Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

16. Amortyzacja a znak towarowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 lipca 2014 r., nr (ITPB1/415-523/14/MW) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji znaku towarowego wniesionego do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik otrzyma w drodze darowizny od męża prawo ochronne do znaku towarowego (co do którego Urząd Patentowy wydał prawomocną decyzję przyznającą prawo ochronne na znak towarowy), który zostanie wprowadzony do jednoosobowej działalności gospodarczej podatnika lub do spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego w której będzie uczestniczył. Strony określą w umowie darowizny wartość znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który udzielone jest prawo ochronne, i będzie ona odpowiadała wartości rynkowej potwierdzonej przez wycenę dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Znak towarowy objęty prawem ochronnym, w dniu przyjęcia go do używania przez podatnika, będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, a jego wartość przekroczy 3.500 zł. Podatnik zamierza rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych znaku towarowego objętego prawem ochronnym w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, bądź spółki osobowej, w której będzie uczestniczył.

Organ podatkowy stwierdził, że biorąc pod uwagę przepisy prawa cywilnego i rodzinnego możliwe jest zawarcie tego typu umowy pomiędzy osobami pozostającymi w związku małżeńskim, na mocy której jeden z małżonków zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiego współmałżonka kosztem swego majątku. Możliwe jest to także wtedy, gdy małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej.  Organ podkreślił, ze wchodzi zatem w grę nie tylko darowizna czyniona kosztem majątku odrębnego jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka, ale również dokonana kosztem majątku wspólnego. Określonym przedmiotem tego majątku małżonek może nieodpłatnie rozporządzić na rzecz drugiego współmałżonka z tym skutkiem, że wartość ta wejdzie w skład majątku odrębnego tegoż małżonka. Ponieważ ocena zamierzonej pomiędzy podatnikiem i małżonkiem czynności prawnej może odbywać się jedynie w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, to kwestia zgodności z prawem, a w konsekwencji skuteczności tej umowy pozostaje poza zakresem właściwości tutejszego organu. Przedmiotem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego są – jak sama nazwa wskazuje – przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych (art. 14b § 1 w związku z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Istotne znaczenie ma przy tym zasada, w myśl której interpretacja wydawana jest w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), a zatem przyjmując za przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, że podatnik otrzyma znak towarowy (objęty prawem ochronnym na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Patentowy) na podstawie darowizny od ojca, stwierdzić należy, że w takiej sytuacji prawo ochronne na znak towarowy będzie stanowiło podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, organ wskazał, ze biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy wskazany we wniosku znak towarowy zostanie wniesiony do spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, to spółka ta będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej ww. znaku towarowego w wysokości wartości ustalonej na dzień wniesienia aportem do spółki osobowej (w umowie spółki), jednak nie wyższej od wartości rynkowej, co wynika z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podatnik nabędzie wskazane we wniosku prawo ochronne na znak towarowy w drodze darowizny (tj. nieodpłatnie), a zatem nie jest możliwe ustalenie wartości wydatków poniesionych na jego nabycie. Ponadto – w przypadku gdy udzielanie licencji na korzystanie z opisanego we wniosku znaku towarowego stanowić będzie przedmiot działalności spółki osobowej – przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych (jako koszt uzyskania przychodu) należy mieć na względzie dyspozycję przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, w sytuacji gdy przedmiotowy znak towarowy zostanie wniesiony do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych będzie – zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni – wartość znaku towarowego określona w umowie darowizny, jednakże – w myśl uprzednio cytowanego art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy wartość ta nie będzie wyższa od wartości rynkowej otrzymanego znaku towarowego z dnia jego nabycia.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją