Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 264 – 8 września 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 sierpnia 2014 r. szef resortu finansów zostanie upoważniony do określenia wykazu zadań o charakterze materialno-technicznym dotyczących obsługi w zakresie podatku akcyzowego, które wykonywać będą mogli również naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb skarbowych – czytaj więcej tekst nr 8 oraz tekst nr. 10,
 • W dniu 2 września 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 22 sierpnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określa on nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40, załączników PIT/D i PIT/O, informacji PIT/B, PIT/M, PIT/Z oraz PIT/ZG – czytaj więcej tekst nr 11,
 • Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r.) z dniem 1 września 2014 r. wprowadzono zmianę wzoru deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) oraz informacji o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) – czytaj więcej tekst nr 23,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to określony w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 6 czerwca 2014 r., I SA/Kr 484/14 – czytaj więcej tekst nr 15,
 • Dla uznania danej osoby za domownika nie jest konieczne, aby osoba ta była zameldowana w mieszkaniu, w którym następuje doręczenie zastępcze. Wystarczające jest żeby przebywała w mieszkaniu adresata za jego zgodą – takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku  z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. akt I GSK 58/13) – czytaj więcej tekst nr 29.

 

Spis treści:

Nowy kierunek studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim Prawo Finansowe i Skarbowość – wywiad z Prof.  dr. hab. Witoldem Modzelewskim

Komentarz nieuczesany: patologiczny tryb tworzenia przepisów podatkowych jest jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu finansowego

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Samochody osobowe ustawowo wykluczone z użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub ich użycie dla celów działalności gospodarczej jest nieistotne – Marcin Rozbicki
2. Przedstawiciel bezpośredni a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe klienta – Malwina Sik
3. Czy zakup na własne ryzyko  wierzytelności trudnej poniżej jej wartości nominalnej jest odpłatnym świadczeniem usług przez nabywcę tej wierzytelności? – Wojciech Safian
4. Transakcja łańcuchowa w podatku od towarów i usług – ile dostaw towarów? – Mateusz Wojciechowski
5. VAT – przepisy napisane dla przestępców? – prof. dr hab. Witold Modzelewski
6. Faktury otrzymywane drogą mailową w formie pliku elektronicznego a odliczenie podatku – Piotr Wesołowski
7. Opodatkowanie zaliczki z tytułu eksportu towarów 0% stawką podatku od towarów i usług – Wojciech Safian

AKCYZA

8. Nowe uprawnienia dla urzędów i izb skarbowych dotyczące podatku akcyzowego – Piotr Zyśk
9. Opodatkowanie sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji – Piotr Wesołowski
10. Nowe uregulowania dla firm energochłonnych – możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy – Piotr Zyśk

PODATKI DOCHODOWE

11. Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy PIT – Agata Strocka
12. Kiedy powstaje przychód należny w dostawie zgodnej z warunkami Incoterms CIP – Andrzej Łukiańczuk
13. Czasowe wyłączenie z używania środka trwałego a amortyzacja – Małgorzata Słomka
14. Nabycie/zbycie udział, akcji, nieruchomości a koszty uzyskania przychodów  – Jacek Budziszewski
15. Faktura bez rzeczywistej transakcji nie tworzy kosztów – Małgorzata Słomka
16. Czy w przypadku uszkodzenia maszyny będącej środkiem trwałym i nie wykorzystywania jej z tego powodu w działalności gospodarczej środek ten podlega amortyzacji, w okresie, w którym nie jest wykorzystywany przez podatnika? –  Wojciech Safian
17. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych  – Anna Żarkowska
18. Jakie są skutki zapłaty za byłego pracownika zaległości podatkowej? – Andrzej Łukiańczuk
19. Zasady klasyfikacja środków trwałych dla potrzeb podatkowych – Anna Żarkowska
20. Wydatki na polisę ubezpieczeniową kosztem podatkowym pośrednim czy bezpośrednim? – Mateusz Wojciechowski
21. Co zrobić w przypadku gdy pracownikowi nie można pobrać zaliczki na podatek – Andrzej Łukiańczuk
22. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

23. Projektowane zmiany w deklaracji PCC-3 i PCC-3/A – Mateusz Wojciechowski
24. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla zarządców infrastruktury kolejowej – Jacek Budziszewski
25. Obiekt budowlany a podatek od nieruchomości – Anna Żarkowska
26. Pojęcie gry hazardowej oraz podatnika podatku od gier na podstawie ustawy o grach hazardowych – Marcin Rozbicki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Kara grzywny za oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem Policji – Andrzej Dembiński  
28. Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych – Jacek Budziszewski
29. Domownik a doręczenie zastępcze – Malwina Sik
30. Powstanie nadpłaty na gruncie ordynacji podatkowej – Marcin Rozbicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: tzw. Zachód zawsze dogadywał się naszym Wschodnim sąsiadem kosztem Polski.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 8 września 2014 r.

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją