Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 sierpnia 2014 r. proponuje się wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy  – czytaj więcej tekst nr 13
 • W dniu 8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 5 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej  – czytaj więcej tekst nr 14
 • Zgodnie z najnowszym projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Ordynacja podatkowa zostanie uzupełniona o kolejne przepisy rozszerzające możliwości działania organów podatkowych – czytaj więcej tekst nr 28
 • W dniu 5 września weszła w życie  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy – mające na celu ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednostek mikro- będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy – czytaj więcej tekst nr 30

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 r. (I FSK 617/13) wyraził pogląd, zgodnie z którym w przypadku uznania, że instalacja rolet, żaluzji, wewnętrznych oraz moskitier po trwałym ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części np. podnosi standard takiego obiektu; wpływa na jego wartość, a tym samym, mieści się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to przyjąć należy, że do usług tych znajduje zastosowanie 8% stawka podatku od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 5
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt ., sygn. akt II FSK 191/13, stwierdził że wydatki na nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów postępowania egzekucyjnego nie należą do kategorii dochodów przeznaczonych na cele statutowe podatnika  – czytaj więcej tekst nr 18

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: systemowe i ustrojowe przyczyny spadku dochodów budżetowych.

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy można świadczyć usługi ubezpieczeniowe będąc ubezpieczonym? – Andrzej Łukiańczuk
2. Czy sprzedaż kart podarunkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Wojciech Safian
3. Zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmowania przez spółkę lokali mieszkalnych na rzecz innego podmiotu gospodarczego wyłącznie na cele mieszkaniowe – Mateusz Wojciechowski
4. Zwolnienie od podatku usług nauki gry na instrumentach oraz lekcji śpiewu – Piotr Wesołowski
5. Stawka podatku od towarów i usług dla usługi instalacji rolet, żaluzji, wewnętrznych oraz moskitier – Wojciech Safian
6. Czy korekta pokontrolna deklaracji chroni przed sankcją z art. 89 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług? – Aleksandra Bekierz-Babińska
7. Czy w przypadku dokonania montażu systemu alarmowego w budynku mieszkalnym należy zastosować stawkę obniżoną 8%? – Piotr Wesołowski
8. Nieuregulowane należności – obowiązek korekty podatku należnego – Jacek Budziszewski
9. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy WNT? – Aleksandra Bekierz-Babińska
10. Czy sprzedaż samochodu z majątku prywatnego wykupionego uprzednio z leasingu podlega VAT? – Andrzej Łukiańczuk

 

AKCYZA

11. Prowadzenie ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych w przypadku sprzedaży do 200 kg rejestrowanej przy pomocy paragonów fiskalnych – Marek Zagórski
12. Wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe – projekt zmian – Piotr Zyśk

 

PODATKI DOCHODOWE

13. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o Ordynacji podatkowej dotycząca ulgi na dzieci – Agata Strocka
14. Sukcesywna sprzedaż prywatnych rzeczy a podatek dochodowy od osób fizycznych – Adrian Kozakiewicz
15. Dofinansowanie wypoczynku z zfśs – Małgorzata Słomka
16. Amortyzacja a znak towarowy – Piotr Wesołowski
17. Nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne  nie należy do kategorii dochodów przeznaczonych na cele statutowe podatnika – Malwina Sik
18. Wygrane w konkursach a podatek dochodowy – Małgorzata Słomka
19. Termin złożenia oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania w przypadku wznowienia działalności gospodarczej – Andrzej Dembiński
20. Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – Adrian Kozakiewicz
21. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na wynajem mieszkania – Małgorzata Lehmann-Ziaja
22. Państwo członkowskie nie może wyłączyć ze zwolnienia od podatku dywidend wypłaconych przez spółki – Malwina Sik
23. Występ artystyczny a koszt uzyskania przychodu – Anna Żarkowska

 

INNE PODATKI

24. Czy rządząc podatkami należy kierować się również jakąkolwiek moralnością? – Witold Modzelewski

25. Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży udziałów – Marek Zagórski
26. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji a podatnik podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

27. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności – Anna Żarkowska

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Nowe uprawnienia dla organów podatkowych – projekt nowelizacji – Piotr Zyśk
29. Podpisanie faktury w miejscu – podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu, stanowi niewłaściwe uznanie długu – Mateusz Wojciechowski
30. Ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednostek mikro – Agata Strocka

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: dlaczego w 1920 roku uznaliśmy legalność władzy bolszewickiej.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 15 września 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: systemowe i ustrojowe przyczyny spadku dochodów budżetowych

Zapewne wielu ekonomistów, prawników i polityków zadaje pytanie, dlaczego spadają realnie a nawet nominalnie od ponad pięciu lat dochody budżetu państwa z podatków, a ich udział w PKB jest co rok mniejszy? Wyjaśnienia oficjeli są od dawna całkowicie niewiarygodne; mówiąc wprost – narracja ministra finansów i podległego mu resortu nie ma jakiekolwiek merytorycznej wartości – politycy i urzędnicy mijają się z prawdą, a do historii przejdzie powtarzane wszędzie przez byłego ministra finansów stwierdzenie, że „sytuacja finansów publicznych jest wyśmienita” w czasie gdy zaczęły nawet spadać dochody budżetowe państwa z VAT-u i akcyzy, a dług publiczny uległ podwojeniu.
Jak zawsze jesteśmy skłonni do szukania prostych odpowiedzi na to pytanie, zadowalając się np. stwierdzeniem: „winna jest niekompetencja ministra Rostowskiego (notabene kreowanego przez usłużne władzy media na „najlepszego ministra finansów 25lecia”). Niestety, w publicznej debacie trudno doszukać zwykłej rzetelności. Oczywiście czym gorszy szef, tym słabszy resort, ale przyczyny każdej klęski (czy sukcesu) są zawsze bardziej złożone.

Teraz, gdy wraz z europejską karierą obecnego premiera dni partii rządzącej są policzone (ostatnie lata w pełni udowodniły, ile warta jest ta partia bez jej szefa?) można będzie uczciwie ustalić, co zalicza się do głównych czynników sprawczych zapaści systemu podatkowego mierzonej trwałym spadkiem jego efektywności fiskalnej. Sądzę, że przyczyny tego zjawiska mają nie tylko „polskie korzenie”: w tej części, w jakiej nasz system podatkowy jest kształtowany przez UE – sprawców istniejącego stanu rzeczy należy również szukać w Brukseli.

Chcę postawić tezę, że są cztery przyczyny tego zjawiska:

 1. całkowita bezkarność przy cichej (i nie cichej aprobacie władz) dla uchylania się od opodatkowania – powstał tu potężny „przemysł optymalizacyjny”, który ma najwyższą efektywność ekonomiczna,
 2. tworzenie praw podatkowego w złej wierze, czyli porzucenie celu fiskalnego w kształtowaniu systemu podatkowego,
 3. niekompetencja osób sprawujących funkcje kierownicze: od lat nie spotkaliśmy zarówno wśród polityków jak i wśród wyższych urzędników osób, które miałyby gruntowną wiedzę o podatkach,
 4. legalizacja „korupcji politycznej” polegającej na tym, że istotą prowadzenia polityki jest „dogadanie się” z jednymi lobbystami kosztem drugich, a „sprzedawanym przywilejem” jest możliwość niepłacenia podatków lub ich istotna obniżka.

Każdy z tych czynników pozwolę sobie rozwinąć w kolejnych komentarzach, bo sądzę, że na to w pełni zasługują. Dokonam już pewnego uogólnienia: atrofia polskiego systemu podatkowego jest zjawiskiem, którym przede wszystkim powinni zająć się politolodzy oraz prawnicy badający procesy tworzenia i stosowania prawa. Dlaczego nie ekonomiści? Bo z perspektywy makroekonomicznej dochody podatkowe powinny rosnąć realnie i oczywiście nominalnie. Będą oczywiście dziedziny, gdzie występuje regres ekonomiczny, z którym wiąże się również spadek dochodów podatkowych: ale to są wyjątki. Inaczej mówiąc to, co dzieje się w podatkach, jest zjawiskiem, mówiąc językiem marksowskim, w sferze nadbudowy, a nie bazy.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych    

 

Skontaktuj się z naszą redakcją