Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 262 – 25 sierpnia 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • W dniu 19 sierpnia 2014 r. został rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych” – czytaj więcej tekst nr 5
 • Utworzenie elektronicznego rejestru dłużników, którzy zalegają z zapłatą należności publicznoprawnych na kwotę co najmniej 500 zł przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt założeń nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czytaj więcej tekst nr 27
 • Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w dniu 19 sierpnia 2014 r. poinformowało w komunikacie, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między rządem Polski i rządem Stanów Zjednoczonych „w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz uzgodnień końcowych, przedłożoną przez ministra finansów” – czytaj więcej tekst nr 30

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 29 maja 2014 r. (sygn. I SA/Ke 175/14) zajął stanowisko w sprawie zakwalifikowania quada jako pojazdu przeznaczonego do przewozu osób, a w związku z tym, czy taki pojazd podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym – czytaj więcej tekst nr 9
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1715/12) zajął stanowisko w przedmiocie sporu o opodatkowanie strychu podatkiem od nieruchomości. Sprawa dotyczyła przede wszystkim ustalenia definicji kondygnacji zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – czytaj więcej tekst nr 9
 • NSA podjął w dniu 7 lipca 2014 r. uchwałę w składzie siedmiu sędziów (II FPS 1/14), w której stwierdzono, że interpretacje przepisów wydawana przez organy podatkowe zawierają tylko informację o stosowaniu i wykładni prawa podatkowego, nie zaś rozstrzygnięcie o jego stosowaniu – czytaj więcej tekst nr 28

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: niepodległościowe dążenia małych narodów Starej Europy są również naszą szansą.    

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Darowizna produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego – Agata Strocka
2. Ugoda sądowa a możliwość wystawienia faktury korygującej – Piotr Wesołowski
3. Stawka podatku z tytułu najmu lokalu – Małgorzata Słomka
4. Opodatkowanie 0% stawką podatku od towarów i usług dostawy sprzętu komputerowego – Wojciech Safian
5. Projekt założeń do zmian w ustawie o podatku od towarów i usług – Marcin Rozbicki
6. Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych spółki a podatek od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski
7. Czy upowszechnione na rynku „patenty optymalizacyjne”, zwłaszcza dotyczące podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, są oszustwem w rozumieniu art. 286 Kodeksu Karnego?  – prof. dr hab. Witold Modzelewski
8. Ewidencjonowanie i odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu towarów, wynikającego z poświadczenia zgłoszenia celnego – Piotr Wesołowski

AKCYZA

9. Quad może być zakwalifikowany jako pojazd przeznaczony do przewozu osób – Piotr Zyśk
10. Podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego – art. 65 Ustawy o podatku akcyzowym – Marcin Rozbicki
11. Nie istnieje możliwość utworzenia składu podatkowego na barce (bunkierce), jak również nie istnieje możliwość rozszerzenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego o bunkierki, które byłyby częścią składu podatkowego – Marek Zagórski
12. Sprzedaż energii elektrycznej podmiotom posiadającym koncesję na gruncie podatku akcyzowego – Andrzej Łukiańczuk

PODATKI DOCHODOWE

13. Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Andrzej Łukiańczuk
14. Koszty związane z utrzymaniem organizacji związkowych – Jacek Budziszewski
15. Wypłata zachowku nie ma wpływu na wysokość podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – Malwina Sik
16. Termin ważności certyfikatu rezydencji – Andrzej Dembiński  
17. Moment powstania przychodu w przypadku wystawienia faktury i otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi – Wojciech Safian
18. Różnice kursowe na gruncie ustaw o podatkach dochodowych – Agata Strocka
19. Dywidenda niewypłacona w terminie – skutki w podatku dochodowym – Jacek Budziszewski
20. Przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu udziału w zysku – Anna Żarkowska
21. Opodatkowanie sprzedaży kolekcji antyków – Mateusz Wojciechowski
22. Wybór formy opodatkowania – Anna Żarkowska

