Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

27. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności

 

Zgodnie z art. 18 ust. 4a i ust. 4b w zw. z art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, w tym również w ramach stosunku pracy, stanowi przysługujące wynagrodzenie. Zgodnie z przepisami ustawy o prowocy zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku takich osób obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacane za te osoby przez pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne, ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszącym w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Zatem obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, za osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, należy opłacać wówczas, gdy podstawa wymiaru tych składek w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeliczenia podstawy wymiaru za okres miesiąca dokonuje się poprzez ustalenie (w miesiącu, w którym praca nie była wykonywana przez cały miesiąc) jaka podstawa wymiaru składek byłaby, gdyby praca wykonywana była przez cały miesiąc. W konsekwencji podmiot zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy przeliczenia takiego dokonuje w razie wykonywania zatrudnienia przez część miesiąca z powodu rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca, z powodu pobierania przez część miesiąca wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby albo pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, korzystania z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca, innych nieobecności w pracy powodujących zmniejszenie należnego przychodu za pracę.
    W przypadku ustalenia, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przeliczeniu na okres miesiąca wyniósłby co najmniej minimalne wynagrodzenie, składkę na Fundusz Pracy należy opłacić.

Anna Żarkowska
Doradca podatkowy
Nr wpisu 10785
anna.zarkowska@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 85

 

Skontaktuj się z naszą redakcją