Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy można świadczyć usługi ubezpieczeniowe będąc ubezpieczonym?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Ustawodawca wprowadzając to zwolnienie nie zdefiniował pojęcia usług ubezpieczeniowych, definicji tej nie zawierają również przepisy dyrektywy 2006/112/WE. Zaś w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługi ubezpieczeniowe, jako zwolnione od podatku od towarów i usług, są traktowane bardzo szeroko. W wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-8/01 Trybunał uznał, że istotą transakcji ubezpieczeniowej w ogólnym rozumieniu jest to, że ubezpieczyciel zobowiązuje się, w przypadku, gdy zaistnieje ryzyko objęte ubezpieczeniem, świadczyć ubezpieczonemu usługę uzgodnioną podczas zawierania umowy w zamian za uprzednią wpłatę składki.  W zakresie będącym przedmiotem niniejszej konsultacji należy wskazać na wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C-224/11), w którym Trybunał uznał, że w przypadku, w którym usługa ubezpieczenia jest najpierw sprzedawana przez ubezpieczyciela na rzecz leasingodawcy, a następnie leasingodawca odzyskuje ten koszt od swojego klienta, czyli leasingobiorcy, mamy do czynienia z transakcją ubezpieczniową. Termin ‚transakcja ubezpieczeniowa’ użyty w art. 135 ust. 1 dyrektywy VAT jest co do zasady wystarczająco szeroki, by obejmować przyznanie ochrony ubezpieczeniowej przez podatnika, który sam nie jest ubezpieczycielem, ale który w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnia swoim klientom taką ochronę, korzystając z usług ubezpieczyciela, który przejmuje ubezpieczone ryzyko (wyrok w sprawie CPP, pkt 22). Trybunał odpowiedział twierdząco na pytanie, czy pojęcie ‚transakcji ubezpieczeniowej’ obejmuje również przyznanie ochrony ubezpieczeniowej zawartej przez ubezpieczonego, takiego jak leasingodawca, który w ramach czynności leasingu obciąża kosztem związanym z tym ubezpieczeniem swojego klienta, który korzysta z tej ochrony przed ryzykiem względem leasingodawcy. Dalej Trybunał stwierdził, że usługi ubezpieczenia obejmujące przedmiot leasingu, których właścicielem pozostaje leasingodawca, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym nie mogą być traktowane odmiennie w zależności od tego, czy takie usługi są świadczone bezpośrednio usługobiorcy przez zakład ubezpieczeń, czy że ten ostatni uzyskuje podobną ochronę ubezpieczeniową za pośrednictwem leasingodawcy, który zaopatruje się w nie w zakładzie ubezpieczeń, obciążając ich kosztem leasingobiorcę w niezmienionej wysokości.

Jeżeli więc klient podatnika podatku od towarów i usług – będącego ubezpieczonym -świadczącego określone usługi uzyska faktycznie „ochronę ubezpieczeniową” za pośrednictwem tego podatnika, który będzie „zaopatrywać się” w nią u ubezpieczyciela, obciążając jej kosztem klienta w niezmienionej wysokości, to ten podatnik faktycznie dokonywać będzie  z klientem transakcji ubezpieczeniowej, która jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Andrzej Łukiańczuk
doradca podatkowy nr 10266
tel. (22) 517 30 66

 

Certyfikowany księgowy

 

Skontaktuj się z naszą redakcją