INNE PODATKI

23. Zmiana wartości początkowej środka trwałego w trakcie roku – wpływ na podstawę opodatkowania – Jacek Budziszewski
24. Wyłączenie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości  tymczasowego pawilonu handlowego – Andrzej Dembiński  
25. Spółka zapłaci PCC od pieniędzy użyczonych przez wspólnika – Krystian Lewecki
26. Jeżeli ustawa podatkowa nie zawiera legalnej definicji kondygnacji, to należy odwołać się języka polskiego – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Powstanie Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych – Marek Zagórski
28. Czy sąd administracyjny orzekając w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest zobowiązany stosować zasadę zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego? – Mateusz Wojciechowski
29. Zmiany w ustawie o sądzie najwyższym – Andrzej Dembiński  
30. Rząd zgodził się na podpisanie umowy z USA w sprawie FATCA – Radosław Pazik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

31. Szkice polsko-rosyjskie: nasze nadzieje: czy Putin „udławi się Ukrainą”?

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 25 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: niepodległościowe dążenia małych narodów Starej Europy są również naszą szansą

Czy pamiętamy oficjalną radość, w tym „solidarnościowych” mediów z powodu „upadku muru berlińskiego” i późniejszego zjednoczenia Niemiec? Dawno, ale prawda choć pamiętamy również naszą konsternację. Bezspornie sam fakt podzielenia dużego miasta murem był czymś wyjątkowo absurdalnym, a istnienie dwóch niezależnych w sensie prawnomiędzynarodowym jego części, gdzie strefa zachodnia była oddzielną granicą państwową od reszty otaczającego ją terytorium, też było czymś dziwacznym, trochę przypominającym status Wolnego Miasta Gdańska z lat 1919-1945. Co prawda historia państw niemieckich była w ciągu minionego tysiąclecia znaczona mozaiką różnych niezbyt dużych lub wręcz małych tworów państwowych, w tym dotyczyło to takich miast jak hanzeatyckiego Hamburga: były to jednak pełną gębą państwa, mające swoją tradycję, często dużo dłuższą od wszystkich państw będących w historii „zjednoczonymi Niemcami”, a także silne – istniejące do dziś – poczucie odrębności. Można jednak zgodzić się co do tego, że podział dużego miasta na dwie części, będące spuścizną stref okupacyjnych zwycięskich mocarstw, w dodatku przegrodzonych murem, bez odwołania się do jakiejkolwiek historycznej tradycji, był czymś sztucznym, tak jak „sztuczne” były wówczas wszystkie granice dzielące „kapitalistyczny Zachód” od „komunistycznego Wschodu”.

Ale czy podział Niemiec w latach 1945-1990 był czymś równie ”sztucznym”? Przecież duże jednolite państwo niemieckie jest dopiero tworem dwudziestowiecznym, dokładnie hitlerowskim (ein führer, ein volk, ein reich), bo „zjednoczenie Niemiec” z 1870 roku zachowywało odrębność państwową istniejącej wcześniej monarchii i republik, a II Rzesza była głównie związkiem monarchów, ale tylko w pewnym, ograniczonym zakresie – nowym państwem. Wcześniejsza unia celna państw niemieckich likwidowała granice w handlu wewnętrznym, ale między Berlinem a stolicami innych państw wchodzących w skład związku powstałego w Wersalu po pokonaniu Francji, utrzymywano do końca pierwszej Wielkiej Wojny stosunki dyplomatyczne (m.in. z Monachium). Przecież historię tej części Europy tworzyli Hanowerczycy, Badeńczycy, Bawarzy, Saksończycy, a zwłaszcza Prusacy, którzy nie tworzyli jednego „narodu niemieckiego”: to wymyślono w drugiej połowie XIX wieku, budując istniejącą do dziś w podświadomości politycznej rasistowską pseudoteorię „narodu krwi”. Wtedy istniało nawet coś takiego jak niemiecki Instytut Rasy oraz napisano dziesiątki tysięcy pseudonaukowych prac, które „udowadniały”, że niemieckojęzyczni mieszkańcy państw między Francją a Polską mają jakieś wrodzone szczególne cechy pozytywne, które tworzą ich wspólnotę i naturalny związek, czyli to krew tworzy naród i najważniejsza jest – kompletny idiotyzm – „czystość krwi niemieckiej”. Czyli ponoć nie ma tradycyjnych, istniejących od setek lat państw tego regionu – są jakieś „wielkie Niemcy”, czyli wszyscy ludzie „czystej krwi”, którzy w dodatku muszą żyć w jednym państwie, bo… muszą. Będąc złośliwym – trzeba ich trzymać w jednym obozie, aby nie daj Boże nie pomieszali się z innymi rasami, bo im to bardzo szkodzi dla ich zdrowia i urody.     

