Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

 
25. Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży udziałów

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sieprnia 2014 r. (sygn. ILPB2/436-114/14-4/MK), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  (zwaną dalej: ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży udziałów.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym zdarzeniu przyszłym: Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie umowy inwestycyjnej, w przypadku zaistnienia warunków w niej przewidzianych, udziałowiec Wnioskodawcy będzie zobowiązany do sprzedaży na rzecz partnera inwestycyjnego posiadanych przez siebie udziałów za cenę równą 1 PLN za wszystkie udziały. Sprzedaż udziałów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak, transakcja ta korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a tej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawca jest obciążony koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ww. transakcją sprzedaży udziałów.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stosownie do treści art. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 tej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje, z zastrzeżeniem ust. 2 (jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży; stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2. Stawka podatku od umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jak w rozważanym przypadku – wynosi 1 %.
Reasumując w ocenie organu administracji podatkowej z tytułu planowanej sprzedaży udziałów spółki Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie ciąży na nim obowiązek podatkowy.

Marek Zagórski
młodszy konsultant podatkowy
marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją