Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

AKCYZA

11. Prowadzenie ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych w przypadku sprzedaży do 200 kg rejestrowanej przy pomocy paragonów fiskalnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. IBPP4/443-169/14/BP), rozstrzygnął kwestię dotyczącą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwaną dalej: ustawą) w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Zmiana przepisów w dziedzinie podatku akcyzowego w zakresie dotyczącym wyrobów węglowych jaka weszła w życie dnia 20 września 2013 r. wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy. Ewidencja dotyczy sprzedaży wyrobów na rzecz finalnego nabywcy węglowego. Dane jakie powinna obejmować ww. ewidencja zostały spisane w art. 91a ustawy o podatku akcyzowym. Jednym z nich jest przymus podawania numerów dokumentów dostawy lub innych dokumentów używanych w jego charakterze oraz wskazania danych nabywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ww. ewidencja powinna dotyczyć sprzedaży wyrobów węglowych w ilości do 200kg, gdy nie występuje dokument dostawy i gdy zazwyczaj nie są znane dane nabywcy (sprzedaż rejestrowana za pomocą paragonów fiskalnych).

Jak zauważył organ podatkowy analiza przepisów ustawy, a w szczególności art. 2 ust. 1 pkt 1a oraz art. 9a ust. 1 pkt 1a, prowadzi do wniosku, że co do zasady, obrót wyrobami węglowymi jest objęty systemem podatku akcyzowego, niemniej ustawodawca przewidział liczne wyłączenia od tej zasady. Stosownie do treści art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, warunkiem zwolnienia, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. Niemniej jednak w myśl § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1109) – w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 ustawy.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stosownie do powyższego, w sytuacji sprzedaży wyrobów węglowych dokonywanej przez podmiot posiadający status pośredniczącego podmiotu węglowego na rzecz podmiotu korzystającego ze zwolnienia, wymienionego w art. 31a ust. 1 ustawy w ilości nieprzekraczającej 200kg przy jednorazowej sprzedaży, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia dokumentu dostawy lub faktury zastępującej dokument dostawy. Ponadto do ewidencji o której mowa w art. 91a ust. 1 pkt 4 nie wpisuje się wyrobów węglowych sprzedawanych na terenie kraju finalnemu nabywcy węglowemu z zapłaconą akcyzą oraz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy sprzedawanych w ilości nieprzekraczającej 200kg jednorazowo (tzw. sprzedaży paragonowej), do której nie stosuje się warunku wystawienia dokumentu dostawy, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 września 2013 r.

Marek Zagórski
młodszy konsultant podatkowy
marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją