Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 263 – 1 września 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Od tego dnia podatnikom przysługuje ograniczone prawo do odliczenia w wysokości 50% podatku naliczonego. – czytaj więcej tekst nr 2
 • Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły zmiany w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 113 ust. 1 Ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. – czytaj więcej tekst nr 4
 • Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 lipca 2014 r.
  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, kolejne grupy przedsiębiorców mają zostać objęte obowiązkiem używania kas rejestrujących bez względów na wielkość generowanego obrotu.” – czytaj więcej tekst nr 7
 • Założenia nowelizacji ustawy  o podatku od towarów i usług przyjęte niedawno przez rząd, spowodują utratę przez samorząd terytorialny co najmniej 7 mld zł w przyszłym roku. – czytaj więcej tekst nr 8
 • Ministerstwo Finansów opublikowało, przyjęte w dniu 26 sierpnia 2014 r. przez Rząd, założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 26
 • Projekt ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zakłada m. in. wprowadzenie klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania oraz zmniejszenie wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę do wysokości 50% stawki podatkowej (gdy podatnik samodzielnie skoryguje błąd w deklaracji dotyczący zaniżenia zobowiązania podatkowego). – czytaj więcej tekst nr 28
 • Minister finansów przedstawił założenia do projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. – czytaj więcej tekst nr 31
 • Zgodnie z projektem z dnia 14 sierpnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za lata 2012-2014 przedstawionym w dniu 26 sierpnia 2014 r. przez Ministerstwo Zdrowia, zasady dotyczące płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników pozostaną bez zmian do końca roku 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 34

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 lipca 2014 r. (SA/Gl 184/14) uznał, że dokonanie zakupu ziemi rolnej nie jest wystarczające dla uniknięcia zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości, nawet w przypadku przekształcenia działki i wybudowania na niej domu – czytaj więcej tekst nr 19
 • Naczelny Sąd Administracyjny (zwany dalej NSA) w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r., (II FSK 1521/12) uznał, że niekompletny budynek nie jest środkiem trwałym, a jego statusu prawnego nie może zmienić niezasadne wpisanie go do ewidencji środków trwałych – czytaj więcej tekst nr 20
 • W wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. (II FSK 290/12), w którym NSA stwierdza że odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną – a co za tym idzie, podlegają one opodatkowaniu w ten sam sposób. Odpowiedzialność płatnika nie sprowadza się tylko do kwoty zaliczki na podatek dochodowy, ale też do odsetek to tej kwoty – czytaj więcej tekst nr 21
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (II FSK 2103/12) wskazał, że termin przedawnienia przy darowiźnie niezgłoszonej fiskusowi biegnie od chwili, gdy podatnik się na nią powoła – czytaj więcej tekst nr 27

 

 

 

Spis treści:

Nowy kierunek studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim Prawo Finansowe i Skarbowość – wywiad z Prof.  dr. hab. Witoldem Modzelewskim

Komentarz nieuczesany: Komentarz nieuczesany – nasza banalna hipokryzja.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Pojęcie samochodu osobowego dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług – Marcin Rozbicki
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat za najem biura z powierzchnią garażową, opłat za przejazdy autostradą oraz opłat parkingowych –Wojciech Safian
3. Finansowanie działalności konsorcjum na gruncie podatku od towarów i usług – Andrzej Łukiańczuk
4. Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług – Anna Żarkowska
5. Wykorzystywanie pojazdu do celów innych niż działalność – Mateusz Wojciechowski
6. Sprzedaż wysyłkowa, dostawa kurierem a rozliczenie podatku od towarów i usług – Piotr Wesołowski
7. Zmiany w zakresie obowiązku używania kas rejestrujących – projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2014 r. – Mateusz Wojciechowski
8. Proponowane przez rząd zmiany w ustawie o VAT odbiorą samorządowi terytorialnemu co rok kwotę 7 mld zł. – Prof. dr. hab. Witold Modzelewski
9. Dokumentowanie premii pieniężnych w programie promocyjnym – Anna Żarkowska
10. Czy po wyrejestrowaniu dla potrzeb podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do korekty? – Piotr Wesołowski
11. Czy w przypadku przekroczenia – przed dniem 1 kwietnia 2014 r. – limitu odliczenia w wysokości 6 000 zł dla pojazdu objętego ograniczonym prawem do odliczenia, od dnia 1 kwietnia 2014 r. można dokonywać odliczeń z tytułu rat leasingowych związanych z tym pojazdem? – Wojciech Safian

AKCYZA

12. Opodatkowanie sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji – Piotr Wesołowski

PODATKI DOCHODOWE

13. Wybrane warunki neutralności połączenia spółek – Andrzej Łukiańczuk
14. Skutki podatkowe likwidacji środków trwałych – Jacek Budziszewski
15. Czy nakłady na naprawę środka trwałego ponoszone po jego nabyciu, ale przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych, powinny być wliczane do wartości początkowego tego środka? – Wojciech Safian
16. Czy kurs na prawo jazdy może być uznany za kurs kształcenia zawodowego? – Piotr Zyśk
17. Jaka jest stawka amortyzacji urządzenia UPS? – Andrzej Łukiańczuk
18. Podatkowe grupy kapitałowe – przyczyny braku zainteresowania – Piotr Śmigielski
19. Zakup ziemi rolnej nie jest wystarczający dla uniknięcia zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości – Piotr Zyśk
20. Niekompletny budynek nie jest środkiem trwałym, a jego statusu prawnego nie może zmienić niezasadne wpisanie go do ewidencji środków trwałych – Malwina Sik
21. Nieuprawnione działania organów podatkowych dotyczące kwalifikowania „odsetek” od należności wypłacanych  przez płatnika do „Innych przychodów” – Andrzej Dembiński
22. Wydatki związane z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych – Jacek Budziszewski
23. Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód z nabywania i zbywania bitcoinów – Mateusz Wojciechowski
24. Opłata za wynajem auta jako koszt uzyskania przychodów – Anna Żarkowska

 

INNE PODATKI

25. Składanie kilku deklaracji na podatek od nieruchomości w danej gminie – Jacek Budziszewski
26. Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych – Agata Strocka
27. Termin przedawnienia przy darowiźnie niezgłoszonej fiskusowi biegnie od chwili, gdy podatnik się na nią powoła – Piotr Zyśk
28. Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych – Agata Strocka
29. Ocena linii orzeczniczej sądów administracyjnych dotyczącej definiowania warunków technicznych – Andrzej Dembiński

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Konstrukcja bezkarności w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej – art. 16a ustawy Kodeks karny skarbowy – Marcin Rozbicki
31. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji a koszty egzekucyjne – Malwina Sik
32. Prawidłowość wyniku kontroli skarbowej na podstawie art. 27 ustawy o kontroli skarbowej – Marcin Rozbicki

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

33. Obywatel polski, który podlegał wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w innym państwie UE nie nabywa prawa do uregulowanego w polskim porządku prawnym świadczenia rehabilitacyjnego – Malwina Sik
34. Składki zdrowotne rolników – projekt Ministerstwa Zdrowia – Agata Strocka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

35. Szkice polsko-rosyjskie – refleksje na tle wojny (handlowej), która przegramy.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 1 września 2014 r.

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją