Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

17. Nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne  nie należy do kategorii dochodów przeznaczonych na cele statutowe podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt ., sygn. akt II FSK 191/13, stwierdził że wydatki na nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów postępowania egzekucyjnego nie należą do kategorii dochodów przeznaczonych na cele statutowe podatnika.

Przedmiotem sporu w sprawie było nieopodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) kwot: przeznaczonych w roku podatkowym na odsetki za zwłokę od zaległych składek na ZUS oraz na koszty wyegzekwowania tych składek. ZOZ nie zaliczył tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Uważa natomiast, że ich wartość nie podlega opodatkowaniu. Jako dochód przeznaczony na cele statutowe jest bowiem zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy uznał jednak, że wydatki poniesione przez ZOZ na spłatę odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań wobec ZUS nie są związane z działalnością statutową strony, lecz są wynikiem niewykonywania ciążących na nim określonych zobowiązań. Dochód ten powinien być opodatkowany.

ZOZ argumentował jednak, że po wejściu w życie tzw. „ustawy 203” przymuszony został do podwyższenia wypłacanych pracownikom świadczeń. Ustawa nie wskazywała jednak źródeł finansowania ustalonych podwyżek, przerzucając problem znalezienia finansowania na pokrycie uchwalonych środków na szpitale. W ZOZ powstał więc problem płynności wypłat wynagrodzeń, a co za tym idzie gwałtowny wzrost zadłużenia.

 Naczelny Sad Administracyjny uznał stanowisko organu podatkowego za właściwe, podkreślając, że celem statutowym (działalności) jakiegokolwiek podatnika nie jest niewątpliwie nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego tychże składek. Wydatki te nie należą więc do kategorii dochodów przeznaczonych na cele statutowe podatnika, w tym i na cel statutowy w postaci ochrony zdrowia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym odo osób prawnych. Nie są to nawet wynagrodzenia pracowników realizujących wymieniony cel statutowy czy też składki na ubezpieczenie dotyczące tych pracowników, ale tylko i wyłącznie finansowe konsekwencje zaniechania bądź nieterminowego płacenia tych składek.

Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją