejsca zamieszkania czy adres głównego miejsca prowadzenia działalności? – Mateusz Wojciechowski
5. Wspólnotowy podatek od wartości dodanej – źródło nowej przestępczości zorganizowanej na szkodę Skarbu Państwa – prof. dr. hab. Witold Modzelewski
6. Miejsce świadczenia i opodatkowania usług stanowiących kompleksową usługę organizacji konferencji lub szkolenia – Malwina Sik
7. Czy ośrodki kultury są podatnikami VAT? – Barbara Głowacka

AKCYZA

8. Udostępnienie urządzenia umożliwiającego nabywcy tytoniu samodzielne sporządzenie jednorazowo jednej sztuki papierosa nie podlega opodatkowaniu akcyzą – Piotr Zyśk
9. Pojęcie „samochodu osobowego” dla potrzeb ustawy o podatku akcyzowym – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

10. Czy można stosować indywidualną stawkę amortyzacji w przypadku finansowego leasingu zwrotnego – Wojciech Safian
11. Wynagrodzenie członków zarządu – Anna Żarkowska
12. Czy wpłaty na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych stanowią koszt uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
13. Używanie samochodu na podstawie umowy najmu – Anna Żarkowska
14. Sukcesywna sprzedaż kolekcji antyków, która nie była gromadzona w celu odsprzedaży nie może być uznana za sprzedaż w związku z prowadzoną działalnością – Piotr Zyśk
15. Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? – Piotr Wesołowski
16. Moment powstania przychodu w przypadku wystawienia faktury przed wykonaniem usługi. – Mateusz Wojciechowski
17. Opodatkowania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe przyznanych zawodnikom – Piotr Wesołowski
18. W jakich przypadkach podatnik nie ma prawa do odliczenia zapłaconego podatku u źródła – Andrzej Łukiańczuk
19. Usługi reklamowe sportowców – źródło przychodu – Mateusz Wojciechowski
20. Zmiany w ustawach podatkowych dotyczące różnic kursowych – Agata Strocka
21. Jak liczyć okres posiadania udziałów w przypadku transgranicznego łączenia się spółek – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

22. Przesłanki wznowienia postępowania na gruncie ordynacji podatkowej – art. 240 Ordynacji podatkowej – Marcin Rozbicki
23. Niedopuszczalność ustalania zerowej stawki opłaty od posiadania psów – Andrzej Dembiński
24. Zgłoszenie dziedziczenia na niewłaściwym formularzu – Agata Strocka
25. Opodatkowanie paneli słonecznych – Malwina Sik
26. Zwolnienie z podatku od nieruchomości  w przypadku współwłasności. – Andrzej Dembiński
27. Planowe zmiany w ustawie o opłacie skarbowej – Agata Strocka  
28. Umowa nieodpłatnego użytkowania nieprawidłowego, dokonana pomiędzy spółką osobową prawa handlowego a osobą fizyczną niebędącą wspólnikiem tej spółki – dotyczy PCC. – Marek Zagórski
29. Nowe przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Aktywa z tytułu odroczonego podatku – Anna Żarkowska
31. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – art. 142 i nast. kodeksu karnego skarbowego – Marcin Rozbicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

32. Szkice polsko-rosyjskie: straty Zachodu po upadku bolszewizmu

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 18 sierpnia 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy zakupy w podmiotach uchylających się od opodatkowania są działaniem na szkodę interesu publicznego?

Dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że przez ostatnie lata byłem w pewnym zakresie „pożytecznym idiotą” w wersji klinicznej. Dlaczego? Bo „od zawsze” propagowałem postawy zgodne, w moim przekonaniu, z interesem publicznym a zwłaszcza z interesem fiskalnym państwa, w tym m.in. zakupy od firm opodatkowanych oraz krytykowałem destrukcyjny wpływ biznesu podatkowego na kształt prawodawstwa podatkowego (w naszych mediach głównego nurtu – temat tabu). W tym ostatnim zakresie moje wypowiedzi były przez wielu „liberalnych” komentatorów traktowane jako stan dziwactwa lub wręcz niepoczytalności, bo przecież czy ktoś może na serio przeciwstawiać się tworzeniu ustaw podatkowych „korzystnych dla (zlecających ich napisanie) podatników”? Ale o tej z moich przypadłości innym razem. Dlaczego nawoływanie do zakupów od opodatkowanych sprzedawców może (i powinno) zasługiwać na degradujące określenie „pożytecznego idioty”?

Odpowiedź jest – jak zawsze – dość złożona i ma inną treść w przypadku rynku detalicznego i obrotu gospodarczego. Dziś tylko o tym pierwszym. Na detalicznym rynku towarowym nawoływanie do zakupów w firmach opodatkowanych w istocie oznacza wsparcie dla supermarketów i hipermarketów, których „zasługą” jest wyniszczenie istotnej części legalnej i opodatkowanej konkurencji a częściowo również – jak często podkreślają ich rzecznicy – „szarej strefy”, która nie płaci podatków. Problem jednak polega na tym, że w jakimś zakresie owa zła „szara strefa” w handlu niewiele się różni od owej „białej”, działającej legalnie. Dlaczego? Odpowiedź znamy lub intuicyjnie domyślamy się jaka jest: zarówno „szara strefa” jak i jej korporacyjna konkurencja nie płaci podatku dochodowego, przy czym ta pierwsza nie płaci go dosłownie, a ta druga często udaje, że legalnie może go nie płacić. Rożne dane podawane są publicznie na ten temat, ale udział rzeczywistego (faktycznie płaconego) podatku dochodowego w przychodach tych podmiotów średnio kształtuje się na poziomie poniżej 0,5%, a ich istotna część (większość?) od lat zamyka swoją działalność stratą, czyli my mamy wierzyć, że zagraniczni właściciele tych sieci wciąż dokładają do interesu, bo tak im zależy, mimo nieopłacalności, na polskim konsumencie, któremu chcą dogodzić. Przyczyny tych strat są banalne: międzynarodowy biznes podatkowy od lat chwali się, że właśnie sieci hipermarketów są ich najważniejszymi partnerami, którym zapewnia on „optymalizację podatkową”, co praktycznie oznacza, że podatku dochodowego nikt nie płaci, a obciążenia związane z zatrudnieniem pracowników są również „zoptymalizowane” na minimalnym poziomie. Czyli najważniejsza publiczna korzyść, którą niesie ze sobą zakup w tzw. opodatkowanej strefie, od lat nie istnieje, a faktycznie powstające tam zyski są transferowane poza polską jurysdykcję podatkową, bo tylko w ten sposób można stworzyć pozorne straty.

Powszechnie podnoszonym argumentem, który jednak przemawia za propagowaniem zakupów w tych podmiotach, co jest (jakoby) zgodne z interesem publicznym, jest VAT i akcyza, które ponoć hipermarkety płacą uczciwie, bo „wszystko przechodzi przez kasy fiskalne”. Z akcyzą to oczywiście lipa, bo handel nie jest obciążony tym podatkiem. Ja też dawałem się w przypadku VAT-u nabrać na ten argument, który już od kilku lat jest jednak nieaktualny lub mało wiarygodny. Na oczywiste pytanie: dlaczego? odpowiedź jest prosta:

 1. w przypadku sprzedaży większości artykułów spożywczych stawka tego podatku wynosi 5% albo 8%, co faktycznie powoduje, że nie tylko brak jest tu zobowiązania podatkowego, lecz podmioty te uzyskują również zwroty podatku (bilans dla budżetu ujemny),
 2. sprzedaż towarów opodatkowanych stawką podstawową powinna przynosić dochody budżetowe, ale tu pomocną dłoń często podaje biznes podatkowy, który wdrożył wiele „nowoczesnych metod zarządzania” w tym podatku, przez co podmioty te płacą coraz niższy realnie na nawet nominalnie podatek od towarów i usług.

Najgroźniejsze jest zjawisko drugie, a metody „optymalizacji podatkowej” są tu dość dobrze znane: gdy w danym miesiącu wyjdzie zbyt duże zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, pojawia się wykreowana przez biznes podatkowy faktura, która zwiększa podatek naliczony i wszyscy (oprócz budżetu) są zadowoleni. Oczywiście ten stan mógł powstać w wyniku dziwnej pobłażliwości fiskusa wobec firm z tego sektora; „wyrozumiałość” dla optymalizacji podatku dochodowego została rozszerzona na podatek od towarów i usług głównie dlatego, że autorzy tych patentów są dobrze „zrelacjonowani” w strukturze władzy i mówią wprost, że zatrudniając byłych urzędników i polityków są w stanie załatwić wiele (a nawet więcej).

Co to oznacza? Dokonując zakupów w pozornie opodatkowanych sklepach bynajmniej nie działamy w interesie publicznym, lecz naganiamy pieniądze tym, którzy dzięki krętactwom podatkowym tuczą się kosztem budżetu oraz finansują „dynamiczny rozwój międzynarodowego biznesu podatkowego”. Wielu pracowników tego sektora nie ukrywa tego stanu, a konsumenci głosują nogami zmniejszając wielkość zakupów w dużych strukturach handlowych. Proces ten będzie się pogłębiać, co stworzy jeszcze większą presję „na agresywne planowanie podatkowe” w tych podmiotach, bo koszt spadku obrotów ma być przerzucony na budżet państwa.

Jaka konkluzja? Każdy, kto namawiał do zakupów w pozornie opodatkowanych sklepach jest „pożytecznym idiotą”, który powinien być poddany kwarantannie.

 

Prof. dr. hab. Witold Modzelewski

 

Letnia Szkoła Podatkowa

 

Skontaktuj się z naszą redakcją