Powstanie po drugiej Wielkiej Wojnie aż pięciu państw o dominującej populacji niemieckojęzycznej (Austria, Luksemburg, RFN i NRD obok istniejącej już – w większości  również niemieckojęzycznej – Szwajcarii) nie było czymś wyjątkowym w historii tego regionu, bo tam od wieków dzielono i łączono twory publicznoprawne, dając im nowe nazwy lub przywracając stare. Podział między RFN i NRD nie był bynajmniej ahistoryczny, bo linia Łaby nawiązywała do Europy Karolińskiej. Trzeba przypomnieć, że historyczne państwa o dominującej ludności niemieckojęzycznej (nie było to w dzisiejszym rozumieniu „państwa niemieckie”) powstały tylko między Renem a Łabą, a to, co tworzono na wschód od tej rzeki, było wynikiem podboju we wczesnych wiekach średnich. Poza tym po likwidacji Państwa Pruskiego pozostał brandenbursko-saksońsko-maklemburski makro region, który miał i ma historycznie wiele cech wspólnych oraz wzajemnych związków wynikających z monarchicznej przeszłości (rządu Hohenzollernów i Wettinów). Czy mógł on stawiać odrębne państwo bez narzucania im „ustroju komunistycznego”? Oczywiście tak, odrębność protestanckiego wschodu od katolickiego zachodu i południa była przez kilkaset lat istotą stabilizacji i pokoju w tej części Europy. Dlatego teza, że trzeba było koniecznie połączyć RFN z NRD była pośrednio powrotem do rasistowskiej doktryny „jednego narodu niemieckiego”, który musi mieć „swoje własne państwo”. Że był to zabieg sztuczny i w sumie szkodliwy – wie każdy jadąc przez tereny byłego NRD: katastrofalne wyludnienie, upadek przemysłu i rolnictwa – przy życiu podtrzymują tę część nowego państwa gigantyczne środki przeznaczane na sfinansowanie zjednoczenia, ale to tylko piękna fasada, za która kryje się historyczna degradacja.

Szkoda, że po II wojnie światowej zwycięscy mocarze nie przywrócili historycznych państw niemieckich, chociażby z połowy XIX wieku, lecz dali wiarę rasistowskiej wersji jednego narodu i jego państwa (już bez führera). Zadam bardzo dziś niewygodne pytanie: czy jesteśmy znów skazani na recydywę skutków istnienia zjednoczonych Niemiec? To one wywołały i przegrały w XX wieku dwie najstraszniejsze wojny. Nikt z nas nie zna przyszłości, więc wszystko jest możliwe.

Cała nadzieja w odśrodkowych ruchach niepodległościowych, które obudzono na wschodzie Europy pod koniec zeszłego wieku. Teraz wróciły one na zachód Europy (jako bolszewizm) np. w Szkocji i Katalonii. Po Włoszech przyjdzie czas na Niemcy, bo dziewiętnastowieczne zjednoczone molochy generują przede wszystkim ogromny dług. Czy dla nas to dobry czy zły prognostyk? Dobry, bo przede wszystkim nieuchronny.

Witold Modzelewski

 

Certyfikowany księgowy

 

Skontaktuj się z naszą redakcją